fa. Aiberti-Rauenhorsl Enkele Monteurs AUG. STENMAN HOLLAND N.V. Citroën MOEDERDAG Cwt De man die Liberty Valance doodde i De weg tot elkander Open Deur Zangdienst WIJZIGING TARIEFREGELING RITMEESTER SIGARENFABRIEKEN N.V. VEENENDAAL MEISJES MANNELIJK PERSONEEL L. HEU BERKO ELECTRO, BERKO ELECTRO, AM. maak uw spaarsaldo groot met ,,de zilvervloot' Coöp. Raiffeisenbank duvelstoejager ex p edit ie-person eel sr sr A-tje Wees dubbel attent op 10 mei: jeugdig - elegant practiócU. - modieuó PANTALONS uuvw Ook voor HERENMODES Uw adres BEKENDMAKING VEILING Veiling - Renswoude HRPDEVELD VAN GEND LOOS VEENENDAAL ERRES PLUBO DE Vlfeww \j3* l^gen- jassen HOOFDSTRAAT 13 - VEENENDAAL - TEL. 2037-3637 BIO RHENEN Hoogstraat 13-15 - Veenendaal ZITTING ACHTERBERG muzleh Voorg.: Ds. Jan Wit uit Ede Openbaar verkopen: VAN DELFT S KINDERWAGENS N.V. v/h FA. WED. A. W. DE HAAS, Veenendaal Gebr. Van Schuppen's In onze revisie- en onderhoudswerkplaats kunnen worden geplaatst Vereisten Diploma L.T.S. Machine Bankwerken. Eventuele woningen kunnen in het vooruitzicht worden gesteld. Mondelinge of schriftelijke sollicitaties te richten tot de afdeling Personeels zaken, Kerkewijk 115 te Veenendaal. STATIONSPLEIN 4 VEENENDAAL stenman holland - stenman holland - stenman holland - stenman holland - stenman holland TO E TO E TO TO E O Als verdere uitbreiding van onze productie capaciteit ope nen wij binnenkort een nieuwe afdeling in ons bedrijf Schoolstraat 9, Veenendaal. Voor deze afdeling, waarin uitsluitend vrouwelijk perso neel werkzaam zal zijn, zoeken wij die genegen zijn, eenvoudig, doch afwisselend montage werk in prettige sfeer te verrichten tegen gunstige finan ciële en sociale voorwaarden. Vrijblijvende inlichtingen hierover worden U gaarne ver strekt, dagelijks, door onze Afdeling Personeelszaken, Schoolstraat 9, Veenendaal en ook iedere dinsdagavond van 19.00-20.00 uur. TO TO E c TO TO E c Uitbreiding van onze productie capaciteit zoeken wij niet alleen in het openen van een nieuwe afdeling, zoals hier naast vermeld, doch ook in de uitbreiding van onze be staande afdelingen. Hiertoe zoeken wij dat genegen is, te werken in een van onze afdelingen, waar een prettige sfeer heerst, tegen gunstige financiële en so ciale voorwaarden. Vrijblijvende inlichtingen hierover worden U gaarne ver strekt, dagelijks, door onze Afdeling Personeelszaken, Schoolstraat 9, Veenendaal en ook iedere dinsdagavond van 19.00-20.00 uur. dochteronderneming van: AUG. STENMAN A.B., Eskilstuna (Zweden) 3 a 3 a 3 stenman holland - stenman holland - stenman holland - stenman holland - stenman holland NAAR Garage R. Vonk Parallelweg 3-5 - Veenendaal REPARATIES KUNSTGEBITTEN Plaats een TERLENKA - ASTRALON 22.95 Voordeliger in de wolspeciaalzaak 22.95 DE GROOTSTE COLLECTIE WAS- APPARATEN VINDT U BIJ: pi p i IN ELKE PRMSKLflSSE... ZATERDAG 9 MEI 7.30 uur Vertoning van de sensationele wild-west film Telefoon 901 met JAMES STEWART - JOHN WAYNE - VERA MILES. Hij was een schurk, die uit de weg geruimd moest worden, maar wie durfde het aan? Toegang 14 jaar. ZONDAG 10 MEI 7.30 uur Vertoning van de aangrijpende film in kleuren: naar het bekende boek van Knut Hannsen. Met Hansjörg Felmy - Karin Baal- Jak Beretti Een zeer openhartige film over drie jonge mensen op het keerpunt van hun leven, in de felle strijd om een beetje geluk. Toegang 18 jaar. Voor die Zilveren Vloot hoeft u echt niet naar Spanje te gaan. Die Zilveren Vloot ligt bij onze bank voor anker. Voor jonge mensen tussen. 15 en 21 jaar. Sparen maar. Met een extra premie „van overheidswege". Dat telt aan. En hoe. Daar weten die jeugdige spaarders van mee te praten. Haal de buit binnen. Open een Zilver- vloot-spaarrekening bij onze bank. Bouw in versneld tempo aan een toekomst. Maak hoge rente van uw geld. Zilvervlootrentel Elke woensdagmorgen van 9.30-12.00 uur in „Bethel" AANGESLOTEN BIJ DE COÖPERATIEVE CENTRALE RAI FFEI SEN-B AN K TE UTRECHT Burgemeester en wethouders van Veenendaal maken bekend: dat bij hen is ingediend een aanvraag van de N.V. Aannemings Mij. v/h J. Boers en Zn. alhier om ver gunning tot het bouwen van 11 garages aan het Panhuis op de kadastrale percelen gemeente Veenen daal, sectie D, nrs. 191 t/m 195. Dit bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende uitbreidingsplan. Alvorens een beslissing overeenkomstig artikel 20 van de Wederopbouwwet te nemen, worden de eigenaren van de aangrenzende percelen en andere belangheb benden in de gelegenheid gesteld vóór 19 mei 1964 hun bezwaren tegen het eventueel verlenen van de gevraagde vergunning schriftelijk bij hun college in te dienen. De hierboven vermelde bouwaanvraag en de daarbij behorende vragenlijst en tekening: liggen tot laatst genoemde datum ter inzage ter gemeente-secretarie, 2e afdeling, Hoofdstraat nr. 92. Veenendaal, 8 mei 1964. Burgemeester en wethouders voornoemd: De burgemeester, J. Hazenberg De secretaris, Van Manen Uil goed voor UI... ..In der WIENER WEINSTUBE" Elke vrijdag, zaterdag en zondagavond door bekende Musici Hotel - Café - Restaurant - Bar „RUSTWAT" Rhenen - Tel. 529 •••j n jooa peos mn Notaris P. W. Maris te Veenendaal is voornemens op woensdagen 13 en 20 mei a.s. bij inzet en toeslag des avonds om 7 uur in Hotel De Korenbeurs aan de Markt te Veenendaal publiek te verkopen ten verzoeke van zijn opdrachtgeefster: een speculatief stukje grond, gelegen te Veenendaal tegenover de school aan de Prins Bernhardlaan, kad. gemeente Veenendaal, sectie K, nr. 554, groot 3.08 are. Betaling en aanvaarding uiterlijk op 19 juni 1964. HET PLAATSELIJK OPEN DEUR COMITÉ NODIGT U UIT TOT HET BIJWONEN VAN EEN op a.s. zondag 10 mei in het Verenigings gebouw aan de Eikenlaan. Aanvang 17.30 uur. Medewerkenden: Een knapenkoor o.l.v. dhr. G. van Zanten. Verder: Dhr. D. v. Stempvoort en dhr. P. v. Hees, die de samenzang op trompetten zullen begeleiden. Organist: Dhr. G. v. Zanten. Samenzang vanaf 17.15 uur. Notaris D. S. VINK te Amerongen zal donderdag 21 mei 1964 te 11 uur in café Vink te Renswoude, Dorps straat 118, krachtens art. 1223 B.W. Een perceel grond met grote schuur, noodwoning en verdere opstallen te RENSWOUDE, Molenstraat 3, kad. bek. gem. Renswoude, sektie A nr. 839, groot 15 A 60 CA. Eigendom van de heer T. den Hartog, te Renswoude. Grondbel. p.j. f26,77 Straatbel, p.j. f 16,08 Waterschapslasten p.j. f 11,30. Bezichtiging: dinsdag en donderdag van 2 tot 4 uur, Betaling: maandag 22 juni 1964. STOMEPÜ BEflTRIXSTP 37 TEL 24I5 VEENENDAAL De 2cv is Europa's meest veelzijdige auto: beklimt Franse bergen, heeft ruimte voor lange Noren, draagt zachthandig Italiaanse babies, bruint Nederlandse vakantiegangers onder zijn open dak. En vraagt haast géén lires, francs, guldens voor benzine en onderhoud. Met ingang van zondag 10 mei a.s. worden de tarieven op onze autobuslijnen gewijzigd. Prijsverhoging is goedgekeurd door de Rijkshoofdinspecteur van het Verkeer te Utrecht. De Directie. Wegens uitbreiding van de werkzaamheden kan momenteel weer geplaatst worden voor opleiding tot schaalbediende Geboden wordt zelfstandig en afwisselend werk. Laat U zonder verdere verplichting nader inlichten. U kunt hiervoor op alle werkdagen (behalve 's zater dags) terecht op ons kantoor uitstekend loon waarderingspremie vrije dienstkleding 5-daagse werkweek toeslagen voor overwerk (0 ■M l c TO O e c 0 ■M (0 1 "3 c c c ■M 10 0 C (0 1 ■o s TO O c 0) ■M (0 v/h VEENENDAALSCHE IJZERINDUSTRIE 0) O 3 <0 TO 3 3 3 3" O 3 (0 TO 3 3 Hoofdstraat 43-45 Veenendaal Groots assortiment In VOUWWAGENS KINDERWAGENS WANDELWAGENS Sneller, beter en goedkoper I BARNEVELD Gortstraat 12 - Veenendaal Kost slechts 1,50 t/m 10 woorden, elk woord meer 10 cent. in tientallen modellen en kleuren Markt 7 - Veenendaal - Tel. 3120 VOOR UW GEMAK EN EEN STRALENDE WAS De vertrouwde garantie van Erres en onze be proefde service staan achter U, wanneer U deze „Plubo" neemt. Het is een schitterende wasmachine, waaraan U jarenlang plezier be leeft en die even voor zichtig wast als Uw eigen handen. -ERRES PLUBO VANAF/" 358.-- ƒ1000,- verdienen en gratis Erres T.V. of Portable. Bij aankoop van 'n Erres radio of Portable doet U mee aan deze grandioze Erres reclame actie en kunt U de gelukkige winnaar of winnares zijn. KOM NAAR BERKO en laat U geheel vrijblijvend voorlichten en sta verbaasd over de prachtige col lectie Erres Wasmachines - Cen trifuges - Radio's - T.V. en Por tables. Maandéreind 50, Ede Tel. 08380- 3059. Patrimoniumlaan 45-47, Veenen daal. Tel. 08385-2954

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 9