Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken jeugd maakt geen gebruik van recreatiemogelijkheid op Prattenburg melis Agenda FRAAIE NATUUR NODIGT TOT BOSWANDEUING Wandelkaarten Nieuws uit de omgeving Groot aantal jubilarissen gehuldigd tijdens 45 jarig jubileum van „De Eendracht" INSIGNE ■H Dodelijk ongeval op Vendelseweg AMERONGEN EDERVEEN RENSWOUDE Weer jongeman op bromfiets slachtoffer van ongeval Wat nu weer...? SSÉ optiek 38e JAARGANG DINSDAG 12 MEI 1964 Nr 38 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scberpenzeel Het schijnt weinig jeugdige Veenendalcrs bekend te zijn dat men gedurende het gehele zomer seizoen kan genieten van de fraaie natuur in de onmiddellijke omgeving van hun woonplaats. Op het landgoed Prattenburg is gelegenheid op vertoon van een wandelkaart de bossen te door kruisen. Vroeger werd hier volop gebruik van gemaakt en tochten en excursies georganiseerd. Deze vorm van recreatie in eigen omgeving schijnt geheel in discrediet te geraken. Slechts en kele ouderen maken nog wel eens een wandeling door de Prattenburgse bossen. De jeugd crosst er op bromfietsen met grote vaart langsheen. Crossen Wel ouderen Overkant Successen van „Sparta" op Hemelvaartsdag Terugblik KINDERSPELEN UITSTEKEND GESLAAGD MULDER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bQ de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Het aantal wandelkaarten dat door de administratie van Prattenburg wordt uitgegeven slinkt per jaar. In 1960 wer den nog 400 kaarten verstrekt, dit jaar zal het aantal de 150 niet overschrij den. De kaarten kosten slechts f 0,60, dus aan de prijs kan het niet liggen. Ook het aantal excursies met scholie ren loopt zienderogen terug. In vroe ger jaren maakten Veenendaalse school kinderen o.l.v. het onderwijzend per soneel aardige excursies waarbij de kin deren op de fraaiste plekjes werden gewezen. De natuur bleef ongewijzigd, het kan in de vroege ochtenduren een belevenis zijn ongestoord op Pratten burg te wandelen. De mentaliteit van de huidige generatie schijnt wel te wijzi gen. De jeugd is minder natuur„min- ded" en zoekt haar ontspanning meer in het opvoeren van snelheden. Het lijkt hier zondagsmiddags wel een motorcross, zo vertelt ons een der employe's van het landgoed Pratten burg. Er hangt de gehele dag een stank van olie en benzine. Zo ook weer de afgelopen zondag. Het was een leven van je welste, zodat je horen en zien verging. Met 20, 30 man tegelijk stormden de brommers langs het kas teel vice versa, want ze draaien een kilometer verder weer om en herhalen de route nog eens. Ook automobilisten rijden met grote snelheden voorbij, geen oog hebbend voor de prachtige natuur. En niet lettend op het feit dat 200 meter vanaf het kasteel een par keerplaats voor auto's is aangelegd, zo dat men vandaar uit het bos in kan wandelen. Zij, die al jarenlang gewoon zijn een WAGENINGEN: Het studententoneel festival Stutofes 1964 dat vorige week gedurende vijf dagen in de schouw burg Junushoff gehouden werd is een groot succes geworden. Door de ver schillende studententoneelverenigin gen zijn een aantal stukken voor het voetlicht gebracht die het respekt van de aanwezige toneelcritici hebben af gedwongen. De meeste opgevoerde stukken waren van moderne heden daagse toneelschrijvers. LUNTEREN: De Lunterse coöperatieve Raiffeisenbank heeft een voorspoedig 1963 achter de rug. Het spaartegoed over dat jaar steeg tot ruim elf mil joen gulden. Ook het aantal uitgege ven spaarboekjes steeg van 3261 tot 3445, een winst van 184. Deze cijfers werden in het jaarverslag van de bank bekendgemaakt. ZEIST: De oudste inwoonster van Zeist, mej. J. H. Korpff heeft afgelopen don derdag haar 103e verjaardag gevierd. Hoewel haar gezondheid vrij redelijk is, liet haar welstand geen feestelijk heden toe. wandelkaart aan te vragen komen ook ieder jaar weer terug. Maar dat is wel de oudere generatie, die de rust en stil te opzoekt. Ook komen er wel enkele toeristen van buiten deze omgeving, die een wandelkaart begeren. Vorige week vroeg de VVV afd. Rhenen nog een 20 tal kaarten aan, bestemd voor toe risten van het a.s. vakantieseizoen. Maar de mensen uit eigen omgeving tonen geen ambitie. Je komt niemand tegen vertelde de boswachter. Je bent alleen in de stilte en hoort slechts het ruisen van de dennen Aan de overkant van de straatweg naar Eist in het z.g. „Schupse bos" be staat eveneens gelegenheid tot een unieke wandeling. Hier is ook een wandelkaart vereiste. Het blijkt dat men daar evenmin gebruik van maakt. Een enkeling vervoegt zich wel eens bij de Scheepjeswolfabrieken om een kaart aan te vragen. Anderen schijnen clandestien het terrein te betreden, waarop van politiewege wordt toege zien. Alleen in de bossen van Unitas is de wandeling geheel vrij. Maar ook daar komt men weinig mensen tegen. De Veenendalers hebben in eigen om geving de kans voor een luttel bedrag de natuur in te snuiven. Men schijnt evenwel van het polderland te moeten komen om ervan te genieten. De nieuwe badmeester van „Bergbad" ko mende uit het Utrechtse polderland stond perplex van de schoonheid van de natuur rondom Prattenburg en de Oude Grindweg. Ik heb er mijn ouders al enthousiast over verteld zei de heer Wouters en die komen beslist gauw een kijkje nemen. Prattenburg wacht op de natuurlief hebbers. IJle schaduwen glijden langs de bomen. Alleen de vogels tjilpen. De mensen laten verstek gaan Met bijna 250 leden nam de Veenen daalse gymnastiekvereniging „Sparta" op Hemelvaartsdag deel aan de wed strijden, die door de Stichtse Turnkring waren georganiseerd op de „Lieberg" tussen Baarn en Laren. Begunstigd door fraai zomerweer werden in de ochtend vele wedstrijden afgewerkt. Sparta nam deel aan 14 nummers, waarbij de volgende resul taten werden behaald. Dames: eerste prijs met paardsprin- gen; 2e prijs met brug-ongelijk en met ritmische oefening; 3e prijs met even- wichtsbalk. Meisjes: le prijs met kastspringen en knotsoefening; 2e prijs met vrije oefe ning en brug-ongelijk en de kleine meisjes met een elastiekvariatie een 3e prijs. Heren: tafelspringen le prijs en hoogbrug 2e prijs. Jongens: laagrek en kastspringen le prijs en lange mat 3e prijs. In totaal zes le prijzen, zes 2e prij zen en één 3e prijs. In de middaguren werden vele demonstraties gehouden. Sparta toonde daarbij opnieuw de elastiekvariatie, terwijl de heren be wezen, dat zij hun le prijs met tafel- springen niet onverdiend hadden ge kregen, getuige het feit, dat allen van de ploeg een keurige salto maakten. De schoonheid van de natuur in eigen omgeving. Het zonlicht „speelt" tussen de bomen op Prattenburg. Zaterdagavond werd in een feestelijke bijeenkomst in het Verenigingsgebouw aan de Eikenlaan het 45-jarig bestaan van de plaatselijke afdeling van de ABTK „De Een dracht" gevierd. Niet minder dan 19 jubilarissen werden door de landelijke voorzitter van de textielarbeidersbond, de heer Th. de Jong uit Amsterdam, gehuldigd. Na de huldiging was de „Eendracht" familie nog geruime tyd gezellig bijeen. Een cabaret gezelschap o.l.v. de bekende radioconferencier Renee van Vooren zorgde voor de vrolijkheid. Negentien Eendrachtleden, waarvan 13 al 40 jaar lid van de organisatie waren en een zestal 25 jaar, werden door de heel de Jong toegesproken en het NVV insigne op de borst gespeld. Deze jubilarissen waren: 40 jaar: H. Slotboom, M. Heykamp, J. Slotboom, E, Rebergen, Joh. Hensen, W. J. v. Dam, W. v. Dorland, R. v. d. Heuvel, G. Lodder, F. Bolderman, J. v. Holland, J. Bolder man en J. v. Eden. 25 jaar lid van de Eendracht waren: A. Hasselaar, M. v. Eden, E. v. Asselt, P. de Bruin, J. v. Kruistum en J. Bovenschen. De heer C. Smit, plaatselijk voorzitter van de „Eendracht" heette in 't bijzonder welkom de heren de Jong (landelijk voor zitter) de heer Joh. van Hardeveld (ex- voorzitter) en de heer Hannink (districts bestuurder). De heer Smit vroeg aandacht voor een aantal wensen, die de vakbeweging nog heeft. Dit waren: 1. Een verdere verkor ting van de arbeidstijd; 2. liefst 6°/o va kantietoeslag; 3. afschaffing van het ta riefstelsel. De heer de Jong, landelijk voorzitter van de Eendracht besprak de toestanden van 1919, het jaar van de oprichting van de Veenendaalse afdeling. Er waren toen zo'n 6 a 8 personen lid van de organisa tie. De grote textielstaking in Twente was juist achter de rug. Men bracht in die tij den een stuk solodariteit tot uitdrukking, waarvan de oude verslagen nog melding maken. Er was een werkeloosheidregeling van f 0,50 per dag. Ziekengelduitkering be stond niet al gaven de werkgevers inci denteel wel eens een uitkering. De Boerenkapel, gere- cruteerd uit leden van de Veenendaalse Har monie Caecilia, blaast er lustig op los tijdens de sluiting van de grote voor jaar saktie van de Winkeliersver. „Handel en Nijverheid". Wij zijn, om met de Belgen te spreken vertrokken uit de Proletarische toestand aldus de heer de Jong. Met trouw en vastberadenheid, ja zelfs met verbeten heid hebben deze voormannen gevochten voor een stuk rechtvaardigheid. Uit een boek van Prof. Brugmans citeerde de heer de Jong de plaatselijke toestanden in de textielwereld. In de 19e eeuw waren er in Veenendaal een aantal kleinbedrijven, z.g. wolkammerijen die echter ook wat met sajet te maken hadden. Er waren on geveer 150 werklieden in die branche werkzaam. En beziet men de toestanden thans dan ziet men zeer florerende tex tielfabrieken, waarin voor miljoenen gul dens kapitaal is geïnvesteerd. Een gewel dige vooruitgang. Dat deze bedrijven flo reren bewees de heer de Jong met enkele cijfers. In 1963 steeg de produktie in Vee nendaal met 15%. De binnenlandse afzet met 23% en de export met 8%, dit gerekend naar het voorgaande jaar 1962. Ook de invoer van wollen garens nam sterk toe. De afname van textiel- produkten werd in de periode 1960- 1963 vervijfvoudigd. Deze grote voor uitgang kwam mede door uw arbeid tot stand, aldus de heer De Jong tot de jubilarissen. De lonen in Veenendaal zijn nog niet op gelijk niveau met andere bedrijfs takken. Tien tot 20% wordt niet ge dekt door de C.A.O. Reden waarom wij een branchegewijze C.A.O. voorstellen, waarbij men naar boven afgeronde overeenkomsten kan sluiten. Ook de werkclassificatie dient in Vee nendaal herzien te worden, waarbij men dan een klasse hoger kan worden ingedeeld. Sprekende over de verhoging van de A.O.W. uitkeringen zei de heer De Jong, dat dit altijd het streven zal blijven van de vakbond, dit in tegen stelling met vandaag gehoorde betogen waarbij een der fractieleiders uit de Tweede Kamer zei dat de bejaarden, die konden bewijzen met de uitkering niet te kunnen rondkomen, maar naar Sociale Zaken om bijstand moesten gaan. Dit is geheel in tegenstelling met onze mening, namelijk dat de A.O.W. uitkering op een niveau moet worden gebracht, waarbij onze bejaarden zich kunnen redden en niet naar de bede ling behoeven te gaan, zo luidde de eindconclusie van de heer De Jong. Nadat de jubilarissen waren gehul digd en de dames een fraai boeket bloe men was geoffreerd, bleef de Een dracht familie gezellig bijeen. Het ca baretgezelschap, dat door het Geweste lijk Arbeidsbureau te Veenendaal was gecontracteerd, zorgde voor een zeer vlot programma. Vooral Nicky Noble en de conferencier Renee van Vooren, alsmede De Valentina's vielen zeer in de smaak. Een aantal bomen moest sneuvelen op de Nieuwe Veenendaalse- weg teneinde de re constructie te kunnen voorbereiden. Vrijdagmiddag om 5 uur gebeurde op de hoek Holleweg-Vendelseweg een ongeval met dodelijke afloop. De 71-ja- rige bromfietser C. Hasselaar wonende op de Emmalaan reed met zijn brom fiets op het kruispunt. Hij gaf geen voorrang aan de personenauto, be stuurd door de jeugdige H., die vanaf de Vendelseweg kwam en de Munni- kenweg wilde oprijden. De bejaarde bromfietser werd tegen het wegdek gesmakt en zodanig verwond dat hij ter plaatse overleed. Zaterdag vonden op vier plaatsen in de gemeente de vorige week afgelaste kinderspelen plaats, waaraan een zeer groot aantal kinderen deelnamen. De belangstelling van de ouders was matig. Er werd zeer enthousiast meegedaan aan allerlei spelen zoals zaklopen, eier- lopen, boogschieten, wasophangen, hardlopen met hindernissen, kegelen enz enz. Er waren deelnemertjes die zich wel zeer bedreven toonden in enkele on derdelen van de spelen. Het bestuur van „Oranjedag" kan op een geslaagde middag terugzien, al heeft men wel het voornemen deze kinderspelen volgend jaar persé op Koninginnedag te doen houden. Door de weersomstandigheden moesten de spelen nu weer een week worden uitgesteld, hetgeen verhindert om de sfeer van de nationale feestdag weer op te roepen. Dat neemt niet weg dat er bijzonder enthousiast door de kinderen is mee gedaan. Aan kinderen, die door ziekte niet konden meedoen, werd een fruit mand uitgereikt. UITSLAG KINDERSPELEN VEENENDAAL ZUID-WEST (terrein Westersingel - hoek Bergweg) Leeftijd 4 en 5 jaar: Meisjes: 1 Anja Bouwland, Dijk- straat 10; 2 Lia Meulenbroek, Wester singel 131II; 3 Loesje van Diggelen, Westersingel 133II; 4 Marijke van de Scheur, Zandstraat 1. Jongens: 1 Freddy Nijland, Jan Steen laan 571; 2 Lex de Kleuver, Wester singel 163; 3 Aart Budding, Kastanje laan 3; 4 Wouter van Stempvoort, Ei kenlaan 40. Leeftijd 6, 7 en 8 jaar: Meisjes: 1 Sarie van de Weerd, Dr. Slotemaker de B ruïnestraat 8; 2 Ineke Nijland, Jan Steenlaan 571; 3 Marijke Boon, Bergweg 63; 4 Nelly van de Haar, Dijkstraat 155. Jongens: 1 Jan Diepeveen, Klaas Ka terstraat 87; 2 Bertus van Ingen, M. Hobbemastraat 5; 3 René Diergaarde, Jan Steenlaan 13; 4 Martin Kropf, Jan Steenlaan 57 II. Leeftijd 9, 10 en 11 jaar: Meisjes: 1 Betty Lefers, Adriaen van Ostadelaan 50; 2 Elly Ditewig, M. Hob bemastraat 14; 3 Tineke Onderstal, Dahliastraat 44; 4 Lia Vermeer, Wester singel 137. Jongens: 1 Henny van Braak, Jan Steenlaan 3; 2 Hans Hollander, Wes tersingel 109II; 3 Kees Jansen, Klaas Katerstraat 25; 4 Frits Aalders, Fer dinand Bolstraat 28. Leeftijd 12, 13 en 14 jaar: Meisjes: 1 Gretha Bosschaart, Wes tersingel 127 I; 2 Lida Bosveld, Govert Flinckstraat 35; 3 Lia Nagel, Mr Heems kerkstraat 54; 4 Dineke van de Berg, Klaas Katerstraat 72. Jongens: 1 Dirk Meijer, Jan Steen laan 30; 2 Dick van Diggelen, Wester singel 133 II; 3 Vincent Heuvelman, Bart Poesiatstraat 3; 4 Kees Achter berg, Mr Heemskerkstraat 49. SLUITING SECRETARIE Donderdag 14 mei a.s. is de secretarie van de gemeente Amerongen de hele dag voor het publiek gesloten. Alleen voor zaken betreffende de burgerlijke stand die niet tot de volgende dag kun nen wachten kan men terecht tussen 9 uur en 9.30 uur. KETTINGBOTSING Afgelopen zondag was het in Ame rongen weer zeer druk. Er kwam ech ter slechts één verkeersongeval voor. 's Middags stonden 2 auto's bij het ein de van de Burg. van den Boschstraat te wachten op een mogelijkheid de drukke Kon. Wilhelmir.aweg op te rij den. Een derde automobilist die ken nelijk al zijn aandacht had voor het verkeer op de Kon. Wilhelminaweg be merkte de wachtende auto's te laat op waardoor een kettingbotsing onvermij delijk was. Twee auto's werden behoor lijk beschadigd. Persoonlijke ongeluk ken bleven gelukkig achterwege. VRIJE WANDELAARS Ook voor de Vrije Wandelaars te Amerongen is het wandelseizoen weer begonnen. Ondertussen werden door de vereniging in het nieuwe seizoen al een tweetal successen geboekt. De heer Buis haalde met zijn groep een le prijs en de heer Wildeman die met een groep meeliep in de 7de Heuvelrugwandel tocht, kreeg een derde prijs. Woensdag avond gaat de training weer beginnen. Men start om 7 uur vanaf de zaal van Lievendael. Alle leden worden daar weer verwacht, terwijl nieuwe leden zich dan kunnen aanmelden. OPBRENGST COLLECTEN De collecte ten bate van de Nationale Kinderbescherming SAKOR heeft te Amerongen opgebracht een totaalbe drag van f 550,De collecte ten bate van De Gezamenlijke Militaire Fond sen, welke collecte evenals voorgaande jaren weer werd gehouden door een aantal mariniers uit de van Braam Houckgeestkazerne te Doorn bracht in Amerongen f 247,15 op. De opbrengst te Overberg is nog niet bekend. KON. ONDERSCHEIDING Naar wij vernamen is onze vroegere plaatsgenoot, ds. H. C. J. van Deelen, thans directeur van het Bureau van de Pensioenraad der Nederlands Hervorm de Kerk te Den Haag, door H.M. de Koningin begiftigd met de onderschei ding Officier in de Orde van Oranje Nassau. NIEUW OPGERICHTE MOTORCLUB START MET OEFENRIT In Ederveen is dezer dagen de Mo torclub heropgericht, na een tiental ja ren op nonactief te zijn geweest. En kele ingezetenen namen het loffelijk initiatief weer een Motor en Automo bielclub op te richten onder de naam E.M.A.C. Zaterdag a.s. start men met de eer ste oefenrit. Er zijn verschillende fraaie prijzen te winnen. De start is om half drie bij café Marktzicht. Teneinde te komen tot een plaatselijke vereniging is er op deze le rit alleen gelegenheid voor Ederveners om mee te doen en zich alvaét als lid aan te melden. MUZIEKUITVOERING VAN „IRENE" Het Ederveense fanfarecorps „Irene" geeft zaterdagavond a.s. haar jaarlijk se uitvoering in het Marktgebouw. Be halve het optreden van Irene is er nog een toneelvoorstelling te geven door het gezelschap N.A.O. uit Veenendaal. Het toneelstuk is getiteld „Doof als 'n kwar tel". Er is bovendien een grote ver loting. DAMES VAN C.P.B. NAAR HUISHOUDBEURS 50 Ederveense dames, allen leden van de C.P.B. maakten vorige week dins dag een gezellig uitstapje naar de Huis houdbeurs in de R.A.I. te Amsterdam. De dames genoten van de demonstraties op huishoudelijk gebied, die zeer in teressant en leerzaam waren. Pas laat in de avond keerden de dames in Eder veen terug. Op Hemelvaartsdag heeft zich onder Lunteren een verkeersongeval voorge daan waarbij de 17-jarige bromfietser D. Schimmel uit Renswoude het slachtoffer werd. De jonge bromfietser reed midden op de Postweg tussen Nederwoud en Walder- veen en merkte een naderende autobus, bestuurd door V. uit Veenendaal te laat op. S. werd tegen het wegdek gesmakt en bleef bewusteloos liggen. Bij het vervoer naar het ziekenhuis is de jongen overle den. Dit is de tweede 17-jarige Renswou- denaar, die in twee weken tijds door een ongeluk met de bromfiets om het leven kwam. STRAF. Er kwam goed nieuws voor de 500.000 scholieren in de staat New York in Amerika. Hun leraren heb ben niet langer het recht hun straf werk mee naar huis te geven. UITZET. De Franse juffrouw Mary Vi- vier is veroordeeld tot een jaar ge vangenisstraf en terugbetaling van de kosten van haar uitzet aan de heer Gabriël Crestel omdat zij met een an der is getrouwd. Zij gaf aan twee mannen haar trouwbelofte, ging bij de een in huis wonen, maar verdween twee weken voor de huwelijksdag. Zij trouwde snel met de andere. HOOFD. Om zich te ontspannen voor hij zich kan concentreren gaat de pi anist Witold Malcuzynski voor elk concert vijf minuten op z'n hoofd staan. Hij verklaarde deze gewoonte te hebben afgekeken van violist Ye- hudi Menuhin en van koningin Eli sabeth van België. Dinsdag 12 mei. Eltheto. 7.30 u. Bijeenkomst Comité „Vraag en Antwoord 54". Woensdag 13 mei. Wedstrijddag van Chr. Plattelands jongeren Z.- West Veluwe en Betuwe. 7.30 u. in Eltheto. Opvoering van to neelstuk „Drie neemt vakantie" door Chr. Toneelgroep Klimop te Rheden. Donderdag 14 mei n.m. 2 uur Uit reiking diploma's verkeersexamen in Eltheto. Donderdag 14 mei: Herdenking 50 jarig bestaan SKF. 's Mor gens herdenking met personeel in park voor Hoofdkantoor, 's Mid dags receptie in Hotel de Wage- ningse Berg. Tel. 3184 Hoofdstr. 51 V'daal 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar In Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 1