Ritmeester Wandelclub viert 10 jarig bestaan met Jubileumwandeltocht camera inruil actie Veel succes in afgelopen maanden 750,10-of 15 - waard I Wedstrijddag van Chr. Plattelandsjeugd Henry Dunant deze week in de vaart Jaarvergadering Groene Kruis Amerongen ELST Ned. Protestantenbond krijgt spoedig nieuwe kerk, zowel in Rhenen als Veenendaal Kerkelijke zang- en muziekavond in Clir. Ger. Kerk t/m 6 juni Henny Jansen Weekend-shirts RENSWOUDE VIERDE BLAD „DE VALLEI' VRIJDAG 15 MEI 1964 Nr. 39 De Ritmeester Wandelclub bestaat ever enkele weken 10 jaar. Ter gelegenheid van dit tweede lustrum heeft de wandelclub een jubïleumtocht georganiseerd op zaterdag 6 juni a.s., waar de organisatoren een grote deelname uit het gehele land verwachten. Men spreekt zelfs over meer dan 1000 deelnemers. De jubile rende vereniging heeft in dit feestjaar al opmerkelijke successen behaald. De toch al overvolle prijzenkast van de Ritmeester Wandelclub moet, als het zo doorgaat, geheel uitpuilen. SUCCESSEN De 10-jarige wandelclub deed o.a. mee met de openingstocht op 21 maart in Veenendaal en een week later in meester Wandelclub. Het is een stuk van zijn leven geworden. De wandel club. begonnen op bescheiden voet met 35 leden, groeide uit tot een vereniging veel stimulerend werk voor de Rit- waarmee men rekening moet houden. Men nam aan honderden marsen deel en keerde (meestal) met fraaie prijzen terug, die nu in de gigantische prijzen kast in de Ritmeesterkantine pronken. De jubileumtocht op 6 juni start bij de Ritmeesterkantine. De afstanden be dragen 12, 18 en 25 km. Elke deelnemer aan deze tocht krijgt een fraai beschil derd glas, terwijl iedere groep een her innering wordt aangeboden. Ook hoopt men het tweede lustrum onderling op gezellige wijze te vieren. Nadere gege vens hierover volgen nog. 5^ De Ritmeester Wandelclub nam in 1962 met succes deel aan de grote 16de Airborne te Oosterbeek. In het midden de leider van de wandelclub de heer R. Breekveld. Rhenen bij een tocht van SDV. Op 4 april haalde men een eerste prijs in Wageningen bij De Jonge Zwervers weg. Nog drie eerste prijzen volgden: Op 11 april eerste in Eist, een eerste prijs voor sportiviteit. Op 18 april werd Rit meester le bij de Beatrixtocht in Vee nendaal en op 2 mei sleepten de wan delaars de le prijs weg bij de Heuvel rugwandeltocht in Amerongen. Daar tussen behaalde men op 25 april de vierde prijs in Opheusden en vorige week 9 mei de 2e prijs bij de Capitu latiewandeltocht te Wageningen. Suc cessen aan de lopende band dus. Stimulans De heer R. Breekveld verrichtte zeer Op zaterdag 16 mei a.s. is er in de Chr. Geref. Kerk aan de Hoofdstraat een muziek- en zangavond in verband met het komende Pinksterfeest. Be- Rie Grims-Strootman sopraan kende solisten en koren verlenen hier aan hun medewerking. De organist voor deze avond is Jan van Weelden uit Den Haag. Deze bekende organist gaf al meermalen bewijzen van zijn (niet geringe) capaciteiten tijdens muziek avonden in Veenendaal samen met de sopraan Rie Grims-Strootman. Ook dit maal verleent zij medewerking aan het programma. Als trompettist werkt mede de be kende solist Aad Rijks. Drie Veenen- Jan van Woelden organist daalse zangkoren zullen de gemeente zang begeleiden t.w.: het Hervormd Evangelisatiekoor „Con Amore", het Chr. Geref Koor „Chrigeza" en het Ds. J. Keuning liturg. Geref. zangkoor „Soli Deo Gloria". Het geheel staat onder leiding van de Haag se dirigent Jan van de Waard. Deze dirigent van het Residentie Mannen koor is in het gehele land bekend als samenzangdirigent. De liturgie wordt verzorgd door ds. J. Keuning. Chr. Geref. predikant te Veenendaal. Het programma vermeldt veel samenzang, afgewisseld door orgel- en sopraan soli, terwijl ook de drie koren afzonderlijk enkele liederen ten gehore zullen brengen. We noemen slechts de meest bekende zangnum mers: „Voorwaarts Christenstrijders"; „Vaste Rots van mijn behoud" en „De Vreemdeling van Galilee". De volgende orgelavond in de Chr. Geref. Kerk is op 20 juni a.s. De orga nist Jaap Zwart Jansz. brengt dan een aantrekkelijk programma ten gehore. Toneelavond in Elthcto Woensdag werd door de Kring Zuid-West Veiuwe van de CPJ een wedstrijddag gehouden op het landgoed Hoekelum te Bennekom, waarna een culturele avond in EItheto te Veenendaal de dag besloot. Er werden verschillende spelen gehouden op het terrein nabij het kasteel te Bennekom, waaraan de afdelingen Veenendaal, Scher- penzcel, Ede, Lunteren en Bennekom deelnamen. De uitslagen van de wedstrijden luiden als volgt: Bloemschikken: 1. Henny van Egdom, Lunteren; 2. Ceja Kattenbroek, Lunteren; 3. Kootje Zandsteeg, Lunteren. Slaatjes maken: 1. Marja v. Steenbergen, Bennekom; 2. Dirkje v. Grootheest, Ede; 3. Willie Jochems, Ede. Vingertekenen: 1. Henk Bouw, Ede; 2. Marie Huisman, Lunteren; 3. Gonnie van Zetten, Bennekom. Schieten: 1. Doornebal, Woudenberg 30 p.; 2. van Ginkel, Ede 29 p.; 3. van Wakeren, Veenendaal 29 p. Trekkerbehendigheidswedstrijd: 1. H. I ,i_ t-iïl.* 1 &E£ Het Roode Kruis Hospitaalschip de „J. Henry Dunant" is deze week weer op een rondvaart door onze Nederlandse wateren. Twee plaatsgenoten, t.w. mevr. Bolderman, Kostverloren en de heer J. van Soest, Gladiolenstraat maken de reis mee. Mevr. Bastenhof is mee als verpleeg ster. Maandagavond meerde de Henry Dunant in Tiel, zodat familieleden van de Veenendaalse opvarenden een be zoek aan het schip konden brengen. Het Roode Kruisschip vaart in augus tus en waarschijnlijk in sept. nogmaals. Voor de reis in aug. zijn een viertal plaatsen vrij voor patiënten uit Vee nendaal en de septemberreis biedt twee patiënten de gelegenheid mee te va ren. De Henry Dunant zal zaterdag a.s. het anker uitwerpen aan de Keul- sekade in Utrecht, zodat onze plaats genoten tijdens de Pinksterdagen weer thuis zijn. Huisman, Bennekom 10 str. p.; 2. J. Wes- terneng, Arnhem 34 str. p.; 3. G. Braaf- hart, Arnhem 46 str. p.; 4. B. v. Roekei, Ede 49 str. p. Rundveebeoordeling: 1. P. Doornebal, Maarsbergen 131 p. (le prijs en wisselbe ker); 2. P. v. Ginkel, Veenendaal 130 p.; 3. H. v. Amersfoort, Wageningen 128 str. p.; 4. D. Versteeg, Veenendaal, 126; 5. A. v. d. Hoef, Scherpenzeel 123; 6. E. v. Huiter, Bennekom 122; 7. G. v. d. Kamp, Benne kom 122; 8. A. Jochemsen, Ede 119; 9. C. Jochemsen, Wageningen 118; 10. Breu- nessen, Arnhem 115; 11. A. Langewey, We- kerom 98. Bij het touwtrekken kreeg de afdeling Veenendaal de le prijs, de tweede prijs was voor de afd. Bennekom. Ook het voetbaltoernooi werd door de jongens van de afdeling Veenendaal ge wonnen. Het waren zeer geanimeerde wedstrijden, waar de plattelandsjeugd enthousiast aan meedeed. De geluidsin stallatie was in handen van mensen van een Utrechtse mengvoederfabriek. 's Avonds was er een druk bezochte culturele avond in „EItheto" te Veenen daal. De chr. toneelvereniging „Klimop"' uit Rheden bracht het stuk „De vergulde os" op de planken, in tegenstelling met het gepubliceerde toneelstuk „Drie neemt vakantie". Men leefde volop mee met het vrolijke toneelstuk en menig lachsalvo klonk op. Medewerking aan het program ma verleenden voorts „The Kiholo Hawai- ans" uit Veenendaal. Het was het besluit van een zeer geslaagde dag van de chr. plattelandsjeugd uit de zuid-west Veiuwe. Op 28 mei zal de kring de bondsdag te Nieuwkoop bezoeken, waar een zeer in teressant programma wordt geboden o.l.v. Tom van Maarten en Johan Bodegraven. Sprekers zijn o.m. Ir. C. Staf, oud-minister van defensie en ds Joh. Heule uit Heem stede. Men kan zich voor deelname aan de reis opgeven bij Dick Versteeg, Kamp- jesweg 17, Veenendaal. Woensdagavond werd in het W(jkgebouw van bet Groene Kruis de algemene leden vergadering gehouden. Helaas waren voor deze vergadering slechts 15 leden aanwezig, terwjjl de vereniging toch meer dan 1050 leden telt. Een schamele opkomst. De voor zitter de heer G. A. Dagnelie sprak er zijn vreugde over uit dat deze vergadering in het vergrote wijkgebouw gehouden kon worden. Het bestuur is nog steeds erg dankbaar voor de totstandkoming van deze belangrijke uitbreiding. Nogmaals bracht hij dank aan het jubileumcomité dat zoveel werk heeft verzet, met als resultaat een zeer welkom jubileumgeschenk. Bij de plannen tot vergroting van het gebouw had het bestuur verschillende doelstellingen voor ogen. Een en ander is echter minder vlot verlopen als men wel had gewenst. Het kleuterconsultatiebureau is er wel, maar de gewenste leiding, een onafhankelijk kinderarts, is niet beschik baar. Aan de Vereniging Moeder en Kind werd om de inschakeling van een kinder arts gevraagd. Doch ook op dit gebied heerst schaarste. Er was niemand be schikbaar. Ook de ultra-kortegolfbestraling stuitte op moeilijkheden. Bij de uitwerking van dit plan bleek namelijk dat het noodzake lijk is naast deze behandeling de beschik king te hebben over de mogelijkheid van massage en heilgymnastiek. Dit werk kan daarom niet door de wijkzuster gedaan werden. Voor deze nevenwerkzaamheden is geen ruimte beschikbaar. Het bestuur staat gezien deze omstan digheden momenteel nogal sceptisch te genover het ultra-kortegolfplan. Momen- foto-en film- Uw oude camera is Informeer ernaar bij uw fotobandelaarl Drogisterij en Fotohandel Zandstraat 7, Veenendaal Tel. 2472 teel ziet men uit naar een andere en eveneens goede besteding van het jubile umgeschenk. De voorzitter deelde voorts mede, dat contributieverhoging waarschijnlijk on vermijdelijk zal zijn, gezien de financiële uitkomsten. De uitgaven worden steeds hoger, meestal opgelegd van buitenaf. Wel blijft het bestuur hopen dat de contributie niet verhoogd behavft te worden. Bij de ingekomen brieven waren enkele extra bedankjes voor het werk van de wijkverpleegsters. De kascommissie bij monde van de heer Sasburg had alle bewondering voor de zeer duidelijke en overzichtelijke boek houding van de penningmeester. Deze heeft hieraan handenvol werk. Tot leden van de kascommissie voor 1965 werden benoemd de heren dkt. Ossendorp en Hooimeyer. De aftredende bestuursleden, mevr. Ro- landus Hagedoorn, en de heren T. Eyffius en D. van Merkestijn werden herkozen. Bij de rondvraag merkte dkt. Kars op dat er van de autonomie van het con sultatiebureau niet veel meer over blijft. in een enorme ver scheidenheid NEEM NU EEN WEEKENDER. dan heeft u er de hele zomer plezier van. WIJ HEBBEN ZE reeds vanaf 9,75 - 10,90 tot 24,75 in Katoen, Ny lon en Terlenka. Hoofdstraat 75 - V'daal GOED VAN VAN DER ZEE GAAT LANGER MEE Het Roode Krui* Hospitaal schip de .Henry Dunant" dat deze week met twee Veenen daalse patiënten aan boord een rel* maakt door onze binnen wateren. Momenteel worden de artsen verplicht te gaan betalen aan de Vereniging Moeder en Kind. Dit is echter een vereniging waarin het Groene Kruis lid is. Dit brengt consequenties mede. Naar aanleiding hier van benadrukte de voorzitter nog eens de belangrijkheid van het bezoeken van de vergaderingen van deze vereniging. De heer de Bruyn sprak namens de leden een woord van dank aan het ge hele bestuur, voor het vele werk dat voor de volksgezondheid in Amerongen werd gedaan. Deze woorden werden met een hartelijk applaus ondersteund. Musketiers sloot de competitie tegen TOV uit Baarn met een nederlaag af Wellicht de steeds weer gewijzigde ploeg of voetbalmoeheid is er de oor zaak van geweest dat de Elster formatie na een 1-1 ruststand naar een 7-2 ne derlaag gespeeld werden. In de eerste helft scheen alles nog wel mee te val len, want na ongeveer een kwartiej scoorde R. v. d. Klift 0-1 voor Mus ketiers. Zij speelden beter en vooral v. d. Klift kreeg enkele mooie kansen, die helaas voor de Elstenaren niet benut werden. Nu konden de gastheren het initiatief vlak voor de rust nog over nemen, wat tot de gelijkmaker resul teerde. 1-1. Dit was ook de ruststand. Wat er na de thee met het Muske tiers-team aan de hand was is moeilijk te begrijpen. Zij waren eenvoudig ner gens, stapelden fout op fout vooral de achterhoede geleek zo nu en dan een zeef, waarin spil Slotboom niet de juiste kijk op het spel van de Baarnse voorwaartsen had. In deze periode bleef de gehele ploeg onder normaal het en dat geeft de 7-2 nederlaag het bes te weer. Deze wedstrijd bewees weer eens ten overvloede, dat willen de El stenaren volgend seizoen hoge ogen gooien, zij eerst voor een goede ver dediging zorg moeten dragen. COLLECTE VOOR UITGAANSDAG VAN OUDJES! Tussen 17 en 23 mei zullen er weer collectanten actief zijn voor de uit gaansdag van de Ouden van dagen. De commissie heeft inmiddels 1 juli als uit gaansdag vastgesteld en rekent na tuurlijk wat de collecte betreft op de steun van de Elster-bevolking. Begrafenis Dirk Schimmel Zeer velen waren getuige van de ter aardebestelling van de op Hemelvaartsdag verongelukte Dirk Schimmel. Ds L. van de Peut sprak dinsdagmiddag aan de groeve naar 'aanleiding van Psalm 103 vers 14 e.v.: „Want Hij weet wat maak sel wij zijn, gedachtig, dat wij stof zijn. De sterveling zijn dagen zijn als het gras, enz." Ook de eigenaar van de boerderij van de familie Schimmel, de heer Taets van Amerongen, sprak een kort woord. De bijna 17 jaar oude Dirk Schimmel had sinds kort de landbouwschool te Bar- neveld verlaten en zou op de boerderij van zijn vader gaan werken. Goede vrijdag niet werken? De kerkeraad van de Chr. Geref. Kerk heeft de andere Veenendaalse kerkgenootschappen de vraag ge steld of de Goede Vrijdag niet meer als werkdag, doch als bijzondere herdenkingsdag dient te worden be schouwd. De Chr. Geref. Kerk zou graag zien dat men gezamenlijk pogingen in het werk stelde om op Goede Vrijdag het werk stil te leggen. De Geref. kerkeraad van Veenendaal heeft reeds besloten om aan dit stre ven adhesie te betuigen. Namen indienen van geschikte dominees Zoals reeds eerder werd vermeld zal de Geref. ds. J. Overduin op 1 oktober a.s. met emeritaat gaan, met dien verstande dat de predikant wel regelmatig in Veeendaal zal blijven voorgaan in de kerkdiensten. Om die reden zal ds. Overduin geen afscheidspreek houden. In verband met het feit, dat ds. Overduin het overgrote deel van zijn werkzaamheden zal neerleggen is het beroepen van een nieuwe predi kant noodzakelijk. Met het beroe- pingswerk zal zo spoedig mogelijk worden begonnen. De gemeentele den is reeds gevraagd om namen in te dienen van predikanten tussen de 30 en 40 jaar, die men geschikt acht. Het is te verwachten, dat de Ge ref. Kerk binnen niet te lange tijd aan een derde predikant in volle dienst toe is. Als de gezondheids toestand van ds. Overduin het toe laat, dat hij na 1 oktober a.s. voor lopig nog kan blijven preken zal men hierin een soort overbrugging kunnen vinden tot de komst van de derde predikant. Interkerkelijke zangdienst Drie kerkkoren, t.w. het Hervorm de Evangelisatiezangkoor „Con Amo re"; het Chr. Geref. Kerkkoor en het Geref Kerkkoor „Soli Deo Glo ria" zullen hun medewerking ver lenen aan een kerkzangdienst die morgenavond (zaterdag 16 mei) in de Chr. Geref. Kerk aan de Hoofd straat wordt gehouden. Geslaagd Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht slaagde voor het kerkelijk examen de heer H. A. van de Pol, zoon van de (emeritus) ds. K. van de Pol, die voorheen geruime tijd de Herv. Ge meente van Veenendaal diende. Vele kerken maken gezamenlijk publiciteit voor kerkbouwaktie Een groot aantal Nederlandse kerkgenootschappen gaat dit najaar gezamenlijk een aktie voeren voor kerkenbouw. De aktie vindt plaats eind september, begin oktober a.s. en er nemen de volgende kerken aan deel: Ned. Herv. Kerk. de Chr. Geref. Kerken, de Evangelisch-Lu- therse Kerk, de Doopsgezinde Broe derschap, de Remonstrantse Broe derschap, de Unie van Baptisten gemeenten en de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Wat men in het verleden geschei den deed gaat men dus nu in een drachtige samenwerking doen. Ech ter, de aktie wordt niet gevoerd als een oecumenische en ook niet als een interkerkelijke aktie. Men gaat voor dit doel uitsluitend samenwer ken op het terrein van de publici teit. Door middel van allerlei publi- citeitsmeda wil men de aktie onder de aandacht van het Nederlandse volk brengen. Vervolgens gaat elke kerkgenootschap in eigen kring geld inzamelen. CtVqffis Beroep Ter voorziening in de a.s. vaka- ture door het vertrek van ds. J. Ste kelenburg naar Lexmond heeft de Herv. kerkeraad van Eist een be roep uitgebracht op ds. J. Kooien te Reeuwijk. Uitbreiding kerkeraad nodig De Herv. kerkeraad van Ameron gen behoeft uitbreiding met twee ouderlingen. De gemeente is ge vraagd zich te bezinnen op namen van kandidaten. Met acht ouderlin gen (zes gewone, één voor kerk- voogdelijke zaken en één voor het jeugdwerk) kan men de 900 pasto rale eenheden niet langer naar be horen bewerken. Bezoek aan Belgische geloofsgenoten De Open Deurgroep van de Herv. Gemeente „Sola Fide" heeft het plan opgezet een bezoek te brengen aan de gemeente te Aalst in België. Laatstgenoemde gemeente is door „Sola Fide" te Veenendaal „geadop teerd". Indien mogelijk zal dit be zoek plaatsvinden op zaterdag 13 juni a.s. Babysit-centrale Ten bate van de Herv. Gemeente is ook in Amerongen een babysit centrale in oprichting. Het initiatief tot deze A.B.C. is genomen door de jeugdcommissie. DS. J. DE PREE De afdeling Veenendaal van de Ned. Protestantenbond is maar klein. De gemeente telt ongeveer 100 zielen. Haar voorganger ds. J. de Pree (72) neemt het pastorale werk waar. Sinds januari van dit jaar stopte de emeritus predikant met het preken. Hij wil dit gaarne aan jongeren overgeven. Het bezoeken afleggen bij zieken en gemeenteleden doet ds. De Pree nog elke dag. De Protestantenbond kerkt nu al jarenlang in een lokaliteit op het terrein van de Scheepjeswolfabrieken, die dit gebouw belangeloos afstaat. Het daagt echter voor de kleine gemeente, want men hoopt nog dit jaar in een eigen gebouw de kerkdiensten te kunnen houden. Zowel in Veenendaal als in Rhe nen bestaan er plannen voor kerk bouw, die al in een vergevorderd stadium verkeren. In Veenendaal heeft de Protestantenbond het ge bouwtje achter de Tekenschool ge kocht, waar nu de Kolenman is ge vestigd. Door verbouwing hoopt men deze lokaliteit voor het beleggen van de diensten te kunnen gebruiken. In Rhenen zijn de plannen even eens uitgewerkt en zal de Prot. Bond waarschijnlijk een geheel nieuw kerkgebouw stichten aan de Oude Veenendaalseweg. Vrijzinnig Ds. De Pree kwam na zijn eme ritaat als predikant van de Ned. Herv. Kerk te Hoorn naar Veenen daal waar hij de reeds bestaande afdeling van de Protestantenbond ging dienen. Ds. De Pree is al zes jaar in Veenendaal werkzaam. Ds. J. de Pree. „Het verschil in structuur tussen mijn vorige gemeente Hoorn in de kop van Noord-Holland en het ker kelijk leven in Veenendaal is groot", zegt de predikant. „Dat neemt niet weg dat ik met vreugde in deze plaats mag werken. Tot mijn 40e jaar was ik een orthodox Hervormd predikant, dus kan ik mij de ver schillende specifieke orthodoxe leer stellingen en leefwijze nog goed her inneren. Uit overtuiging ben ik ech ter overgegaan naar de vrijzinnige modaliteit", aldus ds. De Pree. „Het is typisch dat de Geref. Bond en de Vrijzinnigen in het raam van de kerk een bijna even groot getal uitmaken. Een vijfde van de Her vormde predikanten behoort tot de Geref. Bond, een vijfde is vrijzinnig en drie-vijfde behoort tot de mid dengroepering." Verankerd „Wij als vrijzinnigen stellen de zaken niet zo radikaal. Wij zeggen: Het kan zo zijn als velen menen, maar het kan ook anders zijn", zo stelde ds. De Pree. Wij hebben een andere geloofsvorm. Onze grondbe ginselen zijn principieel te onder scheiden van onze medebroeders. Deze beginselen zijn verankerd in ons volksbestaan. Wij leggen ons niet bij voorbaat vast in belijdenis geschriften, maar houden vast aan de autonomie van het menselijk ge- loofsdenken. Ons redelijk denken wordt door de H. Geest beïnvloedt", zegt de predikant van de Protestan tenbond. „Wij willen ook vasthouden aan een zekere kritische houding t.o.v. de Bijbel, gezien in het licht van de wetenschap. De Bijbel begint met het Scheppingsverhaal. In den be ginne schiep God de hemel en de aarde. De Schepping is een groot wonder en is onvergankelijk van waarde, omdat wij eruit leren dat we in Gods wereld leven", aldus ds. De Pree. „Maar de entourage is voor ons een mythe, want dit onuitspre kelijke moest door de schrijver van het eerste Bijbelboek in menselijke bewoordingen worden uitgedrukt en dat lijkt praktisch onmogelijk. Oecumene Wij, als Ned. Protestantenbond blijven bereid tot een loyale samen werking met andersdenkenden. Wij willen slechts een noodgemeente bieden aan individuele kerkleden, die geen bevrediging vinden in ei gen kerk of aan buitenkerkelijken. Samenwerking in oecumenisch ver band zullen wij ook steeds voor staan, maar wij laten ons daarbij niet van ons vrijzinnig standpunt afhouden. Wij, als kleine kring, on derhouden een sterke onderlinge band daar wij door het bestaan van een zo grote plaatselijke orthodoxe groep op onszelf zijn aangewezen", aldus ds. De Pree. „We hebben veel jeugd in onze bij eenkomsten, waarvoor we uiteraard dankbaar zijn. De jeugd denkt reëel. Neem b.v. het geval vorige maand te Ede, waar een Hervormd predi kant werd geschorst wegens bezwa ren tegen de vrouw in het ambt. Er werd mij gezegd: Het waren toch ook vrouwen die het eerst het Paas- wonder verkondigden? Kijk, dat is reëel denken" zegt ds. De Pree. „Velen missen een duidelijke for mulering over de vrijzinnigheid. Wij geloven NATUURLIJK dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan en dat is het grondthema. Men komt niet in de kerk om dogma's te ho ren verkondigen, maar om troost te putten voor het leven dat in de week wacht." Doop „Helaas kunnen en mogen wij bin nen het raam van de plaatselijke Hervormde kerk geen Doopbedie- ning houden, hoewel de Kerk mij daartoe het recht geeft. Nu gaan de gemeenteleden naar andere plaat sen om hun kind te laten dopen. Sommigen worden gedoopt in Ben nekom in de Remonstrantse kerk. Zij blijven dan formeel dooplid in dat kerkgenootschap. Maar helaas moet onze gemeente de Doop, dat toch een bindmiddel is, missen, evenals het H. Avond maal. Wij bezitten nog geen Avond- maalstel en dat is erg jammer. On langs vond er een huwelijksbevesti ging plaats en dan merk je dat het gemeenteleven door dergelijke plech tigheden versterkt wordt. De kinderen van onze groep die te Bennekom worden gedoopt, wor den lid van de algemene christelijke kerk, zo zou ik het willen formu leren, al worden zij dan gedoopt in het kader van de z.g. nooddoop." Ds. de Pree merkt nog op dat in Noord-Holland binnen de Hervorm de Kerk geen sterke verschillen op treden. „Dat is hier te Veenendaal wel het geval. Desondanks mag ik zeggen prettig te werken in de klei ne afdeling van de Protestantenbond, waarvan de bekende directeur van de Roessinghfabrieken uit de voor oorlogse jaren een der grondleggers

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 9