Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Luchtverontreiniging boven Veenendaal Voor de KANTONRECHTER Agenda Hollantor is aktief Personenauto dook diepte in bij „Zwarte Brug" Brazilië - land van de toekomst NOG DIT JAAR BEGIN BOUW VAN RIOOLZUIVERINGSINSTALLATIE Wat nu weer...? Afbraak Klein Lichtenhorst te Renswoude 38e JAARGANG Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel N.V. Hollantor geeft driekwart ton uit om probleem te bestrijden Nieuwe oven en „regenkamer" Nieuws uit de omgeving melis ojuieJc ELST AMERONGEN Zweefvliegtuig maakte noodlanding bij Rijksweg EDERVEEN MULDER DINSDAG 26 MEI 1964 Nr. 42 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeyen Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bt) de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Het probleem van de luchtverontreiniging is geen specifiek Veenendaals probleem, maar deze zeer snel groeiende industriële gemeente wordt er de laatste jaren intensiever mee geconfronteerd. De „leefbaar heid" van de plaats heeft er duidelijk verband mee. Het wonen en werken in deze plaats, waar de industrie dicht bij grote woonkernen is gevestigd, ka n door een voortschrijdende „vervuiling" van de atmosfeer bepaald onprettig worden. De directies van verschillende bedrijven hebben voor het probleem een open oog. Maatregelen om de luchtverontreniging in te dammen worden overwogen of zijn reeds genomen. Het jonge bedrijf, de Hollantor N.V., gevestigd aan het Verlaat te Veenendaal pakte de zaken meteen maar energiek aan. In samenwerking met de Artillerie- inrichting De Hembrug werden gedu- i rende de laatste P/2 jaar proeven ge- nomen en werd een kostbare verbran- j dingsoven geïnstalleerd, die niet min- der dan 24 mille heeft gekost. Hierdoor 1 is het in de openlucht verbranden van aangekoekte resten aan cylinders en leidingen afgelopen, zodat ook de rook ontwikkeling wordt tegengehouden. Ook in Engeland en Amerika bezag men met interesse de proefnemingen bij Hollantor, zodat men na het bekend worden van het resultaat de nieuwe methode ook in die landen zal over nemen. „Regenkamer" Nog meer moeite en studie waren nodig om een tweede boosdoener te lijf te gaan. Kwade dampen, die ontston den in een afgesloten drooginstallatie kwamen met grote kracht naar buiten en werden naar de hogere luchtlagen afgevoerd. Dit bleek niet afdoende, want onder bepaalde atmosferische om standigheden werden de dampen naar beneden gedrukt en ontstond een kwa de reuk. Hoewel van medische zijde uitdruk kelijk werd gesteld dat er geen gevaar voor de volksgezondheid te duchten was meende de directie van Hollantor dat kosten nog moeite gespaard mogen worden om deze „luchtjes" te doen ver dwijnen. Eind juli hoopt men een z.g. „regenkamer" te hebben waarin een in tense zuivering plaatsvindt. Ook deze installatie is zeer kostbaar en wordt eveneens op 24 mille geschat. Hierdoor is het kwaad van lucht vervuiling, door de directie van N.V. Hollantor dermate grondig aangepakt dat het probleem tot nul gereduceerd is. Aan kosten voor onderzoek door ex perts en de aanbrenging van beide voorzieningen zal Hollantor een bedrag van meer dan f 75.000,moeten neer tellen, een bewijs dat het de directie van dit bedrijf bittere ernst is en men geheel overtuigd is van haar verant woordelijkheid t.o.v. de bevolking van Veenendaal. Overleg De directeur van N.V. Hollantor, de heer v. d. Velde wees erop dat de on derzoekingen al drie jaar duurden. Door het dynamische karakter van dit snel groeiende bedrijf werden de problemen groter en de onderzoekingen vergden WAGENINGEN: Op de leeftijd van 61 jaar overleed te Wageningen Prof. Dr. Ir. C. H. Edelman, hoogleraar in de bodemkunde aan de Landbouw hogeschool. De verdiensten van Prof. Edelman werden zowel in binnen- als buitenland zeer gewaardeerd. ZEIST: De bekende Zeister auteur An ne de Vries, schrijver van o.a. „Bart- je", van een kinderbijbel en tal van boeken voor volwassenen werd vrij dag 22 mei 60 jaar. Een groot lande lijk dagblad publiceerde enkele maan den geleden per abuis een jobstijding over de bekende schrijver, die zich .gelukkig in een goede welstand mag •verheugen en nog dagelijks schrij verswerk verricht. EDE: Woensdag wordt bij de Ginkelse schaapskooi te Ede weer het jaar lijkse schaapsscheerdersfeest gehou den. In alle vroegte, om zeven uur in de morgen zullen een aantal ge routineerde scheerders de Edese scha- •yan hun wollen wintervacht ontdoen. naast de Apotheek "„Hoofdstr. 011 V'daal ook veel tijd. Gedurende deze periode had de directie voortdurend contact met de plaatselijke instanties. De N.V. Hollantor, welk bedrijf zich in 1959 in Veenendaal vestigde, heeft een pro gressief denkende directie, die ervan overtuigd is dat de industrie een taak heeft ook voor het algemeen belang. Industrialisering is broodnodig om te zorgen dat ieder kan werken en een inkomen verdienen om zich en de zijnen van het nodige te voor zien zo stelt de directie In de be vordering van die locale welvaart spelen lang gevestigde en nieuwe bedryven hun rol. Deze bedrijven hebben een sociale functie met een veelzijdige verant woordelijkheid, die o.a. tegenover die genen die bij het bedrijf werken, plus hun gezinnen, tegenover de jeugd, die TREINVERKEER ZATERDAGAVOND GESTAGNEERD Zaterdagavond is een automobi list, de 49-jarige heer Boshuizen uit Amersfoort, met zijn personen auto door een vergissing van het 8 meter hoge talud bij de Zwarte Brug gestort en op de spoorrails terecht gekomen. Drie inzittenden van de wagen werden naar het zie kenhuis „De Lichtenberg" in Amersfoort overgebracht, drie an deren konden na verbonden te zijn naar huis terugkeren. Dank zij de kordate houding van mevr. Boshuizen bleven de gevolgen van dit ongeluk gelukkig beperkt tot verwondingen. De heer B. werd misleid door een paddestoel waarop de richting Renswoude was aangegeven. De be stuurder nam de bocht te groot waar door de wagen de diepte inschoot en op de rails tot stilstand kwam. Het was een geluk dat de wagen niet over de kop sloeg want dan hadden dé inzittenden zich veel moeilijker kun nen bevrijden. Na de consternatie van de eerste schrik begon mevr. B. hande lend op te treden. Zij bracht eerst haar beide kinderen van 8 en 9 jaar naar buiten en daarna haar ouders de 79- jarige heer Stomphorst en zijn vrouw. Haar man zat bekneld achter het stuur, maar met enig doorzettingsvermogen kon mevr. B. ook haar man uit de auto trekken. Zij was met haar reddingspogingen maar net geëindigd of er naderde een trein uit de richting Utrecht. Doordat de auto eigenlijk scheef op de rails stond raakte de trein de auto maar half. Door krachtig remmen van de treinbestuurder werd de rails verbogen zodat het treinverkeer de gehele zater dagavond over één spoor moest worden geleid. Pas zondagmorgen was de toe stand op het baanvak Utrecht-Arnhem weer normaal. De bestuurder, de heer B. kreeg een diepe wond in het gezicht, die hij reeds opliep bij de val van de auto in het ravijn. Ook bekwam de heer B. een hersenschudding. Hij werd evenals zijn bejaarde schoonouders naar het zieken huis „De Lichtenberg" overgebracht. Mevr. B. en haar beide kinderen lie pen slechts enkele schaafwonden op. er eventueel gaat werken, tegenover af nemers tot en met de uiteidelijke con sument en tegenover de plaatselijke be volking in het algemeen. Overlast, in welke vorm ook zal ver meden moeten worden. Dit bracht mede dat in een groeiende gemeente met een dichte bebouwing vaak grote moeilijk heden konden ontstaan, welke moei lijkheden soms alleen met behulp van experts en vergaande technische voor zieningen opgelost konden worden. De directie van Hollantor zorgde voor een harmonie tussen woon- en produktie- sfeer en durfde een grote investering aan om tot deze harmonische aanpas sing te geraken. Research Het moderne bedrijf van Hollantor is steeds bezig met research op allerlei terrein. Haar produkt is wereldover- spannend. De export richt zich op ver schillende Europese landen. De bakermat van het produkt schijnt nog in Nederland gelegen te hebben, want in de dertiger jaren experimen teerde een bewoner van de Veluwe reeds met het kunstvezel. Het bedrijf van Hollantor is, in haar branche enig in Nederland, hetgeen bepaalde voor delen biedt, maar ook nadelen, want met dergelijke onderzoekingen als bo vengeschetste moet men ook op eigen houtje beslissingen nemen, waarmee zij echter van de Artillerie-afdeling van De Hembrug grote steun ontvingen. De bewoners van de flatgebouwen in Veenendaal-Oost zullen van de N.V. Hollantor geen overlast (meer) ondervinden. Een modern denken de directie was geen uitgave te veel het probleem geheel en al te onderdrukken. Crescendo" houdt bazar Ter afsluiting van de actie„Er zit muziek in" houdt de muziekvereniging „Crescendo" op vrijdagavond en zater dag een bazar in de grote garage van Koster in de Vordel. De baten van de ze bazar zijn bestemd voor het instru mentenfonds van de Elsterse harmonie. De bazar begint vrijdagavond om 7 uur. Verschillende mooie prijzen zijn er te winnen. Ook kan men deelnemen aan velerlei attracties. Zaterdagmiddag be gint de bazar om 3 uur. Het bestuur hoopt dat vele Elstenaren „hun eigen" muziekvereniging zullen steunen en de bazar zullen bezoeken. GEVALLEN Zaterdagmiddag kwam mevr. v. V. uit Amerongen op de Utrechtsestraatweg, waar zij met de fiets reed te vallen doordat een grote loslopende hond plot seling de straat overstak. Mevr. v. V. kwam zeer ongelukkig terecht. Zij moest per ziekenauto naar het zieken huis vervoerd worden, waar bleek dat haar knieschijf gedeeltelijk was ver brijzeld. Het opdringen van het communisme in de wereld doet met belangstelling het oog wenden naar het grootste land van Zuid-Amerika Brazilië, waar een com munistische staatsgreep op het laatste nippertje werd belet. Brazilië is een groot en rijk land, groter zelfs dan de Verenigde Staten van Amerika en minstens even rijk in grondstoffen, zodat als de bevolking van Brazilië gelijke tred hield in ont wikkeling met de USA Brazilië tot de wereldmachten zou behoren. Het kan het in de toekomst zyn; het is een land van de toekomst. En het is van groot belang dat hier de koers naar de toekomst in de goede lyn gaat. Onder zeer grote be langstelling van de zijde van zijn clubgenoten trad de midvoor van GVVV vrijdagmiddag in het huwelijk met mej. M. J. M. Moesbergen. De junioren van GVVV vormden een erehaag voor het gemeentehuis. Namens de gehele ver eniging bracht Geurt Hardeman de gelukwen sen over. De bruid boog zich voorover en gaf de jonge GVVV'er een klin kende zoen. Brazilië is evenals het Rusland uit de tsarentijd een land van enorme tegen stellingen. Er zijn zeer rijken en een zeer arme massa, die grotendeels onalfabetisch is, technisch onkundig, verpauperd en hulpeloos. De verantwoordelijkheid van de politici in zulk een land is natuurlijk bijzonder groot. Bij de plicht tot gezonde hervormingen, is de eerste noodzaak, dat zij eerlijk en onkreukbaar zijn. Maar ook hieraan mankeert het regelmatig, trou wens in geheel Zuid- en Midden Ameri ka, waar overal revoluties aan de orde van de dag zijn. Wie bezwaar heeft tegen „regimes" is hier niet gauw klaar. Bra zilië kreeg in 1930 (om ons tot de laatste tijd te beperken) Getulio Vargas tot pre sident, die 15 jaar lang als dictator het land regeerde. In 1945 ten val werd ge bracht, doch met behulp van enigszins wonderlijke verkiezingen in 1950 de macht heroverde en toen hij in 1954 stierf een erfenis naliet van machtswellust, corrup tie en geknoei. Op hem volgden Kubit- schew, Quadros en Joao Goulart. Laatste stuk grond aangekocht Met het gigantische project, de bouw van een 5 miljoen kostende rioolzuive ringsinstallatie, zal nog dit jaar een aanvang worden gemaakt. De benodigde gronden zyn inmiddels aangekocht. Wethouder C. N. van Kuyk, die de gehele voorbereiding in handen had, kan verlicht ademhalen. Na moeizame onderhan delingen ligt de weg vrij. De wethouder heeft zich bijzonder beyverd dit zo nood- zakelijke p.roject dat al tientallen jaren in de pen was erdoor te krygen. Het aan tal voetstappen dat de wethouder op het terrein rond de Slaperdyk heeft staan is niet in cyfers weer te géven. Burgemeester Mr. Dr. Hazenberg dankte in de donderdag j.l. gehouden raadsvergadering de wethouder dan ook zeer terecht voor zyn grondige bemoeienis in deze zaak en feliciteerde hem met de bereikte resultaten. Het gemeenteraadslid, de heer van Deelen, sprak woorden van dezelfde strekking. De onderhandelingen over de grond aankopen verliepen niet altijd even vlot, temeer daar de eigenaren van die gronden op Amerongs gebied woonden, waar trouwens ook de zuiveringsinstal latie zal verrijzen. Maar de volharden de wethouder kon alle bezwaren ont zenuwen en pas vorige week stemde de laatste eigenaar toe. Wethouder C. N. van Kuyk Aanvankelijk werden gronden van de Erven v. d. Brandhof eigendom van de gemeente, later kwam er een perceel van de heer Van Appeldoorn bij. Vo rige week werd onderhandeld met de heer Bos over twee stukken grond uit lopende op de Slaperdijk met een ge zamenlijke grootte van 8500 m*. Het gehele project zal ongeveer 5 miljoen gulden gaan kosten. Het Bu reau Dwars Hederik en Verhey uit Amersfoort zal de uitvoering op zich nemen. Al het afvalwater zowel van particulieren als van industrie zal op het terrein van de zuiveringsinstallatie worden geloodst. Er zal voorts geen vervuiling van het Omleidingskanaal meer optreden omdat het water in de installatie gezuiverd wordt en als helder water in het ka naal terugstroomd. Eventuele afval stoffen, die achterblijven zullen als compost worden gebruikt. Naar verluidt zal de gemeente Ede de zaken op dezelfde manier aanpak ken zodat men ook in de omgeving van Veenendaal-Noord geen last meer zal hebben van de afvoer van grote Edese industrieën. Ook de vele klachten uit het gebied rond Amersfoort zullen hier mee verdwijnen. Veenendaal gaat haar rioolwater zelf zuiveren. Wethouder Van Kuyk verdient onge twijfeld een felicitatie met het bereikte resultaat. Met de aankoop van de gron den was meer dan 2 jaar gemoeid. De affaire was echter zeer belangrijk en het doorzettingsvermogen van een lid van de plaatselijke overheid overwon. ERNSTIGE DIERENMISHANDELING De politie heeft proces verbaal opge maakt wegens een ernstige dierenmis handeling. Een jonge vaars van een veehcmder te Amerongen moest vorige week naar een andere veehouder wor den vervoerd. Het dier had echter ken nelijk weinig zin en wilde geen poot verzetten. Een boerenzoon kwam toen op het lumineuze idee om de vaars achter een tractor vast te binden om haar zo te dwingen mee te gaan. De halster van het dier werd aan de tractor gebonden en deze ging rijden. Het dier bleef ech ter weigeren te lopen. In plaats dat men nu de tractor stopte om te proberen op een andere wijze het dier te vervoeren, trok men door, waardoor de vaars tot bloedens toe werd verwond. De poten schoven zolang over het wegdek, dat de hoeven tot op het vlees afsleten en er een bloedspoor over de weg werd getrokken. Een aantal toe schouwers die dit met verontwaardi ging en afgrijzen aanzagen waarschuw den de politie. Deze op haar beurt alar meerde een dierenarts. Er werden ern stige verwondingen aan de poten ge constateerd. Tegen de eigenaar van het dier en de vervoerder werd proces verbaal opge maakt. Het staat wel vast dat het laat ste woord in deze zaak nog niet ge sproken is. De rechtbank zal uiteraard het laatste woord spreken. Piloot naar 't ziekenhuis Zondagmiddag om half zes cirkelde een zweefvliegtuig boven het dorp Ederveen. Kennelijk verkeerde de piloot in moei- lijkheden. vanwege een gebrek aan ter- mick en zocht naar een landingsplaats. Een groot aantal Ederveners volgde de, verrichtingen van het zweefvliegtuig met grote belangstelling. Het vliegtuig verloor hoe langer hoe meer hoogte en maakte uiteindelijk een noodlanding nabij de boerderij van de heer v. d. H. aan de Rijksweg tussen De Klomp en Renswoude. Het vliegtuigje sloeg dwars door een prikkeldraadver sperring, waardoor de vleugel afknapte. Het zweefvliegtuig was afkomstig van de vliegbasis Twente en was op weg naar Hilversum. De bestuurder, de heer J. H. uit Oost- marsum werd vanwege de aanraking met het prikkeldraad, aan zijn gezicht verwond en klaagde over rugpijn. Hij werd naar het Julianaziekenhuis te Vee nendaal vervoerd. De andere inzittende de heer P. L. uit Hengelo bleef vrijwel ongedeerd. Het vliegtuig werd totaal ver nield. Eiermarkt wordt niet verschoven De gehouden enquête onder de leden van de Ederveense marktvereniging, door het bestuur ingesteld om te ver nemen of de leden geporteerd waren voor het verzetten van de markt naar een andere dag, beeft als resultaat op geleverd dat het merendeel der leden de markt op vrijdag wilde houden, zo dat er dus geen verandering komt. Van de 250 ondervraagden waren er 152 voor het behoud van de vrijdagmarkt en 70 voor de dinsdag. Goulart regeerde sinds 1961. Hij be loofde alle mogelijke hervormingen, spe ciaal voor de verarmde landbouwbevol king. Maar hij hervormde tenslotte alleen zijn portemonnaie. In de enkele jaren van zijn bewind wist hij een landbezit bijeen te brengen, dat groter is dan België of Nederland, bere kende aan de staat jaarlijks het salaris van 500 dignitarissen, die in het geheel niet bestonden, „leende" van de Banco do Brasil hele kapitalen, die hij niet te ruggaf noch ook er rente voor betaalde, liet vliegvelden op zijn gronden aanleg gen, die de staat hem betaalde, terwijl de vliegvelden zijn eigendom bleven, enz. enz. Men is in Zuid-Amerika wel wat ge wend, maar dit alles werd de burgerij en het leger te bar. Toen Goulart dit merkte zocht hij steun bij de vakbonden en met name bij de communisten, die door de beloften van hervormingen kon den worden aangetrokken. Ook deze wis ten, wie Goulart was, maar zagen kans om hem te gebruiken teneinde zelf aan de macht te komen. Zij dwongen allengs Goulart tal van sleutelposities af, zelfs hele ministeries (sociale zaken en onder wijs), kregen radio en televisie in handen, bestuurden de vakbonden en bereidden een staatsgreep voor, die hun (zonder Goulart) de hele macht zou brengen. Dit ziende kwam de hele burgerij in beroe ring. In maart j.l. brak in de provincie Minas Gerais een opstand uit. die weldra naar het hele land oversloeg; het leger koos de partij van de opstand en Goulart moest vluchten. De militairen namen nu het bestuur in handen. Zij hebben de taak om na het reinigen van de toestand te trachten een ordelijk bestuur tot stand te brengen, dat dan van voren af aan met „hervormingen" kan beginnen, een noodzaak waarmee ieder het eens is, maar wel schier niemand in durft te geloven. De zeer rijken zijn er trouwens niet voor, want dan gaat hun groot grondbezit eraan. Het leger staat dooreengenomen rechts. Het pas bedwon gen communistische gevaar wekt natuur lijk reactie. En of er dus kans is op een verstandig hervormingsbeleid is wel een uiterst moeilijke vraag. De reus van Zuid- Amerika begint aan een nieuw hoofdstuk. In elk geval is een vergrote uitgaaf van Castro's Cuba voorshands mislukt. Maar de problemen voor iemand, die iets goeds wil, zijn overweldigend groot. SPORT. Tijdens een voetbalwedstrijd in Peru kwam het vorige week tot bloedige vechtpartijen. Van de 50.000 toeschouwers werden er driehonderd onder de voet gelopen en gedood. Ver schillende honderden liepen verwon dingen op en moesten naar een zieken huis worden gebracht. Over sport ge sproken LIED. In Italië is een claxon uitgevon den, die de eerste maten van een be kend liedje „speelt". In Nederland zal. het wel geen navolging vinden want meertonige claxons zijn hier bij de wet verboden. HUIS. Meer dan honderd gezinnen in Madrid kregen er genoeg van nog lan ger te wachten op het gereedkomen van hun woningblok. Zij sloegen de handen aan de ploeg en voltooiden zelf hun huizen. Ongeval en brand tijdens werkzaamheden Zeer binnenkort zal Renswoude een monument minder bezitten. Men is namelijk sinds enkele dagen bezig met de afbraak van de uit 1773 daterende hoeve Klein Lichtenhorst aan de Ubbeschoter- weg. DS MEYNDERT BEDANKTE De door de Herv. kerkeraad beroepen predikant ds. B. M. Meyndert uit Waar der heeft voor het beroep naar Eder veen bedankt. Daarentegen heeft ds. Meyndert het beroep van de Herv. ge meente te Woudenberg aangenomen. D., vertegenwoordiger te Doorn, ver scheen vrijdag voor het Wagenings kan tongerecht omdat hij op de Prof. Ritze-- ma Bosweg te Wageningen met zijn personenauto de maximumsnelheid had overschreden. Het lag aan de gemeente Wage ningen, die daar zo'n mooie, brede weg aan heeft gelegd, dat je er automatisch wat harder gaat rijden, verdedigde D. zich. Dat moet u juist wel merken, zei rechter v. d. Brand. Als u Wageningen aan de oostzijde binnenkomt passeert u eerst een voorwaarschuwingsbord. Dan krijgt u het bord Wageningen en het ronde bord met 50 km en tenslotte is even verderop nog een grote witte 50 in een cirkel op de weg geschilderd. U kunt dus niet klagen, dat het niet duidelijk genoeg aangegeven is. Als Wageningen een stad was met vele kleine, bochtige wegen zou het legio klachten regenen. Nu zijn er mooie wegen en nu is het weer niet goed, verbaasde de officier zich in zijn requisitoir. Eis en vonnis 30,of 6 dagen. Van R., koopman te Rhenen had op de Noordelijke Meentsteeg te Rhenen met zijn auto geen voorrang verleend aan een andere, van rechts komende auto. Het uitzicht wordt daar bemoeilijkt door een eiken wal, betoogde Van R. vrijdag voor het kantongerecht te Wa geningen. Hoge auto's kun je wel aan zien komen, maar lage niet al te best. Ik woon vlak bij dat kruispunt en ik reed, omdat ik de situatie ken, maar 35 kilometer per uur. Als het uitzicht zo moeilijk was had u beter nog wat langzamer kun nen rijden, vond de officier, mr. Pie- ters. U was bovendien niet verzekerd, wist mr. v. d. Brand. Ik rijd al twaalf jaar zo, onthulde Van R., maar ik ben nu wel van plan een verzekering te nemen. Ik moet nog zo'n drie- of vierhonderd gulden schade aan die andere automobilist betalen. 't Is bijna misdadig om zonder ver zekering te rijden, oordeelde de offi cier. Daarom eis ik naast een boete van 50,of 10 dagen een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor twee jaar met een proeftijd van twee jaar met als bijzondere voorwaarde, dat u binnen veertien dagen naar Arnhem komt om mij een W.A.-polis op uw naam te laten zien. Ik zal me meteen laten verzekeren, beloofde verdachte. Het vonnis luidde daarna conform. De 37-jarige Van B., instructiemon teur te Veenendaal, stond voor het kan tongerecht te Wageningen terecht om dat hij op de Kerkewijk niet voldoen de rechts gehouden had toen een brom- (zie verder pag. 4) Behalve de muurankers, die in de monumentale voorgevel het jaartal vor men, wijzen in het huis diverse oude muurtegeltjes met voorstellingen als bloemen, huizen, enz. en zware eike houten balken op de ouderdom van de boerderij, welke bewoond wordt door het gezin van de heer D. A. Verbeek. Donderdagmiddag werd het rieten dak met een wagen het land in gereden om daar verbrand te worden. Doordat de wagen te dicht bij het nog smeulen de rietrestand kwam ging deze wagen grotendeels in vlammen op. De wa gen was verzekerd. Korte tijd later viel één van de hel pers van het gedeeltelijk afgebroken dak. Een snelle beweging van de heer Verbeek kon voorkomen dat het slacht offer in een scherpe pin terecht kwam. Uitslag Puzzle-ritten Renswoude Dat de puzzelritten, die woensdag avond gehouden werden, nogal inge wikkeld waren, bleek wel uit het feit, dat in het bijzonder door de ouderen veel strafpunten werden behaald. De deelnemers onder de 15 jaar vol brachten de fietstocht en de prijzen gingen naar Sander Lagerweij, Aartje Overeem en Janny van Ginkel. Het uitzoeken van de winnaars onder de oudere deelnemers was een puzzel op zichzelf. Het regende tijdens de tocht strafpunten: een record behaalde een deelnemer met 288 strafpunten! De prij zen gingen tenslotte naar J. Wolleswin- kel met 52 strafpunten, P. van Maanen, eveneens 52 strafpunten, Ab Vermeer met 54 en Tijs van Ginkel met 57 straf punten. Hij kreeg echter wel wonden in het ge zicht, een beenwond en een lichte her senschudding. VEENENDAAL Donderdag 28 mei: Hotel De Ko renbeurs, vergadering C.P.B. Spreker Dr. C. Graafland over „Het Gebed". Aanvang 8 uur. AMERONGEN Donderdag 28 mei n.m. 4.30 uur Receptie in Hotel „Darthuizen" ter gelegenheid 10 jarig bestaan meubelfabriek v. d. Heyden. 1922-1962 Assurantiekantoor Elfl. R. R. MULDER Makelaar in Assurantün Kerkewijk 167 -.Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 1