vé Gé Attentie! Aan de Inwoners van Veenendaal-Zuid Attentie! LEVENSMIDDELEN VERS VLEES en VLEESWAREN BéDé Superslage II Benzinepompbediende NU OOK GRATIS THUISBEZORGING Aardbeien 2 doosjes 100 ct Sappige sinaasappels 10 st. 98 ct Verse champignons 200 gr. 69 ct VéGé Macaroni25 ct geldzegels spersieboontjes 59 ct Grote kroppen sla 3 stuks 39 ct Andijvie 1 kilo39 ct Spitskool 1 kilo39 ct Mooie bloemkool stuk 39 ct Krentenbrood stuk98 ct Appel-carree's 4 stuks89 ct Tompoezen 5 stuks89 ct Goudazijn nu 59 ct slaolie nu 163 ct NU 25 centen Doperwtjes fijn litersblik79 ct Limonade siroop grote fles 89 ct Zware Groninger koek stuk 89 ct Limonade gazeuse 3 flessen 79 ct Perziken litersblik 119 ct 4 Advocaat-repen zak 500 gr Choco-korrels 89 ct 500 gr. Jong volv. kaas 159 ct 2 pullen Pilsner bier 89 ct 79 ct Runderbraadstuk 500 gr. 2,68 Vark. braadstuk 500 gr.2,68 Runderrollade 500 gr.2,68 Schouder carbonade 500 gr. 2,68 Hachée vlees, mager 500 gr. 1,68 Vark. braadworst fijngekruid 500 gr1,68 Donderdag gehaktdag 2,50 Lunchpakket 1 GULDEN Groenten en vers fruit Brood en Banket „DE GELDERSE VALLEI" ADR. VAN OSTADELAAN 33-35 TEL. 3652 1 HEEL KILO MOOIE BLAD-SPINAZIE VOOf 1 Cdlt rijen Frontale botsing ELST AMERONGEN EDERVEEN SCHERPENZEEL COENRAAD VAN VIEGEN RENAULT-AUTOMOBIELSHOW vrijdag 29 en zaterdag 30 mei CORRECT" Garage „De Klomp" -fr GEBOORTEKAARTJES •fr VERLOVINGSKAARTJES ONDERTROUWKAARTEN Voor de eerste 250 kopers 25 kersverse eieren 100 cent Een pak verse ROOMBOTER bij elk Botermals braadhaantje PROFITEER! 139 ct 289 ct VOOR CAMPING! JERRY-CAN 2 liter JERRY-CAN 5 liter 1 heel kg. gehakt ÏOO gr. ham ÏOO gr. boter hamworst ÏOO gr. haagse leverworst Spaar uw kassabonnen GRATIS VLEES 10 ton hooi in vlammen opgegaan Vissersnieuws Schoolvoetbaltoernooi AANRIJDINGEN FAMILIEBERICHTEN Heden nam de Heere, na een langdurig, maar ge duldig gedragen lijden, van ons weg onze innig geliefde zoon, broer, zwager en oom Op de leeftijd van bijna 20 jaar. Zijn leven was een lijdensweg Maar God heeft hem verlost A. v. Viegen M. v. Viegen-Wijkniet RR II Ontario Canada Wainfleet C. v. Kralingen- van Viegen Chr. van Kralingen RR II Ontario Canada Wainfleet F. v. d. Laan-van Viegen A. v. d. Laan RE 3 Post Colborne Ontario Canada M. Lukegie-van Viegen T. Lukegie 277 Windsor Drive toronta 10 On tario Canada Henk Alie De teraardebestelling heeft plaats gehad 18 mei 1964. Amerongen, mei 1964 UITNODIGING Vanaf heden zijn wij officieel RENAULT-DEALER voor Amerongen. Ter ge legenheid hiervan zal een grote met de nieuwe 1964 modellen worden gehouden en wel op in ons garagebedrijf aan de Kon. Wilhelminaweg 34 te Amerongen. Geopend tot 22 uur. Hier zult U de gehele Renaultlijn aantreffen zowel wat personen als bestel wagens betreft. AUTOMOBIELBEDRIJF 9? Eig. F. W. Koenen Officieel Renault-Dealer Kon. Wilhelminaweg 34 - Tel. 1220 AMERONGEN RENAULT# GEVRAAGD Wisselende dienst. Zondags vrij. Rijksstraatweg 2 - De Klomp - Tel. 08387-250-550 VOOR GAAT U NAAR: Naast de vele belangrijke voordelen, die U elke week geniet bij het kopen van al Uw levensmiddelen in onze Super markt en waarvan wij o.a. enkele noemen alle landelijk bekende en vertrouwde m erk-artikelen in ons assortiment. op de bekende VéGé-merkartikelen altijd 10 korting in GRATIS VéGé-geldze- gels voor Uw zegel-spaarpot. iedere week grote prijs-redukties oprvele artikelen. vertrouwde en prettige assistentie door onze medewerkers. MARKT BIJ AANKOOP VAN f 5,- BOODSCHAPPEN Bij f 10,— boodschappen en meer op verzoek Ook telefonisch kunt U Uw bestellingen opgeven. Onze medewerkers staan steeds voor U klaar. 1 pak bij elke 2 blikken VéGé tomaten-puree Elk 2e blik Gratis 66 geldzegels ALLEEN WOENSDAG ALLEEN DONDERDAG ALLEEN VRIJDAG ALLEEN ZATERDAG 1 fles VéGé- Gratis 12 geldzegels 1 fles VéGé-Goudmerk Gratis 22 geldzegels Oersterke Oersterke Zandstraat 55 Telefoon 3017 Adr. van Ostadelaan 33-35 Telefoon 3652 Met heel veel genoegen heb ik dezer dagen het jeugdboek „Frontale botsing" gelezen, van de hand van onze plaats genoot Rik Valkenburg en als „mei pocket" verschenen bij de firma Mei- nema te Delft. Voor een niet onbelangrijk deel ont sproot dit genoegen aan het feit kennis te mogen nemen van een uitstekende prestatie van een oud-leerling! Maar evenzeer aan de overtuiging, dat hier een werk geleverd is, waar met name de jongeren en dan vooral de Veenendaalse jongens en meisjes, groot nut van kunnen hebben. Immers, wat voor ons ouderen zulk een levendige herinnering vormt, dat het ons soms moeite kost ons te reali seren. dat het allemaal al zo lang ge leden is gebeurd, speelt in het gedach- tenleven van de jongeren nauwelijks meer een rol. Hoe zou het ook anders kunnen! Zij hebben geen weet van terreur daden, hongersnood en altijd dreigen de gevaren. Zij mogen leven in veilig heid en welstand. Naast God danken zij en wij allen dat aan de mannen en vrouwen, die alles hebben gewaagd in de strijd tegen de bezetter. En juist daarom is het zo goed, als onze jeugd kennis neemt van wat er ge beurde in de donkere maanden, die aan de uiteindelijke bevrijding voorafgin gen. Dat speciaal aandacht gewijd wordt aan wat plaats greep in Veenendaal en zijn naaste omgeving, maakt voor ons het boek te meer belangwekkend. Heel belangrijk is ook, dat op een voudige wijze duidelijk wordt gemaakt, hoe het geloof een kracht bleek te zijn, die tot veel in staat stelde, wat in eigen kracht niet zou zijn te volbrengen ge weest. En dat ook jonge mensen, die tot da den van grote moed in staat bleken, an derzijds leerden aanvaarden, dat niet wraakzucht ons mag bezielen, maar dat God ons roept tot zelfverloochening en vergevende liefde. Daarom vind ik „Frontale botsing" een goed jeugdboek. Het beste bewijs daarvoor is, dat ook volwassenen het met belangstelling zul len lezen. Naar ik vertrouw zal Rik Valkenburg het bij dit deel niet laten! Het verhaal roept om een vervolg, dat in hoge mate actueel kan zijn, wanneer het de verdere levensgang beschrijft van de meisjes en jongens, die in „Fron tale botsing" door zoveel moeilijkheden heen tot een leven in bevrijd Neder land worden geleid. Veel positiefs uit de dagen van strijd ging verloren. Moge het werk van Val kenburg er mede toe strekken, dat we ons daarvan rekenschap geven! Dat zou de mooiste vrucht zijn. Dr. J. G. Thoomes, Hoofd Koningin Juliana School voor L.O. en Ü.L.O. UITGAANSDAG OUDEN VAN DAGEN WEEK VERVROEGD De jaarlijkse uitgaansdag van de ou den van dagen in Eist die oorspronke lijk op woensdag 1 juli gehouden zou worden, wordt wegens omstandigheden een week vervroegd. De tocht wordt nu op woensdag 24 juni georganiseerd. Dit weekend ging bü de heer R. in de buurt van het Bergbad ongeveer 10 ton hooi verloren. Door een gunstige wind en goed werk van de brandweer uit Rhenen en Achter berg wist men uitbreiding te voorkomen. Oorzaak is waarschijnlijk het met lucifers spelen van kinderen. In het Bergbad kwamen dit weekend verschillende aanmeldingen binnen van kinderen die geld uit hun portemonnee misten. De politie die hier een onderzoek instelde wist het dadertje te pakken. Zaterdagmorgen omstreeks half elf wil de de heer v. D. rijdende op de Veenen- daalsestraat richting Veenendaal gaan parkeren op een parkeerstrook aan de linkerkant van de weg. De heer A. uit Schiedam die al bezig was de vracht wagen v. D. te passeren werd door de manoeuvre van v. D. in de flank ge raakt. De personenauto van A. uit Schie dam werd zwaar beschadigd. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Tegen beiden is proces verbaal opgemaakt. GEVONDEN EN VERLOREN Gevonden: een hamer. P.V. DE „INSTUIF" ELST Wedvlucht vanaf Tërgnier. Snelheid eer ste duif 10008.2 m. De uitslagen waren: M. Riemsdijk 1, 13, 28, 30; J. Swetselaar 2; G. Hartman 3, 12, 24; D. Wijkniet 4, 17. 19; C. v. d. Berg 5, 20. 32; W. v. Zetten 6, 21; W. E. v. Laar 7, 15, 22; B. Vervat 8, 29, 35; M. Boelhouwer 9, 37; Poel-Viegen 10; P. Terschelling 11; G. Drost 14; M. Brouwer 16, 31, 34. 36; A. J. Bos 18. 23. 25, 33; H. Doornspeek 26; C. v. Viegen 27. Namens de burgemeester van Ame rongen worden belangstellenden ervan in kennis gesteld, dat voor het seizoen van 1 juni 1964 tot en met 31 mei 1965 de volgende visakten worden uitgereikt: een kleine visakte, geldig tot het vissen met één speciale hengel of met twee gewone hengels, of met één peur en een grote visakte, geldig tot het vissen met alle geoorloofde vistuigen. Deze akten kosten respectievelijk f 6.50 en f 20,—. Het vissen met één gewone hengel is slechts toegestaan na voorafgaande voldoening van de bijdrage ter verbe tering van de binnenvisserij, welke voor bovengenoemde periode is vastgesteld op f 2,Van het voldoen van deze bijdrage wordt een schriftelijk bewijs uitgereikt. Het laatst bedoelde is niet van toepassing op personen, die nog geen vijftien jaar oud zijn en op per sonen. die tegelijkertijd vissen met één speciale hengel en één gewone hengel, mits zij in het bezit zijn van een geldige kleine visakte. Voor het aanvragen van de boven bedoelde akten en bewijzen gelieve be langhebbenden zich ten gemeentehuize te vervoegen. Begunstigd door stralend zomerweer vond op 19 mei het schoolvoetbaltoernooi plaats op de terreinen van Valkenheide te Maarsbergen. Een elftal van de open bare Ireneschool te Amerongen nam hier aan deel. De elftallen waren ingedeeld in 2 pou les, waarvan de nummers 1 en 2 de strijd aan moesten binden voor de 4 prijzen. Het is verheugend dat er tijdens de tien tallen, vaak zeer spannende wedstrijden geen wanklank werd gehoord. Een com pliment aan het adres van organisatoren en spelers is hier zeker op zijn plaats. In poule A kwam de Techn. school van Maarsbergen als overwinnaar te voor schijn na een zeer spannende strijd tegen de openbare lagere Ireneschool uit Ame rongen. De uitslag was 2-1. De Ameron- gers werden 2e. Poule B gaf de Ols van Wijk bij Duurstede als winnaar met de Ols uit Leersum op de 2e plaats. De openbare scholen van Leersum en Amerongen speelden om de 3e prijs. De Ols van Amerongen won na strafschoppen. De strijd om de le en 2e prijs tussen Wijk bij Duurstede en de Techn. school te Maarsbergen werd met 2-0 door de Tech. school gewonnen. De directeur van de Techn. schoon de heer Goudswaard deelde de prijzen uit, bestaande uit 3 fraaie bekers. Aan de hoofden van de deelnemende scholen werd een heerlijke vrachtentaart aange boden. De leerlingen banketbakkers bleken hun vak goed te verstaan. EXAMENS RESERVE-POLITIE Vorige week woensdagmiddag werd door 3 leden van de reserve Rijkspolitie t.w. de heren A. Meerwijk, L. de Wit en J. Blankestijn examen gedaan voor het verkrijgen van de graad buitengewoon ge oefend man reserve Rijkspolitie. Alle drie de kandidaten hebben dit examen met goed gevolg afgelegd. Van de groep van 12 man van de reserve politie te Ameron gen zijn er nu 11 die de genoemde graad verkregen hebben. De commissie bestond uit een adjudant, een opperwachtmeester en een wacht meester le klasse, allen uit het district De Bilt. Mede door dit succes komt de Ameron- se ploeg wel zeer goed voor de dag. BIJEENKOMST A.B.C. De Algemene Bedrijfsgroepen Centrale in de plaatsen Amerongen en Eist heeft een ledenvergadering belegd op vrijdag 29 mei a.s. te 7.30 uur in cafe de Mor genster te Eist. Op de agenda staat o.a. uitbreiding fabriekscommissie Timmermans, behande ling van de nieuwe C.A.O. Baksteen door de districtbestuurder de heer Schepers te Tiel. De leden wordt dringend aangeraden deze belangrijke vergadering bij te wo nen. Donderdag j.l. vond op de hoek Rijn straat-Kersweg ter hoogte van de boerde rij Rooyenstein een aanrijding plaats tus sen een scooter, bestuurd door de heer S. uit Amerongen en een auto uit Maurik. Beide voertuigen reden tegen elkaar op, door tot nu toe onopgehelderde oor zaak. De heer S. viel en liep een ge scheurde en een gekneusde rib op en enkele kneuzingen. Tot zijn geluk droeg hij een valhelm, zodat erger voorkomen kon worden. De schade aan de voertuigen v.as aanzienlijk. Zondagmiddag was er weer eens een aanrijding op het kruispunt Kon. Wilhel- minaweg-Koenestraat. Ditmaal tussen een bromfietser uit de richting Leersum en een auto die uit de richting Rhenen kwam en de Koenestraat wilde indraaien, be stuurd door H. uit Wageningen. De auto mobilist verzuimde de bromfietser voor rang te geven. EDERVEEN DRIE UUR ZONDER WATER Een groot deel van het dorp Ederveen zat maandagavond van zes tot negen uur zonder druk op de waterleiding. Tenge volge van het .grote waterverbruik door tuinbesproeiing enz. op deze warme meidag was de druk in het kleine pompstation van Ederveen uitgevallen. AANBESTEDING Ten kantore van Dwars, Heederik en Verhey te Amersfoort is maandagmor gen op uitnodiging aanbesteed de aan leg van riolering aan de Glashorst en reconstructie van de weg. De laagste inschrijver was de firma Rosenboom uit Ede met f 252.870,—. De begroting ver meldde een bedrag van f 256.000, BUURTFEEST EN BUURTSPEEL- TUIN Het bestuur van de buurtvereniging De Nieuwstraat heeft vele plannen, die vrijdagavond tijdens de vergadering, ge houden ten huize van de secretaris, de heer Wagensveld, werden besproken. Het ligt in de bedoeling een feestje voor de buurt op touw te zetten, een dagtochtje te maken, voetballen tegen een andere buurtvereniging en als voornaamste punt, de oprichting van een speeltuinvereniging, op dezelfde voet als in de Oranjebuurt. Het gebruik van een stuk grond voor de speeltuin is reeds toegezegd. VOETBAL VOOR BEJAARDEN Zaterdagmiddag werd op het gemeen telijk sportveld een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tussen de voetbal club Amersfoortse Boys en een gecom bineerd elftal van de zaterdag- en zon dagclub van Scherpenzeel. De strijd eindigde in 5-3 en de recette was ten bate van de uitgaanskas voor de be jaarden. MEDAILLE VOOR BRANDWEER Op de zaterdag te Huissen gehouden wedstrijd waaraan door alle brand weerkorpsen uit de Kring werd deel genomen kwam de vrijwillige brand weer van Scherpenzeel als eerste uit de bus met 182 punten, waarvoor zij een medaille in ontvangst mocht ne men. NCVB LAATSTE VERGADERING Voor de laatste maal in dit seizoen komt de Ned. Chr. Vrouwenbond don derdag 28 mei om 7.30 uur in het ver enigingsgebouw Filalethus bijeen. Uit genodigd is ds Slingenberg uit Rens- woude die zal spreken over Reformatie- Rome. EERSTE LUSTRUM ZWEMVERENIGING De zwemvereniging Poseidon '59 gaat vrijdag 29 mei in hotel Boszicht haar eerste lustrum vieren. TOCHT BEJAARDEN Dinsdagmiddag om 12 uur vertrekken de bejaarden in drie autobussen en 12 volgauto's vanaf het Plein 1940 voor hun jaarlijks tochtje. De rit gaat dit keer naar Urk. Veluwe meer, enz. UIT VALKENHEIDE WTGGELOPEN Dezer dagen zag de jachtopzichter J. Koudijs aan de Voskuilerdijk een paar opgeschoten knapen die hem verdacht voorkwamen. Omdat hij de zaak niet vertrouwde greep hij zijn bromfiets en ging ze na. Toen hij hun was genaderd namen zij, ieder een kant op, de vlucht. Na een run door weilanden, bossen en de beek, gelukte het hem, nadat hij een paar waarschuwingsschoten had gelost, een der knapen te pakken. Achteraf bleek, dat het twee pupillen uit Valkenheide waren. Bij een land bouwer op Voskuilen hadden zij ge tracht een auto mee te nemen om hier mede naar Leeuwarden te rijden, waai de ouders van één van hen wonen, doch omdat er geen sleuteltje in het contact zat lieten zij dit plan varen. De dooi de jachtopziener gepakte knaap is aan de rijkspolitie te Woudenberg overge geven, die voor verder transport naar Valkenheide zou zorg dragen.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 7