Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Koopflats in Schrijverspark te duur voor Veenendalers 14 GESLAAGDEN ONTVINGEN EINDDIPLOMA VAN HANDELSAVONDSCHOOL Agenda Het is een ramp VAN BUITEN Voorlopig comité gevormd van Ver. tot Steun aan Nederlands Astma Fonds WAAR IS DE VALLEI-RIKS? Burgemeester kon wegens mist niet opstijgen Uiigave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar - Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Makelaar adverteert in dagbladen Vijver gevaar voor kinderen BROUWER ELST RENSWOUDE Aardolie in Renswoude? Parachutes fëttzcruu&ale WIST U 38e JAARGANG VRIJDAG 29 MEI 1964 Nr 43 Bedaktto en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaküe: W- F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bQ de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent In bekende landelijke dagbladen verschijnen regelmatig annonces waarin een aantal verzor gingsflats in de Schrijverswijk te koop worden aangeboden. De N.V. Umaco, die de door de firma Fennis gebouwde Heyermansflat en de De Genestetflat in verkoop brengt heeft nog 28 van de to taal 59 flatwoningen niet geplaatst. Het blijkt voorts dat in al die woningen geen enkel Veenen- daals gezin haar intrek zal nemen. De kostprijzen zijn weliswaar normaal, gezien de huidige prijzen op de woningmarkt, maar blijkbaar toch niet te betalen voor de doorsnee Veenendaler. Wethouder Koppenberg: Zodoende zullen een groot aantal fo rensen de verzorgingsflats betrekken. De heer Thomas, hoofd van de ver koopleiding van de N.V. Umaco, ver telde ons dat het merendeel van de flats zal worden bewoond door men sen die hun werk in Utrecht hebben en dus dagelijks op en neer trekken. Bovendien zullen een aantal ambu lante Veenendalers, die hier het cen trum van een vertegenwoordigersrayon hebben, een dezer flats gaan bewonen. Overigens komen de kopers uit alle delen van het land. Donderdagsmiddags houdt de heer Thomas zitting in een speciaal inge richt verkoopkantoor en het bleek dat er toch wel aftrek is. Gistermiddag wer den nog een drietal transacties geslo- Een gtoot aantal bewoners van het Schrijverspark richtten zich deze week met een schrijven tot b. en w. met het verzoek maat regelen te nemen, om het grote gevaar voor kinderen die rond de vijver voor de Heyermansflat spelen, af te wenden. De appellanten verklaren dat het regelmatig gebeurde dat spe lende kinderen te water raakten en dat aldaar aanwezige werk lieden meerdere malen kinderen van de verdrinkingsdood hebben gered. Vele bewoners zetten hun handtekening onder het schrij ven aan b. en w. De directeur van Gemeentewerken, de heer Stuy- venberg, verklaarde desgevraagd dat het inderdaad geen aesthe- tisch gezicht is. Ook had men betere glooiingen moeten aan brengen. Maar als men deze vij ver, die nu eenmaal geprojec teerd is, zou gaan dempen, schept dat een precedent, want dan kun nen er nergens meer waterpar tijen worden aangelegd. Wel erkende de directeur van Gemeentewerken dat de aanleg van speelgelegenheden in het drukbevolkte Schrijverspark zeer gewenst is. VOORZITTER ZOND ATTENTIE De Voorzitter van de Veenendaalse Winkeliersvereniging „Handel en Nij verheid", de heer Ant. de Ruiter kreeg onlangs vanwege het 40 jarig jubi leum van de VWV een reis aangeboden naar Zuid-Limburg, een streek waar van de voorzitter een groot bewonde raar is. De voorzitter, die vorige week in Valkenburg vertoefde, zond aan al de leden van de Winkeliersvereniging een aardige attentie in de vorm van een ansicht en een folder van het mooie gebied. GESLAAGD Donderdag slaagden drie verpleeg sters van het Julianaziekenhuis voor het diploma ziekenverpleging A. Het waren de dames: M. Bastmeyer, L. de Jong en H. v. d. Wijngaard. Bij de uitreiking van de diploma's sprak burgemeester Hazenberg de geslaagden hartelijk toe. PROGRAMMA VETERANENVOETBAL Het programma voor de komende wedstrijden in het veteranen voetbal toernooi luidt als volgt: Vrijdag 29 mei: GVVV terrein: 7 uur GVVV-SKF en 8 uur Musketiers-Boxal. Maandag 1 ju ni: NSVS terrein: 7 uur NSVS-SKF en 8 uur Frisia-DOVO. S I N D S 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor Kanaalweg 2 - Veenendaal Telef. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verk< van onroerend Taxaties ten. Die resterende 28 raken we heus wel kwijt, voorspelde de heer Thomas. Prijs De prijzen van de flats bedragen on geveer 24.000 gulden. Hiervan moet men f 2500,als eigen inbreng neertellen, vermeerderd met 1400,extra kos ten. Een bedrag van maximaal f 21.000,kan als hypotheek worden opgenomen. Aan rente en aflossing moet men f 137,50 per maand opbren gen, vermeerderd met f 240,per jaar als erfpacht. De normen van de bank zijn zo ge regeld dat iemand die koopt met een bepaalde last, zoals aflossing e.d., bruto 5 maal die lasten, dat is ongeveer f 800,per maand, moet verdienen om deze woningen te kunnen kopen, aldus de zegsman van N.V. Umaco. „Wij stellen inderdaad de eis dat men 20 van het bruto loon moet kunnen opbrengen. Dat is geheel aangepast aan de hypotheekver strekking." Intussen staan er 28 flats leeg, waar voor nog geen gegadigden kwamen op dagen. De hier geschetste flats waren aanvankelijk bestemd voor de fabri kantenvereniging, maar zijn thans in de vrije verkoop gebracht. Aan de oostelijke zijde van het Schrijverspark werden echter nu 18 portiek- en 20 galerij woningen gebouwd, die door de industrie in verhuur zullen worden ge geven. Dus toch hoop voor de toekomst, voor naar een woning uitziende plaats genoten. De wethouder van Volkshuisvesting, de heer R. Koppenberg gaf als zijn mening te kennen dat de talrijke wo ningzoekenden in Veenendaal niet ge baat zijn bij de bouw van deze dure koopflats. Ze zijn voor het merendeel toch niet te betalen. Hier speelt de landelijke bouwpoli- tiek een grote rol. Wij kregen nota bene zegge en schrijve 85 woningwet woningen toegewezen in het contingent 1964. De rest was premiebouw. Wat kun je nu met een dergelijk aantal doen. Daartegen staan wij als b en w ook machteloos. Het is eigenlijk te ho pen dat de N.V. Umaco er mee blijft zitten, dan zou de maatschappij ge dwongen zijn ze te verhuren, aldus de wethouder. Eigenlijk zou aan de verkoop de restrictie verbonden moeten zijn dat ze alleen aan economisch aan de plaats verbenden woningzoekenden mochten worden verkocht, maar dat kun je niet verplicht stellen. De N.V. Umaco is vrij om te ver kopen aan wie men wil. Het wo- ningbeleid is geen plaatselijk be leid, aldus wethouder Koppenberg. Onze bevolking is voor het grootste deel een arbeidende bevolking en dus gebaat met (liefst) goedkope huurwo ningen. We kregen nu eenmaal pre miewoningen dus moet je wel pakken wat je krijgen kunt. Maar de categorie, die je nodig hebt, krijg je niet. Toch zou er op deze manier wel eens een doorstroming kunnen volgen, dat mensen die een duurdere woning kun nen betalen deze ook accepteren en anderen dan de verlaten goedkopere kunnen gaan bewonen. Zoals het nu gaat met allemaal mensen van buiten de plaats, terwijl het kwaad van de woningnood ter plaatse ontstellend hoog is, lijkt mij een ramp! Maar nog maals het is het woningbeleid op het allerhoogste niveau dat ons parten speelt, zo verklaarde wethouder Kop penberg. Musketiers junioren tegen AGOVV Ter ere van het kampioenschap gaan de junioren van Musketiers zaterdag naar Apeldoorn om daar hun krachten te meten met de junioren A van AGOVV, hetgeen de jongens uit Eist beslist niet mee zal vallen. Wij wensen hun in ieder geval veel succes. De Heyermansflat in verkoop gebracht door de N.V. Umaco. Op de voorgrond de omstreden vijver die naar de mening van de Schrijversparkbewoners een I groot gevaar voor de spelende kinderen oplevert. I De ingezetenen van Renswoude zijn woensdag 27 mei menigmaal opgeschrikt door een flinke ont ploffing. De oot*'3t?k lag in het feit, dat de N.V. Nederl. Aardolie Mij. uit Oldenzaal bezig was met het verrichten van proefboringen. Door dit z.g. seismisch onderzoek kan de structuur van de bodemlagen wor den vastgesteld. Op verschillende plaat sen worden dan springladingen aange legd en de trillingen van de ontploffing worden geregistreerd. Een verplaats bare boorinstallatie is aanwezig om eventuele proefboringen uit te voeren. Woensdagmorgen werd begonnen in de buurt van de Kooiweg en volgens een vast plan zou dan in de richting Barneveld gewerkt worden. Over de resultaten van het onderzoek is nog niets bekend. Botsing tussen twee personenauto's Woensdagmorgen ontstond een aan rijding op de Rijksstraatweg nabij café De Morgenster. Een militaire kraan wagen, bestuurd door R. uit Rhenen wilde, komende uit de richting Ame rongen, een geparkeerde bestelauto passeren. Hij lette daarbij niet op het tegen- liggende verkeer. Een personenauto, be stuurd door de heer S. uit Zetten rem de uit alle macht en slipte op het voch tige wegdek. De achter hem rijdende heer M. uit Heelsum, die vrij dicht achter de Vauxhall zat zag de manoeu vre te laat. Een botsing was het ge volg. De voorkant van de ene en de achterkant van de andere wagen wer den zwaar beschadigd. De politie maak te proces-verbaal op. Oranje Wit - Betuwe combinatie 3-0 Zaterdagmiddag om half drie speelde Oranje Wit met een experimenteel elftal tegen een combinatie elftal van Betuw- naren die bij een sub-tropische tempera tuur werd gespeeld leverde de Elstenaren geen moeite op. Keeper v. Rotterdam speelde .linkshalf omdat zijn blessure nog steeds niet hele maal genezen is. Daardoor nam B. Ur- sinus de plaats onder de lat in, wat hem volkomen toevertrouwd is. Praktisch de hele wedstrijd is Oranje Wit in de aan val geweest waarbij ook anderen onder vonden hoe moeilijk het kan zijn het net te laten trillen. Een uitzondering hierop was rechts half J. v. Rijn die het op de rechts buiten plaats bijzonder goed deed en tweemaal scoorde. Na ongeveer een half uur viel het eerste doelpunt nog vrij onverwachts nadat er reeds prachtige scoringskansen waren geweest. J. v. Rijn ging op rechts bijzonder snel en loste vanaf de vleugel een prachtig schot dat doel trof. Oranje Wit bleef sterker tot aan de rust. Na de thee hetzelfde spelbeeld. De Betuwnaren probeerden het wel maar kregen niet veel kans. Na een kwartiertje was het weer de goed spelende v. Rijn die bij een voorzet van links snel doorsprintte en beheerst afrondde, 2-0. Hierna trof midvoor Slok nog één keer de roos, 3-0, waarmee deze sportieve wedstrijd ten einde liep. Maandagavond werd in het Roode Kruisgebouw aan de Sandbrink- straat een oriënterende bespreking gehouden teneinde te komen tot de oprichting van een plaatselijke afdeling van de Ver. tot Steun aan het Nederlandse Astma Fonds. Er werd een voorlopig comité ge vormd dat verdere activiteiten zal ont wikkelen. Het comité bestaat uit mevr. Imthorn, Westersingel 55 en de dok toren P. H. Flohil en C. van den Hoek. Vorig jaar werd t.b.v. het Astmafonds een collecte gehouden, die een zeer goede opbrengst had. Het blijkt dus dat de bevolking van Veenendaal over tuigd is van de ernst van deze volks ziekte en de problemen die ermee ge paard gaan. Naar men ons verzekerde bedraagt het aantal astma-patiënten in Neder land ruim 800.000, dat is één patiënt op elke 15 inwoners. In een plaats als Veenendaal moet het aantal patiënten op minstens 150 worden geschat. Al deze overwegingen leidden ertoe dat men ter plaatse een afdeling wil oprichten, die gericht is op steun en voorlichting. Nog dit jaar zal er een propaganda-avond worden gehouden en uiteraard zal in het najaar de jaarlijkse collecte plaatsvinden. Nadere gegevens over verdere activiteiten, die het comi té zal ontplooien zullen t.z.t. worden bekend gemaakt. Ook een groot aantal jongens en meisjes uit Veenendaal-zuid kwamen donderdagmiddag in het bezit van een parachute, door een Austervliegtuig neergeworpen. Ttrots tonen de kinderen elkaar hun vangst. Donderdagavond werden in de bestuurskamer van de Kon. Julianaschool aan 14 leerlingen van de Handelsavondschool de einddiploma's uitgereikt. Aan het examen, dat werd afgenomen onder toezicht van Rijksgecommitteerden werd deelgenomen door 19 kandidaten, zodat dus vyf leerlingen werden afgewezen. De geslaagden zijn: de dames: L. J. Boers, H. Bouman, F. G. Bruxvoort, J. J. G. Eb- bers, J. M. Koolma, J. Valkenburg en J. Verwoert. Van de he.renkandidaten slaagden: W. F. H. Huibers, J. W. Rebergen, E. J. v. d. Brandhof, C. J. v. Geeren- stein, J. Jansen Gerritsen, A. Diteweg en J. M. Hooyer. De heer W. F. Huibers behaalde de beste eindcijfers en mocht dientenge volge een fraai uitgevoerd boekwerk, getiteld „Nederland wordt groter" in ontvangst nemen. De prijs werd be schikbaar gesteld door de Kamer van Koophandel en aan de winnaar uitge reikt door de heer Van Rosmalen. De tweede prijs was voor de heer J. W. Rebergen, die eveneens een boekwerk ontving dat door de heer Ant. de Rui ter, namens de Veenendaalse Winke- liesver. „Handel en Nijverheid" werd aangeboden. De diploma's werden aan de geslaag den overhandigd door de burgemeester van Veenendaal, Mr. Dr. J. Hazenberg, die voor ieder een toepasselijk woord in petto had. De vele belangstellenden werden ver welkomd door de voorzitter van de Winkeliersver., de heer Ant. de Ruiter, die in 't bijzonder de burgemeester, de wethouder van Onderwijs, de heer R. Koppenberg, de directeur dr. J. G. Thoomes, de leraren en rijksgecommi- teerden dank bracht voor hun aanwe zigheid. Dr. J. G. Thoomes, directeur van de Handelsavondschool, sprak de geslaag den toe. „De spanningen van vele maan den ontlaadt zich nu", aldus dr. Thoo mes. „Daarbij zijn we niet allen gelijk. Wat voor de een routinewerk is, is voor de ander een hoogtepunt. Aan het behalen van dit einddiploma is een ge volg verbonden, n.l. vrijstelling voor het Middenstandsexamen." Dr. Thoomes verklaarde dat het on derwijs op de Handelsavondschool van belang wordt geacht door Han del en Nijverheid, getuige ook de belangstelling vanuit beide takken op deze uitreikingsavond. In 1930 reeds zag het toenmalige be stuur van de V.W.V. het nut van han delsonderwijs in en besloot tot oprich ting van deze school. In de ontwikke ling op onderwijsgebied lag Veenendaal hiermee een slag voor. In 1948 werd dit onderwijs op bijzondere wijze er kend door de regering, die na het be halen van het einddiploma Handels avondschool vrijstelling gaf voor het Middenstandsexamen. „Jullie hebt het gepresteerd om 3, 4 of 5 jaar op de schoolbanken te zitten en dat 4 maal per week, terwijl anderen op straat flaneren en hun tijd verdoen. Later zullen ze wel berouw krijgen. Het is te hopen dat jullie niet met overmoed, maar met een grote mate van bescheidenheid het leven zult in gaan, want intelligentie gaat meest ge paard met eenvoudigheid, en ik feli citeer jullie van harte", aldus dr. Thoo mes. Burgemeester Hazenberg hield een korte toespraak waarin hij de geslaag den prees vanwege hun energie die zij ontplooiden. „Het is de mentaliteit van deze tijd dat men verwacht dat alles geregeld wordt. Men zet zich daarom nergens voor in en kijkt verwonderd op als men later niets bereikt. Ik vernam met vreugde dat u zich een respectabel aantal avonden be schikbaar hebt gesteld om na ge dane dagtaak nog in de schoolban ken te gaan zitten. Jullie hebt getoond de gemeenschap te willen dienen, waarvan je deel uit maakt en dat stemt tot vreugde. Ik fe liciteer jullie met het behaalde diplo ma", aldus de burgm. Namens de leerlingen dankte de heer E. J. v. d. Brandhof, docenten en gecommiteerden. 12,50 WAARD De Valleiriks, die vorige week werd uitgegeven by Bakkerij Hendriks, Hoofdweg 69 Ederveen werd niet gevonden. Deze week wo.rdt weer een nieuwe riks in de circulatie gebracht, welke riks het nummer draagt XA 52193 Indien U ons de riks voor don derdag 12 uur komt tonen op ons kantoor ontvangt U direct de vinderspremie. OPENING NIEUWE SUPERMARKT „NATUUR WAS STERKER DAN DE MENS" Op het terrein aan de Westersingel, keurig afgezet door de Dienst Gemeentewerken wachtten tientallen mensen dondermiddag vergeefs op de komst van Burgemeester Hazenberg, die met een helicopter zou neerdalen. In de buurt van Keulen (West-Duitsland) waar de helicop ter zou opstijgen was in de morgenuren geen tien meter zicht en ver hinderde een dikke mist het vertrek. Al met al werd niet verhinderd dat burgemeester Hazenberg in Veenendaal-Zuid op het Slotemaker de Bruïneplein de poorten van de nieuwe Combi-supermarkt opende. De overal uit de huizen gestroomde jeugd, maar ook ouderen, konden intus sen naar hartelust grijpen naar de 1078 parchutes, die een speciaal Auster vlieg tuig van Martin's Aircharter neerstrooide. Het vliegtuig, met als piloot de heer Roozen, cirkelde tientallen ke ren over het dorp, voornamelijk koersend over de zuidelijke helft. Een regen van parachutes viel neer, waaraan waardebonnen en een zakje snoep waren bevestigd. Sommigen pos teerden zich zelfs bovenop flatgebouwen en scholen om de begeerlijke blauwe, rode of witte parachutes te pakken te krijgen. Hier en daar ontstonden ware veldsla gen, maar uiteindelijk waren er toch meer dan 1000 gelukkigen, die zich in de loop van deze dagen naar de nieuwe Super markt spoedden om hun cadeau in ont vangst te nemen. Opening De Burgemeester arriveerde dus nor maal per auto. Na aankomst werd het Hoofd der gemeente begroet door de Di recteuren van de Supermarkt. Met een speciaal sleuteltje werd de toegangsdeur ontsloten, waarna de genodigden naar binnen gingen. In zyn toespraak zei de Burgemeester dat de „natuur vandaag sterker was dan de mens" reden waarom hy niet uit de lucht kwam vallen. In een pers verslag had gestaan „Het geluk komt uit de lucht" en misschien hebben ze gedacht dat betekent ongeluk, zodat het feest niet doorging zei de burge meester onder hilariteit. Overigens prees hij de directie van de nieuwe supermarkt voor hun initiatief dat gericht is op de belangen van de Vee nendalers. Meerderen hadden interesse voor dit pand, strategisch goed gelegen, maar U was ze net een streepje voor. Dat U een volgende supermarkt gaat bouwen met een verwarmde straat is fijn, maar dat is misschien hier niet nodig omdat wij zuidelijker zitten en dus iets warmer. De gelegenheid maakt genegenheid en ik hoop dat U inderdaad die genegenheid van de bewoners van Veenendaal zult verwerven aldus de Burgemeester. Vreugde De heer van Dijk, een der directeuren dankte de Burgemeester voor zijn komst en rede en hoopte dat deze naar opzet en inrichting eigenlijk kleine supermarkt in veel behoeften zou voorzien vooral in deze dichtbevolkte woonwijk. De heer van Dijk verzocht de Burgemeester een der wagentjes ter hand te nemen en de eerste klant te willen zijn. De Burge meester deed inderdaad een grote bestel ling, maar delegeerde die direct weer naar het Tehuis van Ouden van Dagen in Vee nendaal. Hierna stroomde het publiek dat rijen dik had staan wachten de winkel deur binnen. Burgemeester Hazenberg reikt het einddiploma uit aan een de.r geslaagden van de Handelsavondschool n.l. mej. Jeanet Ebbers. 3UN6MAN& PRISMA PONTIC 'y OMEöA voor betere uurwerken H00FDSTR 91 VEENENDAAL v\* dat er felle veldslagen ontstonden bij het neerdalen van parachutes op de Westersingel? dat men elkaar de geschenken hef tig betwistte? dat hiervan sommige kinderen de dupe werden? dat zij bijkans platgedrukt werden door de ouderen? dat zij daarbij ook de reeds ver overde parachuutjes kwijtraakten? dat dit geen „waardig" schouwspel was? VEENENDAAL Zaterdag 30 mei: Radio-rit van M.A.C. „Veenendaal". Start bij Hotel Stuyvenberg te Eist n.m. 2 uur. Zaterdag 30 mei: 1 uur n.m. aan vang Scheepjeswol Jeugdvoetbal- toernooi. Zondag 31 mei: 7.30 uur in Leger des Heilsgebouw. Grote Opwek kingssamenkomst o.l.v. Kolonel van Dalen. RHENEN Zaterdag 30 mei: Herdenkings Grebbewandeltocht georganiseerd door de Vrolijke Jantjes. ELST Vrijdag 29 en zaterdag 30 mei: Bazar van muziekver. „Crescen do" onder het motto „Er zit mu ziek in". Aanvang bazar, in ga rage Kosters (Vordel), vrijdag om 7 uur, zaterdag om 3uur. Vrijdag 29 mei: Ledenvei'gadering Alg. Bedrijfsgroepen Centrale afd. Amerongen en Eist in café De Morgenster te Eist. AMERONGEN Vrijdag 29 en zaterdag 30 mei: Grote Renault Automobielshow in garage Correct aan Kon. Wil- helminaweg. Zaterdag 30 mei: 6.30 uur kam pioenswedstrijd van DVSA, me dewerking door muziekver. „Ons Genoegen". Zondag 31 mei: n.m. 7 uur Jeugd dienst in Herv. Kerk. Voorgan ger ds. K. Bley. Dinsdag 2 juni: Concert door 45 jarige muziekver. „Ons Genoe gen" op De Hof. Aanvang half acht. SCHERPENZEEL Vrijdag 29 mei: 7.30 uur n.m. vie ring le lustrum zwemver. Posei don in hotel Boslust. Burgemeester Mr. Dr. J. Hazenberg ontsloot de winkeldeuren van de nieuwe Su permarkt aan het Slot. de Bruineplein, waarna eerst de genodigden en daa,rna de honderden kopers konden binnenstromen.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 1