d& ü0$9l pcotdej tricotnaaister wat wil je... wil je"zo maar"iets doen, of wil je worden? Het STILSTAAN ARAM ARAM EDE Kruiswoord- KONING ARTHURS MOEDIGSTE MAN (Stop-verbod) Waar dit verboden is Tijdens de opleiding ontvang je al een behoorlijk loon. Opgave H 1 OLYMPIADE-BADLAKEN VOOR ONZE SPORTCRACKS DE GROTE OPSTAND AFSCHEID EN INTREE DS. S. G. VAN DER HAAGEN Fa. L. HEY Verschijnt als bijlage van het streekblad „DE VALLEI" onder redactie van Tante Jos. Correspondentie te richten aan Tante Jos, per adres Parallelweg 10 - Veenendaal. 617-6+ Het laten stilstaan van voertuigen wordt dikwijls verward met wat wel mag bij het wacht- of parkeerverbod. Waar het verboden is te wachten (voor langere tijd zomaar stilstaan) mag men even vlug in- en uitstappen en laden en lossen, maar waar het verboden is stil te staan mag dit beslist niet. Daar mag men niet eens stoppen; alleen maar doorrijden! Waar men alzo niet mag stilstaan (stoppen)? Dat zijn heel wat plekjes. Hier volgen ze: 1. Nimmer zo, dat het verkeer daardoor meer dan nodig wordt gehin derd of de veiligheid op de weg in gevaar wordt gebracht. Niet op de rijweg wanneer rechts daarvan een parkeerhaven is. Zo die er niet is, dan uiterst rechts van de weg. Niet op rijwiel- en voetpaden. Niet op een brug, niet op een viaduct en niet in een tunnel. Niet in of nabij een bocht en niet op of nabij het hoogste punt van een helling, tenzij het uitzicht voor het overige verkeer voldoende vrij blijft. Niet naast of op een afstand van minder dan 5 m van een verkeers heuvel, tenzij de breedte van de rijbaan naast de heuvel ten minste 6 m bedraagt. Niet op een afstand van minder dan 12 m van een bushaltebord, aan die kant van de rijbaan waar het bord is geplaatst, en niet aan die kant van de weg waarlangs een geblokte markering bij het halte bord over ten hoogste 36 m is aangebracht. 6. 7. 8. Niet binnen een afstand van 10 m van een kruising of splitsing van wegen, van het snijpunt van de rijbaankanten of de verleng den daarvan, alsmede niet bin nen een cirkel met een straal van 5 m, met het snijpunt als middelpunt. (Zie het plaatje). Stilstaan op de horizontale weg van een T-kruising, mag dus al leen wanneer er 5 m vrije door gang blijft. j«| i !S| Igijgygy 9. 10. Niet binnen een afstand van 5 m van een op het wegdek of door borden aangegeven oversteekplaats voor voetgangers en een als zo danig aangegeven oversteekplaats voor wielrijders. Niet op de middenbaan (banen) wanneer er 3 of meer rijbanen naast elkaar liggen, alsmede niet op rijbanen van auto- en tunnelwegen. Op alle hiervoor genoemde plaatsen dus NIMMER STILSTAAN (stop pen). Ook niet met een rijwiel of bromfiets SCHERPENZEEL DUIVENNIEUWS De SPV De Luchtpost hield zondag een wedvlucht met 236 duiven vanaf Tergnier, afstand 310 km. De duiven werden gelost om 6 uur en de eerst- aankomende duif werd geklokt om 11.03.42 uur. De verdere uitslag was: W. van Ede 1, W. Wagensveld 2, G. Boshuizen 3, G. Schipper 4, L. Stut voet 6, A. Voskuilen 7, J. van Oostrum 9, P. v. d. Bovenkamp 10, H. Rusten- hove 11, P. van Schaik 14, J. W. van Schaik 17, T. Aarsen 18, A. Marcus 19, C. Gijsberts 21, D. van Wijk 23, C. A. v. d. Wetering 27, P. Wagensveld 29, H. van Schaik 30, A. J. Gersen 32 en C. ter Burg 39. een mooi vak leren In september aanstaande begint bij Hollandia de nieuwe cursus voor tricotnaaister. Je krijgt die opleiding op onze bedrijfsschool, waar je kennis maakt met de modernste naaimachines. Maar je leert méérJe krijgt twee keer per week leuke lessen op de Huishoudschool, je krijgt les in modellen- kennis, kinderverzorging, handwerken, koken, textielwa- renkennis en nog veel meerl De cursus leidt je op voor het examen waarbij je het landelijk erkende vakdiploma tricotnaaister en het getuig schrift van de Huishoudschool kunt behalen. Praat er eerst eens met je ouders over en kom dan met ons praten; we zijn dagelijks van 8-5 uur te spreken op het adres: Kerkewijk57, Veenendaal, tel. 3641. ONZE JARIGE NEVEN EN NICHTEN 30 mei Gerard ter Horst 30 Gerard Drost 2 juni Willy v. d. Weyden 2 Elzard Voerman 2 Wilma Vink 3 Tineke Kok 3 Gerrit H. v. d. Dikkenberg 4 Trudy Jaski (A'dam) 4 Ellie Munnik (Rhenen) 4 Hans Rebel 4 Gerard Henken 5 Corrie de Jong 5 Geurt v. d. Pest 5 Elske Bruinsma 5 Corrie Bos Hartelijk gefeliciteerd allemaal. ZILVERPAPIER EN CAPSULES Beste jongens en meisjes. Geweldig zeg, zoveel zilverpapier en capsules als ik van jullie gekregen heb. Allemaal natuurlijk heel hartelijk bedank: kinderen Bulsink, Jopie Hennie en Gerda van Beek, Janny en Graddie van Dijk, Marian van Erven, Corrie en Theo Sukkel, Bas en Wim de Haan, Corrie en Epie van Zanten en Ger da Drost. Krijg ik volgende week van de anderen ook weer zo veel? Hartelijke groeten van Tante Jos Figuur a. WAT IS DE BETEKENIS VAN JE NAAM De meeste Christelijke namen betekenen iets dat wil zeggen, dat deze vertaald kunnen worden en iets anders betekenen, dan alleen maar een eigennaam. Adam is Hebreeuws en de bijbelse naam van de eerste man op aarde en betekent man. Peter is Grieks en betekent rots. De Apostel Petrus en Tsaar Peter de Grote van Rusland zijn de meest bekende dra gers van deze naam. Birgitte is Keltisch en betekent „stra lend" deze naam is dezelfde als Bri- gitta en Brechtje. Een Zustercongregatie heet de Brigittinesse. Deze Orde werd gesticht door de Heilige Brigitta, die leefde van 1303 tot 1373 en na haar dood heilig werd verklaard. De naam van de Engelse Koningin be tekent „Degene die God eert" of „Dege ne, die God is opgedragen". Namen als Els, Lies, Bettie, Bettina en Ellie zijn pre cies hetzelfde als Elisabeth. De meeste namen zijn dus te verklaren. Misschien kun je de verklaring voor je eigen naam in de Encyclopedie vinden. Figuur b. EEN MYTHE OVER VRIENDSCHAP Er was eens een heel strenge heerser over Syracuse, die Dionysius heette. Hij was bang, dat er een opstand zou uit breken en zodra hij een man wantrouwde, zond hij deze onmiddellijk naar de ge vangenis. Op een dag werd een jonge man, ge naamd Damon, gevangen genomen door de mannen van Dionysius omdat hij in het openbaar had gesproken over de tyran- nieke wetten. Hij werd ter dood veroor deeld. Toen hij vernam, dat hij moest sterven, vroeg hij toestemming naar huis te gaan om zijn ouders vaarwel te zeggen. Deze woonden in een verafgelegen stad. „Als ik maar een maand uitstel krijg, beloof ik op de vastgestelde dag terug te zijn", zei hij. Natuurlijk lachte Dionysius daarom en zei: „Als ik je toestemming zou geven om te gaan, dan zou je vast nooit meer terugkomen om terecht gesteld te wor den". Damon had echter een goede vriend, Phintias. Toen deze hoorde wat Dionysius gezegd had, meldde hij zich en zei: „Ik zal in de plaats van Damon naar de ge vangenis gaan. Ik weet, dat hij terug zal komen maar mocht hij toch ver hinderd zijn, dan kunt U mij terechtstel len als het zover is!" Op die voorwaarde werd Damon toege staan te gaan. De dagen gingen voorbij en de maand was bijna om, maar Phintias zat rustig in de gevangenis. Hij vertrouwde zijn vriend volkomen. Maar toen de dag van de terechtstelling was aangebroken, was Damon nog steeds niet terug gekomen. De cipiers haalden de gevangene om hem naar het schavot te brengen. Toen zij de gevangenistrap afdaalden, kwam Damon zo hard als hij kon aangerend. Een vre- (23) „Dappere ridder", zei de jonkvrouw „neem dan het paard van de gewonde man en zend de man zelf naar ridder Turquins kasteel om de gevangenen te bevrijden." Intussen was ridder Gaheris sterk genoeg om te lopen en dus werd hem gevraagd naar het kasteel te gaan. „En", zei ridder Lancelot, „als U weer aan het hof van koning Arthur bent, vertel mijn vrienden daar dan, dat ik weer op tijd terug zal zijn om het Pinksterfeest met hen te vieren. Ridder Gaheris bereikte aldra het kasteel van ridder Turquin. Hij ontmoette een wacht met een sleutelbos, die hij van hem afnam om er mee het kasteel in te gaan. Daar opende hij de deur van de kerker en bevrijdde de gevangenen. (24) Intussen reed ridder Lancelot weg met de jonk vrouw om, zoals hij haar had beloofd, haar te bevrijden van de overlast, die de boze ridder haar aandeed. Die boze ridder viel niet alleen haar lastig, maar ook alle an dere dames in de buurt. „Rijdt U voorop, dan zal ik een eindje achter U aankomen", zei ridder Lancelot, „en als hij komt en het u lastig maakt, zal ik onze brave ridder wel eens leren hoe een edelman zich in het gezelschap van dames heeft te gedragen." Toen zij het bos uitkwa men, reed de boze ridder juist hun kant op. Hij probeerde direct de jonkvrouw van haar paard te trekken, waarop zij een gil gaf en ridder Lancelot zo snel als hij kon haar te hulp reed. (wordt vervolgd) OPLOSSING PUZZEL G 1 Horizontaal: 1 beker, 5 akker, 8 avond, 12 oraal, 13 eigen, 14 toren, 16 deren, 19 Andel, 21 eden, 22 Dresden, 24 tent, 25 ren, 26 Daan, 27 Eton, 29 Ria, 30 gem, 31 rel, 33 los, 35 priem, 37 deler, 39 opeen, 42 elite, 44 Oeral, 46 tere, 47 ordenen, 48 Aïda, 49 Egede, 51 start, 53 genet, 55 nadat, 58 snert, 60 nel, 62 del, 63 nee, 64 Lek, 66 node, 68 even, 70 abt, 72 alom, 74 ge leerd, 76 aloë, 77 stram, 79 genre, 80 halte, 81 Adèle, 82 edele, 83 Agnes, 84 loens, 85 stelt. Verticaal: 1 boter, 2 kor^n, 3 eren, 4 Ran, 5. aldra, 6 kers, 7 renet, 8 aga, 9 vent, 10 onder, 11 delta, 15 odeur, 17 eenre, 18 edele, 20 enige, 22 dam, 26 demi, 28 Noor, 30 gelegen, 32 ellende, 34 Spaarne, 35 potig, 36 Ieren, 37 deren, 38 roest, 40 elite, 41 naast, 43 tod, 45 ent, 50 eten, 52 Asen, 54 emelt, 56 Adèle, 57 aleer, 59 robot, 61 log, 63 Ned, 64 Lassa, 65 koran, 67 degel, 69 vrees, 70 allee, 71 teelt, 73 made, 75 ende, 76 aalt, 78 mes, 80 hes. later op 28 juli 1946 door Prof. Dr. W. J. Kooiman uit Amsterdam te Leeuwarden geordend als predikant in de Evangelisch Lutherse Kerk ij in dezelfde dienst ook voorgesteld (bevestigd) als predikant van de Evangelische Lutherse Gemeente van Leeuwarden. Op 1 juni 1952 verwisselde ds Van der Haagen de Evangelisch Lut herse gemeente van Leeuwarden met die van Ede en op 1 juli 1956 werd hij door Dr. H. J. Jaanus uit Rotterdam voorge steld (bevestigd) als predikant van de Evangelisch Lutherse Gemeente van Schiedam. Ds Van der Haagen heeft in de loop der jaren vele bestqprsfunkties vervuld en zitting gehad in tal van colleges en commissies. Zo was hij o.a. te Winscho ten: bibliothecaris penningmeester van de plaatselijke afdeling van het Neder lands Bijbelgenootschap en ongeveer zes jaar voorzitter van het predikanten-con vent aldaar. Te Leeuwarden was hij be stuurslid van het protestants militair te huis; voorzitter van de afdeling Leeuw arden en als zodanig voor Friesland lid van het hoofdbestuur van het P.I.T. (Pro testants Interkerkelijk Thuisfront); lid van de plaatselijke Oecumenische Raad en be stuurslid van de afdeling Leeuwarden van de Christelijke Film Aktie. Te Ede was hij lid van de oprichtingscommissie van het Protestants (Christelijk Streek ziekenhuis te Ede en thans is hij nog sinds 1952 secretaris van het bestuur van de Stichting „Luthers Buitencentrum" Hoekelum te Ede en sinds juli 1956 be stuurslid van het I.K.O.S. te Schiedam. Te Windschoten en ook te Leeuwarden heeft ds Van der Haagen zich veel op het terrein van de reclassering bewogen en was hij daar celbezoeker in de straf gevangenis. Te Leeuwarden gaf ds Van der Haagen mede de stoot tot de oprichting van de plaatselijke oecumenische Raad en van de plaatselijke afdeling van het P.I.T. en van de Christelijke Filmaktie en te Schie dam was hij mede één van de oprichters van het I.K.O.S. Hoofdstraat 45, Telefoon 2165 Frans Halslaan 26 Telefoon 3044 Aan Sjoukje Dykstra en de andere Nederlandse deelnemers aan de winter-olympiade in Innsbruck heeft de Nederlandse katoen industrie een badlaken doen toekomen, dat speciaal ter gelegen heid van het Olympiadejaar 1964 is vervaardigd. Het ligt in het voornemen dit badlaken ook aan te bieden aan alle Nederlandse deelnemers aan de zomer-olympiade te Tokio. Het laken is 150 cm lang en 9# cm breed. Tegen de achtergrond van brede banen in de kleuren zwart en turquoise verbeelden veertien lichtblauwe figuurtjes de ver schillende olympische sporten. Het laken is vervaardigd uit een zware, katoenen badstof. HORIZONTAAL: 1 woning van een vorst, 6 donkere zolder in molens, 8 stad in Italië, 13 uitschietende lichtbundel, 15 irisachtige lentebloem, 17 godsdienst (afk.), 19 heilige, 21 vlek, 22 lengtemaat (afk.), 23 honigbij, 25 sine dubio (afk.), 26 fami lielid, 28 meisjesnaam, 29 deel van de mond, 30 drietenige struis, 32 sieraad om de pols, 35 gekheid, 36 kamhagedis, 38 rivierroofvis, 40 water in Friesland, 41 inhoudsmaat (afk.), 42 mandje, 44 scheik. element (afk.), 45 geluid van een ezel, 46 middelbare leeftijd (afk.), 47 bekende afkorting, 48 verstoteling, 50 adellijke titel op Java afk.), 52 voorzetsel, 54 familielid, 55 kosteloos, 56 lidwoord (Fr.), 58 scheik. element (afk.), 59 rivier in Rusland, 61 merkteken op maten en gewich ten, 62 karaat (afk.), 63 hooggelegen akkerland, 65 afkorting van dona, 67 kever, 68 scheik. element (afk.), 69 foei, 70 stad in Frankrijk, 73 kunnende weerstaan, 76 zijtak Fulda, 77 volgens de regel, 80 telwoord (Duits), 81 zoon van Noach, 82 muzieknoot, 83 telwoord, 84 algemeen kiesrecht (afk.) 86 verouderde meisjes naam, 87 trustee (afk.), 88 torenkraai (gewestelijk), 90 trede, 92 ledger (afk.), 93 bep. aank. voornaamw., 95 gem. in Utrecht, 97 prijzen, 98 vrouw van Jacob, 99 schikgodinnen (Germ. Myth.). VERTIKAAL: 1 panterachtig roofdier, 2 staat meestal boven drukwerk, 3 gra vure, 4 bloem, 5 schoeisel, 6 inhoudsmaat (afk.), 7 maanstand, 8 rondzwervende herdersstammen, 9 stad in Duitsland, 10 in de grond gemaakte diepte, 11 boom, 12 eenvoudig, 14 atmosfeer (afk.), 16 rijschool (afk.), 18 oosters lastdier, 20 stak ker, 22 stad in Italië, 24 viskuit (ZN), 26 voorzetsel, 27 familielid, 29 zoon van Jacob en Lea, 31 scheik. element (afk.), 33 pauselijke encycliek (afk.), 34 maan stand, 35 oude rekening (afk.), 37 aanhangsels van een boek, 39 voorheen, 42 hoofddeksel, 43 rivier in Midden Afrika, 46 insekteneter, 47 godin van de dage raad, 48 hoofddeksel, 49 vaartuig, 51 gaffelvormige stutpaal, 53 zangstem, 57 vroeger, 60 wijnglas, 62 specerij, 64 term bij kaartspelen, 66 jaarboeken, 68 lijd zaam, 69 vaartuig, 70 schaaldier, 71 bijwoord, 72 son ordre (afk.), 73 foei, 74 tot de (afk.), 75 plaats in Gelderland, 78 muzieknoot, 79 meisjesnaam, 82 plaats in de schouwburg, 85 bootje, 88 kleinigheid, 89 voegwoord, 90 als 72 vertikaal, 91 voor zetsel, 93 lidwoord, 94 oude lengtemaat, 95 bergplaats, 96 onbekende. selijke storm had zijn schip opgehouden en hij was nog maar net aangekomen. Ds S. G. van der Haagen heeft zondag morgen 24 mei j.l. om tien uur afscheid genomen van de Evangelisch Lutherse Gemeente van Schiedam en zal zondag morgen 31 mei a.s. om half elf in de „Elimkapel" in de Frederik Hendrikstraat, na vooraf in dezelfde dienst te zijn voor gesteld (bevestigd) door Prof. Dr. W. J. Kooiman uit Amsterdam, intrede doen als predikant van de Evangelisch Lutherse Gemeente van Amsterdam, waar hq be roepen is in de vakature van ds G. Fafié, die op 16 april 1961 naar Hilversum is vertrokken en die daar een week later intrede heeft gedaan. (64) Ten tweede male voelt Aram de krampscheu ten door zijn spieren, als hij met uiterste krachts inspanning door het ijskoude water naar de haven steigers zwemt. Achter zjch hoort hij het knarsen van de riemen in de dolboorden en het gegchreeuw van woedende matrozen. „De sloep!" schiet het door zijn hoofd. „Ze achtervolgen me in de roeiboot maar ik moet het halen ik moet nog tien meter nog acht Er trekt een waas voor zijn ogen als hij, hijgend van uitputting zich langs een meerpaal optrekt en half op de steiger ineen zakt Maar daar klinken reeds vlakbij de stem men der matrozen, de sloep stoot tegen de meer paal Met knikkende knieën komt Aram over eind. De voorste der matrozen klimt al op de stei ger als door een mist ziet Aram het spottend grijnzende gezicht van de kerel Dan, in blinde woede, slaat hij toe en schreeuwend tuimelt de man achterover in de sloep, tussen zijn maats (wordt vervolgd) De vriendschap van beide mannen ont roerde Dionysius zeer en hij verleende Damon gratie. „Ik zou er alles voor over hebben als er iemand was, die zoveel van mij hield als Damon van Phintias en Phintias van Damon." zei hij. Ds Van der Haagen werd op 21 juli 1910 te Den Helder geboren. Hij bezocht eerst de derde vijf-jarige h.b.s. te Amsterdam en de vijf-jarige h.b.s. te Den Helder en studeerde daarna drie jaar aan de middel bare koloniale landbouwschool te Deven ter en volgde verder ook nog een jaar een suikercursus te Deventer. Naderhand studeerde hij vier jaar aan de theologische school van de Bond van Vrije Evangeli sche Gemeenten in Nederland., welke toen nog te Apeldoorn was gevestigd en ook nog een jaar aan de theologische hogeschool „Chrischona" bij Bazel in Zwitserland. Nadat de heer Van der Haa gen op 18 mei 1938 te Utrecht was be roepen verklaard bij de ter op 19 juni 1938 door ds P. van Vliet uit Oldebroek, toen nog predikant te Amsterdam, beves tigd als predikant van de Vrije Evange lische Gemeente van Winschoten. Nadat de heer Van der Haagen op 26 juni 1946 na een te Amsterdam gehouden collo quium doctum door de snodale commissie was beroepbaar verklaard in de Evan gelisch Lutherse Kerk werd hij een maand

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 4