Maandag komen eerste bewoners in Bejaardentehuis «De Engelenburg« Meer dan 52.000 studenten bij het wetenschappelijk onderwijs Geel is geen rood maar toch stoppen DERDE BLAD „DE VALLEI" VRIJDAG 29 MEI 1964 Nr 43 Met man en macht wordt gewerkt het nieuwe bejaardentehuis „De Engelenburg" voor bewo ning gereed te maken. In en nabij het gigantische gebouw heerst een activiteit als in een bijenkorf. Maandag a.s. zal het echtpaar de Vries uit Lunteren een der flatjes op de tweede ver dieping aan de linkervleugel van het gebouw gaan betrekken. Nog enkele bejaarden t.w. de fa milie den Hollander uit Vlaardingen en Mevr. Kalma uit Veenendaal zullen in de loop van de week volgen. Van buiten Gazon en parkeerplaats Staf Weekendshirts met korte en lange mouwen Zwembroeken Zwemshorts Kampeershorts Strandshorts Zomerpantalons Licht gewicht kolberts Lichtgewicht kostuums Badjassen Kamerjassen Sportjasjes Jacks Nylon jassen Pull-overs Vesten Truien Polo-pulls Ondergoed o.a. Schiesser Zomerpetten Ziekenbedden M.A.C. „VEENENDAAL" ORGANISEERT RADIO-RIT Geen gele zwaailichten meer in toekomst SCHOOLKORFBALDAG 1964 Olympiads Tour door Veenendaal Ds. Overduin sprak voor t.v. in kader van Calvijnherdenking Nieuwe surveillance wagen voor Veeneiiclaalse politie Ds. G. C. Vijzelaar komt 14 juni naar Veenendaal Welfarewerk is werk van het Roode Kruis. Zeer nodig en zeer nuttig SKF juiiiorenkorf- ballers naar lands kampioenschappen AMERONGEN Wordt DVSA zaterdag kampioen? Jubileumconcert Ons Genoegen Film van Amerongen Teenagerwedstrijden Gedrag bij kruispunten Laat iets van uw geld en iets van uw bloed voor het Roode Kruis zijn. Er zal echter niemand worden geweerd omdat hij of zij het niet betalen kan. Een speciale regeling is getroffen om via maatschappelijke zorg of vanwege de dia conie voor een eventueel noodzakelijke aanvulling te zorgen. De helft van het aantal bejaarden zal van buiten Veenendaal komen. Dat vindt zijn oorzaak in het feit dat de Veenendaalse bejaarden aanvankelijk niet zo geporteerd waren voor opname, zodat er toen zeer veel aanvragen van buiten de plaats kwamen, aldus de Direc trice. Wij hebben toen een wachtlijst aan gelegd, waarop uiteraard de namen van de aanvragers naar volgorde van binnen komst, werden geplaatst. Later meldden zich ook een groot aantal Veenendaalse bejaarden, zodat ook deze mensen een plaats in „De Engelenburg" werd toe gewezen. Voor het gebouw zijn draglines in de weer om de grond gelijk te maken, waar door ruimte voor een groot gazon en een parkeerplaats wordt geschapen. De toe gangswegen zullen ook deze week nog gereed zijn, althans een lichte asfaltlaag zal zijn aangebracht. In totaal zullen drie lagen volgen. Stucadoors en schilders zijn koortsachtig bezig in de onderste ruimten van het gebouw cm ook deze afdelingen te kun nen opleveren. Het aanbrengen van de elektrische leidingen was gisteren nog in volle gang. Alle aanvragers zullen zich zeer binnenkort kunnen installeren. De directrice, zuster H. N. Sterk hoopt dat zo tegen 10 juni de grote stroom be jaarden haar intrek in „De Engelenburg" zal hebben genomen. De officiële ope ning zal veel later plaatsvinden, als de algehele verhuizing achter de rug is. Zuster Sterk zal als Directrice van het fraaie complex een grote verantwoording te dragen krijgen, waarbij zij echte grote steun ondervindt van het Bestuur en ook een staf van medewerkers(sters) zal assisteren. Er komen o.a. drie gediplo meerde verpleegsters, een hoofd van de huishouding, een kok, een le kookster en een assistente en een aantal speciale be jaardenverzorgsters. In totaal zullen ruim 40 personeelsleden de verzorging op zich nemen. De helft van hen is intern, waar voor aparte personeelskamers worden in gericht. Op iedere verdieping zyn kamers waar de bejaarden zich kunnen ontspannen en een bibliotheek is gevestigd. In de laagste verdieping bevindt zich een grote zaal voor het houden van kerk diensten, bijeenkomsten e.d. In totaal zullen 150 bejaarden in 27 flatjes, 18 tweepersoonskamers en 114 een persoonskamers komen te wonen. Het ge heel biedt een zeer moderne indruk. Inge bouwde kasten in de flatjes spaarden Hoofdstraat 75 Veenendaal Goed van Van der Zee gaat langer mee ruimte uit, slaapkamers en toiletten wer den zo efficiënt mogelijk gebouwd. De hele flatvleugel wordt eerst grondig schoongemaakt voor de bewoners erin trekken. Met de linkervleugel is men al gereed, zodat maandag de fam. De Vries kan worden verwacht. De bewoners van de flatjes kunnen in hun eigen keukentje de maaltijden be reiden. Bij eventuele ziekte vallen zij terug op het verzorgingshuis, waar 15 bedden zijn geplaatst. De gediplomeerde verpleegsters zullen daar werkzaam zijn. In de hal is een grote kantoorruimte gecreëerd. Het gehele project heeft ongeveer 3 miljoen gulden gekost. De prijs van de flatjes is f 150,per maand, de tweepersoonskamers met ver zorging f 550,en de eenpersoons kamers 350,Voor vele bejaar den zal deze huurprijs onoverkome lijk zijn. De directrice ven het nieuwe Beiaardentehuis Zr. H. N. Sterk. Uit voorlopige cijfers, welke het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft gepubli ceerd, blykt dat het totaal aantal studenten aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen is toegenomen van 47.400 in april 1963 tot 52.300 in april 1964 (stijging 10*/«). Het aantal eerstejaarsstudenten steeg in het genoemde tijdvak van 8.670 tot 9.820 (13#/o). De belangstelling nam vooral toe voor de rechtsgeleerdheid, de geneeskunde, de opvoedkunde en de sociale en politieke wetenschappen. Een daling van het aantal eerstejaars gaven vooral de studie in En gels, Duits en geschiedenis te zien. Behalve bovengenoemde aantallen stu denten waren bij de universiteiten nog 1.600 studenten ingeschreven, die stu deerden voor een universitaire m.o.-akte- examen. In 1962/'63 bedroeg dit aantal 1.400. BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS 60.000 LEERLINGEN Op 16 januari 1964 waren er in Neder land 626 scholen voor b.l.o. met 59.200 leerlingen en 4.360 onderwijzers. De meest omvangrijke groep van het b.l.o. wordt gevormd door de 349 scholen Op zaterdag 30 mei a.s. organiseert de MAC „Veenendaal" een radio-rit voor auto's, motoren, scooters en bromfietsen. De start vindt plaats by Hotel Stuyven- berg te Eist. De eerste bromfiets kan om 2 uur ver trekken. De categorie auto's, motoren en scooters gaan een half uur later van start. Inschrijven is mogelijk vanaf half twee. De lengte van de rit is voor alle categorieën 80 km en er wordt gereden volgens het KNMV reglement 1963. Naast diverse aantrekkelijke prijzen is voor de best geleverde prestatie van alle categorieën als hoofdprijs een autoradio beschikbaar. voor zwakzinnigen, die tezamen 40.600 leerlingen tellen. VERDERGAANDE GROEI VAN HET KLEUTERONDERWIJS Het blijkt, dat het aantal leerlingen bij het kleuteronderwijs in de periode van 1 januari 1963 tot 1 januari 1964 is ge stegen van 422.400 tot 435.000, het aantal scholen van 4.748 tot 4.918 en het aantal leidsters en hoofdleidsters van 12.336 tot 12.729. Het aantal leerlingen in opleiding voor leidster is toegenomen van 4.283 tot 5.633, dat voor hoofdleidster van 1.971 tot 2.228. In 1963 slaagden 1.449 kandidaten voor de akte als leidster en 823 voor de akte als hoofdleidster (1962: 1.190 resp. 975J. Bij de ingebruikname van de nieuwe politiewagen op woensdagmiddag j.l. ver klaarde de Hoofdinspecteur van Politie, de heer W. C. H. Dekker, dat de blauwe zwaailichten binnenkort alleen zullen gelden voor wagens van politie, ambu lance en brandweer. De veelgebruikte gele zwaailichten op servicewagens of bij de wegenbouwauto's zullen worden vervangen en er komen voorschriften wie er een dergelijk zwaai licht mag voeren. Evenals voorgaande jaren zal ook dit jaar door de commissie voor de lichame- lyke opvoeding in de gemeente Veenen daal met medewerking van de Korfbal vereniging „SKF" een schoolkorfbaldag worden georganiseerd. Aan deze korfbaldag zal worden deelge nomen door teams van de verschillende scholen voor gewoon lager onderwijs, voortgezet gewoon lager onderwijs en uit gebreid lager onderwijs in de gemeente Veenendaal. Dit toernooi zal op 3 juni 1964, des na middags worden gehouden op de sport velden van „SKF". Cok dit jaar zullen afzonderlijke prijzen beschikbaar zijn voor de teams van de scholen voor gewoon lager onderwijs en voortgezet gewoon lager onderwijs. JUNIOREN „GREBBE"-WEDSTRIJD VOOR E.II.B.O. Op zaterdag 6 juni a.s. wordt ditmaal in Ede de junioren „grebbe"-wedstrijd voor jonge E.H.B.O.-ers gehouden. De wedstrijden beginnen om half drie en worden gehouden bij de Machinisten- school S.O.M.A. aan de Verlengde Maan- derweg. Verschillende E.H.B.O. leden uit Veenendaal en Rhenen zullen daarbij tegenwoordig zijn. Het bejaardentehuis „De Engelenburg" aan de Kerkewijk, waarin maandag de eerste bewoners worden opgenomen. Woensdagmiddag kwamen de renners, die deelnamen aan Olympia's Tour door Nederland ook door Veenendaal. 's Mor gens startten de 86 renners in Olden- zaal voor de 150 km lange laatste etap pe naar Amsterdam. Bij Ruurlo in de Achterhoek hadden twee renners bepaald pech toen de spoorbomen juist dicht gingen nadat zij een voorsprong hadden genomen. Zij werden uiteraard door het peleton ingehaald. Tegen vijf uur in de mid dag arriveerden de renners te Ede, waar Van Nesten en Dolman een ge slaagde demarrage ondernamen. Ook in Veenendaal lagen deze twee renners nog aan de kop. Via Amerongen en Leersum ging het noordwaarts in de richting Amsterdam. Onder grote belangstelling kwamen de renners bij de finish aan. Etappewinnaar werd Stevens. De gehele Tour werd gewon nen door Cor Schuuring. Ds J. Overduin, Geref. predikant te Veenendaal leidde dinsdagavond voor de N.C.R.V.-televisie een uitzending in, die gewyd was aan het leven van de kerk hervormer Johannes Calvyn, die 400 jaar geleden overleed. Woensdagmiddag werd de nieuw aan gekochte Renault R. 8, bestemd voor surveillancediensten van de Veenen daalse politie officieel in geb.ruik ge steld. De Renault komt in de plaats van de oude Panhard, die jarenlang goede diensten bewees. Twee inspecteurs van Renault, de heren van Eyck uit Den Haag en Droog uit Scherpenzeel en de leverancier Ga rage Hogendoorn droegen de crème kleurige wagen over aan de Hoofdin specteur de heer W. C. H. Dekker. De nieuwe politieauto heeft een automa tisch schakelsysteem met drukknoppen. Verder is de wagen uitgerust met een blauw zwaailicht, mobilofoon en sirene. Achter aan de auto is een stopbord be vestigd dat rood gaat gloeien wanneer de politie iemand tot stoppen maant. Het zwaailicht kan door middel van een snoer met stekker binnen in de auto worden ingeschakeld. Het snoer loopt dan door het schuifdak naar het apparaat. De korpschef zag enkele voordelen in deze nieuwe politieaanwinst. Het automatisch schakelsysteem is erop ge richt dat de bestuurder niet al te veel aandacht aan het schakelen behoeft te besteden, maar ook zijn omgeving kan verkennen. Hoewel de wagen speciaal Ds G. C. Vijzelaar, uit Deil, die het beroep naar de Ned. Hervormde Noodge- meente „Sola Fide" heeft aangenomen zal op zondag 14 juni in de morgendienst, die om 10 uur begint, worden bevestigd door Ds G. M. van Endt uit Utrecht. In de avonddienst om 7 uur zal ds Vijzelaar zich aan de gemeente van Sola Fide ver binden. Ds J. Overduin Geruchten als zou ds Overduin zich ge regeld aan radio- of t.v.-arbeid zou gaan wijden i.v.m. met zijn a.s. vervroegd emeritaat, zijn van elke grond ontbloot. Ds Overduin wenst de Geref. Kerk te Veenendaal ook na 1 oktober nog zoveel mogelijk te blijven dienen met bijstand in het pastoraat, totdat de gemeente een derde predikant zal krijgen. Het junioren twaalftal zal verschillende balclub zal zaterdag a.s. deelnemen aan de landskampioenschappen voor op zater dag spelende twaaltallen op het Altius- terrein te Hilversum. Het juniorentwaaltal zal verschillende tegenstanders van hoog niveau ontmoeten. Ook in de competitie slaat het 12-tal een uit stekend figuur. Donderdag speelden de jonge SKF-korfballers met 4-4 gelijk te gen De Vinken. Dit was het eerste ver- liespuntje voor de club, want uit de vorige tien wedstrijden werd het maximaal aan tal punten behaald. Het doelgemiddelde van SKF is 127-12, een respectabel aantal gescoorde doelpunten. Er resten nog drie wedstrijden in de competitie. Worden er hiervan twee ge wonnen dan kan de kampioensvlag in top. als eenmanswagen is bestemd werd het schuifdak aangebracht opdat een even tuele assistent via het open dak aan wijzingen aan het verkeer kan geven. Burgemeester Hazenberg kwam de nieuwe auto grondig inspecteren en prees de nieuwste snufjes, die de dienst ten goede komen en vergemakkelijken. Speciale aandacht had de Burgemees ter voor de ingebouwde mobilofoon en de constructie van het zwaailicht. De nieuwe Renault R 8 is beslist een aanwinst voor het Veenendaalse corps. Ds G. C. Vijzelaar Ds Vijzelaar zal met zijn gezin zijn in trek nemen in het door „Sola Fide" aan gekochte pand Kerkewijk 204 dat als pastorie werd ingericht. Zaterdagavond te 18.30 uur wordt de voor DVSA zo belangryke voetbalwed- stryd tegen R.K. Stormvogels gespeeld op het sportterrein aan de Burgwal. Voor DVSA betekent dit de beslissing of de club kampioen wordt in haar afdeling en daardoor volgend seizoen gaat spelen in de 4e klasse van de KNVB. Veel is er niet voor nodig. Een gelijk spel is al voldoende. Gezien de sterkte van de beide clubs moet een overwinning van de thuisclub er toch wel in zitten. Zou het kampioenschap behaald worden, dan wordt dezelfde avond nog een mars door het dorp gehouden met medewerking van de muziekvereniging Ons Genoegen. Na afloop daarvan wordt er voor de DVSA'ers een feestelijke avond belegd in hotel het Berghuis. De club zou dit kampioenschap zeker verdienen. Er is het afgelopen jaar weer bijzonder hard gewerkt. Naast een inten sieve training werd in de competitiewed strijden alles op alles gezet. De teamgeest was ook dit jaar prima. Dat het hele dorp meeleeft blijkt wel. Het eventuele kampioenschap is het ge sprek van de dag. VROEGE KEURING De Hollandse Nieuwe is weer op va derlandse bodem. Maandagochtend, heel in de vroegte kwamen de wederver kopers bijeen in de Scheveningse vis- afslag om daar de haring te keuren voor het „mijnen" begon. In verband met de voetbalwedstryd DVSA-Stormvogels heeft het bestuur van de muziekvereniging besloten haar jubi leumconcert van zaterdagavond te ver schuiven naar dinsdagavond 2 juni a.s. Het concert wordt gehouden op de Hof. Uitgevoerd worden de volgende werken: 1 Equipe, mars; 2 Stephen Forsters songs, selectie; 3 Abendgesang, parafrase; 4 Vlammende heide, fantasie; 5 Vols d'Hi- rondelle, wals; 6 Gluck auf, mars; 7 Beatrice, marche cortege; 8 Een mooie herfstdag, legende en 9 Punjaub, mars. Tussen de nummers 6 en 7 wordt een kleine pauze gehouden. In deze pauze zal het jubileumcomité uit de burgerij het bijeengebrachte bedrag overhandigen aan het bestuur, dat dit bedrag naar eigen inzicht ten behoeve van de vereniging mag gebruiken. Amerongen staat op de film. In het ka der van de filmaktie van de Nederlandse Blindenbond heeft een cameraploeg de hele dag door het dorp gezworven oin het dagelykse leven in het dorp op de film vast te leggen. Zo werd er een bezoek gebracht aan het gemeentehuis waar opnamen werden gemaakt van het college van burgemeester en wethouders dat juist in vergadering was. Ook elders in het gemeentehuis snorden de camera's. Vele inwoners en vele fraaie plekjes in het doifc werden gefilmd, 's Avonds was er een optocht waaraan vele verenigingen deelnamen. Gelukkig was het de hele dag goed weer, zodat verwacht mag worden dat de op namen goed geslaagd zijn. De film zal worden vertoond in het aanstaande winterseizoen. De nieuwe politiewagen, een Renault R8 werd door de importeur overgedragen aan de Hoofd inspecteur van Politie, de heer W. C. H. Dekker. DE RIDDERHOF Vrijdagavond 5 juni a.s. wordt in De Ridderhof de laatste ontspanningsavond voor de bewoners gehouden. Op die avond treden op de Vrije Spelers uit Amerongen. Na de zomer worden de ontspanningsavonden in september weer voortgezet. RENAULT SHOW Vrijdag 29 en zaterdag 30 mei wordt er te Amerongen een show gehouden van Renault automobielen in garage Correct aan de Kon. Wilhelminaweg. De heer F. W. Koenen heeft zijn be drijf een flinke beurt gegeven. De inrit en de omgeving van het service station is geheel verhard. Het gehele gebouw heeft een flinke beurt gehad, zodat het geheel nu een frisse en aantrekkelijke indruk maakt. Ook kan men er nu zijn wagen laten keuren in het kader van de „goed"keuring van het Verbond van Veilig Verkeer, Als gevolg van het grote succes van voorgaande jaren wordt er ook dit jaar weer een Burgwal-teenagerwedstryd ge houden en wel op 18 en 25 juli a.s. op het sportterein Burgwal. De organisatie draait nu reeds op volle toeren. Er kwamen inmiddels al aanmel dingen uit het gehele land binnen, waar onder de winnaar van het vorig jaar. Als extra attractie kan worden meegedeeld dat dit jaar aan de wedstrijd medewer king zal worden verleend door Rita Co- rita en de Spelbrekers. Men kan zich voor deelname opgeven bij de heer H. J. Buis, Prins Bernhard- laan 11. JEUGDDIENST Zondagavond te 19 uur wordt in de Ned. Hervormde St. Andrieskerk een jeugddienst gehouden. Voorganger is ds. K. Blei te Austerlitz. Het onder werp van zijn overdenking zal zijn: „Welke "Kerk kiezen wij?" Voor de dienst is er vanaf 18 45 uur samenzang met medewerking van het Kerkkoor. Het kan nog net, denken we, en we gaan nog even op de trappers staan of drukken het gaspedaal wat dieper in. Het verkeerslicht is van groen op geel ge sprongen, maar uiteindelijk is geel geen rood, dus doorrijden. Eigenlijk weten we wel, dat we moeten stoppen voor een geel verkeerslicht. Op een kruispunt, waar het verkeer wordt geregeld door een verkeersagent, stoppen we ook, wanneer de agent zijn arm om hoog steekt, het equivalent voor een geel verkeerslicht. We stoppen, omdat de agent ons anders terugroept, maar een ver keerslicht is een dood en stemloos ding. Dit alles is niet overdreven. We kun nen het bij vrijwel alle verkeerslichten zien, hoe wielrijders er nog een schepje opgooien om er vóór rood door te komen. Het gele verkeerslicht is echter óók een stoplicht. Het is niet toegestaan om bij dit licht door te rijden. Alleen, wanneer we de stopstreep te dicht zijn genaderd om nog op redelijker wijze tot stilstand te komen, mogen we doorrijden. Het gele licht wil zeggen: het kruispunt zo vlug mogelijk vrij maken. Wanneer we voor het rode stoplicht staan te wachten en we zien in de kruisen de straat het licht op geel verspringen, zijn we geneigd reeds te gaan optrekken. Ook dit is niet toegestaan. Bovendien kun nen er bngelukken van komen, want de mogelijkheid dat een te vroeg optrekkend voertuig en een ander voertuig, dat nog door het gele licht heen rijdt, elkaar „ont moeten", is niet denkbeeldig. Zijn gele en rode lichten stoplichten (wanneer het verkeerslichten op kruis punten betreft), bij groen licht bestaat de verplichting door te rijden. Het Verbond voor Veilig Verkeer wijst erop, dat een vlotte doorstroming van het verkeer wordt belemmerd, wanneer we voor een op groen gesprongen verkeerslicht blijven staan om bijvoorbeeld een toevallig pas serende kennis, die we een lift willen geven, te laten instappen. Dit werkt file vorming in de hand. Bij groen licht dus vlot optrekken, maar houd er rekening mee, dat er uit de zij straat, waar het licht op rood staat, tóch verkeer kan komen. Het kan gebeuren, dat een bestuurder dat rode licht niet heeft gezien, doordat de zon er bijvoor beeld op scheen. Oplettendheid blijft dus geboden, ook bij groen licht.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 5