Vebotex NAAR ONS HART!.. 4fem Muziekhandel A. v. d. Weerd Voor UW LINNENKASTEN hang- of leg en KEUKENKASTEN naar RUGKLACHTEN WORDEN IN BED GEBOREN! Een ervaren COUPEUSE/NAAISTER HULPVERKOPERS(STERS) SCHOOLMEISJES Fa. A. P. van Ginkel - Veenendaal 2,75 1,75 1,00 A-tje God trekt een cirkel van genade door alle kerken heen TE KOOP J. VAN WIJK van^chuppen ASCOT VIERDE BLAD „DE VALLEI" VRIJDAG 29 MEI 1964 Nr 43 Sakramentsprocessie Bijzondere zaterdagavondstilte Biechtvader voor buitenlanders Week uitstel Afscheid ds. Stekelenburg Uitbreiding Kerkbode Niet gezamenlijk bouwen Jeugddienst tijdens avondmaal EVANGELIE EN INDUSTRIE Menselijke en goddelijke genade Ds. P. de Jong, Ned. Herv. predikant ORNAMENT Stukadoors halfwas stukadoor leerjongen Jan Buitenhuis Garage R. VONK - VEENENDAAL Kerkewijk 37 - Veenendaal - Tel. 2730 Maak nu van uw tuin een LUSTHOF in ons Tuincentrum (Nieuweweg 13) vindt U ALLES VOOR UW TUIN Aster- Zinnia- Leeuwenbekken Scabiosa- Chrysanten- Dathliaplanten Bloemenkas met prachtige kamerplanten Grote sortering ETERNIT BLOEMBAKKEN Vrijdagavond geopend tot 9 uur Zaterdag de gehele dag open TUINCENTRUM Nieuweweg 13 Telefoon 2992 710.- JAC VAN SCHUPPEN STEVIGE MODERNE BEDDEN EN LEDIKANTEN MANUFACTUREN BEDDEN&LEDIKANTEN VEENENDAAL GORTSTR.39 TELEF. 2321 Herkent U ze? SHIFT heet zo'n fris jong japon netje met zijn geraffi neerde details! Dat ver kopen wij graag, en... dat draagt U graag! (Ook de minder slanke dames!) Kom eens passen, U zult zien, een zomer zonder SHIFT is geen zomer! Zonnige prijzen 29.75 - 35 en 39,75. Voor ons Pompatelier zoeken wij voor hele of halve dagen. en ±15 jaar. voor de a.s. opruiming van 13 juli tot 1 aug a.s. HOOFDSTRAAT 61-65 VEENENDAAL handhaaft zijn OUDE PRIJZEN voor Chem. Reinigen A. G. v. d. BERG Plaats een Op het terrein van de Salvator- kerk aan de Patrimoniumlaan zal zondagavond a.s. een sakraments processie worden gehouden, waar aan o.m. door vertegenwoordigers van alle r.k. organisaties en instel lingen te Veenendaal wordt deelge nomen. De processie begint om 6 uur en de volgorde van deelneming is als volgt: 1. Kruisdrager met twee mis dienaars; 2. Welpen, Verkenners en Gidsen; 3. Unitas-junioren en senio ren; 4. Doortrekkers; 5. Instuif; 6. Bruidjes lagere school; 7. NKV en Katholiek Vrouwengilde; 8. Caritas en Kerkbestuur; 9. Priesters; 10. Bruidjes kleuterschool; 11. Acoly- then, toortsdragers en wierokers; 12. Allerheiligste en Umbrelladrager. Deze processie volgt op het plech tig sluitingslof van het veertig-uren- gebed, dat daarvoor in de Salvator- kerk wordt gehouden. Predikant is kapelaan Van Lier te Ede-West. Aan de laatste zaterdagavondstilte in de Geref. Petrakerk - op zaterdag 6 juni a.s. - wil men een bijzonder tintje geven. Het schoolkoor van het Chr. Lyceum o.l.v. de heer J. van de Putte zal enkele negro-spirituals en het Te Deum van J. S. Bach zingen. Het koor wordt begeleid door een muziekensemble. Ds. J. Over- duin verzorgt de meditatie en het orgel wordt bespeeld door de heer J. M. Budding. R.K. Veenendaal denkt ook aan de vreemdelingen, die hier hun gods dienstplicht willen vervullen. In de Salvatorkerk is zondag a.s. een extra biechtgelegenheid bij een pater, die Italiaans en Engels verstaat. Ds. W. L. Tukker te Katwijk aan Zee zal volgende week pas behoeven te beslissen op het beroep van de Herv. kerkeraad van Veenendaal. Hij kreeg een week uitstel, omdat hij deze week op zee is geweest met de Katwijkse vissers. Ds. A. Stekelenburg zal zondag a.s. afscheid nemen van de Herv. ge meente te Eist, wegens vertrek naar Lexmond. De dienst begint om twee uur 's middags. De Achterbergse ds. P. M. Breugem zal het consulent schap waarnemen gedurende de tijd, dat Eist nog vakant is. „Onze Kerkbode", het Herv. ge meenteblad van Achterberg, Ame- rongen, Overberg, Eist en Leersum zal worden uitgebreid. Naast ge- meenteberichten zullen in de toe komst ook belangrijke berichten uit de landelijke kerkelijke pers wor den opgenomen. De bouwcommissies van de Herv. Kerk te Leersum en de Geref. Kerk te Leersum zijn tot de conclusie ge komen, dat in het gezamenlijk bou wen voor beide gemeenten geen fi nancieel voordeel ligt. De opzet was in combinatie een Geref. Kerk en een Herv. jeugdgebouw te Leersum te bouwen. De proef die de Herv. noodge- meente „Sola Fide" te Veenendaal in januari heeft gehouden met een aparte jeugddienst als het Heilig Avondmaal wordt gevierd, mag ge slaagd worden genoemd. Men wil de proef nogmaals herhalen en wel op Avondmaalszondag van 7 juni a.s. Dan is er om half negen 's mor gens een jeugddienst in Sola Fide. Het jeugdgebouw is niet beschik baar voor deze dienst. Het laatste nummer van het Evan gelisatietijdschrift „De Open Deur" is geheel gewijd aan „mens en in dustrie". Het is niet vreemd dat in dit nummer „evangelie en industrie" niet onbesproken blijven. Verwezen wordt naar de stichtingen die op dit gebied in Nederland bestaan, name lijk in Arnhem, Europoort (Spijke- nisse), Ede, Veenendaal, IJmond (Velsen-N.) en Zaandam. Deze stichtingen houden zich be zig met de vele en diepgaande ver anderingen die een industriële sa menleving meebrengt en zij probe ren de betekenis daarvan te ont dekken. Kort gezegd: is dat alle maal een toevallige ontwikkeling of - heeft God er iets mee te maken? En zo ja, wat heeft Hij er dan mee voor? Kan een visser, een boer, een do minee makkelijker in God geloven dan iemand, die in de industrie werkzaam is? Ook daar zijn men sen, die in God geloven en zij trach ten het te blijven doen. Maar - hun kerk heeft vaak niet veel begrip voor hun situatie, zij weet weinig of niets van hun werk of de sfeer, waarin zij dat werk moeten doen. De stichtingen „evangelie en in dustrie" - aldus het blad - willen een helpende hand uitsteken zowel naar de kerken in industriegebieden als naar de mensen, die in de mo derne industrie werkzaam zijn. Zij willen hen helpen om juist daar uit hun geloof te leven. Samen zoekt men contact met elkaar in gespreks- geroepen, waarin men om de drie a vier weken zo mogelijk beurte lings bij elkaar aan huis samen komt om met elkaar te spreken over de ervaringen, moeilijkheden en vragen uit het dagelijks leven in het bedrijf. Kerkelijke en niet kerkelijke deel nemers zijn daar samen op zoek naar wegen, waarlangs het Evangelie in de wereld van de industrie verstaan baar gemaakt kan worden. Onder bovenstaande titel troffen we in hetzelfde nummer van „De Open Deur" een stukje aan van dr. J. J. Buskes, dat wij de moeite van het overnemen zeer waard vonden. In 1915 publiceerde de doopsgezin de ds A. K. Kuiper zijn „Industrie en persoonlijkheid", een boekje van veertig bladzijden, waaraan hij aan dacht vroeg voor de grote invloed van de industrie en de industriali satie op het leven van de arbeider. Hij maakte daarbij vooral gebruik van het in zijn dagen opzienbarende boek van Adolf Levenstein, die een onderzoek had ingesteld onder de arbeiders in Berlijn, het Ruhr- en het Saargebied: textiel- en metaalbewer kers en mijnwerkers. De conclusie, tot welke Levenstein en ds Kuiper kwamen, was dat de industrie een groot gevaar betekent voor de handhaving en de ontwik keling van de menselijke persoonlijk heid. De arbeid wordt ontgeestelijkt en de arbeider ontmenselijkt. Indus trie en techniek zijn een bedreiging van het menselijke in de mens. U ziet, dat het thema van dit Open- Deur-nummer niet van gisteren is. Wij kunnen een lijn trekken van Levenstein naar de duitse predikant ds Horst Symanowski, die zich in onze tijd met dezelfde vragen bezig houdt als Levenstein in zijn tijd. Er is echter één groot verschil. Le venstein, hoewel een vriend van de arbeiders, stelde uitsluitend een on derzoek in, terwijl Symanowski et- midden in zit, midden in het arbei dersleven. Zijn leven is een voort durend pogen, om aan de christelijke solidariteit in het leven van de mo derne arbeiderswereld vorm en ge stalte te geven. Dit verschil is van de allergrootste betekenis. Symanowski kent de ar beiderswereld, liever nog: het leven van de arbeiders, van binnen uit. Hij leeft met en onder de arbeiders. Dat deed Levenstein niet. Levenstein bleef tenslotte toeschouwer, Syma nowski is deelnemer. Hij staat voor een zaak. In de dagen van de kerkhervorming was de beslissende en actuele vraag van Maarten Luther: hoe vind ik een genadige God? Ik zou niet graag beweren, dat deze vraag niet meer beslissend en actueel is. Ze zal wel nooit uit de geschiedenis der mens heid verdwijnen. Maar in andere perioden der geschiedenis dringen zich toch weer andere vragen naar voren. Volgens Symanowski is er voor duizenden arbeiders, die aan de lopende band staan en in het pro ductieproces nummers geworden zijn, maar één vraag: hoe vind ik een ge nadig mens? Kerkelijke mensen zullen zeggen: die vraag ligt op een heel ander vlak dan die van Luther, in de vraag van Luther gaat het om God, in de vraag van Symanowski om de mens. Ja, maar als God nu eens een God is, die niet zonder ons mensen God wil zijn? Als het in onze geïndustri aliseerde en vertechniseerde wereld nu eens zo gesteld is, dat de genade van God voor een arbeider alleen reëel wordt in de genade van een medemens, zodat in die menselijke genade de goddelijke genade oplicht? De mens, die naast mij staat aan de lopende band, is en blijft mijn naas te. Samen zijn wij nummers. Maar ik kom met hem in aanraking, voordat het werk begint en in de schafttijd en nad^t het werk afgelopen is. Hij is een mens als ik, een kind van God bemind als ik. De grote vraag is, of wij de kansen grijpen, die ons in de wereld van industrie en techniek nog gelaten zijn, om met elkaar mee te leven. Blumhardt zei: „Broeders, blijft de aarde trouw!" Een christen blijft trouw aan de aarde en daarom ook zeker aan de mens. Wij behoren God toe, maar nooit zonder de ander. En wij mogen Gods mede-arbeiders zijn. In onze tijd denk ik vaak na over de vraag, of niet velen een genadige God alleen zullen vinden, doordat zij een genadig méns vinden. Is dat dan hetzelfde? Neen want een mens kan een ander mens alleen genadig zijn door Góds genade, dat wil zeggen: bij de gratie van God. Ja want deze menselijke genade- bij-de-gratie-van-God heeft alles met Gods genade te maken. Ds P. de Jong, een der vijf hervormde Veenendaalse predikanten, behorend tot de modaliteit van de Geref. Bond, beweegt zich in het noordelyke deel van de gemeente. Gekomen van het rustige Kootwykerbroek nam ds de Jong in 1960 uit niet minder dan 25 beroepen dat naar Veenendaal aan, waar hij de vacature van de naar Lunteren vertrokken ds v. d. Pol kwam vervullen. Ds de Jong verklaarde in een per soonlijk gesprek dat het hoge levens tempo van deze tijd en dan vooral in een industriële gemeente als Veenen daal de diepgang en het persoonlijk contact van hart tot hart meermalen verhindert, hetgeen de predikant zeer betreurde. Het gevaar dat een predikant zich op zijwegen moet gaan bewegen is groot. Ds de Jong ziet het pastorale werk en de huisbezoeken als de belangrijk ste taken voor de predikant, die im mers behalve leraar ook herder dient te zijn. Thans wordt veel van de be schikbare tijd ingenomen door verga deringen, commissiewerk e.d. en wor den vele predikanten als ornament gebruikt en hen verschillende be stuursfuncties opgedrongen. De bediening van het Woord en de herderlijke zorg mogen daar niet on der lijden, aldus ds de Jong. CONTACT Toch is er in Veenendaal nog een geestelijk contact in de gemeente wat mij met blijdschap vervult. Vooral de zondag als Dag des Heeren acht ik hoog en in de samenkomsten van de gemeente werkt God op bijzondere wijze, zodat er ook vruchten gezien mogen worden. Wat betreft het in deze dagen stre ven naar een oecumenische gedachte mag ik zeggen dat God een cirkel van genade trekt door alle kerken heen. Bovendien wijst de Kerkorde ook in de richting van de Eenheid der Chris tenen. Ds P. de Jong Ik meen echter een restrictie te moeten maken. Gods Woord spreekt erover „Dat zij allen een zijn". Het is evenwel de vraag hoe wij het woordje „zij" moeten interpreteren. Ds de Jong is van mening dat bedoeld wordt zij, die naar Gods Woord leven en dat bewaren. De Kerk is er en dat is de kurk waar de wereld op drijft. Wij hebben de roeping dit tot open- barig te brengen in onze handel en wandel, waarbij wij moeten uitgaan van zekere normen, Normen, die ons door de H. Schrift worden gewezen. CELLEN De gemeente bestaat uit cellen zou ik willen zeggen, aldus ds de Jong. Zij bestaat uit een aanzienlijk aantal ge zinnen met een grote verscheidenheid in levensuiting. Daarom is het zo noodzakelijk dat de predikant op de hoogte is met wat er leeft in de gezinnen. In mijn vorige gemeente Kootwijker broek, behoorde het huisbezoek tot de taak van de predikant. In Veenen daal is dat niet goed mogelijk door de omvang van de gemeente. In de Noord- wijk wonen 3000 hervormden. Het huis bezoek wordt door ouderlingen ver richt. Deze ouderlingen acht ik zeer hoog vanwege hun ambt en het ware wenselijk dat het ouderlingschap meer gerespecteerd werd en geacht aldus ds de Jong. Wij hebben daarenboven gemeend contactavonden te moeten houden, dio gelukkig goed bezocht worden. Hier kunnen de persoonlijke problemen aan de orde-worden gesteld. Ds de Jong gelooft dat een zeer per soonlijke prediking gewenst is. Leven dig en aktueel. Dogmatische verhan delingen hebben uiteraard grote waar de, maar treffen meestal het hart niet. De predikant is het kanaal waardoor Gods Woord kan stromen. Men merkt dat er beslag ligt wanneer men louter met het eenvoudige Woord van God komt, aldus ds de Jong. Waarna de werking van de H. Geest het gepredikte woord moet aanpassen aan het hart. De prediking dient ingesteld te zijn op alle categorieën van mensen. Dus voor de jeugd, voor de ouderen, voor mensen die in de fabrieken werken of voor scholieren en intellectuelen. ZENDING Ds de Jong verklaarde een bijzon dere liefde voor het zendingswerk te bezitten. Op verschillende zendings avonden vervult de predikant spreek beurten en is tevens voorzitter van de Zendingscommissie. Dat werk kan nooit intensief genoeg worden aange pakt, aldus ds de Jong. PROBLEMEN Problemen zoals die in de Randstad Holland en elders wel voorkomen i.v. m. een verderschrijnende onkerkelijk heid doen zich in Veenendaal niet in die mate voor. Er is natuurlijk wel wat buitenkerkelijkheid, maar bij con tact met deze mensen blijft men de predikant hartelijk bejegenen. Hier zijn speciale Evangeliebroe ders werkzaam. Afkomstig uit het eveneens levendige Zwijndrecht kwam ik veel in aanraking met links ge oriënteerde mensen en door hun ar gumenten te kennen kun je deze men sen benaderen. Men kan deze Zuid- Hollandse plaats maatschappelijk en qua structuur vergelijken met het le vendige Veenendaal al was de kei'ke- lijke structuur meer op de midden- orthodoxie gericht. Minstens eenmaal per week treedt ds de Jong in an dere plaatsen op, zoals in Schevenin- gen, Alphen a. d. Rijn enz., waardoor de predikant kennis kan nemen van al hetgene wat op het kerkelijk erf ge schiedt, ook in wijdere kring. Ds de Jong en zijn vrouw voelen zich in Veenendaal bijzonder thuis. T^pt een zeer leven dige plaats, geheel anders dan mijn vorige gemeente op de Veluwe, maar misschien is het juist die bewegelijk heid, die ons aantrekt, aldus ds de Jong. Met oktober is de predikant 4 jaar in Veenendaal, waarna hij weer be roepbaar is. Voor de hervormde ge meente is het te hopen dat niet weer 25 plaatsen ds de Jong zullen begeren. GEVRAAGD en een die het stukadoorsvak wil leren. Nw. Veenendaalseweg 200 Rhenen - Tel. (08376)-2031 I.S.O. scooter, 1961, als nieuw f 750, ZUNDAPP-Bella scooter, 1957 f 550,— Parallelweg 4 - Tel. 2545 Agent: Citroen-Panhard Inte,rnational-Krupp Beatrixstraat 60 Veenendaal Tel. 2102 HET VANOUDS BEKENDE ADRES VOOR MUZIEK INSTRUMENTEN, BLADMUZIEK op no ten, cyferaccoorden en Klavarskribo GRAMOFOONPLATEN, PLATENKOF- FERS, PLATENREKKEN -BORSTELS en -DOEKEN enz- Afrikanen Salvia's Petunia's Geranium's Hanggeranium's Begonia's Knolbegonia's Lobelia's Allys sum Pentstemon Margrieten Calceolaria Nemesia Verbena A ge rat urn Gazania 6 modellen, waaronder de nieuwe Skybolt v.a. Pr. Bernhardt. 110, Veenendaal - Tel. 3731 En hoe komt dat? Omdat u nog aldoor op dat slappe doorgezakte, onge zonde bed ligt. Die zuinigheid wreekt zich op uw arme, onschuldige rug. Daarom is de raad van gun uw rug het beste wat er is, een van die (met fabrieksgarantie) Die in de Gortstraat uitnodigend klaar staan! De prijzen zijn zó schappe lijk gehouden, dat u niet bang behoeft te zijn om iets goeds uit te zoeken bij WAAR KOPERS EN- KIJKERS STEEDS WELKOM ZIJN! COSTUUM MANTEL DEMI JAPON TOPPER ROK JUMPER VEST Davidsplein 8 VEENENDAAL Telefoon 08385-2407 H. A. Sol. Orthopaedie - bandages - steunzolen - breukbanden - korsetten - enz. Iedere donderdag van 2 tot 5 uur, zitting in Apo theek, Zuidersma, Hoofdstr Voor uw autobekleding is het juiste adres Autobeklederij D. v. d. Broek, Emmalaan 15, Veenendaal. Tel. 3285. Asbest golfplaten en asbest board in alle maten uit voor raad leverbaar of recht streeks van de fabriek. Prij zen ver beneden iedere con currentie. Vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan. J. Kool, Holleweg 3, Tel 08385- 2463, Veenendaal. Loopt u te trappelen van de pijn. Blankesteijn rekt uw schoenen groot en klein. Blankesteijn, Elektr. Schoen makerij. Helling 14, Veenen daal. Een flinke voorraad meube len. waarvan veel als nieuw vindt u steeds tegen zeer la ge prijzen in het Veense Ver koophuis. Hoogstraat 30, Tel. 2209. Kost slechts 1,50 t/m 10 woorden, elk woord meer 10 oent. De best uitgeruste tankwa gen en de beste haardbrand- olie bezorgt Jan Heuken, Ko. ninginnelaan 37 te Veenen daal. Tel. 2391. Voor plaatwerk en uitdeu ken Gebr. Ploeg, Overberg, Tel. 03431-251.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 7