Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken De Wereld van WEEK-tot-WEEK ENORM TEKORT AAN ARBEIDSKRACHTEN Poolse vader dochter op bezoek in Rhenen bij Ook in Veenendaal kampt bedrijfsleven met /-"WAAR IS DE VALLEI-RIKS? Nog honderden open plaatsen Industrieterrein ELST EDERVEEN RENSWOUDE OVERBERG AMERONGEN Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kadé Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel ftettcniUibale WEKKERS 38e JAARGANG VRIJDAG 5 JUNI 1964 Nr. 45 Bedaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 UJnen) - Giro 563427 Bedaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen bannen ook worden opgegeven btf de agentschappen van „De Vallei" ln plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Engelenburg", de heer en mevrouw de Vries uit Lunteren werden welkom geheten door ds Vroeg- indewey, voorzitter van het Stichtingsbestuur. RAADSVERGADERING Maandagavond a.s. komt de raad van Amerongen weer in vergadering by- een. Op de agenda staan o.a. de volgen de punten: Beschikbaarstelling geldlening aan de woningbouwvereniging tot verbetering van enkele woningen; Verkoop grond aan de Breelaan; Verkoop woningwet woning aan de bewoners; bepaling grondprijs bouwterrein Pr. Beatrixlaan; onbewoonbaarverklaring van Slaper dijk 4; verlening garantie voor de bouw van woonhuizen door N.V. Bouwfonds Nederlandse gemeenten; prijs voor in zending in ideeënbus. Er wordt een me dedeling verwacht omtrent de kwestie zwembad. De Vrije Wandelaars De jaarlijkse wandeltocht van de Vrije Wandelaars wordt dit jaar ge houden op 13 juni a.s. Het parcours Dinsdag 9 juni hoopt Veenendaals oudste inwoner de heer Cornelis Ver hoef, wonende op het adres Gortstraat 52 zijn 98ste verjaardag te vieren. De heer Verhoef verklaarde nog een goede gezondheid te mogen genieten al is hij zeer hardhorend. De jaren zijn te hoog zegt hij, maar overigens ben ik in goe de conditie. Hij wordt door zijn dochter, mevr. van Kooten, bij wie hij inwoont, zeer goed verzorgd. Rustig zijn pijpje rokend vertelt de heer Verhoef dat hij in 1878, dus op 12-jarige leeftijd op de weverij ging werken. Kennelijk de Kon. VSW. Na dien is de heer Verhoef jarenlang broodbakker geweest zowel in Veenen daal als in andere plaatsen (Wagenin- gen, Mijdrecht en:,. Tot aan z'n 85ste jaar werkte de heer Verhoef nog halve dagen in een broodbakkerij. Meer dan 25 jaar was hij voorts werkzaam bij de coöp. De Eendracht. Het zal Veenendaals oudste dinsdag waarschijnlijk niet aan belangstelling ontbreken. Bij al de felicitaties voegen we gaarne de onze. leidt weer door de prachtige bossen in deze omgeving. Er zijn fraaie verge zichten te bewonderen. Voor de natuurliefhebbers een mooie gelegenheid om deze liefhebberij en de sport te combineren. Het bestuur van DVW heeft de belofte gedaan dat er aan de beplanting niets beschadigd zal worden. Het bestuur vertrouwt er op dat de deelnemers zich hieraan zullen houden. Er zijn weer vele mooie prijzen be schikbaar. DVW hoopt dat de wandelliefhebbers op 13 juni in grote getale naar Ame rongen komen om aan deze tocht deel te nemen. Er wordt gestart bij gebouw Lieven- dael op de Hof vlak bij de Ned. Herv. Kerk. Enige tyd geleden schreven wij over mevrouw Hensen te Rhenen, die in 1956 dank zij een reisbonnenactie haar ouders in de Poolse stad Gdansk-OIiva kon opzoeken, en die aan het sparen was om haar vader uit Polen voor een vakantie in Rhenen te laten overkomen, zodat hij keimis kon maken met zijn schoonzoon en kleinkinderen. Toen wij dat schreven waren alle formaliteiten by na vervuld en ongeveer een week geleden was het zover dat de heer Hass de reis naar Nederland kon aanvaarden. Op zaterdagmorgen vertrok hij al vroeg van het station in Gdansk naar Poznan. Hier moest hij ongeveer vijf uur op de trein uit Moskou wachten, waaraan een wagon was gekoppeld die naar Hoek van Holland doorging. Zondag om goed tien uur arriveerde de vader van mevrouw Hensen in Utrecht. Hü was toen ongeveer achtentwintig uur onderweg geweest. Op het station in Utrecht waren zijn dochter en enkele kennissen, de familie Jansen aanwezig. De heer Hass vond het prachtig dat hij met een auto werd af gehaald voor de tocht van Utrecht naar Rhenen. Eerst werd in de stationsrestau ratie een kopje koffie gebruikt en daar na dronk de vermoeide reiziger een glas bier en het Nederlandse bier bleek hem uitmuntend te bevallen daar het een ho ger alcoholpercentage bevat dan het bier in Polen. Tydens de tocht van Utrecht naar Rhenen was het de heer Hass opgevallen dat er hier in Nederland zulke mooie huizen stonden en dat de straten er zo breed en schoon zijn. De mensen in Ne derland zijn zo vriendelijk, zei de heer Hass. Zo had hij in Rhenen een paar ansichtkaarten willen kopen om naar zijn familie in Polen te zenden en het bleek dat men er in de winkel geen geld voor wilde hebben. Hij was hierdoor erg getroffen. Ook toonde hij zich verwonderd over het feit dat hier volop sinaasappelen, citroenen en bananen te koop zijn. De sinaasappelen en citroenen liggen hier in hoeveelheden in de étalages zoals men P.V. DE INSTUIF ELST Wedvlucht vanaf Corbeil op 30-5 '64. Snelheid eerste duif 1034.8 m. De uitslagen waren: M. Boelhouwer 1, 4, 21; Poel Viegen 2, 6, 13; M. Riems dijk 3; J. Swetselaar 5, 19; M. Brouwer 7; C. v. d. Berg 8; G. Hartman 9, 10; W. E. v. Laar 11, 14, 17, 20, 22; H. Doorn speek 12; A. J. Bos 15; D. Wijkniet 16, 18. TRAGISCH GEBEUREN IN EDERVEEN Terwijl de heer R. v. Wyde (48) woens dagmiddag op de alg. begraafplaats aan De Klomp juist een graf had gedolven in zijn kwaliteit als doodgraver is hy zelf op het kerkhof overleden. Woensdagmiddag vond de begrafenis plaats van de bejaarde heer de Fluiter die tengevolge van een ongeval over leed en donderdagmiddag zou de jon geman J. Hendriks, die door een onge luk om het leven kwam worden begra ven. De heer van Wijde, die in gemeen tedienst was, had juist het verse graf gedolven toen hij zelf overleed waar schijnlijk tengevolge van een hartver lamming. Toen hij niet thuis kwam voor het avondeten ging een zoon hem zoeken. De zoon vond zijn vader dood op het kerkhof. Hevig geschrokken heeft de jongen buren en de politie ge alarmeerd. Een wel zeer tragische ver scheiden. P.T.T. BESTELLER BEVORDERD De 56-jarige P.T.T besteller Joh. van Donkelaar, in Ederveen beter bekend als Han Donkelaar is deze dagen be vorderd tot besteller met aantekening C. de hoogste graad die een besteller kan bereiken. De heer van Donkelaar begon op 11 augustus 1928 zijn loopbaan bij Tante Pos. Excursie C.B.T.B. Königswinter en het Zevengebergte waren het doel van de excursie, die door de afd. Renswoude van de C.B.T.B. ge- maakt werd. j De weersgesteldheid werkte mee om de dag te doen slagen. Na om 7 uur de Duitse grens gepas seerd te hebben hield men een koffie- pauze in Wezel. Over de grote autobahn ging het naar Keulen, waar de impo- santé Dom bewonderd werd. Via Bonn I bereikte men Königswinter, waar in j hotel Westfalen gedineerd werd. Per I tandradbaan gingen vele C.B.T.B.'ers omhoog naar de Drachenfels met prach tige vergezichten in het Rijndal. Som migen zochten het nog hoger en beklom men de ruïne van de Drakenrots. Een frisse tocht per boot over de Rijn bracht het gezelschap naar Ronnen- werth. De terugweg voerde door het Zeven gebergte, over Düsseldorf en München- Gladbach, waarna men bij Roermond Nederland weer bereikte. De heer P. Wolleswinkel van het prov. bestuur der C.B.T.B. bedankte namens alle deelnemers het afdelingsbestuur voor het organiseren van deze uitstekend ge slaagde reis. Brutale kippendiefstal Woensdagmorgen vroeg constateerden de gebroeders Brouwer aan de Em- mickhuizerlaan te Renswoude tot hun grote ontsteltenis, dat ruim 70 kippen gestolen waren. De diefstal moet plaats gehad hebben in de nacht van dinsdag op woensdag met gebruikmaking van een vrachtauto. Sporen van autobanden in het gras duidden bovendien in die richting. Een telexbericht van de politie in Utrecht gaf in de loop van de dag door dat in Utrecht 49 levende en 22 dode kippen op een eigenaar zaten te wach ten. Om ca. één uur die nacht hielden enkele politieagenten een normale rou tine-controle en daarbij werd de auto van de 27-jarige H. A. uit Maarssen met diens kameraad J. P. eveneens uit Maarssen aangehouden. Zij vervoerden de kippen die te Renswoude gestolen bleken te zijn en werden in arrest ge steld. Nadat de postcommandant van Rens woude met de eigenaar te Utrecht met de kippen geconfronteerd werden konden deze aan de heer Brouwer teruggegeven worden. De 22 dode kippen werden ver nietigd. Inmiddels heeft één van de beide ver dachten bekend dc diefstal gepleegd te hebben. DE WERELD VAN WEEK TOT WEEK Frankrijk is gereed onder handelingen te beginnen met alle West-europese landen om de controle aan de grens door douane en politie te laten ver vallen. Dit heeft de heer Du mas verklaard in zijn functie van minister van het toerisme. Deze heer Dumas verkeert al een hele tijd in staat van alarm, want het gaat met het toerisme in Frankrijk niet naar wens. Hij kijkt b.v. met ja- louzie naar het buurland Italië dat meer dan tweemaal zo veel toeristen trekt en daarmee ook meer dan het dubbele aan deviezen. De heer Dumas pro beert te analyseren waarin het 'm zit en hij is al enkele din gen op het spoor gekomen die mede de oorzaak kunnen vor men. Zo zijn de gemiddelde kosten van een dag verblijf in Frankrijk met inbegrip van een hotelkamer met bad, ont- bijt, twee maaltijden, twee tramritten, eenmaal taxikosten voor rit van 5 km, was en strij ken van één overhemd, een bioscoopkaartje, een krant en fooien in de middenklasse plm. f 80,d.w.z. de hoogste van Europa. Een dag in Italië komt op f 51,50 (Nederland f 50, Waarom is b.v. het vlees zo duur in Frankrijk, vraagt de heer Dumas zich af. Dat komt, zegt zijn collega van landbouw omdat het aantal koeien niet is gestegen met het stijgen van de consumptie. Ga dan meer koeien fokken, heeft de heer Dumas gezegd, en zorg dat de prijzen zakken. Een ander punt vormt de accomodatie van de hotels. Waarom hebben jullie geen stopcontacten voor scheer apparaten, heeft de heer Dumas de hotelhouders ge vraagd. Dat mogen we niet van de veiligheidscommissie van het ministerie van bin nenlandse zaken, was hun ant woord. Jawel, zei college van b.z. op de telefonische vraag van de heer Dumas, dat mogen ze wel, als ze die stopcontac ten maar boven de wastafels laten aanbrengen. Zie je wel, zei minister Dumas triomfan telijk. En waarom gebruiken jullie nog altijd lampen van 25 watt waarbij je nauwelijks op de klok kunt zien hoe laat het is. Een toerist wil in bed kun nen lezen. Eruit dus met die (zuinige) lampen van jullie. En waarom spreekt jullie recep tionist alleen Frans? Dat komt in Italië niet voor. Ik, ver volgde minister Dumas, ga jul lie opnieuw indelen en als je voor je hotel 2 sterren wilt hebben dan dient je personeel één vreemde taal Engelste spreken, bij 3 sterren twee en bij vier sterren drie. (Zodat, als de minister z'n zin krijgt je bij een bezoek aan een Frans hotel weldra het gevoel zult hebben in Nederland te zijn En wanneer gaan we nu in de hotels merken dat je ini tiatieven vrucht gaan dragen? vroeg een goed vriend aan de heer Dumas. Oh, zei hij, dat duurt een jaar of vier, denk alleen maar eens aan de tijd die het zal duren voor die em ployees die vreemde talen zullen machtig zijn. En boven dien: hoe zal ik het kunnen controleren: ik heb maar vier inspecteurs voor dit doel en er zijn 13.000 hotels met 350.000 kamers in Gdansk op de markt de aardappelen ziet. Over het algemeen zyn deze artike len daar alleen omstreeks de feestdagen te krijgen. De heer Hass, die in Gdansk vijfen twintig jaar heeft gewerkt als trambe stuurder, werkt de laatste vyf jaar bij de vervoersmaatschappij inde werk plaats en heeft voorlopig zes weken ver lof, zodat hij een mooie tijd bij zyn doch ter kan doorbrengen, maar daar het retourbiljet voor de trein acht weken geldig is, probeert men nu alsnog om dit verlof met twee weken verlengd te krijgen. Aan de grens waren er geen moeilijk heden, alleen is hem een paar keer ge vraagd of hij geen wodka bij zich had, maar de hoeveelheid die hij had mee genomen om in Rhenen te laten keuren was niet zo groot dat er aanmerkingen op werden gemaakt. Voor dochter, schoonzoon en kleinkin deren had de heer Hass nog aardige souvenirs meegebracht, waaronder een ketting van barnsteen en een ring met barnsteen, een artikel dat men hier niet zoveel ziet, maar dat in de Oostzee wordt gevonden. Ook had hy een mooie kristal len bonbonnière meegenomen waarop mevrouw Hensen zeer trots was. De heer Hass is na een verblijf van enkele dagen in Nederland al zover ge vorderd, dat hij, als zijn jongste klein zoon „Ha opa" tegen hem zegt antwoordt met „Ha Jan". We hopen dat deze Pool se grootvader een plezierige tyd bij kin deren en kleinkinderen in Rhenen mag doorbrengen en dat hij gesterkt door dit contact te zijner tyd de reis naar zijn vrouw in Polen weer zal mogen aan vaarden, vol goede herinneringen aan Nederland en de gastvrijheid van de Ne derlanders. LAATSTE VERGADERING VAN HET SEIZOEN Op woensdag 3 juni kwam de Chr. Plattelandsvrouwenbond afd. Overberg bijeen. Na de opening heette de schei dende presidente mevr. Haaksman- Roest alle leden welkom, tevens mevr. Peeters-Nanninga die de aanwezige da mes door middel van dia's een reis door Europa liet maken. Zij kwam ook voor het laatst de vergadering bijwonen. Als nieuwe presidente is gekozen mevr. Henken-Dorgelo en in haar plaats als vice-presidente mevr. v. d. Leeden. Verder bestaat het bestuur nu uit de dames Doornebal, le secr., mevr. Ulrich, 2e secr. en mevr. Regeling, penningm. Na de pauze werden mevr. Haaks- man-Roest en mevr. Peeters-Nanninga een tinnen vaas aangeboden, als dank voor hun medewerking tot groei en bloei van de C.P.B. afd. Overberg. Na de rondvraag werd de vergadering op de gebruikelijke manier beëindigd. VA. ▼oor betere uurwerken HQ0FDSTR 91 VEENENDAAL 111 III N D S 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaal Telef. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoqp van onroerend goed Taxaties 15,_ WAARD De Valleiriks, die vorige week werd uitgegeven by Maison Kramer Kerkewijk Veenendaal werd niet gevonden. Deze week wordt weer een nieuwe riks in de circulatie gebracht, welke riks het nummer draagt De arbeidsvoorziening is niet alleen een landelijk probleem. Ook het Veenendaalse bedrijfsleven worstelt met een schrikbarend personeelstekort, hetgeen per bedrijfstak verschilt, maar over de De heer Hass met doch ter, schoonzoon en klein kinderen. Jan de jong ste kleinzoon staat er gehele linie gevoeld wordt. Noodzakelijke uitbreidingen moeten hierdoor achterwege blijven en ook de produktiviteit wordt gedrukt. Nieuwe bedrijven, die zich willen vestigen, worden al di rect met dit probleem geconfronteerd. OUDSTE INWONER VAN VEENENDAAL DINSDAG 98 JAAR helaas niet op, daar hy op het moment dat de fotograaf kwam, tot grote spyt van zyn FC 27916 Indien U ons de riks voor don derdag 12 uur komt tonen op ons kantoor ontvangt U direct de vinderspremie. Ds. J. Overduin In dit Vesper wordt de Geloofsbelijde nis gezongen. Verder is er ook samen zang, die begeleid wordt door de organist J. M. Buddingh. De jeugd wordt vriendelijk verzocht deze avond aanwezig te zijn, zodat een ieder op een zeer geslaagd Jeugd-Vesper mag terug zien. De aanvang van dit Vesper is om 7.30 uur n.m. Wie wil eenzaam worden? Dit is het onderwerp dat ds S. Tigchelaar gekozen heeft voor zijn jeugddienst van zondag 7 juni a.s. welke gehouden zal worden in het gebouw der Ned. Herv. Gemeente Sola Fide. In tegenstelling tot andere diensten vangt deze dienst om HALF NEGEN aan. jarige echtgenote van de heer H. werd evenals een 9 maanden oude baby uit de wagen geslingerd en kwamen in een langs de weg staande haag terecht. Vooral de moeder werd ernstig gewond en naar het Julianaziekenhuis overge bracht. Nog twee inzittende kinderen van resp. 2 en 4 jaar, evenals de heer H. zelf kwamen met de schrik vrij. BB-CURSUS De eerstvolgende cursusavond voor de BB is op 9 juni a.s. te Buitenlust. Aanvang 8 uur. UITVOERING GYMNASTIEKVERENIGING De jaarlijkse zomeruitvoering van de Sportvereniging Amerongen wordt ge houden op 4 juli a.s. in het plantsoen van Lievendael. Zestig jaar getrouwd Dinsdag j.l. was het zestig jaar gele den dat het echtpaar J. van Dolderen en W. van Dolderen-Sterkenburg in de echt werd verbonden. De bruidegom hoopt op 22 juni a.s. zijn 85ste verjaar dag te vieren, de bruid is alreeds 85. Beide echtelieden genieten nog een re delijke gezondheid. Uit hun huwelijk werden 11 kinderen geboren. Er zijn 23 kleinkinderen en twee achterkleinkin deren. De bruidegom is bijna 50 jaar werkzaam geweest bij de Kon. Scheep- j eswolfabrieken. Het was dinsdag een komen en gaan in hun woning aan de Buurtlaan-oost 27. Onder degenen, die het diamanten bruidspaar hun gelukwensen kwamen aanbieden bevonden zich o.m. burge meester en mevr. Hazenberg, wethou der Ant. de Ruiter en de Hervormde predikant ds P. de Jong. JEUGD-VESPER IN PETRA-KERK Zaterdagavond 6 juni a.s. wordt de laatste Avondstilte van dit seizoen ge houden. Deze Avondstilte staat in het teken van de jeugd. Hiermede wordt tevens het verenigingsjaar besloten. Het koor van het Chr. lyceum ter plaat se, instrumentaal begeleid door leerlin gen van het lyceum, zal in dit Vesper haar medewerking verlenen. Het koor o.l.v. de heer J. van de Putte brengt twee bekende negrospirituals ten gehore: Go tell it on the mountain en Lord, I want to be a Christian. Van W.A. Mozart staat op het pro- gramma het „Te Deum" en het „Laudate Dominum" vermeld. In dit laatste stuk van Mozart treedt de sopraan mevr. A. Houtman uit Zeist als soliste op. Naar aanleiding van „De uitzending van de zeventig" (Lukas 10) hoopt ds. J. Overduin te spreken over het onder werp: „Wat het belangrijkste is". MEISJES REDEN DOOR RODE STOPLICHT Donderdagmiddag reden twee meisjes op de fiets vanaf de Hoofdstraat dwars door het rode stoplicht in de richting Nieuweweg. Het wachtende verkeer op de Hoofdstraat geraakte daardoor in moeilijkheden, want daar sprong het licht inmiddels op groen. Een optrekkende auto kon de meisjes ontwijken, maar een bromfietser botste daarna tegen de krachtig remmende auto op. De brommer werd flink bescha digd. Van de meisjes geen enkel spoor. Botsing op gevaarlijk Kruispunt Op het gevaarlijke kruispunt Klaas Katerstraat-Dr. de Visserstraat gebeur de dinsdagavond een vrij ernstig onge val. De bestuurder van een personen auto de heer J. B. uit Leersum ver leende geen voorrang aan een van rechts komende auto, bestuurd door M. H. De naast de bestuurder zittende 24- Blj de jaarlijkse school korfbalwedstrijden op het SKF-terrein werd de Kon. Jullanaschool favoriet. Hoewel de gemeente Veenendaal nieuwe bedrijven nodigt zich te ves tigen op het geprojecteerde industrie terrein worden geïnteresseerde indu strieën (soms) weerhouden door het krappe arbeidspotentieel in deze streek. Nog deze week vroeg een Rotterdam se industrie, die zich voorneemt zich in Veenendaal te vestigen, bij het Arbeids bureau om 40 a 50 meisjes, maar dat komt praktisch neer op het zoeken naar een speld in een hooiberg. Andere be drijven, die de produktie willen uit breiden (of overgaan naar een nieuw procédé N.V. Camira Red.) worden eveneens geremd. Een goede selectering is onmogelijk en „de juiste man op de juiste plaats" is in dit verband een vrome wens. Vakbekwaam personeel is bijzonder schaars. Toekomst Toch blijft de gemeente Veenendaal doorgaan industrieterreinen te projec teren. Tussen de Wageningselaan en Middelbuurtseweg is een nieuw indu striegebied gepland. Tekeningen liggen ter inzage op het gemeentehuis. Het scheppen van werkgelegenheid voor de groeiende bevolking ligt hieraan logi scherwijze ten grondslag. Maar gezien de huidige stand van zaken op de ar beidsmarkt zal het tempo wel worden gedrukt. In nauw verband met het gehele pro bleem staat de geringe toewijzing aan woningwetwoningen. Een contingent van 85 woningen heft de nood niet op. Aan werknemers, die in Veenendaal zouden willen werken, wordt de lust ontnomen door het ontbreken van woonruimte. Filialen Verschillende Veenendaalse bedrijven gingen er de laatste jaren toe over filialen te stichten in diverse plaatsen van ons land en zelfs in het buiten land. Zo stichtte de Ritmeester N.V. een bedrijf in de Achterhoek en nog dit jaar een filiaal in de Betuwe. Vroeger was het juist andersom en kwamen de werknemers uit Kampen, Cuyck en Culemborg in grote getale naar Vee nendaal. Zie verder pag. 4 grootvader, juist sliep.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 1