P.U.E.M Setter S u M het klooi met een RUTon BERKO ELECTRO BERKO ELECTRO maandag t/m vrijdag DAGMEISJE vloerkleden EEN GROEIEND BEDRIJF BIEDT U EEN GOEDE BAAN operators, service mensen, ZIMMERMAN ZOON Administratieve kracht DIEPEVEEN TOONI DE GROTE RUION-COUECTIE! van: Aangifte v. nieuwe leerlingen TE KOOP bosterrein V A'tje ERRES PLUBO UITBREIDINGSPLAN School met de Bijbel HOOIGRAS LIENDEN BEKENDMAKING „DE GELDERSE VALLEI" DE GROOTSTE COLLECTIE WAS- APPARATEN VINDT U BIJ: 1000,— verdienen en gratis Erres T.V. of Portable O. Holleweg 17 - Renswoude op maandag 8 juni a.s. van 7 tot 8 uur in de school. een tijdelijk hoofd HUISHOUDING Mevr. Katz ook in gedeelten te Amerongen (O verberg) alle soorten grint en zand. J. DIEPEVEEN REPARATIES KUNSTGEBITTEN Schuurblaadjes „TANTE BLANK" autorijles M. VAN BEEK Telefoon 3726 Plaats een verkopen: HOLLANTOR n.v. VERLAAT 22 VEENENDAAL TELEFOON 08385-3345-3346 Jongeman Chauffeur-magazijn bediende Leerling N.V. Betonfabriek De Hoop Rhenen Stichting „Oranje Nassau's Oord" vrouwelijke |adminisiratieve kracht GEBOORTEKAARTJES VERLOVINGSKAARTJES ONDERTROUWKAARTEN NYLONS en SPELDJES zijn verkrijgbaar bij: Textielhandel Turkesteen Jac. van Schuppen J. Antonides Firma E. v. Hunnik Zn. •*/J 'f ook strijken en centrifugeren, verwarmen en vloerenwrijven, stofzuigen en mixen. Ruton reikt u de helpende hand (en een stevige) in het huishouden. Komt u eens kijken. f. 126,-- HOOFDSTRAAT 29 - VEENENDAAL - TEL. 08385-2727 VOOR UW GEMAK EN EEN STRALENDE WAS De vertrouwde garantie van Erres en onze be proefde service staan achter U, wanneer U deze „Plubo" neemt. Het is een schitterende wasmachine, waaraan U jarenlang plezier be leeft en die even voor zichtig wast als Uw eigen handen. ERRES PLUBO VANAF/" 358.-- Bij aankoop van 'n Erres radio of Portable doet U mee aan deze grandioze Erres reclame actie en kunt U de gelukkige winnaar of winnares zijn. KOM NAAR BERKO en laat U geheel vrijblijvend voorlichten en sta verbaasd over de prachtige col lectie Erres Wasmachines - Cen trifuges - Radio's - T.V. en Por tables. Maandereind 50, Ede. Tel 08380- 3059. Patrimoniumlaan 45-47, Veenen- daal. Tel. 08385-2954. Het hoofd van het gemeentebestuur van Veenendaal maakt bekend: dat ter gemeentesecretarie, 2e afdeling, Hoofdstraat 92, van 8 juni tot en met 6 juli 1964 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp „Uitbreidingsplan Industrie terrein II". Genoemd plan omvat het gebied, begrensd door Wage- ningselaan en Middelbuurtseweg en strekt zich uit van ±200 m oostelijk van de Groeneveldselaan tot ±250 m westelijk van de Rauweveldseweg, Belanghebbenden kunnen vóór 7 juli 1964 hun bezwa ren indienen bij de gemeenteraad van Veenendaal. Veenendaal, 5 juni 1964 Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, J. Hazenberg In verband met ziekte wordt voor directe in functietreding in het Bejaardentehuis „DE RIDDERHOF" te Amerongen gevraagd: zo mogelijk intern. Condities nader overeen te komen. Sollicitaties te richten aan de directrice van het tehuis de Postmeester 1, Amerongen (Tel. 03434- 1846). In verband met REVISIE-WERKZAAMHEDEN in onze centrales worden de HEETWATERRESERVOIRS in afwijking van de gele berichtkaartjes voor het 2e kwartaal 1964, gedurende de maand juni 1964 van (overdag) als volgt inge schakeld: de groep 4 - 6 - 11 en 12 van ca. 8.30 - ca. 11.30 uur, de groepen 2 - 10 - 13 en 14 van ca. 15.30 - ca 18.30 uur. De schakeltijden voor de overige groepen worden niet gewijzigd. Het schakelprogramma tijdens de weekeinden blijft voor alle groepen gehandhaafd. Bij voorkeur boven 16 jaar. GEVRAAGD BIJ Stationssingel 34 Veenendaal =fc 8000 m2 Brieven onder nr. 3358 a. het bur. van dit blad. ENIGE WOLLEN SMYRNA door Groothandel op Jaar beurs gebruikt; f 150,p. st. Grote maten. Niet van nieuw te onderscheiden. Evt. thuis te bezichtigen. Brieven no. 3357 v. d. blad TE KOOP zwarte grond, UITGRAVEN VAN BOUW PUTTEN Telefoon 3459 - Veenendaal Sneller, beter en goedkoper I VAN BARNEVELD Gortstraat 12 - Veenendaal schuren de fornuisplaat direct spieRelbhnk Een vertrouwd adres voor Jan Steenlaan 61' Veenendaal VAMOR-di ploma ■fr Sinds jaren erkend Talrijke geslaagden Kost slechts ƒ1,59 t/m 19 woorden, elk woord meer 19 cent. MACHTIGE MACHINES arriveren thans bij Hollantor! MEER PRODUKTIE! MEER BEKWAME MENSEN zijn nü nodig! Tot voor kort waren alle plaatsen bezet. Maar met de pro- duktie-uitbreiding in de aanstaande weken komen weer nieuwe belangrijke plaatsen open voor: die machines besturen die er voor zorgen, dat de machines goed blijven draaien. Voor deze funkties kunt U zich aanmelden, indien U een goed verstand hebt, iets meer wilt bereiken dan anderen en 25 jaar of ouder bent. WAT ZIJN VOOR U DE BELANGRIJKE PUNTEN? Geen tariefstelsel, maar beloning op basis van het mo derne Multi-faktor systeem. U KOMT VOORUIT Een snelgroeiend bedrijf als Hollantor biedt werkelijke kansen om goed vooruit te komen. Opleiding tijdens de werkuren. Een NIEUWE CURSUS start binnenkort! PRETTIGE WERTIJDEN Er wordt in 3 ploegen gewerkt: van 6 uur 's morgens tot 2 uur 's middags van 2 uur 's middags tot 10 uur 's avonds van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens WERKEN MET VERSTAND Het omgaan met de unieke produktie-machines vraagt mannen die hun verstand kunnen gebruiken. Bel ons gauw op of veel beter: KOM SPOEDIG EENS PRATEN. Zo'n vertrouwelijk gesprek verplicht werkelijk tot niets, maar U weet dan waarom het gaat. Laat een mooie kans niet aan U voorbij gaan. Ons aanbod kan voor U en Uw (toekomstige) gezin veel betekenen: Tijdens de normale kantooruren kunt U terecht bij de heer B. van Egmond, Hoofd Personeelszaken (kantoor Verlaat 22, Veenendaal, Tel. 3345) 's Avonds zal de heer Roosenbeek U graag thuis ontvangen: Van Ostadelaan 41, Veenendaal. N.B. Uw vakantiegeld 1964 komt niet in gevaar, daar zorgt Hollantor voor. Notaris J. H. van Heteren, te Eek en Wiel, is voor nemens op dinsdag 9 juni 1964, om 2 uur n.m. in „Het Wapen van Lienden" te Lienden, o.m. publiek te Van de Steenfabriek v/h S. G. ten Cate Co.: ong. 7 H.A. hooigras in De Marsch, in 7 perc. Heden werd door mij, curator in het faillissement van A. A. van der Schouw te Rhenen, ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem en het Kanton gerecht te Wageningen gedeponeerd de eerste en enige uitdelingslijst in het faillissement van A. A. van der Schouw, teneinde aldaar gedurende 10 dagen koste loos ter inzage te liggen. De Curator in voornoemd failissement Mr. J. van der Deure Advocaat en Procureur Stationsweg 52, Ede. Handelsvereniging Sandbrinkstraat 1 Veenendaal vraagt: 16-18 jaar, voor kantoor en magazijn om opgeleid te worden voor vertegen woordiger. 24-30 jaar, om opgeleid te worden tot glassnijder, resp. glasslijper. Flink pos tuur. 15-17 jaar voor het glas in lood atelier, met enig gevoel voor tekenen en ac curaat werk. Wij zoeken voor spoedige indiensttreding een voor het factureren en voor de loonadministratie Telefoon 08376-2070. met sanatorium, astma-kliniek en verpleegte- huis-afd. te Renkum vraagt zo spoedig mogelijk: voor de debiteuren-administratie. Liefst met Mulo-opleiding en ervaring in boek houdkundige werkzaamheden. Sollicitaties aan de Direktie van de Inrichting, Kortenburg 4, Renkum. Het hoofd van het gemeentebestuur van Amerongen maakt bekend, dat gedurende de termijn van maan dag, 8 juni tot en met maandag 6 juli 1964 voor een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage ligt: a. een ontwerp van een partiële herziening van het uitbreidingsplan „Dorp" regelende de bebouwing in onderdelen, met uitvoerige kaart, ontwerp wijziging, bebouwingsvoorschriften en toelichting; b. een ontwerp van een partiële herziening van het uitbreidingsplan regelende de bebouwing in hoofd zaak betreffende het sportterrein, met uitvoerige kaart en toelichting en c. een ontwerp van een partiële herziening van het uitbreidingsplan regelende de bebouwing in hoofd zaak betreffende het kamp-Overberg, met uitvoeri ge kaart en toelichting. Belanghebbenden kunnen gedurende voormelde termijn bezwaren tegen de ontwerpplannen indienen bij de gemeenteraad. Amerongen, 4 juni 1964. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, O. R. van den Bosch VOOR GAAT U NAAR Voor alle kinderen die graag speldjes sparen en voor alle dames die graag op haar nylons be-sparen (want Setter Sets gaan véél langer mee!): nu gratis Setter Set speldjes bij Setter Set nylons. Uw winkelier geeft u er graag een bij ieder paar Setter Set nylons v.af2 Hoogstraat 26 - Veenendaal - Tel. 2686 Gortstraat 39 - Veenendaal Haarweg 55 - Overberg - Tel. 349 van den Brink's Textielhandel Franseweg 80 - Eist - Tel. 230 Cuneraweg 225 - Achterberg Bij ons in de zaak kunt u alle electrische huishoudelijke apparaten van Ruton vinden. Ruton een bekend en vertrouwd merk. Elk apparaat is tot en met uitgekiend. Practisch en duurzaam. Ruton levert u een aantal werksters die nooit vermoeid raken, die dag er nacht voor u klaar staan. Met Ruton speelt u alles klaar, koffiemalen en wassen maar Stofzuigers vanaf Centrifuge f. 198,"" FRANS DIEPEVEEN

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 8