LANCOME vêGé 68 cent VERS VLEES en VLEESWAREN BéDé Superslagerijen 48 ct Groot tablet 200 gram CHOCOLADE maar. 100 ct 39 ct 279 ct 69 ct 100 ct 395 ct 98 ct 59 ct Een Zonnebed voor 20- Een Tuinstoel voor 8,- Kampeer-tafel voor 10,- KRENTENBROOD nu 1,98 1,98 1,98 LUNCHPAKKET 1 gulden 2,50 Groenten en vers (ruit Diepvries Brood en Banket Ds. G. C. Vijzelaar nam afscheid te Deil en Enspijk Voorzitter van ver. Oranjedag onderscheiden f. 4,95 Scheepjeswol- harmonie gaf muzikale show ELST SCHERPENZEEL ADR. VAN OSTADELAAN 33-35 TEL. 3652 sla samen 9 ct 25 ct Zondag a.s. intrede in „Sola Fide" NIEUWS VOOR DE HUISVROUW i§ Gert v. d. Weerdhof op transferlijst veeNCNonai GORTSTR.39 tui», nr WEER ONGEVAL OP RIJWIELPAD Bejaarde vrouw stak onverhoeds (Nieuwe)weg over n l ■Acwny. fansen De heer N. de Kroon overleden ECHTPAAR BIJ ONGELUK ERNSTIG GEWOND dessertpudding Paneermeel Page luiers Unox soepballetjes Claarpudding Ital. vermouth witte boontjes Limonade gazeuse 5 volle VéGé-zegelboekjes 3 volle VéGé-zegelboekjes 3 volle VéGé-zegelboekjes Hagelwitte bloemkool Heel kilo TOMATEN Kilo SPITSKOOL Verse TUINBONEN kilo AARDBEIEN 2 doos KOMKOMMER 98 ct 25 ct 89 ct 90 ct Kabeljauw98 ct patates frites 500 gram 69 ct Bitterballen 10 stuks 69 ct 3 Slagroom-soezen 89 ct 4 gevulde Koeken 58 ct 250 gram Koffïe-blaadjes59 ct 5 Bros-repen 89 ct Chocolade pastilles GEEN MAANRAKETTEN MAARGROTE VLEESPAKETTEN Pakket nr. 2 Pakket nr. 1 500 gram Runder-rollade heeri. gekr. 2,48 Pracht runderlappen 1,98 Speklapjes0,68 Carbonade2,48 Pakket nr. 3 100 gr. Ham 100 gr. Gebr. Gehakt 100 gr. Tongeworst DONDERDAG GEHAKTDAG Goudgeel rookspek 500 gram Ds. G. C. Vijzelaar, die a.s. zondag 14 juni zijn intrede zal doen bij de Hervormde noodgemeente „Sola Fide" nam zondag j.l. afscheid van zijn gemeente te Deil en Enspijk. Ds. Vijzelaar had als uitgangspunt gekozen: 2 Tim. 2 8: „Gedenk dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt". De scheidende predikant hield zijn gemeente voor dat hij gedurende 6 jaar het Evangelie in Deil mocht verkondigen, waarvoor God hem in dienst had genomen. Bij de voorbereiding op deze dienst kwamen verschillende gevoelens en gedachten naar voren, gevoelens van ver wondering en dank, aldus ds. Vijzelaar. „Nu bij dit afscheid komen evenwel verlegenheid en twijfel evenzeer om hoog. De vragen rijzen: Heb ik werke lijk God gediend? Heb ik TJ Gods Woord voorgehouden? Ben ik werkelijk Gods getuige geweest? En heb ik U de weg gewezen? Ook ik heb gedaan wat ik niet had moeten doen en niet gedaan wat God mij bevolen had. Vaak heb ik gespro ken waarin het wellicht beter geweest was te zwijgen en omgekeerd. Maar bij al deze twijfel blijft toch de vaste zekerheid dat God niet afhan kelijk is van ons. Zijn werk gaat door, ook als Zijn dienaren Hem soms in de weg staan. Ik krijg geen antwoord op al mijn vragen, maar ik ben dankbaar dat God mij heeft willen gebruiken in Zijn dienst. Hij alleen weet of dit ook werkelijk gebeurd is", aldus de scheidende pre dikant. „Hij neemt ons in Zijn dienst en houdt ons daarin. Hij volvoert Zijn werk door zijn Heilige Geest. Paulus schrijft aan zijn leerling Ti- motheus de woorden van onze tekst: „Gedenk dat Jezus Christus uit de do den is opgestaan". Met dit woord moest de jonge Timotheus de gemeente van Efeze leiden in zeer moeilijke omstan digheden. De opdracht was voor Timo theus zwaar en moeilijk, om wanhopig van te worden. Toen schreef Paulus zijn brief ter bemoediging en vertroos ting. De woorden van Paulus gelden ook voor ons", aldus ds. Vijzelaar tot zijn gemeente. „Deze woorden kunnen ook ons tot troost en bemoediging zijn want wij weten goed dat het Pasen is geweest en „dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan." Zo besloot ds. Vijzelaar zijn met grote aandacht gevolgde afscheidspredikatie. Zondagmorgen zal ds. Vijzelaar bij „So la Fide" worden bevestigd door ds. Van Endt uit Utrecht en in de avonddienst zich aan deze gemeente verbinden. De Veenendaalse huisvrouwen die hun man en kinderen nog eens extra willen verrassen met lekkere hapjes zullen dezer dagen gebruik kunnen maken van de gelegenheid die de PUEM hen biedt door met een demonstratiewagen naar Veenen- daal te komen, waar men kan zien hoe men op de beste en voordeligste manier elektrisch kan koken en bakken. Het wordt een huiselijk en gezellig pro gramma met niet alleen een demonstratie maar ook nog met een filmpje, terwijl er gezellig een kopje thee of koffie wordt gedronken. De demonstraties beginnen om half drie des middags en half acht des avonds. Op 15 en 16 juni staat de wagen het het Slo- temaker de Bruïneplein, op 17 juni op de Markt en op 19 juni op de Koninginne- laan ingang Buurtlaan. Toegangskaarten kan men vanaf des ochtends tien uur aan de wagen krijgen. BRANDJE Maandagmorgen moest het zoontje van de fam. van B. uit het Schrijverspark voor zijn moeder aardappels halen, maar vond onderweg een doosje lucifers waarmee hij een voorraadje oud papier in brand stak. Het vuurtje was snel geblust. GENERALE VAN DE „TROOPING THE COLOUR" Een beeld van de generale repetitie voor de jaarlijkse „Trooping the co lour", welke a.s. zaterdag zal worden gehouden. De plaats van de koningin is hier ingenomen door mevr. Doreen Archer-Houblon. Zoals bekend wordt met deze kleurige plechtigheid de offi ciële verjaardag van de Britse vorstin gevierd. n De Veenendaalse voetballer Gert v. d. Weerthof, die als semi-profspeler een viertal seizoenen de kleuren van „Wage- ningen" verdedigde is op eigen verzoek op de transferlijst geplaatst. v. d. Weerthof zou graag in deze om geving blijven spelen, liefst bij Vitesse, Elinkwijk of DOS. Behalve v. d. Weerthof heeft Wagenin- G. v. d. Weerthof Op transferlijst gen nog op de transferlijst staan de spe lers Van Ingen, Kuhnen, v. d. Weerd, Bax en Quint. Laatstgenoemden zijn twee doelverdedigers, zodat Wageningen nu alleen nog maar beschikt over de doel man A. Blankespcor uit Veenendaal, die vorige week in het huwelijk trad met mej. v. d. Craats. Naar verluidt heeft voorts de Veenen- daal-speler Gijs Heykamp zich als lid bij Wageningen aangemeld. Tijdens het op vrijdag 5 juni gehouden congres van de Federatie van Oranje verenigingen in Nederland te Leeuwarden werd de heer H. M. van Schuppen, voor zitter van de Oranjevereniging te Veenen daal de hoogste onderscheiding van de Fe deratie toegekend namelijk de verzilverde plaquette. De voorzitter van de landelijke federatie de Kolonel buiten dienst Smeenk reikte de heer van Schuppen met een hartelijke toespraak de onderscheiding over. De meeste bestuursleden van de ver. „Oranjedag" waren hierbij aanwezig. GEEN VOORRANG VERLEEND Maandagmiddag omstreeks kwart voor zes gaf de bromfietser K. op de kruising Dr. de Visserstraat-Klaas Katerstraat geen voorrang aan de pan rechts komende auto bestuurd door ^e heer v. O. uit Tiel. Bij de botsing die hiervan het gevolg was ontstond alleen materiële schade. Donderdag en Vrijdag koopjes prachtige dames blouses met en zonder mouw uitzoeken voor MANUFACTUREN 1 W 8ED0ENSLEDIK ANTEN Vrijdagavond gaf de Scheepjeswol- harmonie een muzikale show op het Slotemaker de Bruïneplein, waarvoor veel belangstelling bestond. In dit win kelcentrum van Veenendaal-Zuid waren op deze koopavond veel mensen op de been, die dus konden genieten van de door de Harmonie gebrachte muziek nummers. Na een staand nummer volg den nog enkele marsen. Tevoren had de Harmonie een rondgang door het dorp gemaakt via Hoofdstraat, Kerke- wijk en Rembrandtlaan. Na afloop van de show maakten de muzikanten nog maals een ronde door Veenendaal-Zuid. De laatste tjjd hebben wtf herhaalde malen berichten geplaatst over ongevallen cp de rijwielpaden in onze gemeente en ook ditmaal hebben wjj hierover weer wat te berichten, want maandagmiddag om streeks 5 uur fietsten op het rijwielpad langs de Kerkewjjk ter hoogte van garage v. d. Kolk de wielrijders v. E. en H. Van achteren naderde de bromfietser H. uit Eist, die bij het passeren van deze wielrijders de linkse tegen de elleboog raakte. De sturen van de twee fietsen raakten in elkaar waardoor een valpartij ontstond. Ongelukkigerwijs naderde tezelfder tijd nog een bromfiets bestuurd door G. uit Wageningen, deze had op zijn duo mej. de J. uit Rhenen. Ook zij werden bij de valpartij betrokken en het resultaat was dat mej. de J. met verwondingen aan haar linkerknie naar het Julianazieken- huis aan de Cuneraweg moest worden vervoerd. UIT VERKEER Zondagmiddag werd de auto van de heer H. uit Utrecht uit het verkeer ge nomen. Het verhikel toonde tal van ge breken o.a. totaal afgesleten banden. TEVEEL Cp deze mooie zaterdagavond had de wielrijder v. d. K. uit Barneveld teveel dorst gekregen en zich rijkelijk met geest rijk vocht gelaafd. Het was teveel van het goede, want hij verkeerde in een be hoorlijke roes en werd ter ontnuchtering in het politiebureau opgesloten. Maandagmorgen gebeurde op de Nieu weweg ter hoogte van de Vendelseweg een ongeval, dat ernstige gevolgen had kunnen hebben als de betrokken trailer chauffeur niet zo krachtig had geremd toen de 76-jarige mevr. de M. onverhoeds de rjjweg overstak. De truck met oplegger, eigendom van de fa. S. uit Uithoorn en bestuurd door P. uit Amsterdam naderde uit de richting cen trum en zag juist door de bocht nabij de Mulderslaan de vrouw oversteken. P. gaf nog signalen en ging behoorlijk op de rem staan, maar de vrouw liep door. De bestuurder reed zijn grote truck het trot toir op maar kon toch niet voorkomen dat hij de bejaarde vrouw nog even raakte. Mevr. de M. bleef op de weg liggen en bloedde vrij hevig uit haar neus. Met een Roode Kruis ziekenauto werd de bejaarde vrouw naar het Julianazie- kenhuis overgebracht. rTi 1 r=- voor h,:idverzorging en make-up parfums ÖROQisteuij en Jotoharióel ZANDSTR, 7 VEfcNENDAAL Telefoon K 8385 2472 ACHTERUIT In de nacht van donderdag op vrijdag reed de bestuurder van een personen auto op de Govert Flinckstraat achteruit tegen een geparkeerde DAF van de heer S. De bestuurder van de personenauto reed door. Na onderzoek bleek het een bestuurster te zijn n.l. mej. R. uit Eder- veen. Proces-verbaal werd opgemaakt. VAL MET FIETSJE Vrijdagmorgen kwam het 7-jarig doch tertje van de fam. Baars op de hoek Kerkewijk-Rembrandtaan met haar fiets je te vallen. Het meisje liep enkele schaaf wonden bij het linkeroog op. VERKEERD GEPARKEERD Vrijdagmiddag wilde de automobilist V. uit Veenendaal zijn wagen op de parkeer- strook in de Hoofdstraat neerzetten. Er was slechts geringe ruimte want voor hem hadden de heren K. uit Dubbeldam en M. uit Veenendaal hun auto's gepar keerd. V. bleek echter een doorzetter en meende kennelijk nog een gaatje te zien. Hij ramde echter beide wagens, waardoor er behoorlijke schade ontstond. BEDANKT VOOR BEROEP Ds J. Kooien, Ned. Hervormd predikant te Reeuwijk heeft bedankt voor het be roep dat door de Hervormde gemeente te Eist op hem was uitgebracht. SCHOOLHOOFD VERTREKT De heer G. Boeve, hoofd van de School met de Bijbel te Eist zal met ingang van het nieuwe schooljaar uit Eist vertrekken. De heer Boeve heeft per 1 september namelijk een gelijksoortige functie aan vaard bij de Marnixschool in Kampen. De heer Nic de Kroon te Eist is gisteren op 81-jarige leeftijd overleden. De heer de Kroon was jarenlang president van de plaatselijke muziekvereniging Crescendo, welke vereniging werd opgericht op 16 oktober 1930 en waarvan de overledene een der oprichters was. Hij was een zeer aktief lid van deze vereniging. Ook was de heer de Kroon gedurende een reeks van jaren brandmeester bij de Vrijwillige Brandweer te Eist. Zaterdagmiddag omstreeks 1 uur stonden bij de DE LM (Remmerden) een driewielige Heinkel, bestuurd door de heer P. met echtgenote, met daarachter zijn zoon in personenauto, welke beiden de bedoeling hadden te keren en rich ting Rhenen hun tocht voort te zetten. Toen de heer P. junior de weg op draaide kwam echter op volle snelheid een Chevrolet, bestuurd door de heer V. uit Veenendaal de bocht door vanaf Rhenen. De heer V. botste op de Hein kel. Door de enorme schok werd het echtpaar P. uit de driewieler geslin gerd en beiden ernstig gewond. Zij wer den direct overgebracht naar het Julia na Ziekenhuis. Ook de materiële scha de was zeer groot. De heer V. uit Vee nendaal kwam met de schrik vrij. HENGELWEDSTRIJD VAN V.V. ORANJE WIT Zaterdag 20 juni organiseert het ont- spannings-comité een hengelwedstrijd. Leden of pool-donateurs kunnen zich aanmelden bij A. Geurtsen-Rijksstraat- weg 186. De wedstrijd wordt op de Vinkeveense plas gehouden. P.V. „DE INSTUIF"-ELST Wedvlucht vanaf St. Ghislaine ge houden op 7 juni 1964. Snelheid eerste duif 691.2 m. De uitslag luidt: Poel Viegen 1. 2, 8, 22, 25; C. v. d. Berg 3, 32; A. J. Bos 4, 23, 27; C. v. Viegen 5; H. Doornspeek 6, 10; P. Terschegget 7; G. Hartman 9, 13, 21, 28, 29, 30, 33; M. Riemsdijk 11, 12, 14; M. Brouwer 15; W. E. v. Laar 16, 26; G. Drost 17; Gebr. Briennessen 18; H. B. Bouman 19; C. A. v. Doorn 20; W. v. Zetten 24; J. v. Aalten 31. RIJKSGOEDKEURING Bij het bestuur van de Chr. ULO-school, Scherpenzeel en omstreken, secretariaat Molenweg 1, Scherpenzeel, is de rijks goedkeuring ontvangen voor de bouw van een definitieve 10-klassige ULO-school met ambtswoning. De school is ontworpen door architect A. H. Nes te Barneveld en zal worden ge bouwd in de zgn. proeftuin aan de Brink- kanterweg. Het ligt in de bedoeling om nog dit jaar met de bouw te beginnen. M 4 -m i MARKT DEZE WEEK: BIJ AANKOOP VAN ƒ5,- BOODSCHAPPEN Altijd handenvol GRATIS VéGé-geldzegels 3 pak VéGé NU 20 geldzegels 1 pak NU 16 geldzegels 2 rollen van 310 ct. NU Groot blik van 79 ct NU 3 pak Instant- NU 20 geldzegels 1 lit. fles Amalfi NU 158 geldzegels 2 blik in torn.-saus NU 2 grote flessen NU Elke week méér voordeel dankzij de GRATIS VéGé-geldzegels WEER ENORME VOORDELEN WOENSDAG DE HELE WEEK VRIJDAG EN ZATERDAG Mooie grote Pak 400 gram Voorgebakken Grote rol Croquet EXTRA Zandstraat 55 Telefoon 3017 Adr. van Ostadelaan 33-35 Telefoon 3652 500 gram GEHAKT 200 gram RUNDVET 100 gram HAM 500 gram RUNDERLAPPEN 200 gram RUNDVET 100 gram gebraden GEHAKT 500 gram BUIKLAPJES 200 gram RUNDVET 100 gram ROOKVLEES 1 heel kg heerlijk GEHAKT, met gratis kruiden SPAAR UW KASSA BONNEN GRATIS VLEES

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 2