Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken AARDGAS IN AANTOCHT rr Agenda GRATIS OMBOUW VAN NIEUWE TOESTELLEN Hoge inruilvergoeding voor oude apparaten Bestuur Patrimoniums Bouwvereniging uitgebreid ERNSTIG TEKORT AAN DONORS AANVULLING DOOR MILITAIREN Tocht ouden van dagen Renswoude Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal - Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Meer parkeerruimte in Veenendaals centrum ELST OVERBERG tfeerrdU 38c JAARGANG VRIJDAG 12 JUNI 1964 Nr 47 Redaktfo en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Re dak tie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bQ de agentschappen van „De Vallei" ln plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktpryz.cn op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Eerder dan verwacht zullen Veenendaal, Rhenen, Eist, Amerongen en Leersum mee kunnen profiteren van de aardgasbellen, die onder de Nederlandse aardkorst schuilen. Immers, toen indertijd door „in grijpen" van het Gasbedrijf Centraal Nederland aansluiting bij de N.V. Novegas niet mogelijk bleek wa ren van de zijde van de gemeentelijke instanties slechts vage geluiden te vernemen over het tijdstip, waarop het aardgas de gemeenten in deze streek zou hebben bereikt. Inmiddels is de Nederlandsche Gas maatschappij N.V., gevestigd aan de Kerkewijk te Veenendaal, overgenomen door het G.C.N. te en het Veenendaalse bedrijf maakt thans reeds bekend bin nen afzienbare tijd te kunnen overgaan op de distributie van aardgas. Volgens de maatschappij is er geen goedkoper brandstof denkbaar dan aardgas. Ech ter, men kan het aardgas alleen be nutten via aangepaste toestellen. Met andere woorden de bestaande toestel len zullen moeten worden omgebouwd. Hiervoor heeft men een aantrekke lijke regeling ontworpen. Een zeer goed, betrekkelijk nieuw, toestel wordt ge heel gratis door de maatschappij om gebouwd. Bezit men evenwel een verouderd of een bijna versleten apparaat dan wordt men aangeraden een nieuw toestel aan te schaffen, waarbij voor het oude ap paraat een zeer hoge inruilvergoeding wordt betaald. Voor de inruilbedragen verwijzen wij naar de advertentie van de Nederland sche Gas Maatschappij N.V. in dit num mer. Deze inruilactie geschiedt in samen werking met de plaatselijke erkende zijn nu nog bruikbaar voor hel stads- gasinstallateurs en winkeliers. gas en straks - zij het dan door het De nieuwe toestellen kunnen op bei- aanbrengen van een kleine verandering de soorten gas worden aangesloten. Zij - voor het aardgas. Plaatselijke gevolgen fusie A'damse en R'damse Bank nog niet bekend Behalve de Twentsche Bank en de Nederlandsche Handelsmaatschappij zul len ook de Amsterdamsche Bank en de Rotterdamsche Bank tot een fusie over gaan. De nieuwe bank zal de naam Amster dam-Rotterdam Bank n.v. krijgen. Voor'het personeel van de beide bank instellingen zal deze fusie geen nadelige gevolgen hebben. Vanzelfsprekend kon men ons nog niet mededelen, wat er plaatselijk zal gebeu ren; of de plaatselijke kantoren zullen worden samengevoegd en eventueel in één gebouw zullen worden overgebracht. De Veenendaalse kantoren van de thans samengevoegde bankinstellingen zijn de grootste ter plaatse. Zij beschikken beide over een nieuw bankgebouw. Ondanks een Hoofdstraat met parkeerruimte aan beide zijden en een behoorlijk marktterrein kampt Veenendaal vooral op de vrijdagse koopavond en de za terdagmiddag met een gebrek aan parkeerruimte. In deze toestand zal een behoorlijke verlichting worden gebracht door het scheppen van een nieuwe parkeermoge- lijkheid in het centrum van de plaats. Het voormalige sportterrein aan het einde van de Sandbrinkstraat vóór het O.C.B.-gebouw wordt verhard en hier zal men in de toekomst zijn vervoermid del kunnen prakeren. Borden met aanwij zingen op de Kerkewijk zullen naar deze parkeergelegenheid verwijzen. Uiteraard is dit een maatregel van tij delijke aard, omdat de betreffende grond deel uitmaakt van het winkelplan Tuin straat. In dit plan is evenwel ook vol doende parkeergelegenheid opgenomen. Op zijn verjaardag kwamen burgemeester en mevrcuw Hazenberg Veenendaals oudste in woner hun gelukwen sen aanbieden. Met 98 jaar is de heer Corne lls Verhoef thans Vee nendaals oudste. Burgemeester Hazen berg bood de heer Ver hoef een cadeautje aan en hij en zijn echtge note maakten daarna nog een gezellig bab beltje met de jarige, die eigenlijk naar zijn hoge leeftijd gerekend maar één handicap heeft: zijn gehoor is niet best. Maar gelukkig is er al tijd iemand bij de hand om bij te springen als er een gesprek moet worden gevoerd, in de persoon van de dochter van de heer Verhoef, mevr. Van Kooten, bij wie hij de laatste zes jaar inwoont op Gort straat 52. Aan de stem van zijn dochter is de heer Verhoef gewend en zodoende kan hij met haar hulp nog een redelijk gesprek voeren. Zijn lichamelijke ge- zouutieid is prima, maar zijn gezichtsvermogen wordt minder. De heer Verhoef kan alles nog aardig velgen, maar met het lezen wil het niet best meer. Hij komt niet verder meer dan'de grote letters in de krant. MEDEWERKERS VAN SOLA FIDE MAKEN UITSTAPJE Voor de vierde maal zal de Hervormde Gemeente „Sola Fide" een zogenaamde medewerkerstocht organiseren. Al degenen die op enigerlei wijze hun medewerking verlenen in bestuur en com missies van Sola Fide zijn voor deze tocht op zaterdag 20 juni a.s. uitgenodigd. Veteranenvoetbal 1964 Deze en volgende week worden in het kader van de voetbalcompetitie voor ve teranen twee wedstrijden gespeeld. Op vrijdagavond (hedenavond) komen op het NSVS-terrein tegen elkaar uit NSVS en GVVV. Aanvang 7 uur. Op het DOVO-terrein speelt maandag avond 15 juni a.s. Boxal tegen Musketiers. Deze wedstrijd begint om acht uur. WERKZAAMHEDEN NEMEN TOE De ledenvergadering van Patri- monium's Bouwvereniging heeft deze week een belangrijk besluit genomen. Men kwam namelijk tot de conclusie dat de werkzaamhe den van de bouwvereniging weer zo waren toegenomen, dat uitbrei ding van het aantal bestuursleden noodzakelijk was. Tot nieuw bestuurslid werd met alge mene stemmen gekozen, de heer B. B. van Leeuwen te Rhenen, voorheen directeur van de Veenendaalse IJzerindustrie. Men meent in de heer van Leeuwen een goede aanvulling van het bestuur te hebben ge vonden, omdat deze over de nodige tijd beschikt. Er was behoefte aan iemand die de nodige uren kan „steken" in de bouwvereniging. Daarom ook had de heer van Leeuwen zich op verzoek van het bestuur kandidaat gesteld. Twee zittinghebbende bestuursleden werden herkozen, n.l. de heren van Har- develd en van der Sluis. Patrimonium's Bouwvereniging js geen „open" vereniging. Leden zijn zij, die deel uitmaken van het werkliedenverbond Demonstralie elektrisch kpken en bakken De demonstratiewagen van de PUEM komt volgende week in Veenendaal. Naast demonstraties krijgen de bezoe kers van de wagen een kopje koffie of thee, er zal een film worden vertoond en een kleine verloting worden gehouden. De wagen staat op 15 en 16 juni op het Dr. Slotemaker de Bruïneplein, op 17 juni op de Markt en op 19 juni op de Konin- ginnelaan. 's Middags beginnen de demon straties om half drie, 's avonds om half acht. 's Morgens vanaf 10 uur kan men aan de wagen gratis toegangskaarten afhalen. „Patrimonium", een voorloper van de huidige vakbeweging. Uit dit verbond is in 1918 toen men ook met woningnood had te kampen de huidige bouwvereniging voortgeko men. In deze kring nam men het initia tief cm goedkope arbeiderswoningen te bouwen. Leden van de bouwvereniging zijn zij, die destijds lid waren van het werklieden verbond „Patrimonium". Tot bestuursleden kunnen evenwel ook buitenstaanders worden benoemd. Perso nen, die geen lid waren van het werk liedenverbond. Uit de huidige verkiezing van de heer van Leeuwen mag worden afgeleid, dat het bestuur naar verkiezing kan worden uitgebreid. Patrimonium's Bouwvereniging heeft momenteel meer dan 2000 woningen in exploitatie. Voorzitter is de heer M. J. van Leeuwen, secretaris de heer S. Kroes- bergen. Komende winkeliersattracties: Bocrenkapel en Vaderdagsigaren De Veenendaalse winkeliersvereni ging „Handel en Nijverheid" heeft nog meer in petto voor de komende zomer maanden. Dc winkeliers zetten dit zomerseizoen eeh aantal speciale attracties op touw voor het winkelend publiek. Werden vorige week een grcot aantal mensen verrast met een bon voor een gratis cake, hedenavond en morgenmiddag zal in de winkelstraten een boeren- kapel musiceren. Het mannelijke publiek komt volgen de week vrijdag en zaterdag aan zijn trek. Dan zal in verband met de a.s. vaderdag een onbekende dozen sigaren uitreiken. BIJ ONDERSCHEIDING BLOEDGEVERS DOOR ROODE KRUIS De leiding van de afd. Veenen daal van het Ned. Roode Kruis heeft bijzonder veel lof voor de genen die regelmatig bloed af staan, maar zoals ook wij reeds eerder berichtten er zijn veel te weinig bloedgevers. De voorzitter van de Veenendaalse Roo de Kruis-afdeling. de heer A. H. van Pijpen, onderstreepte dit nog eens tijdens een bijzondere bijeenkomst die woensdag avond j.l. in het Roode Kruis-gebouw aan de J. G. Sandbrinkstraat plaatsvond. Motorrijder moest remmen, maar gaf gas ln plaats van te remmen, gaf de motor rijder van R. uit Veenendaal gas en daar door reed hij dinsdagmiddag op de Ker kewijk tegen een stilstaande vrachtauto op. De aanleiding tot dit ongeval was het steppen van de vrachtauto om een perso nenauto de gelegenheid te geven de Sand brinkstraat in te draaien. De gevolgen waren niet ernstig; de mo torrijder werd licht gewond en de scha de aan zijn voertuig viel ook mee. Het tekort aan donors is zo erg, dat men meermalen de hulp moet inroepen van militairen van het garnizoen Ede om bloed te geven. Er zijn voldoende donors bij de plaat selijke afdeling ingeschreven, maar het zijn slechts bloedgevers op papier. Op een bloedplasma-avond komen er van dit aantal rond de 200. Deze sombere geluiden werden woens dagavond enigszins overstemd door de dank die de heer van Pijpen mocht bren gen aan een aantal „regelmatige" bloed gevers. Zie verder het verslag op pag. 2 van dit blad. BENOEMING Tot hoofd van de Chr. Lagere School te Eist (U.) is met ingang van het nieu we schooljaar benoemd de heer M. van Baaien. De heer van Baaien komt in de plaats van de heer Boeve en is nu hoofd van de school te Hei- en Boeicofs. De koepelkerk was het vertrekpunt voor een tocht met de ouden van da gen van Renswoude. O.C.B. dames bezochten Groesbeekse tehuizen Begustigd door zeer mooi weer, heeft een groot aantal dames, onder auspiciën van de O.C.B. een reis gemaakt naar de Groesbeekse tehuizen, welke tehuizen zich ten doel stellen hulp te verlenen aan al leenstaande personen van elke leeftijd en/of gezindte. Zoals reeds eerder gemeld, heeft een aantal dames onder de uiterst bekwame leiding van mevr. Boers, mevr. Smit en mevr. Slinkman in de afgelopen winter maanden véle kledingstukken gebreid of gemaakt. Om deze dames nu. die hiermede véle uren hebben volgemaakt, eens een indruk te geven waarvoor zij zich zo druk hebben gemaakt, is op initiatiatief van mevr. Boers deze middag de reis naar Groes- beek gemaakt. Om half twee werd er gestart vanaf het O.C.B.-gebouw, via Kesteren en Ochten ging de reis naar Nijmegen, van daar regelrecht naar Groesbeek. In het kindertehuis „Prinses Beatrix", werden de dames en heren van de Flier, en het hoofd van dit kindertehuis mej. Wechge- laer. Nadat de heer van Dijk met een enkel woord de gemaakte goederen met één doos symbolisch had overgedragen, wer den de drogen kelen gelaafd met een kopje thee. Hierna heeft mevr. v. d. Flier een uit eenzetting gegeven van het werk in en rondom deze tehuizen. Na nogmaals met een kopje thee te zijn verrast, is er van de gelegenheid gebruik gemaakt om het tehuis te bezichtigen. Hiervandaan ging het naar het tehuis van oudere dames in deze vereniging, hetgeen ook werd be zichtigd, en tot slot het bezoek aan deze tehuizen werd het tehuis voor mannen en hun werk bekeken. Vooral het weven van dweilen door één van de minder validen werd met grote interesse gadege slagen. Nadat er afscheid was genomen van de heer van de Flier en zijn staf van mede werkers, ging de reis weer huiswaarts, doch niet voordat er in Erica door allen eerst van een heerlijke koffietafel was genoten. Tot slot en niet minder belangrijk dient nog vermeld, dat eveneens op initiatief van mevr. Boers, een grote hoeveelheid oud doch prima speelgoed werd medege nomen naar de kindertehuizen, hetgeen gratis ter beschikking was gesteld door de Weled. heer Silvis-Smit p/a Huize Kat wijk de Brul. Driebergseweg 15, Zeist. Activiteiten „Kamp Overberg" Reeds vele malen is de Stichting D.M.I. opgetreden voor de jongens van dit Te huis, waarover U meer kunt lezen in een reeds eerder gepubliceerd verslag »n ons blad van 21 april 1.1. Zo hebben de jongens ook zaterdagmiddag weer kun nen genieten van de slotuitvoering, ver zorgd door genoemde Stichting. Na een kort openingswoord door één der directie-leden, waarbij allen hartelijk welkom werden geheten, startte de van radio en t.v. bekend geworden violist Frans van Bergen met begeleiding van een trio. Frans Cuys nam hierbij het pianoge deelte voor zijn rekening. Bekende nummers zoals „hot sunny rose" en „tea for two" werden met veel rythme en vaart gebracht. De cellist Jules van Ling, die over een niet onaardige stem beschikt, zong in een solo-nummer „Bay bay black-bird". Janke Bos, een zangeresje uit Drieber gen, zong met begeleiding van de pianist, de heer Smits, enige liederen, o.a. „nie mand zal mijn tranen zien". Dit werd op- KONINGINNEDAG IN BELGIE Een recente foto van H.M. Koningin Fabiola van België, ter gelegenheid van haar 36e verjaardag. merkelijk gevoelig gezongen en gespeeld. Wellicht de jongste uit het gezelschap trad nu voor het voetlicht, n.l. de 14-jarige accordeonist Anke Hoogendoorn. Zij bleek al een zekere oefenvaardigheid te bezitten op dit instrument. Het bekende „la plus belle" werd door haar gespeeld en aan het slot van haar optreden werd de jongens gelegenheid geboden uit volle borst mee te zingen. Met een zelfverzekerd optreden zong Tiny Satté uit Utrecht met gitaarbege leiding enige solo's, waarbij „one more dance" heel pittig werd gebracht. De hoofdmoot vormde wel het in rode uitmonstering geklede dans- en show orkest „Harland Quartet" uit Haarlem onder leiding van Theo Vermeer. Hun in strument, bestaande uit een piano, klari net en 2 gitaars, weten ze op allerlei ma nieren te bespelen. Toen het einde van hun eerste optreden naderde werd onder fors tempo het „Down by the riverside" doorgespeeld, ondanks het feit, dat de j helft van dit quartet voor het podium op de grond lag, hetgeen buitengewoon veel hilariteit ontlokte. Bij het 2e optreden werden de baetles nagebootst met „Lon don is the place for me". Dat spelen en zingen op een dusdanige wijze veel kun digheid en uithoudingsvermogen vergt, werd iedereen duidelijk. Dit quartet werd dan ook beloond met een geestdriftig ap plaus vanuit de zaal. De directeur dankte na afloop van deze middag alle medewerkenden voor hun aandeel en vertolkte dit door het aanbie den van een bloemetje en een rokertje. Mevr. Lohuizen werd een bloemenmand aangeboden als blijk van erkentelijkheid, dat ze haar man altijd weer afstaat voor dit drukke, maar mooie werk. VEENENDAAL Vanaf 17 juni t/m 20 juni: Avond vierdaagse. Luxor Theater: Zaterdag 13 juni 7 en 9 uur; zondag 14 juni 3 uur „4 for Texas"; zondag 14 en mapmdag '5 juni 7.30 uur „De mysterieuze moordenaar". AMERONGEN Zaterdag 13 juni: Jaarfeest van de Geref. Jeugdver. „De Vijfde Vocaal" in zaaltje Keiman. Wandeltocht „Vrije Wandelaars", start om 2 uur vanaf Lieven- dael. RENSWOUDE Maandag 15 juni: Raadsvergade ring om 3 uur. Puzzelrit voor beginnende brom fietsers uit Renswoude, geor ganiseerd door J.V. Emmanuël. EDERVEEN Zaterdag 13 juni: Teenager Mu- ziekshow op het v.v. terrein Schras te Ederveen. Aanvang 7.30 uur. Het Harland Quartet, dat zaterdag optrad voor de jongens van „Kamp Overberg" Het was prachtig zonnig weer toen de bejaarden uit Renswoude - 52 in getal.- op dinsdag 9 juni j.l. bij de kerk samenkwamen voor hun jaarlijkse autotocht. Zg waren aan huis afgehaald door 22 automobilisten, die weer spontaan hun medewerking verleenden. Het bestuur van de afdeling Renswoxide van het Ne derlandse Roode Kruis - waardoor deze tocht werd georganiseerd - stond de deelnemers reeds op te wachten. Tevens waren daar ter begroeting aanwezig burgemeester Hosang en zijn echtgenote, die ook dit jaar weer tijd vonden om deze reis mee te maken. Om half één vertrok de stoet. De plaatselijke politie zorgde ervoor dat de wagens veilig het dorp konden ver laten, waarna 2 motoroi"donnansen dc colonne verder begeleidden. Daar er dit jaar nogal een verre reis op het programma stond n.l. De Efte- ling in Kaatsheuvel, werd er alleen in Waardenburg even gestopt om de rei zigers van pepermunt en sigaren te voorzien. Tegen drie uur arriveerde het gezel schap in Kaatsheuvel. In het theehuis van De Efteling kon ieder bij een kopje thee of koffie met koek een beetje uit rusten van de reis. Daarna werd de sprookjestuin be zocht. Allen bewonderden de mooi uit gebeelde sprookjes en de prachtige aan leg van het park. Om 5 uur volgde een echte Brabant se koffietafel, die door haar overvloe digheid een goede indruk gaf van de Brabantse gulheid. Na nog een half uurtje op het terras te hebben genoten van het mooie uit zicht op de grote vijver, was het weer tijd om naar huis te gaan. De thuisreis was al even voorspoedig als de heenreis en om 9 uur kwam de stoet bij het Kasteel aan, waar de mu ziekvereniging Ons Genoegen al klaar stond. Onder de klanken van vrolijke muziek en toegewuifd door heel Rens woude ging het naar gebouw Rehoboth. Daar werden de reizigers ontvangen door de dames van de EHBO en volgde er nog een kort gezellig samenzijn. Aan het einde gekomen van deze mooie dag, dankte de voorzitter, dokter Ter Velde, allen die hadden meege werkt om deze reis te doen slagen. Een extra applaus kregen de twee motor ordonnansen, die de stoet zo keurig door het drukke verkeer hadden ge leid. Hierna sprak de heer A. Esser nog een dankwoord namens de bejaarden. Met het spelen en zingen van het Wil helmus behoorde ook deze bejaarden- tocht weer tot het .verleden. WftNDKLOKKtN ^■betere uurwerken lil li- N D S 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaal Telef. 08333-2918, na 6 uur 3323 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 1