Noodklokken over Washington agent-bezorger A. WIJNVEEN N.V. a. enkele volslagen plaat-constructiewerkers b. enkele leerling plaat-constructiewerkers c. een magazijnbediende 2 drukkers drukkersleerling BERK0! PONSTYPISTE KOOP NU 'N KOELKAST BIJ BERKO ELECTRO, BERKO ELECTRO, GESLOTEN Be Ridder van het vervloekte kasteel De veroveraars van de Pacific enige flinke bezorgers Hulpverkoopster WONINGRUIL HflRDEVELD metselaars timmerlieden ASCOT B e n k o ATTENTIE! J. VAN WUK D. v. d. Broek L. HEIJ WATERDKHThaken V E IL IN G K. G. v. cl. Berg autorijles B IO RHENEN Telef. 08376-2901 in Veenendaal nog nooit vertoond met o. aAUTO-SCOOTER, RAKETBAAIN, CAKE-WALK, BOBSLEE, SWING-MILL, VLOOIENTHEATER, DWAALTUIN, ZWEEF- en KINDERMOLEN ENZ. ENZ. heden vrijdag 12 en zaterdag 13 juni op het terrein van v.v. „Veenendaal"' aan de Bergweg. J MflNUFflCTUREN^-^^BEDDEN&LEDIKflNTEN VEENENDAAL GORTSTR.39 TELEF. 2321 Ruime bijverdienste Druk. „De Gelderse Vallei" Ilollandia Tricotagefabrick N.V. Mechanische administratie Allf vrachtwagen „JAWIKO" JL j&.U'UVI.JL J-Jj ivl K/J.A erkend© rijschool Eenvoudlaan 10a Veenendaal - Tel. 4130 „DICO" Lee wis SPENCER AUTO-DROP M. VAN BEEK Telefoon 3726 handhaaft zijn OUDE PRIJZEN voor Chem. Reinigen j A. G. v. d. BERG A. van Bennckom 710.- W. J. Veldhuizen autobekleding hemels en kappen alle soorten grint en zand. J. DIEPEVEEN NAAR (fatAjty'itfm&ie/i POOR Het Vrije Volk en de Radio TV gids G. van Barneveld VAN DELFT'S KINDERWAGENS D. J. ANBEEK Keckewyk17 -TeJ.3315 AANGEBODEN woning te Nijmegen GEVRAAGD woning te Veenendaal SENSATIONEEL LUNAPARK!! door MIA BRUYN-OUWEHAND Dan hoort hij: de generaal is al thuis gekomen en dadelijk naar zijn slaapkamer gegaan. Lincoln laat de belediging kalm over zich heengaan. Maar voortaan ontbiedt hij 'George' in zijn werkkamer en hij heeft te komen op het tijdstip dat de president voor hem stelt. Of de helderziende voor mevrouw McClellan donkere wolken aan de hori zon ziet? Minister Stanton spreekt over de bevel hebber van het Westen. „Die advocaat van de Bello Gallico?" vraagt Lincoln. „Dat was Caesar, Mr. Lincoln, als u mij de opmerking permitteert. Ik had gisteren bezoek van iemand die hem goed kende en die hem prees om zijn bekwaamheden." „Had hij die man speciaal gestuurd?" „U bent graag sarcastisch, Mr. Lincoln. We moeten er toch over denken. Ieder is beter dan de kleine George." Het is voorjaar geworden 1862 en nog steeds is McClellan zijn veld tocht niet begonnen. Eerst was het generaal Scott, die zijn plannen dwars boomde. Daarna waren de winterregens gevallen; Virginia had geen verharde wegen; bij nat weer veranderen ze in modderpoelen. Onmogelijk daarover een leger van honderdduizend man te laten trekken, gevolgd door een ossen- trein van honderden karren. „Hebben ze aan het Westfront soms betere wegen?" vraagt Lincoln op een avond, dat hij de generaal bij zich ont boden heeft. „Overal in de slavenhou- dersstaten zijn het wagensporen en modderpoelen wat de weg biedt. Hoe denk je, dat Grant voortploetert in de valleien van de Cumberland en de Ten nessee? Daar is Virginia nog heilig bij. Het spijt me, George, het te moeten zeggen, maar we worden ongeduldig. Minister Chase klaagt erover, dat het leger de natie ruïneert; minister Stan ton vreest, dat je de rebellen te veel tijd laat om hun legers te oefenen en hun steden te versterken. Ik hoor van Pinkerton, dat er om Richmond loop graven en forten gebouwd zijn. Het is een onneembare vesting geworden. Wat stel je je nu voor te doen?" „Ik kan mijn leger niet uitputten in modder en kou. Het lot van mijn jon gens ligt me te na aan het hart." „En daar in het Westen? Sneeuwt het daar soms niet? Is het water daar verwarmd? Ik heb juist bericht gekre gen, dat de troepen van Grant tot aan hun middel in het water staan." „En wat heeft hij tot nog toe daar mee bereikt? Waarschijnlijk, dat zijn leger straks met jicht in het hospitaal ligt." „Zijn leger schijnt gezond en vrolijk te zijn." McClellan haalt de schouders op. „Het zijn pioniers. Die houden van zulk werk. Mijn jongens zijn uit de oostelijke staten." „Het wil me voorkomen, dat ze aan de havens in New York ook zwaar werk gewend zijn. Maar het is nutteloos met je te argumenteren. Ik vraag me alleen af, waarom je soldaat bent geworden als je armen niet naar vechten staan." De kleine slordige man in het Westen, die er niet op lette of een schildwacht voor hem in de houding sprong, had veel werk verzet. Moeite en ontbering schuwde hij niet. Bij de pioniers van het Westen voelde hij zich op zijn gemak; individua listen, die de waarde van een man schat ten naar wat hij presteerde tegenover de lasten van wildernis en klimaat. Wist hij een bijl en een zaag te hanteren, kon hij zijn eigen huis bouwen, een weg door een bos kappen, tot zijn heupen door de mod der plenzen, dan was hij in hun ogen een man. De valleien van de twee grote rivieren, waarvoor zijn leger kampeerde, waren in de winter een moeras. „En toch moeten we die twee forten nemen," zei Grant tegen zijn collega. Brigadier-generaal Smith krabde zich achter het oor. „Zouden we niet nog een maandje wachten, tot de zon meer kracht heeft en de boel wat opgedroogd is?" „Wat mij betreft, sir, zou ik liever vandaag dan morgen op los gaan. Maar u weet, ik hecht veel aan uw oordeel De oude Smith was op West Point zijn leermeester geweest. En later bekent Grant, dat hij zich altijd de leerling bleef voelen tegenover de oudere man. „Jij bent de oudere in rang," zei Smith. In deze oorlog is Grant eerder dan hij tot brigadier-generaal benoemd. „Dat kunnen we laten vallen," zegt Grant rustig. „Zegt u hoe u het zich ge dacht had." „Als je maar weet, dat jij de verant woordelijke man bent hier. Als ik een fout plan maakt, zal 'Old Brains' het jou in peperen." Grant lurkt bedachtzaam aan zijn pijp. „Wel," zegt hij met zijn brede westerse tongval, „als het toch verkeerd is wat ik doe kan ik het maar beter dadelijk doen." Oude Smith lacht dat hij ervan schudt. „Akkoord. Ik ben j£ maat, generaal. Je gehoorzame dienaar." Grant en hij buigen zich over stafkaar ten en maken het plan. Eerst fort Henry. Het ligt in het water, maar daar moeten ze daiï maar doorheen. Zonder het bezit van dit fort komen ze niet aan het twee de, dat veel belangrijker is: fort Donelson. De kanonnen worden op een hoge en droge plek gesleept. Grant geeft order het f rt te beschieten. Hoelang? vraagt de kolonel van de ar tillerie, die het bevel over de kunnonniers heeft. Hoeveel schoten? Tot er een bres in de wallen is, groot genoeg voor een inval. Het zal mannen kosten, denkt Grant bezorgd; en voor zulk werk melden zich altijd de sterksten. Jammer van de flinke kerels. De artilleriekolonel springt om zijn ka nonnen rond. „Richt nauwkeurig," roept hij zijn mannen toe. „Neem voortdurend dezelfde plek onder vuur. En wacht tot de damp is opgetrokken, zodat je kunt zien hoever we zijn. Ieder schot kest de Ver enigde Staten acht dollar." Grant komt terug in de tent van Smith. „We hebben een boekhouder daar aan de kannonen," zegt hij. „Een econoom," zegt Smith als hij 't verhaal hoort. „Goed dat hij geen minister van finan ciën is. Dan kregen we nog minder te eten." „Als we die forten hebben, krijgen de jongens allemaal een extra rantsoen," belooft Grant. „Ach zo. En waar haal je dat vandaan?" „Ik ga het stelen uit de voorraden waar 'Old Brains' bovenop zit. Het is de man z'n enige zorg een wit voetje te ma ken in Washington. Daar wordt het leger aan opgeofferd." Het fort wordt genomen. In de vroege morgen waden de troepen door het water en doen hun inval. Het fort is leeg. In de nacht heeft de bezetting het aan de andere zijde in bootjes verlaten. „Zonde, zonde van al die onkosten," jammert de kolonel. „Had u nog even gewacht, generaal, dan had u het voor niets kunnen krijgen." „Wees blij, dat er alleen dollars nodig waren om ze te verjagen." Grant weet, dat fort Donelson mensenlevens zal kos ten. Toch, hij moet dit fort in handen krijgen om verder in de Mississippivallei te kunnen doordringen. In de strijd om dit fort toonde Grant zich de doorzetter die de Unie zozeer no dig had. De drie generaals in het fort zagen, dat ze het niet konden houden. De laatste nacht zaten ze bijeen te overleggen. Overgeven kon niet, zei de oudste he roïsch, een generaal van het Zuiden gaf zich niet over. Maar.er was nog wel een gaatje open waardoor hij kon uit knijpen. De daaropvolgende in rang besloot mee te gaan. Als minister van oorlog onder Buchanan had hij de forten en arsenalen van het Zuiden volgestouwd. Met zoveel boter op zijn hoofd durfde hij het niet in de Verenigde Staten te wagen. De twee maakten zich uit de voeten. De jongste was een klasgenoot van Grant te West Point. Wat anders bleef hem over dan een bootje te sturen met een witte vlag waarin een boodschapper met een brief aan generaal Grant. Grant ging met de brief naar de oude Smith. De rebel vroeg zijn voorwaarden voor de overgave. Wat moest hij hem antwoorden? De oude Smith kwam van zijn brits met al zijn haren verward om zijn kale kruin als een woedende leeuw. „Voorwaarden?" brulde de oude leer meester van West Point. „Zeg hem, dat hij naar de hel kan lopen met zijn voorwaar den. De snotjongen! Hoe durft hij!" Grant nam zijn pen en ging zitten na denken. Hoe zei men zo iets in fatsoen lijke woorden? Ten slotte kwam hij op de term: Unconditional Surrender. On voorwaardelijke overgave. De term die in Wereldoorlog II door heel Europa en tot in net Verre Oosten zou weerklinken. Het fort streek de vlag en Grant liet zich erheen roeien. „Waar zal ik de gevangenen laten aan treden, generaal?" vroeg later een officier van zijn hoofdkwartier. „U wilt ze zeker voor onze troepen laten paraderen?" (wordt vervolgd) Natuurlijk vooral nu ik zo'n pracht bed en le dikant heb gekocht bij JAC. VAN SCHUPPEN voor f 69,dit lekkere bed en voor f 47,— dit mooie stevige ledikant alles met volle fa brieksgarantie. Er is ook véél keus in Anti Hernia en Anti Rheuma bedden en ma trassen bij STOMERU BEATRIX5TP 37 TEL Z4I5 VEENENDAAL J. Hage, cand. not.-plaatsvervanger van notaris P. W. Maris te Veenendaal, is voornemens op woensdagen 17 en 24 juni a.s. bij inzet en toe slag des avonds om 7 uur in Hotel „De Koren beurs" aan de Markt te Veenendaal publiek te verkopen ten verzoeke van zijn opdrachtgevers: een perceeltje bouwterrein, dat gebruikt en be bouwd mag worden voor bedrijfsdoeleinden, met daarop staande noodwoning, gelegen te Veenen daal, aan de Parallelweg nr. 40, kad. gem. Vee nendaal, sectie C. nr. 1091, groot 5.30 are. De noodwoning is verhuurd voor f 6,p.w. Betaling en aanvaarding 24 juli a.s. Bezichtiging op dinsdagen 16 en 23 juni a.s. des n.m. van 2-4 uur. Landelijk avondblad vraagt voor Veenendaal en de Klomp. Geen incasso. Brieven onder nr. 3366 aan het bureau van dit blad. MACHINEFABRIEK, Schaapsweg 134, Ede vraagt Loon volgens C.A.O. grootmetaal. Premietoeslag aan de hand van een apart P.T. systeem. Eigen sociaal fonds. Op het vak gerichte studie wordt voor 75% vergoed. Inlichtingen dagelijks tot 17.30 uur aan de fabriek. Na 17.30 uur bij B. VAN REMMERDEN, Boslaan 39. Veenendaal. WIJ VRAGEN EN Parallelweg 10 - Veenendaal KERKEWIJK 57 VEENENDAAL heeft op haar afdeling een vacature voor een e leeftijd 16-21 jaar 0 opleiding V.G.L.O. of Huishoudschool 9 in staat accuraat te werken Sollicitaties dagelijks aan bovenstaand adres Grote sortering - lage prijzen. Reeds 'n 130 liter KOELKAST voor f298,- Ook 150 - 210 - 240 liter kasten tegen Berko Prijzen. VOOR TRANSISTOR RADIO'S IS BERKO OOK UW ADRES! 2-6-8-10 Transistor-radio's reeds vanaff 17,50 EDE, Maandereind 50, telefoon 08380-3059. VEENENDAAL, Patrimoniumlaan 45-47, Telefoon 08385-2954 Dames, wij zijn van 22 juni t.e.m. 29 juni wegens vakantie Dameskapsalon Molenstraat 21, Amerongen. Tel. 2167 GEVRAAGD en BOUWBEDRIJF Buurtlaan 0-81 Veenendaal GARAGE Nieuweweg 41, tel. 2535 Veeneödaal Lijkauto en 8-persoons auto's voor Begrafenis- rijden. Wat in Engeland bovenal in de belangstelling stond, was de evolutiegedachte, waaraan de self-made filo soof Herbert Spencer al vóór Darwin een verhan deling had gewijd in zijn Principles of Psychology van 1855. In een rol AUTO-DROP vindt U op elke tabletver pakking een interessant verhaal. Vraag naar Per rol 25 ct. Nu ook verkrijgbaar in grote rollen van 40 ct. Een vertrouwd adres voor Jan Steenlaan 61' Veenendaal ■fr VAMOR-diploma Sinds jaren erkend Talrijke geslaagden COSTUUM MANTEL DEMI JAPON TOPPER ROK JUMPER VEST Davidsplein 8 VEENENDAAL Telefoon 08385-2407 Voor AUTORIJ- en THEORIELES naar erkende autorijschool Lessen in Opel Rekord examen in Arnhem, Amersfoort, Utrecht. Lunterse Kade 23 EDERVEEN Telefoon 08387-478 Zaterdag 13 juni 7.30 uur. Zondag 14 juni 3 uur. Vertoning van de spectaculaire avonturenfilm in Cinemascope en kleuren met Massimo Serato - Irene Tune Het onrecht gewroken door een gemaskerde ridder. Toegang 14 jaar. Zondag 14 juni 7.30 uur. Vertoning van de spannende avonturenfilm in kleuren: met John Wayne - Robert Ryan Mannen die de dood trotseren in het vervullen van hun har de taak. Toegang 14 jaar 6 modellen, waaronder de nieuwe Skybolt v.a. Pr. Bernhardt. 110, Veenendaal - Tel. 3731 Bij aankoop van minimaal f 2,50 aan naalden, garen, olie enz. een SINGER SPELDJE gratis. Voor een Singer naaima chine, breimachine, schrijf machine en koelkast, ook steeds voorradig inruil naaimachines. Ook voor reparaties (alle merken), inruil, taxatie en financiering naar: Alleen Singervertegen- woordiger voor Veenen daal en omstreken: Wilhelminastraat 53, Tel. 08385-3573 VOOR UW NAAR AUTOBEKLEDERIJ Emmalaan 15 VEENENDAAL TE KOOP zwarte grond, UITGRAVEN VAN BOUW PUTTEN Telefoon 3459 - Veenendaal Hoofdstraat 43-48 Veenendaal Groots assortiment In VOUWWAGENS KINDERWAGENS WANDELWAGENS WIJ VRAGEN IN VEENENDAAL VOOR HET BEZORGEN EN INCASSEREN VAN Goede bijverdiensten. Goede sociale voorzieningen. f Aanmelden Adr. van Ostadelaan 44, Veenendaal GEVRAAGD: bij voorkeur met het vak bekend. Hoofdstraat 66a, Veenendaal, Tel. 2976 CORSETTEN, KOUSEN, BABY- en KLEUTER- KLEDING. Inlichtingen en aanbiedingen Parallelweg 10 - Telef. 08385-2022 - Veenendaal.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 12