van Veenendaalse Jeugdvierdaagse 4 t/m 7 augustus Boeken Gids is alleen opstaat PROGRAMMA Het plaatsen van rijwielen en bromfietsen TWEEDE BLAD „DE VALLEI" VRIJDAG 12 JUNI 1964 Nr 47 Een episode uit de 30-jarige oorlog Het huwelijk van de Theems en de Rijn FREDERIK VAN DE PALTS EN ELISABETH STUART WIE WAS DE BEWONER? Run op Habsburg Donauwörth De „Fenstersturz" Een nieuwe keizer Frederiks huwelijk Gelukkige jaren Frederiks besluit Geringe hulp Aantrekkelijk programma met sport en amusement Majesteitsbrief Sportief VOOR EN TEGEN DE PLAATSBEKLEDER Onrustige Zenuwen? NIMMER op de rijbaan Uit de geschiedenis uan Rhenen De afbeelding van Rhenen hierbij gereproduceerd toont naast de kerk een paleis- acht tg gebouw, op de plaats staande van het voormalige Agnietenconvent. Het is het Koningshuis uit 1629, ontworpen door Bartholomeus van Bassen. Het grote en deftige gebouw bestond uit een hoofdvleugel met tivee achterwaarts gerichte zij vleugels en een uitbouw met trappenhuis tegen de achterzijde. De hoofdvleugel had twee verdiepingen met een grote boogvormige ingang in het midden. Elke verdie ping telde negen ramen, waarvan de onderste met rood geverfde halve luiken voorzien waren, hetgeen een zeer kleurrijk accent aan de gevel verleende. Pilasters verdeelden de voorgevel en boven de vensters waren gebogen, driehoekige en ge broken versieringen. De uiteinden van die wand droegen levendig versierde gevel toppen. De westgevel was vlak en onversierd. De zijvleugels van trapgevels voor zien hadden drie verdiepingen elk met twee ramen. Het spits oplopende dak was met leien gedekt en bezat twee rijen dakvensters, schuin boven elkaar geplaatst, vier in de benedenste, vijf in de bovenste rij, terivijl vier grote schoorstenen boven het dak uitstaken. Vóór het huis strekte zich een groot grasperk uit, door een muur van de openbare weg gescheiden, waarin zich een brede poort bevond met één grote en twee kleinere ingangen. Bezien wij de oude afbeelding van Pieter Saenre- dam, dan blijkt ons de eigenaardige tweeslachtigheid van het bouwwerk. Enerzijds een streven naar klassieke vormgeving in de voorgevel in de trant van Jacob van Campen, anderzijds de inheemse traditie van de „vrolijke" Hollandse Renaissance in de geveltoppen aan de einden met hun beweeglijke versieringen. Koningshuis met Cunerakerk gezien uit het zuid-westen. Links van de kerk het Koningshuis met grote hoofdvleugel en twee zijvleugels met trapgevels. Rechts op de muur staat te lezen: Pieter Saenredam dese gemaeckt den 27 en 28 Juny int jaer 1644. Eigendom: Teylers Stichting Haarlem. Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven, moeten wij ons een epi sode uit het begin van de 30-jarige oorlog in de herinnering terug roepen. Een der meest rampzalige, tragische en dramatische tijdvakken in de ge schiedenis van Europa vormt de periode van die oorlog van 1618 tot 1648, een periode van gruwelen, roof, moord, plundering, brandschatting, wreedheid en verwoesting, die het Duitse rijk tot een woesternij maakten, de bevolking tot op de helft verminderde en de bloeiende Duitse cultuur vernietigde, 't Was of de vier ruiters uit het zesde hoofdstuk van Johannes' Openbaring door de Duitse landen trekken: de oor log, de honger, de pest en de dood. Alom heerste ellende, velen vluchtten. Handel, nijverheid en verkeer verdwenen en onvoorstelbaar was de algemene ver wildering. Langer dan een eeuw had Duitsland nodig zich te herstellen. Aanvankelijk was de strijd louter een godsdienstoorlog tussen katholieken en protestanten waarbij sentimenten een rol speelden, die de laatste maanden in ons land weer bovenkwamen, al waan den wij ze overwonnen en verdwenen. Later ging de oorlog over in een strijd tussen de keizerlijke macht en die der vorsten, om te eindigen in een algemene Europese krachtmeting, die de zaak der protestanten zou beslissen. Frankrijk mengde zich erin door het drijven van kardinaal Richelieu om het huis Habs- burg te vernederen. Ieder herinnert zidh uit zijn school jaren namen als Maximiliaan van Oos tenrijk, Philips de Schone en Karei V, allen vorsten uit de familie Habsburg. Na de laatste werd diens broer Ferdi nand I keizer van Duitsland, even tole rant als zijn opvolger Maximiliaan II, onder wier bewind onenigheden tussen katholieken en protestanten uitbleven. Anders werd dit echter onder Rudolf II, een wereldschuwe zonderling, kunst minnaar. geleerde, astroloog, alchimist, verzamelaar van schilderijen en antiqui teiten en bezitter van paardenstoeterij- en. Vele hobby's beoefende hij, maar niet de verdraagzaamheid, waardoor de spanning tussen beide partijen toenam. Zij bestreden elkaar met pen en woord, maar bij de geringste aanleiding kon de spanning zich ontladen. Die aanleiding kwam al in 1605. In de rijksstad Donauwörth was de stedelijke regering in handen van de protestanten geraakt. Slechts één kloos terkerk was de katholieken nog geble ven. Toen de abt daarvan eens een pro cessie voorbereidde, werd deze door de magistraat verboden. De abt stoorde zich minder tactvol daar niet aan, maar toen de procesie trok, werd zij overval len en verijdeld. Daarop diende de abt een klacht bij keizer Rudolf II in, die een scherp vonnis liet vellen. Donau wörth werd in de rijksban gedaan en de katholieke regering hersteld. Natuurlijk zette dit kwaad bloed bij de protestanten, die in 1608 de Unie van Ahausen sloten met de keurvorst van de Palts als leider, waarbij de ge reformeerde en lutherse vorsten met uitzondering van Keursaksen en Hes- sen-Darmstadt zich verbonden het pro testantisme en de Duitse vrijheid te be schermen. Als reactie daarop verenig den de katholieke vorsten zich een jaar later in de katholieke Liga wier leider Maximiliaan van Beieren werd. dolf verzette zich en wilde Matthias j Wat niemand verwachtte gebeurde: op bestrijden. Deze zocht toen steun bij de 28 augustus 1619 werd Ferdinand tot protestantse edelen in Oostenrijk, Hon- keizer gekozen! garije en Moravië en deed hun grote concessies, waardoor Rudolf gedwongen werd hem deze landen af te staan. Dit gaf de protestanten in Bohemen moed en om dit land niet te verliezen vaar digde Rudolf, onder druk van een leger van protestanten die Praag binnentrok ken, het keizerlijk slot omsingelden, manifesteerden en dreigden, de Majes- teitsbrief uit in 1609, die aan alle Bo hemers de vrijheid gaf de Boheemse belijdenis van 1575, een vermenging van hussietische, lutherse en calvinistische elementen, te volgen en de drie landen van heren, ridderschap en koninklijke steden toestond op hun gebied kerken en scholen te bouwen. Een kort daarop volgend Vergelijk strekte dit recht ook uit tot de onderdanen der koninklijke goederen, tot welke de protestanten in tegenstelling tot de katholieken ook de gebieden der geestelijke vorsten re kenden. De protestanten bouwden toen een kerk te Klostergrab op het gebied van de aartsbisschop van Praag en te Braunan op dat van de abt van Brau- nan. Matthias was middelerwijl keizer ge worden en toen de aartsbisschop en de abt bij hem protesteerden, liet hij de eerste kerk afbreken, de tweede sluiten. De keizer wees het protest der pro testanten af en gelastte zelfs zijn stad houder in Bohemen vergaderingen van protestanten te verbieden. Toen barstte de bom! Onder leiding van de graaf van Thurn trok een grote menigte naar de Kradschin te Praag, de oude konings burcht, waar de keizerlijke stadhouder resideerde, bedreigde de keizerlijke ambtenaren en slingerde de stadhouder verwijten in het gezicht. Toen zij niets bereikte, klonk plots te midden van het tumult een stem: „Gooi ze uit het venster!" De ambtenaren werden toen uit een 20 m hoog venster geworpen, maar kwamen wonder boven wonder ongedeerd in de droge slotgracht te recht! I De Bohemers hadden juist een dag te voren een nieuwe koning voor hun land gekozen: Frederik V van de Palts, die behalve de Rijn-Palts ook de Opper- Palts aan Bohemen grenzend bezat. Wie was die Fredirik en zou hij de kroon van Bohemen aannemen? De oudste dochter van Willem van Oranje Louise Juliane, halfzuster van Maurits en Frederik Hendrik, was gehuwd met Frederik IV van de Palts, de calvinis tische keurvorst, onder wiens leiding de Unie van Ahausen gesloten was. Hun zoon Frederik V was in 1613 te Londen gehuwd met Elisabeth Stuart, dochter van de pedante Engelse koning Jaco bus I. Deze hield van pracht en praal, al verwaarloosde hij zijn uiterlijk, waste hij zich zo goed als nooit gewoonte dier tijden en al wa ren zijn kleren altijd vuil. De ge leerdste ezel van heel de Christen heid, zoals Hendrik IV van Frank rijk hem betitelde, maakte van de bruiloft van zijn dochter een ma jestueus feest, dat zeker 53.000 kostte. Daags te voren konden de toeschou wers drie uren lang reeds genieten van een groots schijngevecht op de Theems, gevolgd door een briljant vuurwerk. Bovendien konden zij op de trouwdag en de dag erna magnifieke maskerspe len bijwonen, ontworpen door de dichter George Chapman. Daarin traden figu ren uit de klassieke mythologie op met declamatie, muziek, zang en ballet, voorloper van de klassieke opera. De grootste Engelse architect van het be gin der 17e eeuw Inigo Jones, bouwer o.a. van het sobere en forse Banqueting House te Londen, ontwierp de coulis sen, decors en toneelmachines, een be wijs van het artistieke peil van het feest. Dichters bezongen het bruidspaar in schone verzen. Begin november werden Frederik en Elisabeth gekroond. Elisabeth was een beminnelijke vrouw door de Engelsen „Queen of hearts", koningin der harten genoemd, levens lustig, kunstlievend en geestig. Zij had een lang gezicht met hoog voorhoofd en een rechte neus en zwart haar. Na een triomfale aankomst in Vlissingen en een joyeuze reis op de Rijn en door de Rijn-Palts kwam het paar op 7 juni 1613 in de oude residentie Heidelberg aan de Neckar aan. De tuinarchitect van het Engelse hof Salomon de Caus kwam over en ontwierp de aanleg van de feeërieke plantentuin. Ter ere van de vorstin werd een toren, de Elisabeth- toren, en het Engelse Huis bij het Hei- delberger slot gebouwd, waar het jon ge paar een zestal jaren van ongestoord geluk mocht smaken. Het mooiste van de vele gedichten op Elisabeth gemaakt is van Sir Henry Wol ton. Hij vergelijkt de vorstin met de roos wier geur en kleur het winnen van het bescheiden viooltje, met de maan voor wier glans de sterren ver bleken. Gij, kleine schoonheden van de nacht, Die onze ogen nauwelijks ontdekken Uw glans komt tot ons omdat gij met velen zijt, Die zo vol eenvoud aan de hemel staat. Wat rest van uw glans als de maan opgaat? 1619. Zal Frederik de kroon van Bo hemen aanvaarden? Ook nu nog, nadat in Frankfort Ferdinand II tot keizer ge kozen is mede met stemmen van ver tegenwoordigers uit de Rijn-Palts? De keurvorsten èn zijn moeder Louise Ju- liane ontrieden het hem. Er is wel eens beweerd dat Elisabeth bij haar man heeft aangedrongen het koningschap aan te nemen: het zou haar stand als koningsdochter verhogen, een mening die echter niet houdbaar is gebleken. Weliswaar verzette zij zich niet tegen het avontuur. Belangrijker is echter de houding van haar vader. Jacobus koos geen partij, maar wilde bemiddelen. Hij beminde de vrede, verzette zich tegen wapen geweld en tegen de Boheemse opstand, vooral omdat hij heel andere plannen koesterde,namelijk een huwelijk van zijn zoon Karei met de Spaanse infante. Daarom wilde hij de Spaanse Habsbur- gers niet voor het hoofd stoten. Ondanks alle bezwaren nam Frede rik de kroon aan. Voelde hij het als een roeping de leider te worden van de protestantse zaak? Droomde hij van het keizerschap over de Duitse landen? Hij was er de man niet naar. Vele geschiedschrijvers noemen hem ijdel, onbeduidend en onbekwaam, lichtzinnig. In plaats van zich ernstig voor te bereiden op de komende strijd, bracht hij in Praag zijn tijd zoek met feesten en spelen. Volgens de traditionele opvatting was Frederiks positie sterk: hij kon reke nen op hulp van de protestantse Duitse vorsten, van onze Republiek, van Enge land en van Denemarken. Nieuwere geschiedschrijvers als Schöffer en Poel- hekke tonen de betrekkelijkheid dier alzijdige hulp aan. (wordt vervolgd) In de eerste week van augustus namelijk van dinsdag 4 t/m vrijdag 7 aug. wordt voor de zesde maal in successie de Veenendaalse Jeugdvierdaagse georganiseerd. De organisatoren verwachten deze keer een nog grotere deelname dan in voorgaande jaren, toen honderden jonge wandelaars uit alle delen van ons land voor dit evenement naar Veenendaal kwamen. Er zyn twee parcoursen uitgestippeld: voor wandelaars in de leeftyd van 6/m 10 jaar bed,raagt de afstand 10 km. en voor deelnemers in de leeftijd van 11 jaar en ouder 15 km. In tegenstelling tot vorig jaar is de 18 km. voor wan delaars van 15 t/m 18 jaar vervallen. De spanning steeg ten top door ge beurtenissen in Bohemen. Keizer Rudolf was niet meer geheel toerekenbaar en daarom hadden de aartshertogen in een geheim familieverdrag zijn broer Mat thias, voormalig landvoogd der Neder landen, tot familiehoofd benoemd. Ru- De revolutie was hiermee een feit, een opstand, die Matthias poogde te on derdrukken. De Fennstersturz was echter het sein voor een algemene op stand in Bohemen, waarbij niet alleen Moravië zich aansloot, maar ook steun verwierf van de protestantse Unie. Daardoor kon op den duur een botsing tussen katholieken en protestanten niet uitblijven. Heel Duitsland werd meege sleept in de strijd: de 30-jarige oorlog was uitgebroken, een tijd vol teisterin gen, waarin mannen als Wallenstein wiens naam reeds huiveringwekkend was, fier van gestalte, met diepe dwin gende ogen, de laatste en grootste der condottiers, de afgod van zijn soldaten, maar de schrik van boer en burger, als Mansfeld, als de grote staatsman en veldheer Gustaaf Adolf, als de Beierse veldheer Tilly, als de geniale strategen Condé en Spinola een grote rol ge speeld heben. In 1617 was aartshertog Ferdinand door de Bohemers tot koning gekozen. Hy ontpopte zich echter als een into lerant man en een uitgesproken vijand van de protestanten. Toen nu in 1619 keizer Matthias stierf, rees de vraag: zou Ferdinand door het college van keurvorsten tot keizer worden geko zen, hij die door de Bohemers reeds als koning was afgezet? (Duitsland was namelijk een kiesrijk, waarin de keizer gekozen werd door de 7 keur vorsten, te weten de aartsbisschoppen van Mainz, Trier en Keulen, de vors ten van Palts, Bohemen, Brandenburg en Saksen). Speciaal voor de deelnemers die van buitenaf komen hebben de organisato ren sport- en amusementsprogramma's aan deze vierdaagse verbonden. Uiter aard kunnen ook de Veenendaalse deelnemers hier aan meedoen. In de commissie van voorbereiding hebben onder meer zitting wethouder C. N. v. Kuyk en de jeugdwerkleider G. v. d. Schee, die secretaris van de commissie is. De wandelaars van buitenaf kunnen logeren in de Jeugdherberg „De Eike lenkamp" in Eist. Na de mars van de eerste dag kun nen de deelnemers zich 's avonds amuseren in het Verenigingsgebouw aan de Eikenlaan waar de film: „De Verliefde Olifant" zal worden ver toond. De morgen van de tweede dag zal helemaal in het teken staan van sport en spel. Voor de verschillende leeftijdsgroepen is er gelegenheid om te volleyballen, badmintonspelen, hoog springen, hardlopen enz. Des avonds kunnen alle deelnemers genieten van de kunsten van de Veenendaalse goochelaar „Bossini". De Veenendaalse zwemclub zal er voor zorgen dat de deelnemers op de morgen van de derde dag een sportieve onderbreking krijgen voorgeschoteld. In het Bergbad worden dan gezellige spelen en zwemwedstrijden gehouden. ,s Avonds is er weer een bijzonder programma. Dan brengt „Rolfo de Trou badour" een solotoneelstuk genaamd: Het verkeerde been van Biraboo. Vrijdag is de sluitingsdag. De dag begint met een speurtocht. Het gaat bij deze tocht niet om de grote afstand, maar meer om de soms wel lastige opdrachten goed uit te voeren. In de avonduren zullen alle wandelaars een glorieuze intocht door Veenendaal houden, waarbij telkenjare honderden ouders langs de wegen staan om hun kroost met bloemen te verwelkomen. Een beeld van de finish van de le lustrumjeugdvierdaagse vorig jaar toen honderden jeugdige wandelaars naar Veenendaal kwamen om aan dit wan delevenement deel te nemen. De Uitgeverij Contact te Amsterdam heeft een aantal reacties op het toneelstuk van Rolf Hochlfcith verzameld en gebun deld in het boekje Voor en tegen de plaatsbekleder. Voor een bespreking van het toneel stuk verwijs ik naar mijn resensie van 1 mei 1964 in dit blad. Het is niet te verwonderen dat reacties op dit toneelstuk dat inmiddels al in 12 talen is vertaald en in 24 plaatsen is opge voerd niet uitgebleven zijn. Er is een keus gemaakt uit meer dan vijfhonderd artikelen en commentaren uit binnen- en buitenlandse pers. De uitgave draagt bij tot een uitermate gescharkeerde informatie en een veel zijdige belichting van de hoofdproblemen die voor iedereen die dit boek leest en de tweede wereldoorlog bewust of onbe wust heeft beleefd van grote waarde zijn. De inleidende woorden zijn van Prof. Mr. A. D. Belinfante. Laatstgenoemde schrijft o.a.: „Het gaat in wezen niet om wat Pius XII wel of niet gedaan heeft: het gaat om de vraag, wat naar de mening van ieder van ons de juiste houding geweest is tijdens de Duitse terreur: aktief verzet of een passieve houding „om erger te voorkomen". Het is opvallend dat de scheidslijn tus sen de verdedigers van Hochhuths ziens wijze en de verdedigers van de gedurende de hele oorlog zwijgende Paus niet gelijk loopt met de scheidslijn tussen katholie ken en niet-katholieken. Dit feit, dat voor of tegen Hochhuth niet samen valt met in of buiten de katholieke kerk maakt het debat eerst werkelijk belangrijk en doet vermoeden, dat de vraagstelling van De Plaatsbekleder veel dieper gaat dan de algemene historisch-politieke vraag." Van De Plaatsbekleder verscheen in middels de tweede druk al, met een om slagplaat van het Nieuw Rotterdams To neel. Bij de Uitgeverij Ad Donker in Rot terdam verscheen van de jeugdige schrij ver André Kuyten een aantal losse ver halen onder de titel „Een weg naar bui ten". Een boek vol mijmeringen waarin vooral de onvolwassenheid van de schrij ver tot uitdrukking komt. J. G. B. Mijnhardt's Zenuwtabletten IN BLIK In de loop van volgend jaar wordt het mogelijk dat een Amerikaanse t.v.- bezitter zijn gasten vraagt: wat wilt u het liefst zien, een film van Brigitte Bardot of een voetbalmatch van Real Madrid. Want tegen die tijd zullen er apparaten in de handel zijn waarmee men elke t.v.-uitzending thuis kan „in blikken", wegzetten, en weer voor de dag halen en vertonen wanneer men daar zin in heeft. SLAK Op 10 mei werd te Basson (Frankrijk) voor het eerst een festival van de huis jesslak gehouden. Men heeft er de grootste eter van huisjesslakken van heel Bourgogne gekozen. Naar schatting worden er in ons land zo'n 5 6 miljoen rijwielen, benevens enkele honderdduizenden bromfietsen in het verkeer gebruikt. Fiets en bromfiets zijn op onze Nederlandse wegen nog de meest gebruik te vervoermiddelen. Daaruit volgt dat er nog als eens zo hier en daar een fiets of bromfiets voor langere of kortere tijd op de weg wordt neergezet. Heel belangrijk voor de veiligheid van het verkeer is, hoe of waar deze voertuigen worden geplaatst. Niet zelden ziet men een fiets of brom fiets zó op het voetpad of trottoir staan, dat voetgangers daardoor wor den gehinderd of over de gevaarlijke rijbaan moeten uitwijken. Zulk plaatsen van tweewielers is verboden en moet daarom worden nagelaten. Blijkbaar onvoldoende bekend is j j liMi^ ook, dat rijwielen en bromfietsen NIMMER OP DE RIJBAAN mogen worden geplaatst. Ook het parkeren met de pedaal tegen de trottoirband is verboden. Deze voertuigen moeten op het voetpad of trottoir worden neerge zet. Maar slechts zó, dat de vrijheid van het verkeer daardoor NIET MEER DAN NODIG wordt belem- metrd of de veiligheid in gevaar wordt gebracht. Dat wil dus zeggen: Uw rijwiel of bromfiets wél op het voetpad, maar zo ver en zo goed mogelijk aan de kant, zodat de voetganger ongehinderd kan passeren. Dus geen onderuit gegleden rijtje van drie of vier fietsen naast elkaar op het trottoir, en ook geen bromfiets dwars op het voetpad! Op dit gebied kan nog veel worden verbeterd. Driewielige rijwielen (bakfietsen) mogen niet op voetpaden worden geplaatst. Deze moeten op de rijbaan worden geparkeerd, evenals motor fietsen. Er is één mogelijkheid dat ook fietsen en bromfietsen niet op voet paden mogen worden geplaatst. Dat is wanneer zulks wordt aangegeven door borden „Wachtverbod" met het opschrift: „Verboden rijwielen te plaatsen". Deze borden treft men wel aan bij stations en op plaatsen met zeer smalle of geheel geen voetpaden. Bestuurders van rijwielen en bromfietsen, wilt u oog hebben voor de gevaren, die ontstaan voor voetgangers - waaronder ouden van dagen, moeders met kinderwagens en kinderen - die om uw slecht geplaatst voertuig over de rijbaan moeten uitwijken? Er kan daar juist een auto passeren TOONT U DAMES EN HEREN, OOK IN 'T TWEEWIELERS PARKEREN Jongelui, laat dit verzoek - ook aan jullie - niet tevergeefs zijn '«m

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 3