'cf&odltpC poqtde j H- ^9* J1 van de (fj aardige kanten aan het maken van sigaren JUMBO van EDEN Y//////////J&//////////A SUPERVITE- KORRELO Setter Set KRUISWOORDPUZZEL ARAM ARAM g [Mill S NAAM g ZEUGEN I u doet langer met v met nylons bruining PiGmaderm f2.95 1? V. A. B. KIRPESTEIN CITY-MOTORS-EDE welbespraakt heer Woonhuis met schuur Voelt u er iets voor daaraan te werken? Voeder dat u tijd bespaart. voert tot winst VERKRIJGBAAR BIJ Mulderslaan 3 - Veenendaal (08385) 2739 ■;X Verschijnt als bijlage van het streekblad „DE VALLEI" onder redactie van Tante Jos. Correspondentie te richten aan Tante Jos, per adres Parallelweg 10 - VeenendaaL ONZE JARIGEN 13 juni Jannie v. Hunen (Ederveen) Jannie Heemsbergen (Rhenen) Wijnand Hootsen Dicky v. d. Waerdt (Maarsbergen) Gerjo Sanders (Renswoude) 14 juni Dirkje v. Wijk (Achterberg) Hans Rebel Henkje Hovestad 15 juni Corrie Bos Wim de Rooi Elze v. d. Brandhof 16 juni Yvonne Heykamp André de Koning Bep Baars (Rhenen) Henkie Wesland (Amerongen) 17 juni Ton van der Bijl (Eist U.) 19 juni Petry v. Beek Johan van Tuil Neven en nichten allemaal een ple zierige verjaardag en hartelijk gefelici teerd. ZILVERPAPIER EN CAPSULES Beste jongens en meisjes, Op de eerste plaats heel hartelijk be dankt. Jullie brachten van de week weer een heleboel. Kinderen Katz, Berna Dite- wig, Ria Sieck, Corrie Wagensveld, Bart de Rooy en de Rijk van Gaasbeekschool. Corrie Wagensveld en Berna Ditewig brachten zelfs twee keef zilverpapier. Jullie natuurlijk extra bedankt. Fijn, dat jullie allemaal zo hard sparen. Volgende week verwacht ik weer veel te krijgen. Helpen de anderen ook nog eens extra mee? Groeten van Tante Jos Figuur a. HET OPHANGEN VAN VAN EEN FOTO OF EEN TEKENING Als je een op karton geplakte foto of tekening wilt ophangen, doe dat dan in een lijst, op de manier van de vaklieden: 1. Leg de tekening op het karton in de linker bovenhoek en trek een lijn er om heen met een heel zacht potlood. Leg dan de tekening weg. 2. Trek de lijn, die aan de onderkant van de tekening was, door naar de tegen over liggende zijde van het karton, dus van A naar B. Deel de lijn A-B precies middendoor en trek dan een lijn door dat middelpunt, aangegeven door de stippel lijn in de tekening, die evenwijdig loopt aan de zijkant van het karton. Deel dan de lijn D-C (C is de rechter benedenhoek van het karton) door midden en trek door dat middelpunt een stippellijn evenwijdig aan de lijn A-B. Je ziet het allemaal wel in de tekening. 3. Leg dan je lineaal van punt D naar punt E (het punt, waar de linkerbeneden hoek van de tekening uit kwam) en trek tussen die twee punten een rechte lijn. Neem dan de tekening weer en leg die met de rechter benedenhoek in de hoek, die wordt gevormd tussen de lijn D-E en de verticale stippellijn. 4. Nu zie je hoe de tekening moet wor den opgeplakt. 1 1 1 1 I 1 1 i 1 'ui ET i i i KONING ARTHURS MOEDIGSTE MAN Figuur b. EEN AARDIG SPEELGOEDPAARDJE Dit paardje wordt gemaakt van het ronde gebreide koord, dat je krijgt rond een garenklosje met vier spijkertjes er op. Je hebt drie koordjes nodig, twee van 11 cm lang (voor de poten) en een van 1 13 cm land voor hals en lichaam. Steek de pijpreinigers door de koordjes en naai de eindjes dicht. In de tekening zie je hoe je de drie delen van het paard moet bui gen. Wind nu wat wol stevig om het lichaam en de middenstukken van de po ten en maak van een bosje wol een staart. Lussen van wol moet je aan de hals naai- en; dat zijn dan de manen. De oren wor- den gemaakt van dezelfde kleur wol als j die, waarmee je het lichaam van het paard hebt gemaakt, maar de staart en de manen mogen wel van een andere kleur zijn. De ogen en de neusgaten wor den geborduurd. (27) Toen kwam er een dame uit het kasteel, die luid riep: „O, Lancelot, Lancelot, gij dappersten der ridders, help me toch! Mijn vogel is weggevlogen en als ik hem niet terug krijg zal mijn meester me slaan." „Wie is Uw echtgenoot?" vroeg ridder Lancelot. „Hij is ridder Phelot, ridder van de koning van Noord Wales", antwoordde de dame. „U hebt mijn hulp niet tevergeefs ingeroepen", ant woordde ridder Lancelot. Hij sprong van zijn paard, bond het aan een boom en legde zijn zwaard en schild op de grond. Daarna ontdeed hij zich van zijn wapenrusting, zodat hij gemakkelijker in de boom kon klimmen. (28) Hij slaagde er in het koord te pakken, dat aan de poten van de valk was bevestigd. Dat bond hij vast aan een vermolmde tak, die hij had afgebroken en toen gooi de hij die tak omlaag, waarop de dame de valk snel naar zich toetrok. Toen ridder Lancelot nog in de boom was, hoorde hij echter een mannestem zeggen: „Ziezo, Lance lot, nu heb ik je eindelijk waar ik je hebben wil!" En toen ridder Lancelot naar beneden keek, stond daar aan de voet van de boom een vreemde ridder klaar om hem te doden als hij naar omlaag kwam. „Wel, wel, schone dame", zei ridder Lancelot tegen de dame met de valk. „Waarom hebt U mij voor de gek gehouden en mij ver raden?" „Zij deed alleen maar wat ik haar had bevolen", zei ridder Phelot. (wordt vervolgd) Figuur c. HET SPIEGELBEELD Kijk eens, hoe helder het water is en hoe prachtig het de tekening weerspiegelt. Maar toch is er iets met dat spiegelbeeld verkeerd. Kun je de acht fouten vinden? •saz uba sjeeid ui soui ;aq do sat^auiaojq jftA jbbui uaSSq J3 '8 ïuajopaA suajoq ufjz ijaaq aflJeq )3H 'L uba s)BB{d ut jbb8isj31BM u?? jbbui si ja "9 Uatu Ja si J3]bm jaq uba puBJ ap ubb uaajs 3}oj3 aa S uba sjBBjd ui qaoqjaquq ap ui uajapejq a^0J3 aaAi; ufiz ja t- '.puBjs ajapuB uaa yaaq ujooqqaa ap uba jjbbjs aa !jaaui }3iu ja si puoj3jatqoB ap do uiooqauuap aa 'Z !pia8aidsjaaM ;aiu si ueeiu ap I ■pjoo.wjuB jan i i i i A i n E" a B17-44 IN DE NIEUWE ROSELLA KLEUREN Fa. L. HEY Hoofdstraat 45, Telefoon 2165 Frans Halslaan 26 Telefoon 3044 Zes luchtballons zullen in Utrecht opstijgen WEDSTRIJD OM DE TROPHéE DU BALLON LIBRE Op zaterdag 20 juni aanstaande zullen vanaf een terrein begrensd door de Be- neluxlaan en de Weg der Verenigde Na ties (Kanaleneiland) te Utrecht zes grote luchtballons starten voor de handicap race om de Trophée du Ballon Libre, de enige internationale ballonrace volgens de Code Sportif van de Féderation Aéro- nautique Internationale. De ballons komen uit zes verschillende landen, waaronder Nederland. De Trophée du Ballon Libre is des tijds beschikbaar gesteld door de beken de sportman, ballonvaarder en wielrijder Jhr. J. L. van den Berch van Heemstede en is in de plaats gekomen voor de beken de Coupe Andries Blitz, die na drie achtereenvolgende overwinningen in het bezit is gekomen van de Nederlandse bal- lonvaardster, mevrouw Nini Boesman. De balloncommandanten, die in Utrecht zullen opstijgen zijn afkomstig uit België, West-Duitsland, Frankrijk, Engeland, de Verenigde Staten en Nederland. De wedstrijd staat onder leiding van de bekende Nederlandse ballonvaarder Drs. Jan Boesman, die zelf niet zal starten. De ballonsport is de oudste vorm van luchtvaart. Wie wil genieten van een klas siek ballonevenement doet er goed aan zijn vrije zaterdag 20 juni daarvoor „vrij" te houden. Het terrein is gratis toegan kelijk. Maïs groeit sneller door muziek Kan een maïskolf horen? Men zou bij na zeggen van wel wanneer men ver neemt van merkwaardige experimenten die aanvankelijk in India, maar later ook in de Verenigde Staten zijn geno men. Hierbij werden maïsvelden „be handeld" met muziek. Het bleek dat de maïs op „muzikale" velden sneller groeide dan normaal. Een verklaring voor het verschijnsel is nog niet ge vonden, maar men veronderstelt dat muziek net als bijvoorbeeld licht een zekere energie aan de planten toe voert. Ook andere planten zoals toma ten schijnen gunstig op muziek te rea geren, aldus maandblad PM. en bescherming VEENENDAAL BLANK Nu de verkiezingen in Engeland voor de deur staan maken de directies van staalconcerns zich ongerust dat hun be drijven zullen worden genationaliseerd als de Labour Party mocht winnen. Zij hebben zich daarom in de verkiezings strijd gemengd met een grote blanke advertentie in de dagbladen. Blank wil zeggen, zonder enige tekst. Alleen staat er in kleine letters onder het zwarte kader dat het blanke vlak omsluit: „Hierboven een volledige opsomming van alle argumenten die men kan aan voeren vóór nationalisatie van het staal." RAT Alvorens tegen Maleisië op te trekken heeft het Indonesische leger zich aan een vreedzamer taak gewijd: het bevrijden van de rattenplaag in midden-Java. Niet minder dan 64 miljoen van deze beesten werden er het slachtoffer van. Het gevolg zal zijn dat de Javanen wat meer te eten zullen krijgen, de ratten vraten een groot deel van de te velde staande rijst op. SIGNAAL Francoise Sagan de Franse succes- schrijfster, heeft zich teruggetrokken in haar villa te Saint-Tropez om een nieuw boek te schrijven. De titel luidt: La Cha- madc (Het Tromsignaal). Zij moet wel weer aan de slag, zegt zij, omdat zij heeft ontdekt dat haar bankconto op rood staat, dat wil zeggen haar geld is op. SIGNAAL (2) De Japanse Sagan, de 20-jarige Yassuko Harada. wier eerste boek „Lied van de herfst" een oplage bereikte van 2 miljoen exemplaren, heeft zich uit de mensen wereld teruggetrokken. Zij leeft in een hut in de bergen van het eiland Hokkaido en weigert te antwoorden op brieven en telefoonoproepen, zelfs van haar uitgever. Zij heeft blijkbaar een signaal ontvangen dat schrijven zilver is maar zwijgen goud. Opgave I 1 HORIZONTAAL: 1 schoeisel, 6 familielid, 9 rijstbrandewijn, 10 as, 11 volk uit de oudheid, 13 dwarsliggers voor spoor rails, 14 latwerk, 15 verschil tussen bruto- en netto gewicht, 16 afgelegen, 17 drinkbakje, 18 vaartuig, 20 meisjesnaam, 21 biersoort, 23 oude Egyptische zonnegod, 24 zeker, 26 gods dienst (afk.), 28 telwoord, 29 votre excellence (afk.), 30 voorzetsel, 32 voorvoegsel, 33 oude lap, 34 een weinig scheel, 36 zot, 37 meisjesnaam, 38 gem. in Drente, 40 ringbeugel met tongetje, 41 zwemvogel, 42 artikel (afk.), 43 welgema nierd. VERTIKAAL: 1 optelling, 2 korter, 3 slijk, 4 voorzetsel, 5 algemeen kiesrecht (afk.), 6 muzikaal toneelspel, 7 zuil, 8 voegwoord, 10 mijnheer (Eng.), 12 iemand de achting geven welke hem toekomt, 13 grap, 15 Nederl. volksdichter, 16 ka naal, 17 bijwoord, 19 deel van een huis, 21 gravure, 22 deel van het gelaat, 25 Europeaan, 27 deel van een be nedenhuis, 29 ploegsnede, 31 ijverig, 32 telwoord (Eng), 33 drijftil, 35 verouderd woord voor ivoor, 36 interval van negen tonen, 37 Turks bevelhebber, 38 opstoot je, 39 land in Europa (afk.), 41 water in Friesland. DE GROTE OPSTAND (67) „Drie man gaan Piëtro na om hem te helpen de vluchteling te achterhalen! „Snel!" schreeuwt de aanvoerder der burgers zijn bevel. „En deze knapen gaan zolang achter slot en grendel! Naar de stads gevangenis met ze. Ingerukt!!" De matrozen van schipper Larsson worden zonder plichtplegingen in de nek genomen en door de gewapende burgers weggevoerd. Dan wendt de hoofdman zich met een onderzoekende blik tot Aram. „En nu jouw verhaal", zegt hij scherp, „vertel op!" Aram verhaalt in korte woorden zijn wetenswaardigheden van de laatste uren. Als hij zijn verhaal beëindigd heeft, komt juist de burger, die de vluchtende matroos achterna ging, mismoedigd aanlopen. „De vent is ontsnapt", rapporteert hij, „er lag een sloep op hem te wach ten aan de kade en buitengaats ligt een driemaster voor anker, waar ik de sloep nog juist heen zag roeien „Dat is het graanschip!" valt Aram heftig in, „en als jullie nog langer treuzelen, is de tuigage weer hersteld en heb je het nakijken!" (wordt vervolgd) Oplossing Puzzzel H 2 Horizontaal: 1 pedaal, 6 aam, 8 re gent, 13 kameel, 15 moeder, 17 R.O., 19 Riga, 21 smak, 22 gl, 23 ork, 25 ork, 25 eu, 26 nat, 28 A.M., 29 ore, 30 oker, 32 aanslag, 35 span, 36 Leerdam, 38 sepent, 40 sr, 41 in, 42 rel, 44 no, 45 nd, 46 Ot, 47 de, 48 merel, 50 e.o., 52 eg, 54 Gennep, 55 vierde, 56 Km, 58 ka, 59 Terek, 61 Ee, 62 o.l., 63 e.e., 65 al, 67 lor, 68 nn, 69 le, 70 onderin, 73 beduusd, 76 ster, 77 eerbied, 80 rite, 81 ton, 82 sn, 83 ges, 84 et, 86 keg, 87 An, 88 bode, 90 prei, 92 re, 93 Geleen, 95 Stiens, 97 Antoon, 98 gei, 99 gratie. Vertikaal: 1 parool, 2 DK, 3 aar, 4 amie, 5 leguaan, 6 al, 7 mm, 8 Rema- gen, 9 Edam, 10 gek, 11 er, 12 talent, 14 e.a., 16 os, 18 orkest, 20 passer, 22 grande, 24 keer, 26 nn, 27 Tl, 29 open, 31 rr, 33 A.M., 34 as, 34 as, 35 s.p., 37 dienaar, 39 roerend, 42 repel, 43 lever, 46 ook, 47 dek, 48 met, 49 lik, 51 ode, 53 gal, 57 Menton, 60 roebel, 62 oester, 64 eden, 66 Lienden, 68 nederig, 69 Luik, 70 Ostara, 71 er, 72 Ne, 73 Be, 74 Ur, 75 degene, 78 Rg, 79 is, 82 solo, 85 teer, 88 beo, 89 Ee, 90 Pt, 91 Ina, 93 G.T, 94 N.G., 95 si, 96 st, Gevraagd voor Rhenen en Veenendaal een voor advertentiecolportage op provisiebasis. Brieven onder nr. 3365 a. het bureau van dit blad. TE KOOP Gelegen aan Panhuis 19 te Veenendaal. Direkt te aanvaarden. Te bevragen P. v. Ingen Oranjestraat 36 - Ochten DE RINGMACHINE geeft de sigaartjes tenslotte hun „make up" en doet er keurige ringetjes om. Dan gaan ze in de doosjes om hun weg te vinden naar de winkels en de vele Panter-lief- hebbers. Plezierig werk dat typisch geschikt is voor meisjes die op een prettige manier een flink loon willen verdienen. Bedenk dat er nog 5 andere aardige kanten zitten aan het maken van sigaren. U kunt werken aan de bosjesmachine. Of aan de één-bladmachine. Of aan de opdekmachine. Of aan de afsnij- machine. Of aan de inpaktafels. Is er iets bij wat u zint? Wilt u meer inlichtingen? Komt u eens praten met de personeelschef. Dat kan iedere dag van 9-12 en van 2-6. En als dat niet schikt vul dan de coupon in en stuur hem in een enveloppe naar ons toe. ^k wil ffraa* meer horen over „Werken bij Panter" ^k ADRES WOONPLAATS Dat is er! Profiteer er ook van. van UTD, de reuzenbrok voor zeugen. lange levensduur van de zeug grote tomen biggen zware sterke biggen vlotte opfok. op Zet Uw biggen.als ze enkele weken oud zijn de cpfokkorrel voor biggen bij de zeug. U tegen gering® m leveren u. handige vergoeding. vQor X kg maal9hn vraag er naarl Zeugenjumbo-

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 4