Amerongse Raad spreekt zich uit tegen zwembadplan enkele MONTEURS Gebr. Van Schuppen's RITMEESTER Ongeschoolde mannelijke en vrouwelijke krachten Gehuwde dames KLEINE WOLLEN TRUITJES VOOR ZOMERSE DAGEN Gebr. Van Schuppen's RITMEESTER Sigarenfabrieken N.V. VEENENDAAL RENSWOUDE Raadsvergadering „Amor" vindt zijn weg nog niet bij immigranten AMERONGEN Sigarenfabrieken N.V. VEENENDAAL Eventuele woningen kunnen in het vooruitzicht worden gesteld In ons bedrijf kunnen worden geplaatst: in verschillende afdelingen voor lichte en afwisselende werkzaamheden gedurende hele of eventueel halve dagen Aanmelden op de afdeling Personeels zaken, Kerkewijk 115 te Veenendaal. Uit een simpele mededeling bij de ingekomen stukken is een definitieve uitspraak van de raad voortge komen tegen het z.g. Leersumse Keiplan. De burgemeester achtte dit punt het belangrijkste op de agen da. Het is nodig dat wij nu duidelijk koers bepalen. Aanvankelijk had Lcersum een plaats in de Enge voorgesteld. Amerongen vroeg een andere plaats en stelde voor een plaats tegenover Zuylestein. Vorig jaar is een commissie uit G.S. komen kijken. Er was toen een dikke mist. Nu is de brief gekomen waarin G.S. voorkeur geven aan het Keiplan, dit is een plaats ten noorden van het dorp Leersum aan de Scher- pcnzeelseweg. Dit plan is door Leersum bij ons nimmer geïntroduceerd. Het kwam plotseling naar voren tijdens de bespreking met G.S. B en W hebben zich thans beraden en zijn tot de conclusie gekomen dat deze plaats erg mooi is maar voor Amerongen niet acceptabel. Van een gemeenschappelijk bad kan niet meer gesproken worden. Een eventuele plaats moet voor beide gemeentebesturen en voor de bevolking acceptabel zijn. Het alternatief van dit standpunt is dat wij moeten trachten voor Amerongen alleen een bad te krijgen. Dit is geen gemakkelijke zaak. Over de bestaande plannen valt nog niet veel te 1 f ijiiiimwiw >v i Burgemeester Bosch: Geen gemeenschappelijk bad zeggen. Het gesprek met de eigenaren van de grond is niet beëindigd. Het uitbrei dingsplan geeft voor de opmerkelijke be schouwer wel aan in welke richting het gemeentebestuur denkt. Spreker weet niet hoe G.S. hier tegenover staan. Wel zal er t.z.t. een warm beroep op de burgerzin van de bevolking ge daan worden om waar mogelijk mede werking te verlenen en niet alleen financiëel. U moet geen natunrbad verwachten als bgv. in Doorn. Dat is niet haalbaar. Onze gedachten gaan uit naar een bad als byv. in Scher- penzeel. De heer Blankestijn (partijl.) heeft dit zien aankomen. Leersum heeft liever zelf De heer Blankestijn: 2 meer dan éénl een bad. Hij betreurt dit. Met 2 zijn we tot meer in staat als alleen. Het Ame rongse plan was een mooi plan. Het be zwaar van G.S. dat het te dicht bij de weg zou zijn is geen maatstaf. Als de kinderen naar Leersum moeten, dan moe ten zij nog veel verder langs deze weg. Een zwembad is financieel nooit rendabel. We hebben in Amerongen echter wel meer voor zware zaken gestaan. De objecten zijn nog altijd tot stand ge komen. Dit bad zal er ook komen. Leer sum heeft nu haar zin. Men heeft daar nooit naar Zuylestein gewild. We moe ten hier niet intrappen en voor het Kei plan geen geld geven. Ook de heer Brinkman (C.H.U.) juicht een eigen bad van harte toe. Hij heeft De heer Brinkman: burgezin groot genoeg? ernstige bezwaren tegen het Keiplan. Hieraan zal hij nimmer meewerken. Een De Raad der gemeente Renswoude komt maandag 15 juni 1964 des avonds om 8 uur in vergadering bijeen. De onderwer pen welke behandeld worden zijn: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Voorlopige vaststelling rekeningen Grondbedrijf, Woningbedrijf en Ge meenterekeningen over 1962. 5. Verkoop woningen Oude Holleweg 1 en 3; de heren J. Vink en P. van Gin- kel, die genoemde panden bewonen hebben B. en W. van Renswoude ver zocht deze woningen te mogen kopen. Krachtens circulaire van de Minister van Volkshuisversting en Bouwnijver heid d.d. 8 februari 1961, is verkoop van woningwetwoningen met zijn toe stemming mogelijk. De verkoopprijs wordt bepaald aan de hand van taxatie. Voor de onderhavige woningen is de verkoopprijs bepaald op f 11.574, Aangezien beide heren met de prijs accoord gaan zal besloten worden tot verkoop van deze woningwetwoningen over te gaan. 6. Vaststelling verordening op de heffing van keurlonen, aangezien de Gemeen teraad van Scherpenzeel in zijn ver ordening van Z april 1964 besloten heeft de verordening op de heffing van keurloon geheel opnieuw vast te stel len heeft de Gemeenteraad van Rens woude op verzoek van de raad der gemeente van Scherpenzeel besloten hetzelfde te doen (evenals Woudenberg). Bij het opstellen van de tarieven valt op, dat het tarief voor de huisslach- bad voor Amerongen alleen gaat veel geld kosten. Zou de burgerzin hiervoor wel groot genoeg zijn? De heer Dikkenberg (S.G.P.) wil wel meewerken als het bad zondags gesloten is. Dc heer v. d. Veer (P.v.d.A.) is ge schrokken van de brief van G.S. De aangegeven plaats in Leersum is vol komen onmogelijk voor ons. Het be- beste is natuurlijk een gemeenschap pelijk bad. 'F De heer v. d. Veer: Geschrokkenl Maar deze plaats is onaanvaardbaar. Wethouder van Barneveld merkte nog op dat de gemeente Leersum zeer nevelig geweest is met betrekking tot de voor lichting aan Amerongen. Ook hij is over tuigd dat Amerongen een zwembad krijgt. De financiële consequenties van het Kei plan kunnen we niet op ons nemen. Als we dat zouden doen lopen we achter de wagen aan en als we hard lopen mogen ting van een varken, hetgeen het meest voorkomt, wordt verlaagd van f 4,50 tot f 4,—. 7. Subsidie Vormschool Kleuterleidsters; de in Amersfoort gevestigde vorm school tot opleiding van leidsters en hoofdleidsters aan christelijke kleu terscholen ontvangt voor het te geven onderwijs geen subsidie. Hieruit volgt dat men constant in financiële nood verkeert. Omdat een jeugdige inwoon ster dezer gemeente thans het onderwijs aan deze school volgt, verzoekt het bestuur voor het schooljaar 1963-1964 ten behoeve van die leerlinge om een subsidie. Een ingesteld onderzoek heeft uitgewezen, dat een bedrag ad. f 50,— per jaar redelijk is. 8. Subsidie aan de Provinciale Utrechtse Vereniging ter Bevordering der Hy giëne van Moeder en Kind ten behoeve van de zittingen van het consultatie bureau voor zuigelingen en kleuters; omstreeks 35 maal per jaar houdt de plaatselijke kruisvereniging zittingen van het zuigelingen- en kleuterconsul tatiebureau. In de huidige salariëring van leiders.' artsen van die bureaus bestaat een gro te achterstand. Een geregelde voortgang van deze bureaus wordt daardoor zeer bemoeilijkt en kan leiden tot sluiting van verschillende bureaus. Een ge meentelijke subsidie van ongeveer f 4,— per zitting kan deze moeilijk heden wellicht oplossen. 9. Afrekening vergoeding ingevolge art. 101 L.O. wet 1920 over 1963 met School met de Bijbel en vaststelling van de voor vergoeding in aanmerking komen de uitgaven; besloten zal worden het bedrag der vergoeding over 1963 vast te stellen op 236 (aantal leerl.) x f 45, (bedrag per leerl.) is f 10.620,De voor vergoeding in aanmerking komen de uitgaven over 1963 zullen vastgesteld worden op f 13.143,85. 10. Subsidie aan de Stichting Interne kraamverzorging der Herv. Gemeente te Amersfoort; verzocht is om een subsidie van f 3,15 per verzorgingsdag, ten behoeve van de in de onder hun bestuur staande kraamkliniek verpleeg de inwoonster der gemeente Rens woude. Daar deze inwoonster tien da gen in de kliniek verpleegd is zal een subsidie verleend worden van f 31,50. 11. Verlening gedeeltelijke ontheffing aan slag hondenbelasting 1964. 12. Jaarwedde wethouders. Aangezien het inwonertal dezer ge meente nauwelijks boven de 2000 ligt zal niet tot verhoging van de jaarwed de overgegaan. 13. Wijziging Destructieverordening. Hoewel in de praktijk is gebleken, dat in het algemeen deze verordening goed wordt nageleefd, is vastgesteld, dat in sommige streken in confiscaatemmers in slachterijen en in kadaverbakken vaak niet daarin thuisbehorende voor werpen, zoals glas, ijzer, blik, schemi- caliën, vuilnis, e.d. worden aangetrof fen. Ingevoegd zal worden een nieuw artikel luidende: „Artikel 5a: De aan- gifte-plichtige is gehouden, zolang des tructie materiaal onder zijn berusting is, bederf of vermenging met andere stoffen tegen te gaan, zulks overeen komstig door de directeur gegeven aan wijzingen." 14. Vaststelling verordening ter uitvoering van Algemene Bijstandswet. De Algemene Bijstandswet (A.B.W.) strekt ter vervanging van de thans geldende Armenwet van 1912. Een op merkelijk verschil tussen de Armenwet en de A.B.K. is wel, dat het karakter van de bijstand ingevolge A.B.K.) ge heel anders is dan van de ondersteu ning ingevolge de Armenwet. Krach tens de Armenwet kan ondersteuning worden verleend, terwijl artikel 1 van de A.B.K. aan de overheid de rechts plicht oplegt tot het verlenen van bij stand aan iedere Nederlander die hier te lande in zodanige omstandigheid verkeert of dreigt te geraken, dat hij niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van het be staan te voorzien. 15. Vastelling 7e wijziging begroting 1964. 16. Rondvraag. 17. Sluiting. we misschien nog even op de treeplank een eindje mee. Een aantal punten passeerde hierop in sneltreinvaart de revue. Besloten werd aan de Orgelconcertcommissie van de N.H. Kerk een garantie te geven van f 100,in een eventueel tekort. De voor zitter merkte op dat hij het toejuicht dat dit fraaie orgel op deze wijze wat meer in de belangstelling komt. De heer Dik kenberg meende dat de kerk deze f 100,— wel bij kan dragen. Aan de Woningbouwvereniging Ameron gen werd een crediet toegestaan tot het verbeteren van een 20-tal woningen. De huurders zullen een huurverhoging moe ten betalen. De woning Prins Hendriklaan 10 werd aan de bewoner verkocht. Een stukje grond aan de Pr. Beatrix- laan werd verkocht aan de heer van Beèk te Amerongen, die hierop een bakkers zaak wil vestigen. De woning Slaperdijk 4 te Overberg werd onbewoonbaarverklaard. Aan een aantal deelnemers aan een Bouwfondscomplex werd gemeentelijke garantie gegeven voor het aangaan van een geldlening. De begroting werd gewijzigd omdat is gebleken dat veel meer mensen van de doorstromingsverordening gebruik maak ten als oorspronkelijk werd gedacht. B en W vinden dit een verheugend teken. Medegedeeld werd dat de raadzaal ook dit jaar weer voor een tentoonstelling van beeldende kunst zal worden gebruikt in het tijdvak van 24 juli - 15 augustus. De tentoonstelling staat onder auspiciën van de Stichtse Culturele Raad. De burge meester verzocht eventuele trouwlustigen hiermede rekening te houden. Getracht zal worden de schoolkinderen bij deze tentoonstelling te betrekken, hoewel deze net in de grote vakantie valt. Na afloop van de raadsvergadering hebben wij een blik geworpen op het ter visie liggende uitbreidingsplan. De conclusie was dat de plaats waar B en W het zwembad hebben gedacht is gelegen in een uitbreiding van het sportveld en hieraan grenzend. De z.g. Blauwe Schuur is in dit plan in begrepen. Gezien de situatie aldaar kan de conclusie slechts zijn, dat dit voor Amerongen een zeer goede plaats is. Deze plek is prachtig gelegen, aan de bosrand en van het sportcomplex, hoewel daarvan deeluitmakend, toch op een behoorlijke wyze afgescheiden. Voor talloze Amerongers zal deze uit spraak van B en W en van de raad hoop geven op een spoedige realise ring van het zo noodzakelijke bad. Slechte kansen voor mannen in Australië (Van onze correspondent in Australië) Het dezer dagen verschenen overzicht der bevolking van Australië meldt, dat het aantal inwoners in 1963 met slechts twee procent is gestegen tot 11.022.000. Hier bij wordt vermeld, dat er op 31 dec. j.I. 91.000 meer mannen dan vrouwen in Australië. Een mededeling, welke voor de geboren en getogen Australische jongeling niet zo bijster prettig is, doch die dc immigranten met zorg kan vervullen. Het is nu reeds vele jaren een bekend feit, dat het voor de vrijgezellen onder de immigranten niet zo gemakkelijk ligt, ojn zich een levensgezellin te veroveren. Daar is dan allereerst het feit, dat er veel meer mannelijke immigranten dan meisjes en vrouwen Australië binnen ko men. Zoals het warme, dikke vest een heerlijk bezit is voor de koude winterse dagen, zo is het kleine truitje ideaal voor de zomer, die in ons land nu eenmaal veel temperatuurschommelingen meebrengt. De Nederlandse tricotage-industrie heeft in haar zomercollecties de nadruk ge legd op luchtig en comfortabel en vergeet bovendien de koele zomeravonden niet. De drie modellen boven in de tekening zijn typische voorbeelden van het kleine truitje. Geheel links een fully fashioned model in een klassieke doorgeknoopte stijl van Jansen de Wit. Deze krimpwerende, zuiver wollen truitjes dragen de naam Bonnie Bit. Midden boven een vestje met korte mouwen en een dubbele rij knoopjes van Jin Jersey. Afgezien van de overslagen en de flinke kraag is het vest geheel gebreid in een uiterst luchtige ajour-plissé. Dit zuiver wollen model wordt verkocht in een modieus, zomers, roze, maar ook in aqua en marineblauw. Ook het vest rechts onderin is van Jin Jersey. Dit model eveneens van zuiver wol heeft fijne plissé-banen over de voorpanden en een ruime revers-kraag. Het meisje met de koele dronk in de hand heeft een luchtig, zuiver wollen truitje van Spencer Hey aangetrokken. Het voornaamste grapje van dit zeer fijne brei- sel vormen de ajour zigzag-banen en een fijn picotje langs de hals. Het model is fully fashioned en staat in een lichte beige kleur zeer zomers. Tot besluit een zuiver wollen Tweka-ensemble, dat omdat het nauwelijks kreukt ideaal reisgezelschap is. Een lichtblauw, mouwloos jurkje met ceintuur en een sportieve opgestikte zak en een jasje met driekwart mouwen en een luchtige, mo derne brandebourg-sluiting van hetzelfde gebreide materiaal. Daarover hebben zich tal van autori teiten het hoofd gebroken, zowel Austra lische als van de zijde der immigranten, met de geestelijken voorop. Bijzonder uit de zuidelijke staten van Europa is een vloed van jongemannen dit land binnengestroomd en mogelijk hadden zij de verwachting behalve een nieuwe toekomst, ook een bruid van het land te vinden. Dat is wel heel erg tegengevallen. Met de toekomst ging dat wel, doch de bruiden lieten en laten op zich wachten. Cijfers en cijfers De minister voor de immigratie bere kende, dat het de goede kant uitgaat met de „internationale huwelijken" in Austra lië en noemde daarvoor het feit dat, van de rond 40.000 immigranten die in dat jaar in Australië trouwden, ruim 10.000 een Australisch meisje - jongeman kozen. Evenwel, dit cijfer laat de situatie wel wat te optimistisch zien, want van die 40.000 waren er plm. 8000 van Engelse oorsprong, zodat de „vermenging" niet zo spectaculair kan worden genoemd. Het is goed te lezen, dat procentsge- wijs, de Nederlanders bij de „topgroep" behoren in de huwelijks-assimiliatie. Statistieken hebben reeds uitgewezen, dat deze „vermenging" in Amerika b.v. zich veel sneller heeft voltrokken, dan in Australië en de Australische autoriteiten spreken daarover toch wel hun bezorgd heid uit. Want, het „vermengen" moet toch van een belangrijk deel van het huwelijk ko men. Nu neemt men in het algemeen wel het standpunt in, dat pas in volgende geslachten de grenzen tus sen geboren Australiërs en immi granten zullen vervagen en ver dwijnen, doch die geslachten moeten er intussen toch komen en daar hapert het nogal aan. Mede als gevolg dan van de „schaars heid" aan Australische meisjes. Het is alleszins begrijpelijk, dat deze in het al gemeen haar keus in de eerste plaats in de richting van geboren-landgenoten laten gaan, waarna de immigrant-jongemannen volgen in een voorkeurlijst, welke voor de Nederlanders dan beslist niet ongunstig uitpakt, doch voor die uit de zuidelijke landen van Europa geen reden tot juichen geeft. Dc taal Het moge dan waar zijn, dat Amor een internationale taal spreekt, doch dat be tekent nog niet, dat altijd een vlotte discussie mogelijk is. Voorts zien de ouders van het Austra lische meisje of jongeman altijd liever een landgenoot intrede in de familie kring doen, dan iemand over wiens ante cedenten zoal niet een onbekendheid be staat, maar dan in elk geval „vreemd" moet worden geheten. Men ziet het vaak op de dansvloer of bij feestjes, dat de immigranten jonge mannen er triest bij zitten; maar al te vaak worden zij door het Australische meisje geweigerd. Minder moeilijkheden hebben de Aus tralische jongemannen jegens de immi granten-meisjes, doch anderzijds wijzen de huwelijksstatistieken uit, dat ook de immigranten-meisjes in het nieuwe land een voorliefde hebben voor de eigen land genoten en dus ook vanuit die richting de associatie niet zo vlot gaat. Gelukkig nog maar voor de immigran ten-jongens! Vraag naar meisjes Niet alleen de Australische immigratie- autvritejten hebben zich reeds met dit probleem bezig gehouden, ook de kerken besteden er aandacht aan. Geconstateerd is, dat het laten over komen van vrouwen en meisjes uit Europa niet geheel zonder bedenkingen is, daar zouden ook wel voorbeelden van te ge ven zijn. En het is ook begrijpelijk dat ouders in Europa hun dochters niet zo maar op goed geluk naar dit einde van de wereld sturen om een huwelijk te sluiten. De minister moge geconstateerd heb ben, dat de laatste jaren ten deze wel enige wyziging plaats vindt en ge leidelijk ook meer meisjes naar het immigrantenland komen, dit betekent allerminst dat daardoor in de schaar ste aan vrouwen wordt voorzien. Te minder, nu Australië zelf een ongun stige „balans" ten deze heeft. In het afgelopen jaar werden immers 105 jongens geboren tegen 100 meisjes en dat zal dus in de toekomst nog wel merk baar blijven Probleem Deze omstandigheid vormt werkelijk een probleem, niet alleen voor de be trokken jongeman, doch ook voor de auto riteiten. Men schuift vaak bepaalde gebeurtenis sen op zedelijk- en misdadig terrein op het gebrek aan vrouwen en meisjes. Veel jongemannen ondernemen een extra vakantiereis naar het oude vader land om daar te trachten een levensge zellin op te doen voor de terugreis naar Australië. Dat lukt lang niet altijd. Het is voorts gebleken, dat de „interna tionale huwelijken" lang niet altijd een succes zijn; de Marriage Guidance Coun cil in de Staat Nieuw Zuid-Wales deelde mede, dat één van iedere tien echtschei dingszaken een immigrant betreft. Zodat Amor zijn weg onder de immi-1 granten nog niet heeft gevonden. LICHTWEKEN Er zijn thans enkele programma punten voor de Lichtweek vastgesteld. De openingsavond is 24 juli a.s. Op deze avond zal tevens de Amsterdamse Po- litiekapel optreden. Achtereenvolgens wordt een mars door het dorp gehouden, een concert in plantsoen Lievendael en een taptoe. Maandag 27 juli is er de keuring van de verlichting. Dinsdag 28 juli voeren kinder- en meisjeskoor van Asaf een operette op in plantsoen Lievendael. Donderdagavond 30 juli geeft de mu ziekvereniging Ons Genoegen een con cert. Zaterdagavond 1 augustus optre den van de Koninklijke Harmonie „Concordia" te Culemborg. Reeds thans kan worden medege deeld dat de Overstraat gedurende de 'feestweken in beide richtingen voor bromfietsen gesloten zal zijn. COLLECTE ROODE KRUIS De collecte ten bate van het Roode Kruis heeft het mooie bedrag van f 1125,21 opgebracht. Aan collectanten en gevers hartelijk dank. In onze revisie- en onderhoudswerkplaats kunnen worden geplaatst Vereisten: Diploma L.T.S. Mach. Rankwerken. Mondelinge of schriftelijke sollicitaties te richten tot de afdeling Personeelszaken, Kerkewijk 115 te Veenendaal

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 6