FRIVENTA HUIBERS GcHa van Leeuwen de EEN AVOND TUINIEREN! Constructiebankwerkers/lassers Machinebankwerkers en leerlingen MACHINEFABRIEK „MACO" rotanmeubelen kosthuis ENIGE MEISJES OCCASIONS TEENAGER MUZIEK-SHOW TERLENKA VITRAGE -Ator^CHTiRBm QUINT'S Geschenkenhuis D. QUINT Ontwikkeling van Nieuwe Apostolische Kerk te Veenendaal Routes Avondvierdaagse Veenendaal 1964 KalkzaiulsteenfabriekVogelenzang" C.V. enkele bedieners BEKENDMAKING BAAS modinettes en leerlingen NET MEISJE DE GELDERSE VALLEI" VIERDE BLAD „DE VALLEI" VRIJDAG 12 JUNI 1964 Nr 47 De kerk bouwt Giften Nogmaals: de Goede Vrijdag Tweede geref. predikant Diakonaal centrum in Doorn Huisbezoek Berocpingscommissie Kerkbouwplannen Oppasdienst Heer Anbeek stichtte 60 jaar geleden gemeente Start J. G. Sandbrinkstraat: Ra. rechtsaf. La. linksaf VOORZITTERSHAMER „UNITAS" OVERGEDRAGEN De grote koelkast voor een klein hoekje. P.S. Wij hebben ook Friventa's met een inhoud van 150 en 215 De beste ontspanning na een drukke dag is Gun UZELF dit genot en ons de klandizie HANDGAZONMAAIERS vanaf MOTORGAZONMAAIERS vanaf Electr. GAZONMAAIERS vanaf HEGGESCHAREN vanaf GAZONSPROEIERS vanaf Plastic TUINSLANG vanaf BEUGEL voor het ophangen van slang TUINKRUIWAGENS, fabr. Wolf BAMBOE-BLADHARKEN Set met PLANTSCHOPJE en KRABBER uw f 39,95 f 245,— f 296,— 6,25 1,35 0,75 f f 2,85 f 64,90 f 1,75 1,75 Verder alle voorkomende tuingereedschappen in ruime sortering. Loopt U vrij binnen om te kijken en te keuren. Hoogstraat 7 Het vanouds bekende adres. Veenendaal Er is doorlopend volop keuze in bij Speciaalzaak HET ROTANHUIS Nieuweweg 79 VEENENDAAL Tel. 2938 WATERSCHAP GREBBE H. WUBS, Fa. J. A. E. van Offeren „DE VALLEI" UW BLAD Service Station „Renswoude" Zaterdag 13 juni op het voetbal terrein aan de Schras te Ederveen Aanvang 7.30 uur. H.Y-RoXCtP D.M.I. n.v. - Kampweg 10 - DOORN KRAAN EN VAN KUYK N.V. —m Dr. Slot.de Bruïnepl. 29-Tel.2091. Het koopje van de week ft GEBOORTEKAARTJES ft VERLOVINGSKAARTJES ft ONDERTROUWKAARTEN De Geref. Kerk (vrijgemaakt) te Vee- nendaal beschikt nog steeds niet over een eigen kerkgebouw. Men werkt in het OCB-gebouw aan de J. B. Sand- brinkstraat. De plannen voor het bou wen van een kerk beginnen steeds vastere vorm te krijgen. Onder de naam „Fiboco" is een financiële- en bouwcommissie ingesteld, die in de eerste plaats alle mogelijke moeite doet om een startkapitaal in te zame len. Men mag hierbij dat is bij dit kerkgenootschap gebruikelijk een beroep doen op de leden van andere kerken van dezelfde richting in Ne derland. Men heeft thans nog een volledig nieuwe aktie op stapel staan, waar over nadere mededelingen zullen vol gen. Over de plaats waar de kerk zal komen kan nog niets met zekerheid worden gezegd. Over het verwerven van de nodige grond heeft men nog contact met de gemeente Veenendaal. Bij de Chr. Geref. Kerk, Beatrix- straat te Veenendaal kwamen twee grote giften binnen, één van 2600 en één van 1000 gulden. De geref. kerk (vrijgemaakt) te Vee nendaal meent, dat men iemand kan verplichten op Goede Vrijdag een snipperdag te nemen. Dit naar aanleiding van het ver zoek van de kerkeraad van de Chr. Geref. Kerk, Hoofdstraat, Veenendaal om te trachten op Goede Vrijdag het werk stil te leggen. De Geref. kerk van Barneveld is aan een tweede predikant toe. Men hoopt op 1 januari 1965 met het be- roepingswerk te kunnen beginnen. Bij de Generale Diakonale raad van de Ned. Herv. kerk bestaan plannen om een diakonaal centrum te bouwen op het terrein van Hydepark in Doorn. De Geref. kerkeraad van Rhenen heeft uitvoerig van gedachten ge wisseld over het brengen van huis bezoeken. Men meent dat de bezoe kende ouderlingen en de bezochten niet altijd tot een goed gesprek ko men. Volgens de kerkeraad dient het huisbezoek in de eerste plaats een gebedszaak te zijn. In verband met het - gedeeltelijke - emeritaat van ds, J. Overduin op 1 oktober a.s. heeft de Geref. kerke raad te Veenendaal een beroepings commissie ingesteld. Op verzoek van de kerkeraad werden door ge meenteleden 90 namen van naar hun mening „geschikte" predikanten in gediend. Hiervan bleven 25 beroep- bare predikanten over. Nu de samenwerking met de Herv. gemeente niet kan doorgaan op ver schillende gronden zullen door een architect enkele plannen worden ontworpen voor een Geref. kerk te Leersum. Met ingang van zondag 14 juni a.s. kunnen ouders, die de Geref. kerk te Rhenen bezoeken hun kin deren tot 6 jaar toevertrouwen aan een oppasdienst. De kinderen wor den ondergebracht in gebouw „An tenne" waar zij door twee dames bezig zullen worden gehouden. Op 4 augustus a.s. is het 60 jaar geleden dat de heer H. J. Anbeek het Apos telwoord begon te verkondingen, waardoor in Veenendaal de Apostolische Kerk werd gesticht. De heer Anbeek was dus de grondlegger en tevens de eerste der Apostolischen ter plaatse. Genoemde heer Anbeek, die woonde op het adres Boveneind V 27, werd geboren in 1860. Vanaf zijn tiende jaar heeft hy gezocht naar een weg om de Heilige Geest te mogen ontvangen. Op zyn vragen^in ver schillende kerken ontving hy geen andere raad dan om te bidden en af te wach ten. Dit bevredigd zyn ziel niet zodat hij reeds vanaf de t(jd toen hy nog een kleine jongen was in onrust en onvrede leefde betreffende zyn zieleheil. In 1904, hij was toen dus 44 jaar oud, overnachtte hij bij een familielid bui ten Veenendaal. Dit familielid vertelde hem dat hij van een naaister, die we- welijks naaiwerk voor hem verricht te, vernomen had dat er thans nog levende Apostelen waren. Bij nader Schriftonderzoek dat de gehele nacht duurde van slapen kwam die nacht niets kwam hij echter tot de con clusie, dat het niet alleen mogelijk was dat er Apostelen waren, doch dat ze er nog MOESTEN zijn. De heer Anbeek zocht toen contact met een Ambtsdrager van de destijds Hersteld Apostolische Zendingsgemeen te in de Eenheid der Apostelen in Ne derland en Koloniën en ging geheel in het geloof op. Hij kreeg rust, vrede en vreugde en alle angst voor eeuwigheid en toe komst verdwenen. de heer H. Alberts Voorganger „Nieuw Apostolische Kerk" te Veenendaal In 1904, op 4 augustus, ontving hij, juist zoals de Bijbel vermeldt door handoplegging en gebed van de destijds levende Apostel Kofman de Heilige Geest. Hij stond als een eenling in Veenendaal en predikte het Apostel woord aan een ieder die het maar ho ren wilde. Tot aan het jaar 1914 werd er Gods dienst gehouden in de voorkamer van zijn woning aan het Boveneind. De Gemeenschap stond onder de Voorgan ger van de Gemeente Utrecht. In 1922 ontving de heer Anbeek het Ambt van Voorganger in Veenendaal, hetgeen hij heeft gedragen tot 1934. Vanaf 1914 werden de Godsdiensten gehouden in het gebouw Nieuweweg 54. Genoemde heer Anbeek is ontsla pen op 7 september 1947 met een innig verlangen naar de eeuwigheid. Na deze korte schets omtrent het ontstaan van de Apostolische Gemeen te in Veenendaal zal de lezer zich on getwijfeld afvragen wat het Aposto lische geloof nu eigenlijk inhoudt. Het antwoord hierop kan kort zijn: De Leer der Nieuw Apostolische Kerk is niets minder dan dat wat Je zus Christus predikte toen Hij als „mens" op aarde wandelde met dien verstande dat het toen in de morgen stond van het genadetijdperk was en thans leven wij in de avondstond (eindtijd). De Nieuw Apostolische geloofsbroe ders en zusters verwachten de weder komst des Heeren spoedig en er wordt dagelijks gebeden dat de tijden ver kort mogen worden. Volledigheidshalve zij nog vermeld dat de naam „Hersteld Apostolische Zendingsgemeente der Apostelen in Nederland en Koloniën" in 1954 is ge wijzigd in „Nieuw Apostolische Kerk" zulks om de eenheid over de gehele wereld ook wat betreft de naam te bevorderen. Sedert 1953 is thans voorganger der Gemeente de heer H. Alberts, wonende Gortstraat 97 die ons tevens welwil lend bovenstaande gegevens verstrekte. Woensdag 17 juni 10 km. J. G. Sandbrinkstraat; Ra. Kerkewijk; La. Markt - Achterkerstraat; Ra. Bea- trixstraat; La. Zandstraat - Panhuis - Ruisseveen; Ra. Slaperdijk; La. Kooi weg - Munnikenweg; Ra. Rozenstraat; La. Gortstraat; Ra. Vendelseweg; La. Holleweg; Nieuweweg dwars overste ken; Buurtlaan West; Ra. Prins Bern- hardlaan - Zwaaiplein - Tuinstraat, fi nish. Woensdag 17 juni 15 km. J. G. Sandbrinkstraat; Ra. Kerkewijk; La. Markt - Achterkerstraat; Ra. Bea- trixstraat; La. Zandstraat - Panhuis - Ruisseveen; Ra. Slaperdijk; La. Kooi weg, onder viaduct Rode Haan door; La. Rijwielpad; le zandpad rechts over de Emminkhuizereng; einde; Ra. Kooi weg - Munnikenweg; Ra. Rozenstraat; La. Gortstraat; Ra. Vendelseweg; La. Holleweg; Nieuweweg dwars overste ken; Buurtlaan West; Ra. Prins Bern- hardlaan - Zwaaiplein - Tuinstraat, fi nish. Donderdag 18 juni 10 km. J. G. Sandbrinkstraat; La. Verlengde Tuinstraat tot Kerkewijk; La. Kerke wijk; Ra. Kanaal weg; La. Geerseweg; Rembrandtlaan; La. Adriaen van Osta- delaan; Ra. Dijkstraat; La. Mr. Heems kerkstraat; Ra. Dr. Schokkingstraat; La. Westersingel; Ra. Bergweg; La. Zandheuvelweg voorlangs de woning van de jachtopzichter Robbertsen, over het erf van de landbouwer Vlastuin, daarna linksaf op bosrand; Ra. Bosrand tot Slaperdijk; Ra. Slaperdijk; Ra. Dijkstraat. Op de Dijkstraat worden de wandelaars getracteerd op een koele drank, die beschikbaar gesteld wordt door de Veenendaalse Melkinrichting „De Vemiez", na rust Dijkstraat; La. Westersingel; Ra. Rembrandtpark - Rembrandtlaan; La. Geerseweg; Ra. Kanaalweg; La. Kerkewijk; Ra. Ver lengde Tuinstraat, finish. Donderdag 18 juni 15 km. J. G. Sandbrinkstraat; La. Verlengde Tuinstraat tot Kerkewijk; La. Kerke wijk; Ra. Kanaalweg; La. Geerseweg; Rembrandtlaan; La. Adriaen van Osta- delaan; Ra. Dijkstraat; La. Mr. Heems kerkstraat; Ra. Dr. Schokkingstraat; La. Westersingel; Ra. Bergweg; La. Zandheuvelweg voorlangs de woning van de jachtopzichter Robbertsen, over het erf van de landbouwer Vlastuin, daarna linksaf op bosrand; Ra. Bosrand tot Slaperdijk - rechtdoor over de heide achter langs hertenkamp, daarna rechtsaf op Dwarsweg aan; Ra. Dwars weg; Rechtsaf Slaperdijk; Linksaf Dijkstraat. Op de Dijkstraat worden de wandelaars getracteerd op een koele drank, die beschikbaar gesteld wordt door de Veenendaalse Melkinrichting „De Vemiez", na rust Dijkstraat; La. Westersingel; Ra. Rembrandtpark - Rembrandtlaan; La. Geerseweg; Ra. Kanaalweg; La. Kerkewijk; Ra. Ver lengde Tuinstraat, finish. Vrydag 19 juni 10 km. J. G. Sandbrinkstraat; Schrijverspark door tot Valleistraat; Ra. Valleistraat - Benedeneind; Ra. Dragonderweg - Rau- weveldseweg; Ra. Wageningselaan; La. Groeneveldselaan; Ra. Parallelweg; Ra. Ambachtsstraat, Industrielaan dwars oversteken op de Grift aan, over hou ten brug, daarna links J. G. Sandbrink straat finish. Vrydag 19 juni 15 km. J. G. Sandbrinkstraat; Schrijverspark door tot Valleistraat; Ra. Valleistraat; La. Polderweg; Ra. Vijgendam - Spits- bergerweg; Ra. Dragonderweg - Rau- weveldseweg; La. Wageningselaan - Veenweg; Ra. Noordelijke Meentsteeg; Ra. Middelbuurtsew.; Ra. Rauweveldse- w. zandpad, einde; La Wageningsel.; La. Groeneveldselaan; Ra. Parallelweg; Ra. Ambachtsstraat, Industrielaan dwars oversteken op de Grift aan, over hou ten brug, daarna links J. G. Sandbrink straat finish. Zaterdag 20 juni 15 km. J. G. Sandbrinkstraat; Schrijverspark eerste bitume weg rechts, over houten brug naar Industrielaan; Industrielaan dwars oversteken; Ambachtsstraat, over spoorwegovergang; Ra. Spoorlaan; La. Sparrenlaan; Ra. Dennenlaan; La. Groe- nelaan; La. La. Middellaan - rechtdoor Spoorlaan tot kippen fokkerij Diepe- veen; La. naar Middelbuurtseweg; Ra. Middelbuurtseweg; Ra. Noordelijke Meentsteeg, eerste Zandweg links tot Zuidelijke Meentsteeg; La. Zuidelijke Meentsteeg, bij viersprong rechtdoor; La. Veenweg - Wageningselaan; Ra. Rauweveldseweg - Dragonderweg, bij kruising rechtdoor, La. Spitsbergerweg - Vijgendam. Tussen Polderweg en bak kerij Van Kooten is gelegenheid bloe men in ontvangst te nemen. Om 18.00 uur wordt met begeleiding van drie muziekkorpsen afgemarcheerd, Vijgen dam; Zwaaiplein - Hoogstraat; La. Hoofdstraat - Markt - Kerkewijk; La. J. G. Sandbrinkstraat finish. Uitreiken medaille. (Laat op de Vijgendam geen papier achter. Zaterdag 20 juni 20 km. J. G. Sandbrinkstraat; Schrijverspark eerste bitume weg rechts, over houten brug naar Industrielaan; Industrielaan dwars oversteken; Ambachtsstraat, over spoorwegovergang; Ra. Spoorlaan; La. Sparrenlaan; Ra. Dennenlaan; La. Groe- nelaan; La. La. Middellaan - rechtdoor Spoorlaan tot kippen fokkerij Diepe- 1 veen; La. naar Middelbuurtseweg; Ra. J Middelbuurtseweg; Ra. Noordelijke Meentsteeg, eerste Zandweg links tot Zuidelijke Meentsteeg; La. Zuidelijke! Meentsteeg, bij viersprong rechtdoor; La. Veenweg - Wageningselaan; Ra. Rauweveldseweg - Dragonderweg, bij viersprong Ra. Meentdijk; La. Zuider kade; Linksaf Spitsbergerweg Vijgendam. Tussen Polderweg en bak kerij Van Kooten is gelegenheid bloe men in ontvangst te nemen. Om 18.00 uur wordt met begeleiding van drie muziekkorpsen afgemarcheerd, Vijgen dam; Zwaaiplein - Hoogstraat; La. Hoofdstraat - Markt - Kerkewijk; La. J. G. Sandbrinkstraat finish. Uitreiken medaille. (Laat op de Vijgendam geen papier achter. In hotel de Korenbeurs werd door de Chr. vak-Textielbond „Unitas" afd. Veenendaal, een be langrijke ledenvergadering gehou den, De voorzitter de heer J. Bruys, deelde mede dat hij om gezondheidsredenen genoodzaakt was zijn functie als voorzitter neer te leggen. Door het bestuur werd als kandidaat gesteld, de heer B. Blankespoor (Hol- landia Wol). Op deze ledenvergadering, die goed bezocht was. werd deze kan didaat met algemene stemmen gekozen. Na het afscheidswoord van de heen gaande voorzitter werd de voorzitters hamer overgedragen aan de nieuwe voorzitter. Deze begon met allereerst de heer Bruys hartelijk dank te zeg gen, voor hetgeen hij voor „Unitas" gedaan heeft. Hij wenste hem ook nog beterschap toe en besloot met hem als dank een boekenbon te overhandigen. De heer Blankenspoor vervolgde om de aanwezige leden op te wekken, waar mogelijk de werknemer in de textiel industrie er van te overtuigen, dat or ganisatie nog altijd een eerste vereiste blijft. Ieder die meent dat we tegen woordig geen vakbond meer nodig heb ben, waarschuwde hij, dat de proble men van nu wel anders, maar niet min der moeilijk liggen dan voorheen. Aan het einde van zijn rede stelde hij nog, dat hij hoopte met Gods hulp, die voor een ieder onmisbaar is, iets voor Uni tas te kunnen doen. Hierna werd het verdere bestuur aangevuld met een aantal nieuwe be stuurders. RECTIFICATIE In onze editie van vrijdag 5 juni j.l. werd vermeld, dat de Veenendaalse mevr. Hogendoorn een vierdaagse reis naar Londen kreeg aangeboden door het Ned. Ooorlogsgravencomité. Dit moet echter zijn door ,;The British Legion", de bond van Engelse oudstrijders, die als dank voor het verzorgen van de oorlogs graven in Nederland ieder jaar een twin tigtal Nederlandse klaprooscollectanten uit nodigen naar Engeland te komen. Door loting wordt dan bepaald wie van de collectanten in aanmerking komen. Afgewerkt op aanrecht- hoogte met hardplastic tafelblad. Liefst 130 I koelruimte voor Uw gehele weekvoorraad en allerhande extraatjes. Luxe en comfort voor f 298.- Haa! de schitterende kleurenfolder bij Bergweg 15 - Veenendaal - Tel. 2823 GEVRAAGD die in het vak opgeleid willen worden (min. eisen Techn. school) De Smalle Zijde 6, Veenendaal. Tel. 4119 's avonds aan te melden: P. Cornelissen, Westersingel 85 I, Veenendaal - Tel. 3977. OP DE te Rhenen is nog plaats voo.r EISEN: aan de automatische steenpersen. verantwoordelijkheidsbesef, vaardigheid in het bedienen van machines. VOORDELEN: hoge beloning 3-ploegendienst zonder zaterdag werk; prestatiepremie ruime vergoeding voor werkkleding. AANMELDING: dagelijks tot 17.00 uur aan de fabriek, 's Avonds bij de bedrijfsleider Vogelenzang 2,Rhenen. Het bestuur maakt bekend dat de voorjaarsschouw in district I (gebied Achter berg) zal worden gehouden op donderdag, 25 juni a.s. Gemeente-ambtenaar gehuwd, zoekt in verband met verandering van standplaats een TIJDELIJK per 1 juli Van Drielstraat 20, EMMEN Op ons borduuratelier hebben wij plaats voor Aanmelden Leinweberstraat 57, Veenendaal, Tel. 2265. Het hoofd van het gemeentebestuur van Amerongen maakt bekend, dat gedurende de termijn van maan dag 15 juni tot en met maandag, 13 juli 1964 voor een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage ligt: een ontwerp van een partiële herziening van het uit breidingsplan regelende de bebouwing in hoofdzaak betreffende een terrein voor zomerhuisjes te Over- berg, met uitvoerige kaart en toelichting. Belanghebbenden kunnen gedurende voormelde ter mijn bezwaren tegen het ontwerpplan indienen bij de gemeenteraad. Amerongen, 11 juni 1964. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, O. R. van den Bosch 1 OPEL REKORD type 1500 1962 1 OPEL CARAVAN met radio en Imperial 1958 VW de Luxe 1960 met schuifdak VW de Luxe 1960 VW de Luxe 1959 VW de Luxe 1958 met radio en schuifdak VW de Luxe 1957 RENAULT DAUPHINE 1958 Alle wagens worden onder garantie verkocht, finan ciering mogelijk. Tevens het adres voor het huren van Uw VW, OPEL of VW BUS. Alles prima materiaal en voorzien van buiten landse papieren. Dorpsstraat 112 - Renswoude - Tel. 08387-254 Met medewerking van bekende amateur teenager bands: THE BLUE SHARKS THE BEATNICKS THE VALLEY STARS DE STICORMA'S Entree: f 1,25 (kinderen f0,75) De opbrengst is bestemd voor een verenigingsgebouw te Ederveen. FRIBOURG-BEAUREPA1RE-VEEN ENDAAL VRAAGT voor de afdeling gereedschapmakery De taak van deze functionaris zal bestaan uit het lei ding geven aan een groep gereedschapmakers, alsmede de controle van de gereedschappen die vervaardigd worden, zoals: stempels, matrijzen enz. Vereist zijn: leiding gevende capaciteiten, ervaring in het zelfstandig vervaardigen van gereedschappen. Mi nimum leeftijd 30 jaar. Sollicitaties zowel schriftelijk als mondeling te richten aan ons adres ROZENSTRAAT 19, VEENENDAAL. Voor het maken van blouses vragen wij J. P. C. Leinweberstraat 4-6 Veenendaal vraagt voor haar faktureerafdeling Kantporervaring is geen vereiste. Aanmelden tijdens kantooruren. coupons 90 breedf 1.45 p. mtr. 120 breed f 1,95 p. mtr. Streep vallenf 1,45 p. mtr. Geborduurde vallen f 2,95 p. mtr. O vergordijnstoffen coupons f2,45 p. mtr. Nylon regenjassenf 17,95 Verder nog veel koopjes bij ons op de kraam voor de etalage. Vanwege de 5-daagse werkweek zyn wtf 's maan dagsmorgens tot 1 uur gesloten. Plastic JERRYCANS 10 ltrf5,75 BOTERVLOOT, plastic, wit met rood deksel f 0,49' BADMAT grote maat, frisse kleuren f 3,75 BADMINTON-RACKETS grote maat, complete set, verpakt in etui f3,95 KOMT U KIJKEN EN ZOEKT UW VOORDEEL BIJ Jan Steenlaan 67 Veenendaal Zandstraat 19 - Tel. 2489 - Veenendaal VOOR GAAT U NAAR •n

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 7