Rhenens Nieuwsblad CHRONISCHE ZIEKEN GENIETEN VOLOP IN „THIJMSE BERG Ds. Vijzelaar deed intrede bij de Herv. Gem. „Sola Fide" Prov. bondsdag gemeenteambtenaren Hengelaars hielden gecombineerde wedstrijd Wat nu weer...? 38e JAARGANG DINSDAG 16 JUNI 1964 Nr. 48 Verschijnt tweemaal per week in: Rhenen Eist Achterberg Veenendaal Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maandcrbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzcel 19 Rhenens jeugd viste om prijzen Weer succes voor S.D.V. Nieuws uit de omgeving O.B.K. houdt bazar Rhenenaren namen de leiding Geslaagd RENSWOUDE Nieuw bestuur V.V. Renswoude EDERVEEN Succesvolle teenermuzieksliow Voor advertenties en abonnementen: Boekhandel C. Waiboer, Herenstraat en Reklamebureau J. Baars, Fred. v. cL Paltshof 3, Rhenen en R. Rijkse, Dyk 8, Achterberg Redaktie en administratie: Parallelweg 10 Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven VALLE ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktpryzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden f 1,50, elk woord meer 10 cent Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Dank zij het initiatief van een Comité Vakantieweek Chronische zieken te Veenendaal is zaterdag voor 26 chronische zieken een vakantieweek begonnen in de camping „De Thijmse Berg". Op het mo ment dat zij zaterdagmiddag door particuliere auto's of de Roode Kruis ambulance werden aangevoerd, hadden vaardige handen van de leden van de Roode Kruiscolonne Veenendaal reeds van het theehuis een goede ziekenzaal gemaakt voor de dames. Een aantal heren vonden in een vakantiehuisje hun bedje al gespreid. Het was een gezellig en vooral zonnig begin van een week, die voor deze zieken een hoogte punt van het jaar is. Een week lang in een bosrijke omge ving met een heerlijke verzorging on der leiding van zuster Nannenberg. Er zijn voor de meesten invalidewagentjes, zodat korte wandelingen door de bos sen gemaakt kunnen worden. Verder zal elke avond een Veenendaalse pre dikant of pastoor de dagsluiting ko men houden. De organisatie kost veel geld en veel inspanning. Het geld is voor het groot ste deel bijeen gebracht door de Vee nendaalse fabrikanten, grossiers en win keliers. Het idee om voor de chronisch zieken een vakatieweek te organiseren werd vorig jaar besproken in de com missie van het Veteranenvoetbaltour- nooi, dat jaarlijks veel geld bijeen brengt voor de tocht voor ouden van dagen. Toen rijpte het plan om ook voor de chronisch zieken, die deze tocht niet kunnen meemaken, iets te doen. En zo werd uit deze commissie van het Ve- teranenvoetbaltournooi een andere commissie gevormd, die al dadelijk met haar werkzaamheden begon. Zo kon vorig jaar een eerste groep van 16 chronisch zieken van een week vakantie genieten op „De Thijmse Berg" onder Rhenen, waar de heer A. van Erk zich een goede gastheer toon de. Dit jaar zijn het al 26 zieken die van dit initiatief kunnen profiteren. De selectie is gemaakt door de wijk verpleegsters van het Groene Kruis te Veenendaal, die dagelijks op pad zijn en dus als geen ander kunnen beoor delen, wie voor deze tocht in aanmer king kunnen komen. Er moest een be paalde selectie worden toegepast, om dat er meer aanvragen waren dan plaatsen. Het comité hoopt, dat velen deze week nog eens een kijkje komen ne men bij deze Veenendaalse zieken en vooral degenen die een financiële bij drage hebben verstrekt, zijn van harte welkom. Het is hartverwarmend om te zien met welke liefde deze zieken wor den omringt en te constateren, hoe van dit alles genoten wordt. Voor zuster Nannenberg, die aan vankelijk haar snipperdagen en enkele vakantiedagen voor dit doel wilde op offeren, was er al een aangename ver rassing van de zijde van de directie van „Heimerstein", waar zij als ver pleegster werkzaam is. Toen de direc tie vernam, dat zuster Nannenberg voor dit doel haar vrije dagen opofferde, werd haar medegedeeld, dat zij deze week extra vrijaf kreeg, zodat zij toch ook nog voor haar zelf vakantie zal kunnen nemen. Zo begon aan alle zij den zonnig deze vakantieweek voor de chronische zieken uit Veenendaal. De hengelaarsvereniging „De Voorn" te Rhenen organiseerde zaterdagmiddag in de Rijn een wedstrijd voor jeugdige leden. Of het te wijten was aan het warme weer weten we niet, maar er waren in elk geval slechts een tiental jongelui opgekomen om aan deze wed strijd deel te nemen. Desondanks werd er gezellig gehen geld. De uitslag luidde als volgt: 1 R. Albers Hzn, 375 gram; 2 N. v. Dijk, 110 gram; 3 T. v. Maanen, 98 gram; 4 J. J. Arends D. Czn., 80 gram; 5 A. v. Maanen, 65 gram. Ook degenen die niets hadden gevangen kregen als pleis ter op de wonde een leuke prijs, zodat deze middag voor alle deelnemers goed afliep. Op zaterdag 20 juni wordt er voor de leden - groot en klein - wederom een onderlinge wedstrijd gehouden. Het in- leggeld hiervoor bedraagt f 1,Men kan zich tot en met 19 juni voor deel name opgeven bij het bestuur, terwijl men zaterdagmiddag om half vier ver zamelt bij het Centrum (H. P. v. Noort). De wandelsportvereniging „Sterk Door Vriendschap" te Rhenen heeft jongstleden zaterdag weer aan een tweetal wandelsportevenementen deel genomen. De senioren gingen naar Arnhem, waar zij deelnamen aan de aldaar ge organiseerde „Open het dorp"-wandel- tocht. De uitslag hiervan is niet bekend, daar men niet op de prijsuitreiking heeft gewacht. Trokken de senioren oostwaarts, de junioren gingen westwaarts en wel naar Amerongen, waar zij met 472 punten de eerste prijs behaalden, plus de wissel beker en de hoogste lof van de jury voor de leiding. Hoewel de beide tochten zeer werden gewaardeerd vanwege het fraaie par cours dat was uitgezet, waren de wan delaars blij dat zij het erop hadden zit ten vanwege de tropische hitte. De Roode Kruiswagen reed af en aan om de chronisch zieken voor 8 dagen op hun plaats van bestemming te brengen n.l.„ De Thijmse Berg", waar de zieken van een vakantie bij uitstek nu reeds volop genieten. Ruim een jaar na het vertrek van ds. W. Goedhart naar Emmen heeft de Her vormde noodgemeente „Sola Fide" te Veenendaal weer een tweede predikant. Ds. G. C. Vijzelaar, komende van Deil en Enspijk, heeft zondag in een avond dienst zijn intrede gedaan bij „Sola Fide", nadat hij in de morgendienst in zijn ambt was bevestigd door ds. C. van Endt uit Utrecht. Onder de talrijke genodig den die de intrededienst bijwoonden was o.a. het Breed Moderamen van de Pro vinciale Kerkvergadering, verschillende plaatselijke predikanten van andere kerkgenootschappen en afgevaardigden van het Veluws Verband van Evangelie- satieverenigingen. Ook ds. Goedhart uit Emmen, die ook de morgendienst had bijgewoond was bij de intrededienst, alsmede de bevestiger van ds. Vijzelaar, ds. Van Endt. Het college van b. en w. was voltallig aanwezig. Nadat ds. Vijzelaar had gelezen Psalm 98 en 1 Corinthiërs 1 van vers 1 tot en met 9, nam hij zijn tekst uit 1 Cor. 1 3. „Genade zij U en vrede van God, onzen Vader, en van den Heere Jezus Christus". Ds. Vijzelaar begon met er op te wijzen, dat hij zelf niets te zeggen had, maar dat hij als predikant in den naam van God en in Zijn opdracht wel iets zeggen had. Het is een bekende tekst die hij als onderwerp van de prediking gekozen had, waarin het gevaar schuilt, dat we er niet meer naar luisteren. We horen het, zonder precies te weten wat hiermede precies bedoeld wordt. Paulus begint vele van zijn brieven met deze woorden en ook God wil ons tegemoet komen met deze LUNTEREN. In het congrescentrum „De Blije Werelt" opende Prins Bern- hard verleden week de internationale conferentie van Christen-officieren. Het gezelschap bestaat uit enkele honderden personen en deze zijn af komstig uit Nederland, West-Duits- Jand, Engeland, Ver. Staten van Ame rika, Finland, Italië en Ghana. ZEIST. De Zeister Kunststichting brengt zaterdag 4 juli de operette „Das Land des Lachelns" van Frans Léhar in het openluchttheater. Dit is de eerste avondvoorstelling in een reeks van festiviteiten die in de maanden juli en augustus zullen worden gehou den. BUNNIK. De jaarlijkse demonstratie en tentoonstellingsdag voor de Neder landse fruitteelt trok ook dit jaar weer duizenden bezoekers uit bin nen- en buitenland. De aanwezigen zagen onder meer een trilapparaat „.elektroschudder" dat de vruchten van de boom schudt en ze dan netjes op een onder de boom gespannen zeiltje, opvangt. "WAGENINGEN. Drie inwoners van Wageningen hebben deelgenomen aan de 5e tweedaagse van Bern in Zwit serland. De jeugd kon op deze wan deltocht deelnemen aan de 2x20 km, terwijl voor de ouderen een 2x30 of 2x40 km tocht was gepland. De heer en mevrouw Van Dorland-Ver- hoef, De Sav. Lohmanstraat 56, Veenen daal, hopen hun gouden huwelijksdag te beleven op 27 juni a.s. Het echtpaar, 73 en 70 jaar, mag zich nog in een goe de gezondheid verheugen en genieten van een welverdiende rust. De heer en mevrouw Van Dorland, geboren in Vee nendaal, zijn in hun leven eenmaal bui ten 't Veen gaan wonen, n.l. toen de heer Van Dorland een technische func tie kreeg bij de N.S. in Utrecht, waar ze woonden van 1913 tot 1950. Het echt paar heeft 5 kinderen gehad, 4 zijn er nog in leven, 11 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. Op 26 juni a.s. zal deze dag feestelijk worden gevierd in het N.V.V. gebouw aan de Verlengde Tuinstraat. woorden, hoewel God in 't geheel niet verplicht is om ons te ontmoeten, zodat wij geen enkel recht hebben om tot Hem te komen. En hoewel de mensen zich vaak niet willen buigen of overgeven, komt Hij met zijn genade en zijn vrede tot de mensen. Met de woorden van deze tekst wil God de mensen oproepen tot een ontmoeting. „En om dit gesprek voor te bereiden ben ik hier gekomen; als een heraut van God en als dienaar van Jezus Christus. God wil met uitgestrekte han den tot ons komen, aldus ds. Vijzelaar, maar Hij wil ook, dat wij hem met open armen ontvangen en in zijn vrede en ge nade zullen leven. Nadat het kerkkoor de prediking had af gesloten met twee coupletten van Ge zang 135, „Dankt dankt nu allen God", waarna de gemeente het drde vers mee zong, werd de dienst door ds. Vijzelaar beëindigd. Na de dienst sprak ouderling Hoen ders namens de Hervormde Gemeente „Sola Fide" een welkom tot ds. Vy- zelaar en zyn gezin. Kerkrechtelijk gezien is „Sola Fide" een noodge meente, waardoor de taak van de nieuwe predikant moeilijker is. De houding van de andere hervormde gemeente is teleurstellend, maar men blijft nog altijd op een hereniging hopen. Ou derling Koenders bracht tevens ds. Bos dank voor het extra werk dat op zijn schouders heeft gerust tijdens deze vaka- ture. Op verzoek van ouderling Koenders zong de gemeente staande de nieuwe pre dikant gezang 180 toe: „Beveel gerust Uw wegen". In een persoonlijk dankwoord bracht ds. Vijzelaar dank voor de woorden en de ze genbede en hij sprak de wens uit, dat God deze zegenbede zal vervullen. Hij bracht het bestuur en kerkeraad dank voor het vertrouwen, d-at zij in hem hebben willen stellen en bracht tevens dank voor de wijze waarop men hem in Veenendaal had ontvangen. Het Breed Moderamen van de P.K.V. bracht hij dank voor hun aan wezigheid en dank voor het beroep dat zij uitgebracht hadden. Ds. Van Endt was hij zeer erkentelijk om hem te willen bevestigen en waarop hij dit had gedaan. Met ds. Bos hoopte de nieuwe predi kant nauw te kunnen samenwerken en ook ds Goedhart was hy zeer er kentelijk voor zyn aanwezigheid. Ook het college van burgemeester en wethouders en gemeentesecretaris bracht hij dank voor hun aanwezigheid bij deze intrededienst. Nadat hij ook de predikan- Ds. G. C. Vijzelaar ten van andere gemeenten en de verschil lende kerkeraden had dank gebracht voor hun \aanwezigheid, alsmede verschillende gemeenteleden uit zijn vroegere gemeente Deil en Enspijk, sloot ds Bos deze dienst af door zijn collega welkom te heten en de groeten over te brengen van de kleine protestantse gemeente in Aalst (België). In die Belgische gemeente is vandaag ook meegeleefd met de komst van ds. Vijzelaar bij ,Sola Fide" en er is daar ook voor „Sola Fide" gebeden. Het koor sloot daarna deze dienst af met het zingen van Gezang 135. Na de dienst maakten vele gemeente leden van de gelegenheid gebruik om ds. Vijzelaar en zijn echtgenote de hand te drukken en welkom te heten. Ds. C. van Endt had in de morgen dienst zijn bevestigingstekst genomen uit Handelingen 9 13. „En Ananias ant woordde: Heere, ik heb van velen over dezen man (Saulus) gehoord". Na de bevestiging werd ds. Vijzelaar staande toegezongen Gezang 269 vers 2. KERSENRIT De MAC Veenendaal organiseert za terdag 20 juni weer haar traditionele kersenrit. De lengte van de rit is on geveer 60 km en staat open voor auto's motoren, scooters en bromfietsen. Deelnemers kunnen zich inschrijven bij Hotel „Stuyvenberg" te Eist (U) vanaf 2.00 uur, terwijl de eerste deel nemer om 2.30 uur zal starten. De nieuwe uniformen van de muziek vereniging „Oefening Baart Kunst" doen het goed, maar dat waren niet de enige wensen die men had, want ook een aantal instrumenten zijn aan ver nieuwing toe. Om dit te bereiken houdt men op 18, 19 en 20 juni a.s. (dus donderdag, vrijdag en zaterdag) een bazar in het Eigen Gebouw. Er zijn talrijke aardige attracties. De zaal is des avonds om 7 uur open tot 12 uur, behalve op vrij dagavond, dan sluit men om 02.00 uur. Zaterdagmiddag vanaf 2 uur is het speciaal voor de kinderen, terwijl za terdagavond ook het rad van avontuur zal draaien. Wij vernamen nog, dat de toegang geheel gratis is en dat iedere 50ste bezoeker een verrassing ontvangt. Zaterdag hebben niet minder dan 120 gemeente-ambtenaren uit de Zuid-Oost hoek van de provincie Utrecht hun jaarlijkse provinciale bondsdag gehouden van de Ned. Bond van gemeente-ambtenaren. De leden van deze Bond uit de onder afdeling Zuid-Oost Utrecht verzamelden zich in de morgenuren in Hotel Dart huizen. Na een kopje koffie ging men de stuwen aan de Lekdjjk tussen Ame rongen en Wyk by Duurstede bezichtigen, waar ambtenaren van de Rijkswater staat het gezelschap deskundige voorlichting gaven over de noodzakelijkheid van de bouw van deze stuwen. Het gehele bouwcomplex werd in ogenschauw genomen. Via het Berg huis in Amerongen ging het gezelschap naar Veenendaal, waar het gemeente bestuur van Veenendaal de Bondsleden met hun dames een officiële ontvangst gaf in Hotel „De Korenbeurs". Hier werd de lunch gebruikt. Na de lunch hield de burgemeester van Veenendaal, mr. dr. J. Hazenberg een zeer interes sante causerie over het verleden, he den en toekomst van Veenendaal. Bur gemeester Hazenberg gaf zijn aandach tig gehoor een overzicht van het onbe langrijke turfgraversdorp in de 16e eeuw en het huidige handels- en in dustriecentrum, waar dagelijks ruim 6000 mensen in de industrie hun werk De eerste van de zes gecombineerde hengelwedstryden die de verenigingen uit Wageningen, Renkum, Oosterbeek, Ede, Veenendaal en Rhenen ieder seizoen houden, vend j.l. zaterdagochtend plaats in de Kreelseplas by Ede. Er werd deze ochtend veel vis gevangen en hoewel de Rhenena,ren over het algemeen geen „plas"vissers zijn, bleken zij zeer goed op dreef, want zy wisten de eerste plaats te bezetten. De uitslag was als volgt: 1 Rhenen 1325 gram; 2 Oosterbeek 1091 gram; 3 Veenendaal 926 gram; 4 Wageningen 547 gram; 5 Ede 543 gram en 6 Ren kum 65 gram. De persoonlijke prijzen werden als volgt gewonnen: 1 Geurtse, Oosterbeek 829 gram; 2 W. v. Zetten, Rhenen 538 gram; 3 Binsbergen 405 gram; 4 v. d. Kent, Ede 385 gram; 5 N. Lodder, Rhenen 318 gram; 6 H. Albers, Rhenen 298 gram. Een extra prijs werd nog toegekend aan H. Pleyler te Rhenen, voor het vangen van de kleinste vis en deze lilliputter bleek een lengte te Aan het Utrechts Conservatorium slaagde onze plaatsgenoot, de heer G. J. L. v. Stempvoort voor de onderwijs akte A (hoofdvak orgel). Hij studeerde orgel bij Stoffel van Viegen en impro visatie bij Cor Kee. De heer Van Stemp voort is o.a. organist van de Cunera- kerk en leraar aan de Streekmuziek- school „Kesteren en Omstreken". Donderavond 11 juni kwam de v.v. Renswoude in een algemene ledenvergadering bijeen. Ondanks het vrij grote aantal, dat zich als lid had opgegeven, bleken slechts 20 leden, inclusief het oude be stuur, aanwezig te zijn. De voorzitter opende de vergadering en hierna volgden de verslagen van de secretaris en de penningmeester. Het bleek, dat de financiën er goed voor stonden. Het belangrijkste punt volgde daarna, n.l. de verkiezing van een nieuw be stuur. Tot voorzitter werd de heer J. D. Overeem gekozen, die deze func tie voorlopig voor een jaar op zich wil de nemen. Verder werden gekozen de heren J. Bouman, C. diepeveen, P. C. Grundman en J. Vermeulen. Deze he ren zullen onderling de openstaande functies verdelen. Tevens werd nog een kascommissie benoemd. Voorzitter Overeem nam met de nieuwe bestuursleden plaats achter de groene tafel. De heer H. de Ruiter, die elf jaar op voortreffelijke wijze de kas beheerd heeft, werd bij zonder veel dank gebracht. De ere-voorzitter, jonkheer Taets van Amerongen, dankte tenslotte het af getreden bestuur voor het vele verrich te hebben van 3 cm. ook een prestatie van deze hengelaar om iets dergelijks te verschalken. vinden. Het huidige woningbouwbeleid staat volgens burgemeester Hazenberg een stormachtige groei van Veenendaal, dat nu 25.000 inwoners telt, beslist in de weg. Onder leiding van enkele ambtenaren van de dienst van gemeentewerken van Veenendaal werd daarna een rondrit gemaakt door de nieuwe woonwijken van Veenendaal en enkele fabriekscom plexen in ogenschauw genomen. Via de prachtige bosrijke omgeving tussen Veenendaal en Rhenen verbleef men nog enige tijd in het restaurant „De Koningstafel" in Rhenen, waarna een einde kwam aan een weliswaar tropisch warme, doch uitermate ge slaagde dag. De Spaanse surrealistische schilder Salvador Dali zei onlangs van zich zelf: „Als er vier Dalis's op de we reld waren, zou zij onbewoonbaar zijn." En in zijn nieuwste boek dat is getiteld „Dagboek van een genie" schrijft hij: „Ik houd maar van een Verkoolde balken bleven over van de schuur op het erf van de heer Verschuur te Ederveen na de brand van vrijdagavond. Een van de hoogtepunten, die de heer en mevrouw Oostenbrugge op hun 50- jarige huwelijksdag beleefden, is onge twijfeld het bezoek geweest van burge meester mr. dr. J. Hazenberg en zijn echtgenote, die zich onder de velen be vonden die het bruidspaar hebben ge lukgewenst. te werk en wenste het nieuwe bestuur veel succes toe. Op een volgende ver gadering zullen meer interne zaken be sproken worden. Zaterdagavond waren meer dan 500 teeners naar het voet balterrein aan de Schras ge komen voor de daar georgi niseer de teenagershovv t.b.v. het te stich ten Dorpshuis. Na deze zeer warme zaterdag zag het er naar uit dat er 's avonds onweers buien zouden losbarsten, maar gelukkig bleef het de gehele avond droog. De jongelui genoten intens van de geboden teenermuziek en twistten mee dat het een lieve lust was, vooral toen tegen het einde een Beatle-achtig program ma werd afgewerkt. Behalve de plaatselijke band The Blue Sharks, die weer een uitstekend repertoire afdraaiden, waren er The Beatnicks, The Valley Stars en de drie zingende meisjes De Sticorma's uit Renkum. Het geheel viel bij het grote teenerpu bliek ten zeerste in de smaak. HERVORMDE KERKERAAD BRACHT NIEUW BEROEP UIT Door de kerkeraad van de Hervormde gemeente te Ederveen werd in de va- kature ds. K. Schipper een beroep uit gebracht op ds. G. de Bie uit Aalst (Gld.). schilder: Dali! Maar hij is een slecht schilder, alleen zijn anderen nog slechter dan ik." De uitgave 1964 van de Encyclope die Britannique wijdt niet minder dan een hele kolom aan de Engelse teener-idolen „De Beatles". Toen de schrijver Nerin Gun in zijn boek over wijlen president Kennedy had gesteld dat Oswald wel eens niet de moordenaar kon zijn geweest, heeft zijn vrouw wekenlang geen woord tegen hem gesproken. ■ö- Zeven leiders van de Israëlische vak bond voor havenarbeiders te Elath zijn in hongerstaking gegaan. Zij wilden de economie van hun land niet ontwrichten door een algehele staking af te kondigen. Na 5 dagen verkeerden twee van hen al in staat van uifputting. Zij hadden toen ech ter al bereikt dat de openbare me ning druk op de regering ging uit oefenen. Tel. 3184

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 1