LANCOME TREKKINGUJST 1963 NIET ONGUNSTIG VOOR KONINKLIJKE V.S.W. _J|Ëj Van BEEK Een ideale comfortabele R0TANST0EL een vrijstaand WOONHUIS Mocht U één van de gelukkigen zijn, door een bij ons uitgegeven lot verzoeken wij U zich met ons in verbinding te stellen. Gemeenteraad Renswoude vergaderde 600 Spartanen zaterdag op de been en in actie s Aewny.fcnsen Geef invallen die goed 5 uitvallen Vakantie Chronisch zieken Vaderdagtip VAN SCHUPPEN Armenwet - Alg. Bijstandswet Rondvraag ELST OVERHEMDENen WEEK-ENDERS herenmodes I en konfektïe U kunt het toch niet afschreeuwen S 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor Kanaalweg 2 - Veenendaal Tel. 08385-2918? na 6 uur 3325 Biedt te koop aan VAN DE ACTIE „ONS KIND" TEN BATE VAN HET PRINSES BEATRIX FONDS Hoofdstraat 61 -65 VEENENDAAL De raad van commissarissen van de Koninklijke Vcenendaalsche Stoomspinnerij en Weverij N.V. stelt de aandeelhouders voor over het jaar 1963 een dividend uit te keren van ÏO1/», waarvan 5'/o in contanten en 5desgewenst in aandelen, welke ten volle delen in de bedrijfsresultaten van 1964. Dit op voorstel van de N.V., die in haar jaarverslag over 1963 tot haar voldoening kan mededelen, dat het bruto-exploitatiesaldo is gestegen van f 852.633,— over 1962 tot f 1.240.330,—. Deze verbetering was mede mogelijk dank zij het reeds in het vorige jaarverslag gereleveerde streven het produktiepakket dusdanig te ontwikkelen, dat het gedeeltelijk valt buiten het algemeen textielpatroon. Dit is voor de directie aanleiding om met de structuurwijziging van het bedrijf, waar mogelijk, door te gaan. Van een normaal rendement is, volgens de directie geen sprake, voorzover de produkten hun afzet vinden binnen het conventionele gebied van de textielindus trie. Dit rendement wordt o.a. nadelig be- invloed door: onderbezettingsverliezen door onvol doende aanbod van arbeidskrachten; het achterblijven van de arbeidspro- duktiviteit bij de stijging van het loon niveau; de overheidsmaatregelen, die stabili satie van de prijzen ten doel hebben, hou den onvoldoende rekening met de situatie waarin de textielindustrie zich bij het van kracht worden van die maatregelen bevond. De omzetten zijn in 1963 niet onbelang rijk toegenomen en in het eerste kwartaal van 1964 zette die stijging zich voort. De directie houdt zich evenwel aan de voor zichtige kant door mee te delen, dat af gewacht moet worden in hoeverre hier kan worden gesproken van een inciden tele verhoogde vraag, voortvloeiend uit verwachte hoge prijzen als gevolg van de loon- en kostenbeweging. De vooruitzichten voor 1964 kunnen niet ongunstig genoemd worden, maar er zjjn volgens de directie en aantal onzekere factoren, zoals loon-, kosten- en prijsbewegingen alsmede de ver dere ontwikkeling van de vraag, die een voorspelling van de resultaten op dit moment speculatief maken. Behalve het voordelige exploitatiesaldo van f 1.240.330,kon aan interest, winst uitkering enz. totaal voordelig worden voor h ïi idverzorging en make-up parfums öuoQisteRTj en fotoh&ndel ZANDSTR./ VEENENDAAL Telefoon'K 8385-2472 W.S.V. „DE RITMEESTER" VIERDE HAAR 10-JARIG BESTAAN Vrijdag j.l. vierde de w.s.v. „De Ritmeester" haar 10-jarig bestaan in het gebouw van de muziekver eniging Caecilia aan de Klaaska- terstraat. De heer Breekvelt, voor zitter, oprichter en leider, opende om 8.15 uur de feestelijke avond met een speech. Spreker merkte op, dat hij precies tien jaar geleden de vereniging oprichtte met 30 leden. Er zijn in die tien jaar heel wat donkere wolken geweest. De spreker ver heugde zich, dat hij kon meedelen, dat de vereniging nog 28 leden telt. Hij bracht zijn dank dan ook over aan de leden en genodigden, ook voor de heer Van Kroes- bergen, zaalchef. Daarna stelde de heer Breekvelt voor met z'n allen naar de Muzikale Clown, de heer Van Orden uit Wageningen, te kij ken. De heer Van Orden wist zijn publiek te vermaken, door een glimlach en een traan. Op de feestelijke avond werd even stilte gevraagd door mej. M. van Eden en de heer G. Hardeman, die met een mooie speech mevr. Breekvelt bloemen aanboden. Ook de leider, de heer Breek velt, werd een cadeau aangeboden en wel door de leden, die met gulle hand een pracht horloge met inscriptie gaven. Zij spraken de wens uit, dat de heer Breek velt nog vele jaren voor de w.s.v. „De Ritmeester" de kroon zou mogen span nen. Ook voor alle andere Veenendaalse verenigingen voor wie hij altijd klaar staat zijn vrije uren op te offeren. Zo werd de avond met veel plezier tot het nachtelijk uur doorgebracht, totdat voorzitter Breekvelt om 1.00 uur de avond besloot met een dankwoord aan alle aan wezigen. De jubilerende vereniging kan met trots op deze avond terugzien. Een overhemd, een das, m een weekendshirt, een sjaal, sokken, zakdoeken. Allemaal om vader te ver- J rassen met vaderdag. Nog beter als U het mooiste 2 kiest uit de herenmode- J collectie van HOOFDSTRAAT 90, VEENENDAAL Telefoon (08385) 2163 geboekt f 486.949,waardoor in totaal f 1.727.279,op de creditzijde van de verlies- en winstrekening kon worden ge bracht. Het voordelig saldo hierop be draagt f 398.745,—, van welk bedrag 2 ton bestemd is als dividend voor de aandeel houders. Ten aanzien van de bedrijven, waarin de „moeder-N.V." deelneemt worden ook enkele opmerkingen gemaakt. Everwaer Veenendaal N.V. toonde ten opzichte van 1962 een aanmerkelijke ver betering. De directie verwacht dat de vraag naar Everwaer-produkten nog ver der zal toenemen. Staflex (Nederland) N.V. en Industrie- und Handelsgesellschaft m.b.H. te Düssel- dorf gaven een gezonde ontwikkeling te zien. In Inter-Union N.V. traden aanloopver liezen op. Er mag worden verwacht, dat deze aanloopmoeilijkheden tot het verle den zullen behoren. Bij Hollantor N.V. was de gang van zaken gunstig. Aan het personeel der KVSW wordt dank gebracht voor de toewijding in het afgelopen jaar. De heer J. M. J. Bonnike zal zijn functie als gedelegeerd commissaris neerleggen, terwijl de heer J. Botten- heim (sr.) zich per 31 juli a.s. uit de directie zal terugtrekken. Maandagavond kwam de Raad der Gemeente Renswoude in de Raadszaal van het gemeentehuis in vergadering bijeen. Burgemeester Hosang opende de raadszitting en heette alle leden de raad was vol ledig welkom. Hierna werden de notulen door de heer Van 't Wout voorgelezen. Deze notulen werden ongewijzigd vastgesteld. Bij het punt betreffende de verkoop van woningen aan de Oude Holleweg merkte de heer Vermeulen (A.R.) op, deze koop toe te juichen en hij hoopt dat meerderen dit voorbeeld zullen navolgen. De voorzitter ziet hierin zelfs een goede mogelijkheid tot bezitsvorming, temeer daar de prijs zeer gunstig is. De heer Zweers (P.v.d.A.) vraagt of de kopers deze woningen weer mogen verkopen aan anderen. Voorzitter zegt, dat hiertegen voor deze woningen geen enkele ministeriële bepaling is. Het is geen kleinigheid om een sportvereniging van om en nabij de 600 leden sterk voor het publiek te laten optreden. De Veenendaalse gymnastiekvereniging „Sparta" is er tot nu toe echter nagenoeg steeds in geslaagd dit tweemaal per jaar waar te maken, door het geven van een winter- en een zomeruitvoering. Als het weer meezit „draait" Sparta a.s. zaterdagavond zijn zomeruitvoering. De demonstraties van de vele groepen zullen plaatsvinden op het sportcomplex van de voetbalvereniging „Veenendaal" aan de Bergweg. Het is de bedoeling om hieraan een mars door Veenendaal te laten vooraf gaan. In hun keurige witte turnpakjes zullen de Spartanen zich aan Veenendaal vertonen om aansluitend daaraan om zeven uur hun kunnen te tonen. Het programma dat wordt afgewerkt is zeer gevarieerd. Het zal bestaan uit vrije oefeningen, grondgymnastiek, groeps- springen al dan niet met toestellen, het meer geijkte toestelwerk als brug, rek en ringen en daarenboven verschillende demonstraties in meer massaal verband. In verband met het enorme ledental Geslaagden examen handmelken In de afgelopen week zijn in deze om geving twee examens voor "handmelken gehouden. Het eerste examen werd ge houden op donderdag 11 juni 1964 des morgens om 5.15 uur op het bedrijf van A. v. Veldhuizen te Renswoude. Op dit bedrijf slaagden de volgende kandidaten: C. C. Roelofsen te Renswoude met 183 punten; E. Buitenhuis te Vee nendaal met 170Vs punt. Eén kandidaat moest afgewezen worden. Leidster van deze cursus was mej. R. v. Dijk te Rhenen. Als jury traden op de heren: C. A. Roe- leveld te Benschop en H. Henken te Rhenen. Arbiter S. Idserda te Utrecht. Het tweede examen werd gehouden op vrijdag 12 juni des morgens om 6.30 uur op het bedrijf van de gebr. Henken te Rhenen en wel in tegenwoordigheid van de burgemeester van Rhenen. De volgende kandidaten slaagden voor dit examen: J. M. v. Laar te Rhenen met 178l/z punt; mej. N. A. M. Vonk te Eist met 167'/2 punt; J. J. G. v. Laar te Rhenen met 1661/» punt. De leider van deze cursus was H. Hen ken te Rhenen. De jury bestond uit mej. R. v. Wijk te Rhenen en dhr. C. A. Roeleveld te Ben schop. Arbiter S. Idserda te Utrecht. Wij waren heerlijk in ons sas Toen 't eind'lijk dertien juni was De datum voor vakantie Wij worden weer eens echt verwend Met hart'lijkheid, al zonder end Men weet wat te presteren De Thijmse Berg was weer ons doel Dat gaf alwee een blij gevoel Die camping is reusachtig d'Ontvangst was werkelijk enorm Het comité was weer in vorm 't Werd bijna ons te machtig Het comité „De Grote Drie" U welbekend, u weet dus wie Zijn wij weer veel verschuldigd En wisten wij, hoe 't moet gedaan Dan werden zij gewis spontaan Oprecht en warm gehuldigd -H- Ook 't Roode Kruis staat nergens voor Het pakt maar aan, en zet maar door Actieve hulp voor allen In 't kleine is het zelfs nog groot Een uitkomst vaak in grote nood En hulp in veel gevallen Het team werkt soepel en gezwind En maakt zich steeds nog meer bemind 't Is alles toch zo treffend Het doet ons allen daag'lijks goed Te zien hun werk, vol lust en moed Zo mooi, zo hartverheffend De keukenpieten zijn paraat En als er iets te sissen staat Wordt er iets goeds gebrouwen En met een lach op hun gezicht Wordt er iets smakelijke verricht Waar allen zeer van houden Het kampbeheer is niets te veel Dat is een zeer belangrijk deel Zo kan weer alles slagen De gevers die hier achterstaan Ze hebben weer iets groots gedaan Wij voelen ons gedragen Het is vaak stil in ons gemoed, Door 't goede dat hier wordt ontmoet Er wordt een lied gezongen Zo zijn wij allen zeer verblijd Vervuld van grote dankbaarheid Wees daar toch van doordrongen De chronisch zieken. is „Sparta" tegenwoordig gesplitst in twee „oefeneenheden", Veenendaal-noord en Veenendaal-zuid. Wat de vrije oefeningen van sommige leeftijden betreft heeft men dezelfde oefeningen apart ingestudeerd. Deze zullen echter gezamenlijk worden gedemonstreerd. Bijzonder aardig lijkt het ook, dat noord en zuid gelijktijdig twee verschillende oefeningen zullen uitvoe ren, evenwel op dezelfde muziek. De algehele leiding berust bij de heer Wicher Vaartjes. Voor het instuderen en uitvoeren van de oefeningen zijn in totaal vijf leiders en leidsters verantwoordelijk. Om de onkosten te dekken zal een ma tige entree worden geheven. De route van de mars is als volgt: Ko ningin Julianaschool (start), Kerkewijk. Rembrandtlaan, Frans Halslaan, Klaas Katerstraat, Slotemaker de Bruïneplein en -straat, Dr. Colijnstraat, Dr. de Visser straat, Schimmelpenninckstraat, Bergweg. Geef hem een prachtige wasbare stropdas f3,95 dubbele stuks aanbieding 2 stuks voor f5,— flPTFT HOOFDSTRAAT 89 VEENENDAAL Over de subsidie aan de Prov. Utr. Ver. ter Bevordering der Hygiëne van Moeder en Kind, etc. valt op te merken, dat een bedrag van f 150,per jaar niet over schreden zal worden. Hier is dan rekening gehouden met een vermeerdering van de zittingen van het bureau. De heer Vermeulen vraagt of dit nu gezien moet worden als een subsidie aan de kruisvereniging. Voorzitter ontkent en zegt dat de gemeente bovendien in deze zaak nog nimmer subsidie heeft verleend. Ten aanzien van de verhoging van de jaarwedde der wethouders constateerde de heer Zweers dat B en W niet willen ver hogen tot f 1700,per jaar. Voorzitter acht dit niet reëel, omdat in deze kleine gemeente reeds verhoogd werd tot f 1550. Ook n.a.v. het volgende punt betreffende de destructieverordening heeft de heer Zweers een vraag. „Kan op het deponeren van vuil in de confiscaatemmers controle uitgeoefend worden en zo ja, door wie?" Dit doet volgens voorzitter het destructie bedrijf zelf en op den duur kan men zelfs nagaan wie de schadelijke voorwerpen tussen het vuil gooien. Bij het bespreken van de verschillen tussen Armenwet en A.B.W. kwam naar voren dat de A.B.W. in principe haar grondslag vindt in de Armenwet van 1912. Het kwam n.l. voor dat geen enkele bijstand verleend werd en dat de Kroon dan wel degelijk een beslissing kon ne men in het verstrekken van steun. Nu wordt in de verordening o.m. ge sproken over het benoemen van een commissie van Bijstand en een com missie van Advies. Aangezien vele gemeenten erg klein zyn en de be woners elkaar kennen zullen beide commissies kunnen worden vervangen door B en W. De heer Vermeulen acht een commissie wel belangrijk, doch niet direct nodig. Voorzitter dacht daar net zo over. De tijd moet een en ander leren. In de grote steden zijn de problemen veel groter, zo als b.v. Steunverlening aan kunstenaars, gehuwde studenten, enz. De heer Ver meulen verwacht dat een commissie van Advies het meest dienstig zal zijn. De heer Zweers meent eveneens, dat B en W met de hulpverlening niet belast moet zijn, doch een commissie. De heer Wolleswinkel (C.H.) denkt, dat i.v.m. de strikte geheimhouding de com missie niet groot zal mogen zijn. De com missie moet echter volgens de daarvoor bestaande wet minstens uit 5 leden be staan. Aangezien de nieuwe wet mogelijk heden biedt aan bepaalde gegadigden geldleningen te verstrekken zal het noodzakelijk zyn een financiëel des kundige in de commissie op te nemen. Bij de vaststelling 7e begroting 1964 werd meegedeeld dat voor het aanschaffen van een oliestookinstallatie aan de Chr. School een crediet van f 7500,verleend zal worden. De heer Zweers vraagt of op de plaats waar op de Rijksweg een auto naar be- -a§ ifaq TIM pocu usa si uapBAaa uapau plaatst kan worden. Voorzitter deelt mee dat men van plan is daar reflectoren neer te zetten. Het volgende probleem van de heer Zwiers betreft de stankverspreiding van putten in het dorp. Met name noemt hij de varkenshouderij. Inderdaad zijn er volgens voorzitter plannen, welke in het voorkomen van deze stankverspreiding voorzien zullen. De heer Vermeulen zegt dat hier inder tijd bepalingen voor gesteld zijn en indien men zich daaraan houdt kan de stank tot een minimum beperkt worden. De heer Vlastuin (S.G.P.) merkt op dat wanneer men varkens houdt, men door met veel water te weaken en een goede af voer heeft, de stank kan voorkomen. De heer Koops (C.H.) vraagt wie de sloot achter de Taets v. Amerongen- weg, i.v.m. grote vervuiling, moet on derhouden. Dit blijkt de gemeente te doen en ook al verschillende malen gedaan te hebben. Verder vraagt de heer Koops aandacht voor het maken van kinderspeelplaatsen. In het uitbreidingsplan blijkt inderdaad een kinderspeelplaats gepland te zijn achter gebouw Rehoboth. I.v.m. een eerder gestelde vraag merkt voorzitter op dat er in de toekomst een wachthuisje zal worden geplaatst tussen Van de Vendel en Blanken. Tenslotte merkt de heer Vermeulen op, dat de gem. wagens van Veenendaal ge deeltelijk open zijn en dat het huisvuil nog steeds over de weg waait. Voorzitter had ook nog geen verbetering geconstateerd. Dat neemt echter niet weg, dat de directeur van gemeentewerken te Veenendaal zal trachten hierin een oplos sing te vinden. De voorzitter, burgemeester Hosang sloot hierna de vergadering. P.V. DE INSTUIF ELST Wedvlucht vanaf Orleans op 13 juni j.l. Snelheid eerste duif 1158.9 m. De uitslag was: M. Riemsdijk 1, 2, 16; G. Hartman 3, 8, 9, 10, 12; W. E. v. Laar 4, 14; M. Boelhou wer 5; D. Wijkniet 6, 7,; Poel Viegen 11, 18; H. Bouman 13; A. J. Bos 15; M. Brou wer 17; Gebr. Briennessen 19. DE VALLEI UW BLAD WtoA&fcne DESSINS Voor Vader vele nuttige geschenken in onze kollektie Pr. Bernhardlaan 14 Veenendaal. Tel. 3574 (U ontvangt bij ons ook zilver zegels) Wanneer u de goede hoe danigheden van uw artike len onder de aandacht van het kopend publiek wilt brengen. Daarvoor staat „De Vallei" te uwer beschikking. Dit nieuwsblad wordt, doordat het plaatselijk en regionaal nieuws brengt, niet ge lezen, maar „gespeld" van A tot Z. In die sfeer genieten ook uw adver tenties een bijzondere be langstelling. De resultaten bewijzen dat.. Adverteert dus in De Vallei. Het blad met verreweg de grootste oplaag. 'n idee voor Vaderdag Van Speciaalzaak VEENENDAAL Nieuweweg 79 Tel. 2938 I N D BROUWER met fraai aangelegde tuin en met schuur aan de Julianastraat te Vee nendaal. Indeling als volgt: beneden: zeer ruime kamer met open haard, serre, keuken met bijkeuken, gang en toilet. Ie verdieping: twee grote en één kleine slaap kamer, alsmede douchecel. 2e verdieping: grote zolder met slaapkamertje. Het pand is zeer luxueus ingericht en uitstekend onderhouden. Het is voorzien van centrale ver warming (oliestook) en alle slaapkamers zijn voorzien van wastafels met warm en koud wa ter. Koopsom f 80.000,k.k. Binnen zeer korte tijd leeg te aan vaarden. 10674—45 21959—70 25051—56 33171—39 42268—34 46157—46 49159—65 51654—48 51664—30 13169—21 13884—54 18218—32 23563—77 25032—80 25573—11 29481—79 32134—73 49290—49 11547—62 12543—24 15681—42 16527—71 16705—48 20239—41 23667—15 27967— 5 31442—40 8799—14 11679—23 11958—19 17382— 2 22808—49 31852—32 32116—25 37435—58 40819—60 244—79 4128—19 20957—45 21653—62 23095—54 26593— 9 26772—39 31063—14 39921—67 55032—53 57301—32 58536—19 58876— 9 64937—12 65157—54 70001—69 71861—10 77380—14 49512—10 54569—30 61091—78 63640—58 64623—31 65637—28 80804—69 85924—24 93945—71 33697—33 41713—17 41837—39 48680—78 65991—28 7932449 79653—79 81816—80 90352— 6 41233—61 43357—53 55233—31 80860— 5 89971—35 92844—55 94702—78 106613—33 107905—30 42209— 1 43299— 7 47208—33 48236—68 68584—32 71113—57 71244—70 73020—12 77961— 6 78015—47 78199—40 88399— 8 90023— 2 108198—77 110420—61 115243—42 118099—80 123334—33 114586—44 117479—14 121807—33 127273—70 132818—37 138682—75 144447—59 158781—74 162374—61 94813—19 105189—32 113395—21 113882—52 114028—13 117777—37 126152—59 129257—35 131789—22 107999—62 116719— 3 117398—54 119835—67 126181—18 135670—38 143986— 4 147534—71 148335— 8 78497—63 81463—66 101410—38 107804—35 110762—28 113509— 8 123792—11 131643—21 148699—55 135022— 4 139380—73 141072—75 141902—16 144984—78 167607—23 168298—71 170668—41 180418—43 166489—19 167178—68 172002— 8 174977—46 179478—72 180157—64 180301—62 180818—38 186078—60 135899—12 138584—63 152608— 8 154607— 1 155560—44 167322—51 178183—56 192894—69 197904—73 157534—12 167899—63 171277—28 179253—69 180026—51 185351—13 188986—70 190980— 1 198791—11 155010—75 175544—15 176579—29 182970—50 185518—41 19202342 198605—51 205524—36 209993— 3 188996—62 192467—63 195421—72 198381— 3 198403—57 201116—37 208004—18 239993—29 239996—25 186443—55 187238—23 187482—12 206819—67 210216— 4 213882—76 219364—35 221584—16 226350—57 203365—47 222340—23 227000—36 230725—70 233584—18 238339—27 245032— 9 251163—66 251733—20 199666—68 199960—73 209042—79 212306—66 217626—76 219613—10 225364—44 227450—17 232321—80 222862—23 225774—77 228969—17 234856—49 240118—16 248361—25 256285—78 268026—74 270836— 5 240296—49 247615— 1 247714—66 249643—60 255873—79 261824—28 274043— 7 278077—35 289769—15 227948—26 233426—13 233479— 6 246204—34 250682—17 252144—53 252216— 7 266553— 3 276289—40 252135—67 254150— 2 254937—77 255104—75 259007—29 262210—74 268093—25 268695—16 268954— 7 238995— 7 240828—64 241282—29 249747—59 250252—40 252326—24 252679—42 264654—77 264710—20 275215—48 278712—20 279099—72 280882—76 281859—80 283020—30 289303—34 295367—64 298172—59 292967—58 315289—22 315940— 6 321023—59 323281—13 324020—38 325324—26 327900—31 335123—11 279948—43 294201—42 299939—50 311166—45 320420—18 320899—29 323651—36 325287—56 348158—39 282062—58 283288—14 286472—57 302240— 3 311033—11 312949—50 315163—60 325758—31 327431—45 265848—34 275036—15 277759—48 282476—50 282631—74 285205—47 286699—36 289258—52 295942—22 302977— 4 312754—27 315261—52 31874244 331794—46 335161—71 336237—37 337302—10 338327—56 338711—27 342284— 5 343873—52 346349—67 349829—50 354143—68 354634—21 369928—64 374574—74 348781—22 349598— 5 354858—20 350180—52 371762—15 377284—65 377830—41 378254—48 378309—47 334026—38 340205—30 340251— 4 340365—10 343742—26 345798—46 350971—34 369564—53 369858—64 309086—21 313958—46 325613—37 331839—72 333458—75 338782— 6 341580—16 349739—26 353406—65 339966—47 340926—61 344813—40 349041—65 350868—31 351015—22 351133—69 364027—24 366673—58 380938—36 381574—51 383032—44 389034—20 391032—24 391767—55 393047—17 398401—76 379789— 2 381158—66 387901—27 390830— 1 390950—51 392301— 9 398541—25 399548—63 375444—76 378185—54 383158—55 383167—43 387650—61 391257—72 394706—68 398033—65 357336—41 359408—57 359538—43 382346—39 385110—45 393844—27 394337— 9 398215—56 366703—60 374288—53 375508—26 379229—13 393917—18 394938—73 39884943 399739— 2

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 2