Op de KE(E)PER beschouwd Noodklokken over Washington CftfYÜ® lit NSVS in returnmatch wederom sterker dan Wassenaar 4-2 GVVV-NSVS door draw 1-1 beiden in de finale-poule ARAM ARAM GVVV door nederlaag 4-2 tegen CJVV uit de bekerstrijd EDERVEEN TWEEDE BLAD „DE VALLEI" DINSDAG 16 JUNI 1964 Nr. 48 BELANGRIJK All round V. A. B. KIRPESTEIN CITY-MOTORS-EDE Mentaal Aan het woord Bekende atleet Wim Slijkhuis scoort VRC-Mil. elftal der Artillerie Ede 2-3 DOVO won met 4-2 VETERANEN ZOMERAVOND COMPETITIE „Veenendaal" voor bekercompetitie uitgeschakeld DE GROTE OPSTAND SLECHTS ENKELE SPELERS HAALDEN EEN VOLDOENDE WATERPOLO Woensdagavond VZC-ZEW Postduivennieuws P.V. „De zaterdagvliegers" Weer oriëntaticrit van E.M.A.C. Kleuters zagen aapje vrijdag Hoofdagent G. Mulder vertrekt Weer grondaankoop voor uitbreidingsplan Nadat we vorig jaar enkele maanden lang de aanvoerders aan het woord hebben gelaten, lijkt het ons prettig en nuttig om in de komende weken, zo niet maanden, enkele keepers van ons Veenendaal en om* liggende gemeenten een duit in de voetbalzak te laten doen. In de gesprekken met de aanvoerders kwa men we lieden tegen van verschillende pluimage, ieder met een eigen mening, eigen verleden en vooral eigen karakter. Want op dat laatste komt het voor een aanvoerder veelal op aan. Aanvoerder zijn is vaak een zaak van vertrouwen en de keuze-commissie van een vereniging zal diverse facetten in overweging dienen te nemen om een bepaald figuur tot aanvoerder te bombarderen, vaak tegen de wil van de be treffende persoon in. De taak van de aanvoerder is een be langrijke, daar in voorkomende en vaak onverwachte situaties juist hij het hoofd koel behoort te houden en zijn mede spelers tot voorbeeld dient te zijn. Het is dus duidelijk dat lang niet iedereen voor deze taak geschikt kan en zal zijn. Maar wat dacht u van de taak van een doelwachter, een keeper. We weten het allemaal wel. Eén blunder van de keeper kan fataal zijn voor de einduit slag. Hij mag nu eenmaal niet misgrij pen of mistrappen. Een veldspeler wordt iets dergelijks nog wel vlug vergeven en vergeten. Maar over een blunder van een keeper p.raat men soms wekenlang. AI gauw heet hy dan „waardeloos" of iets dergelyks te zyn en wordt vaak juist door de fanatiekste sup porters daarvoor verguisd alsof hy een misdaad had begaan. Dit is natuurlijk de meest onspor tieve houding. Juist omdat een doel- verdediger zo'n belangrijke taak heeft in ons voetbal is het niet meer dan normaal, dat hij een goed getraind sportman is. Maakt hij echter een „blunder", dan is dat een teken, dat ook hij maar een mens is. De taak van een keeper is dan ook een zeer bijzondere ten opzichte van die der veldspelers. Geen keeper is feilloos, doch hij behoort toch zeker voortdurend in een perfecte conditie te verkeren om het risico van het fa len tot een minimum te beperken. Hij kan immers een wedstrijd voor zijn vereniging winnen, maar ook verliezen. Bij hem komt het er niet alleen op aan of hij trapvast is, maar hij dient tevens over een flink reactievermogen te be schikken. In voorkomende gevallen dient hij te tonen dat hij niet bang is uitge vallen als hij een toestormende te genstander de bal „van de schoen af dient te plukken". Hij moet een open oog hebben voor alle mogelij ke situaties die zich voor zijn doel afspelen. Elk ogenblik immers kan het fatale schot worden gelost. Als een zesde zin tuig dient hij vaak onbewust te weten hoe hij staat opgesteld om zodoende een aanval van de tegenpartij te kun nen onderbreken of af te stoppen. Een berijkbaar schot dient klem vast te wor den gehouden of anders met de vuist ver weg of corner worden gestompt, al naar gelang de omstandigheid. Hoe dan ook, de taak van een keeper is van groot belang en behoort zonder meer VEENENDAAL tot de meest variable van de gehele ploeg. Een keeper kan dan nog zo veel kwa liteiten bezitten, waarop het publiek zich kan vergapen en hem open doek jes bezorgen, maar als er mentaal iets niet in orde is bij hem dan kan alle training tevergeefs zijn geweest. Een keeper wordt dan ook, zoals dat be hoort, op een speciale en aparte ma nier door de trainer opgeleid en ge oefend. Hij moet teleurstellingen vlug kunnen verwerken, want enkele secon den later moet hij weer handelend op kunnen treden in een voor hem be langrijke actie. Een keeper die het hoofd Iaat han gen en er met de pet naar gooit Iaat tien teamgenoten voor „noppes" draven, want hy verprutst dan dat gene wat zy trachten te bereiken. Het is dus zaak, dat een doelverde- diger zich terdege op een wedstrijd voorbereid, zodat hij mentaal gesterkt onder de lat kan gaan staan. Vooral in belangrijke wedstrijden is hij de man, die zijn teamgenoten met een goede safe of enkele goede ingrepen de nodi ge rust kan bezorgen. Al met al weten we, dat het „vak" van keeper een zeer belangrijke is voor een elftal. Het lijkt ons daarom niet meer dan sportief om na de aanvoer ders enkele keepers in deze rubriek aan het woord te laten. Hierin kunnen we dan niet alleen kennis nemen van datgene wat we al eens van hem op het voetbalveld hebben gezien, maar misschien ook van datgene wat er in een keeper omgaat gedurende momen ten, dat wij toeschouwers onze handen in elkaar slaan voor een open doekje of dezelfde handen naar het hoofd gaan van afgrijzen omdat dezelfde keeper op een grandioze manier staat te blunde ren. Na verleden week in Wassenaar met 4-1 gewonnen te hebben, werd het nu ach ter de Leidsche Wolspinnerij 4-2 voor de Veenendalers. Niet de overwinning, maar wel het uitbreiden van de vriendschapsbanden in de geest van sportiviteit, met deze Wassenaarse vereniging is het belangrijke winstpunt voor NSVS. Burgemeester Hazenberg woonde de 2e helft van deze wedstrijd bij en sprak na afloop beide verenigingen toe. Zaterdagmorgen om 10 uur werden de gasten uit Wassenaar in de kantine ontvangen en onthaald op koffie en cake. Na enige rust - die de Wassenaren na de reis wel nodig hadden - werd 's middags een bijzonder leuke en spor tieve wedstrijd gespeeld, waar men in beide elftallen één grote tegenstander had n.l. de temperatuur. Typisch was in deze wedstrijd de to taal verschillende speelwijze der twee verenigingen. Wassenaar, technisch goed maar erg onproduktief, NSVS di recter. Na ongeveer 12 minuten spe len was het raak. Rechtsbuiten H. v. Resteren brak door, zette mooi voor en voor dat men er erg in had scoorde A. Bleyenberg, 1-0. Wassenaar bleef het zoeken in mooi veldspel en telkens kreeg de NSVS achterhoede de kans om voet of hoofd tussen een Wassenaar aanval te krijgen. Net voor de rust weer zo'n doelpunt dat in dergelijke situaties vaker wordt gescoord. Wasenaar stond opgedrongen en had NSVS een beetje in haar greep, plotseling razendsnel een doorbraak op rechts door H. v. Resteren en de stand was 2-0. Na de thee een copy van de eerste helft. Wassenaar iets sterker en weer was het na 8 min. NSVS dat scoorde. Uit een afgeslagen aanval kwam de bal bij Nellestijn die ineens inschoot, 3-0. Goed vijf min. later werd het zelfs 4-0. Na een goede combinatie over rechts liet H. v. Resteren de keeper van Was senaar voor de vierde maal de tocht naar het net maken. Nu pas ging het Wassenaar lukken. Zij werden veel sterker en na onge veer 25 min. werd het door B. Hilter- man 4-1. Men wilde meer en niet lang daarna smaakte de welbekende ex- hardloper Wim Slijkhuis, die er nu ook nog wat van kan, het genoegen de stand op 4-2 te brengen. Met deze stand kwam het einde waarna de beide elf tallen in de kantine nog werden toe gesproken door burgemeester Hazen berg, zelf een oud-Wassenaar, die in zijn toespraak de voetbalvereniging Wasenaar ten voorbeeld stelde aan alle Veenendaalse voetballers omdat deze vereniging praktisch geheel door zelf werkzaamheid een pracht van een sportcomplex verwezenlijkt heeft. Daar na kon men gezellig een consumptie gebruiken. Om ongeveer 5 uur vertrokken de gasten na een bijzonder geslaagde dag en een al weer bredere basis voor nau wer contact in de toekomst met deze sympathieke vereniging. Militairen met enkele contractspelers als Kleinbolt-Sp. Enschede en v. d. Berg- Ajax-II en enige goede amateurs maakten er beslist geen vriendschappelijk partijtje van. Er werd van de eerste tot de laatste minuut voor de winst gestreden en dat was voor de sterk verjongde VRC-ploeg net iets teveel. De eerste helft was een gelijkopgaande strijd waarin VRC na ongeveer een half uur de leiding nam door Elschreuder, 1-0. Dit was ook de ruststand. Direct in de tweede helft een aktief Mil. Elftal dat in verband met a.s. divisie wedstrijden extra hun best deed. Zij weerden dan ook sterker en VRC stond meer dan eens met de rug tegen de muur. Zij wisten de scoringsdrift der militairen te beteugelen tot het laatste kwartier. Spil van Engelenburg van VRC zorgde voor de inleiding door z'n doelman met een terugspeelbal te passeren, 1-1. VRC maakte het doelman Rooy-Mil direct daarop erg lastig maar door goed uitlo pen voorkwam deze doelman erger. Ver der was alles voor de winst beluste Mili tairen en in de 35ste minuut was het de beste man in de voorhoede der militairen van Dolderen, die uit een aanval kei hard inschoot, 1-2. Een minuut later een slordige uittrap der VRC-keeper waar van Vonhof goed profiteerde, 1-3. Henny Schoeman verkleinde de achterstand nog tot 2-3 maar verder kwam men niet. VRC had het elftal danig verjongd. Voor de zaterdag voetbalbekcrcompcti- tie van de KNVB speelde DOVO zaterdag middag op eigen terrein tegen het Wage- ningse SKV. DOVO won deze ontmoeting met 4-2 en speelt a.s. zaterdagavond, weer op eigen terrein in de volgende ronde te gen Spakenburg. Tegen SKV speelde DOVO vooral voor rust een goede wedstrijd. Deze eerste helft werd met 3-0 voorsprong afgeslo ten. In de tweede helft deed de hitte zich gelden en had de wedstrijd weinig meer te betekenen. Het werd eerst nog 4-0 voor DOVO, voordat SKV aan een tegenpunt kwam. Hierbij hielp een DOVO-speler, door de bal in eigen doel terug te spelen. Toch smaakten de SKV-ers het genoegen ook zelf nog een doelpunt te maken, zo dat de eindstand op 4-2 kwam. Vrijdagavond werd in poule B van het veteranentournooi, waarvan de opbrengst gaat naar reis ouden van dagen, de belangrijke ontmoeting GVVV - NSVS ge speeld. Het gelijke spel was helemaal in verhouding met de krachtsverhoudingen in het veld. De ploegen gaven elkaar niets toe en zo ontstond een leuke en spannende strijd. Na het beginsignaal van scheidsrech ter Quint ontspon zich een aantrekke lijk partijtje voetbal, waarbij NSVS al gauw de leiding nam. Uit een aanval van NSVS werd de bal tegen de lat geschoten maar de attente linksbuiten Rozeboom deponeerde de terugsprin gende bal beheerst in het net, 0-1. De vreugde was echter niet van lange duur, reeds 10 min. later was de stand gelijk. Kanthalf v. d. Haar (GVW) zag al zijn voorwaartsen goed afgedekt en waagde van verre een prachtig schot, dat verrassend de gelijkmaker bete kende, 1-1. Hiermede kwam de welver diende rust. In de tweede helft een gelijkopgaande strijd. NSVS scoorde nog wel, maar dit doelpunt werd wegens buitenspel af gekeurd. Verder zag men geen kans meer de verdedigingen te verschalken en eindigde deze wedstrijd in een ge lijkspel, waardoor GVW en NSVS bei- Het Wassenaar- en NSVS-elftal lieten zich broede.rlyk bijeen fotograferen. den overgaan naar de finale-poule. Op vallend is wel dat NSVS alle wedstrij den gelijk speelde. Ook DOVO uit poule A heeft zich ge plaatst voor de finale-poule. Wie de an dere gegadigde wordt is gisteravond uitgemaakt tussen Musketiers en Boxal. In Weesp werd Veenendaal zondag, door een 4-2 nederlaag tegen de 4e klasser Rapiditas, voor de bekercompe titie, uitgeschakeld. De overwinning voor de thuisclub was volkomen ver diend. Men toonde meer strijdlust. Veenendaal had 2 invallers in de achterhoede, n.l. de debuterende doel man De Bruin en de rechtsback Piet van Soest. Men was nog te weinig op elkaar ingespeeld in deze samenstelling, waardoor de verdediging bij Veenen daal deze middag niet het sterkste deel (68) Terwijl Aram nog in druk gesprek is met de opstandelingen, speelt zich in het stadhuis een heel ander toneel af. Daar zit, behaaglijk onderuit ge zakt in een zware leunstoel Cesare, de hoefsmid, de leider van de opstand Twee mannen treden het vertrek binnen. „Ehh hier is burger Mat- theo, die iets belangrijks te vertellen heeft", zegt de voorste aarzelend. „Laat verder komen!" Sinds Cesare het gezag bekleedt, streept deze hoogdra vend uitspraak. „Wel, Cesare, ik eh „Burge meester Cesare!" buldert de gewezen hoefsmid. „Burgemeester Cesare", herstelt de ander geschrok ken. „Ik eh ik heb de Gravin op bezoek ge had Ze zei dat ze ons wil helpen aan brood om verder bloedvergieten te voork „Verraad!" brult de nieuwbakken burgervader, plotseling rood van drift en woedend werpt hij de onthutste Mat- theo zijn drinkkan in het gelaat! (wordt vervolgd) was. Doelman De Bruin kon, behalve misschien het derde doelpunt, aan de overige doelpunten weinig doen. Het begin was hoopvol voor Veenen daal, want uit een vrije trap kon mid- voor Van Leeuwen reeds na 4 minu ten Veenendaal de leiding bezorgen. Voordat er echter 5 minuten verder was gespeeld had Rapiditas deze voor sprong al weer weggewerkt en voor het verstrijken van de eerste helft had men reeds een 3-1 voorsprong genomen. Een moment leek het erop dat Vee nendaal terug zou komen toen Schoe man na de rust de stand op 3-2 bracht. Maar toen even later de thuisclub op nieuw kon scoren was de strijd gestre den en bleef het bij het eindsignaal op een 4-2 overwinning voor Rapiditas, dat zich ook al in vorige jaren een uit stekende bekervechter toonde en zich in een bekercompetitie niet zo heel vlug uit het zadel laat wippen. C.J.J.V. uit Amersfoort stelde er een eer in om G.V.V.V., dat enige klassen hoger speelt, te kloppen. Neem hierbij de ongeïnteresseerd heid, waaraan de tropische temperatuur natuurlijk niet vreemd was, en de nederlaag is verklaard. Zaterdagmiddag werd in Amersfoort de strijd om de beker door GVVV voortgezet met de wedstrijd tegen het zwakker geachte CJVV uit Amersfoort. Echter direct na de aftrap werd het al duidelijk dat er bij de Veenendalers, die verzwakt waren door de afwezig heid van 6 eerste elftalspelers, waar voor men enkele jeugdspelers opgesteld had, niet het enthousiasme opgebracht kon worden om eventueel nog enkele wedstrijden te spelen. Men dacht klaarblijkelijk meer aan een zwembad dan aan voetballen. Deze instelling is hun noodlottig geworden al leek het daar in het begin niet op. Na ongeveer 5 minuten werd er een goede aanval door het midden opgezet en middenvoor v. Limburg kon de en kele supporters laten juichen, 0-1. Maar CJVV kwam terug mede door dat de GVVV-ers het spel te kort hiel den, konden de Amersfoorters het ini tiatief overnemen en dat resulteerde dan ook tot doelpunten, waarbij de uit stekende doelman v. Dijk geen kans ge geven werd. Vlak voor rust kwam over links een vlotte combinatie tussen E. Scholz en J. Budding, welke laatste met een mooie schuiver scoorde. Zo kwam de rust met Het herenteam van VZC treedt woens dagavond aan tegen ZEW uit Ennelo. De ze tegenstander moet voor het goed in vorm verkerend VZC geen onoverkomend obstakel zyn. Het is overigens de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen en de wa- terpololiefhebbers zullen ongetwijfeld be langstelling hebben in de prestaties van het VZC( dat in de eerste twee (uitwed strijden zulk een grote score in hun voor deel wist te bereiken. Door het uitvallen van de Duinkikkers uit Soest is de competitie wat ingekort. Dit is niet alleen te betreuren om het feit dat er nu minder wedstrijden kunnen worden gespeeld, maar ook omdat er minder gelegenheid is deze VZC formatie goed voor te bereiden op een naar het zich laat aanzien belangrijke promotieduels. ZVC zal het tegen het toch altijd fel van zich afbijtend ZEW uit Ermelo wel weten te klaren, hoewel men van die ploeg nooit weet at het zal doen. Veelal komen er in die ploeg enkele militairen uit die in Ermelo zijn gelegerd, dus varieert de kracht van dergelijke ploegen nogal eens. Al met al dient VZC de waterpolozaken energiek aan te pakken waardoor de ploeg zich vrijwel zeker een stapje dich ter bij het kampioenschap mag wanen. De E.V.P.V. „De Luchtreiziger" heeft zaterdag j.l. deel genomen aan de wed vlucht vanaf Orleans, 527 km. De dui ven werden losgelaten om 6.30 uur, de eerste duif meldde zich reeds om 14.23 uur bij de heer Beijk. De verdere uitslag is: H. Beijk 1; A. v. d. Bovenkamp 2, 5, 7, 8, 12, 15, 21, 23; H. v. Kooten 3, 25, 29; H. G. Reede 4, 18; W. Slotboom 6, 11; B. H. C. Schuur man 9, 26, 30, 31; W. Wolfsen 10; W. J. v. Dam 14, 28; H. Zwijnen 16; H. v. d. Dikkenberg 17; G. Fasse 19, 22, 24; M. Heikamp 27; G. J. Bovenschen 28, 32. A.s. zaterdagmorgen van 8 tot 9 uur bestaat er weer gelegenheid de jonge duiven in te korven voor de africhtings- vlucht vanaf Tiel. De p.v. „De Zaterdagvliegers" was op 6 juni 1964 met haar leden in con cours vanaf St. Quentin. Er waren 170 duiven in concours. De duiven werden losgelaten om 6.15 uur en de eerste duif meldde zich om 9.45 uur bij de heer G. v. Rotterdam, wat een snelheid be tekende van 1376.06 meter per minuut. De verdere uitslag luidt: G. v. Rotter dam 1; J. v. Ojik 2; G. Ariessen 3, 4, 31; C. J. Stuivenberg 5, 8, 9, 10, 17, 21, 23; Jac. Heikamp 6, 13; Gebr. Gijsbert- sen 7, 24, 25, 26, 34; W. Da velaar 11; W. v. d. Haar 12; G. Ariessen 14; W. H. Septer 15, 33; Jac. v. Kooten 16, 19; D. v. Ginkel 18, 27; T. Schoeman 20, 22; R. Muller 28; M. v. Stempvoort 29; J. Heij 30; F. Veenstra 32. een 3-2 achterstand en de mogelijkheid dat men na de thee uit een ander vaat je zou tappen. Het bleek dat men niet bij machte was de bakens te verzetten en CJW bleef aanvallen. Uit één van die aanvallen brachten zij de stand zelfs nog op 4-2 wat ook de eindstand werd. De pas opgerichte Motor- en Auto mobielclub E.M.A.C. houdt op woens dag 17 juni a.s. haar tweede oriëntatie- rit voor auto'smotoren en bromfiet sers. Dit is de tweede rit die de jonge ver eniging organiseert. Men hoopt om ze ven uur 's avonds te starten bij café Marktzicht. Een half uur tevoren be gint de inschrijving. Het traject zal niet zo ingewikkeld zijn, zodat ook begin nelingen rustig kunnen inschrijven. De eerste rit werd een succes en men heeft deze rit speciaal uitgeschreven om de leden weer eens te trainen. De kinderen van de Chr. kleuterschool te Ederveen maakten woensdag een reisje naar het Dierenpark Amersfoort. De kleuters vermaakten zich daarbij speciaal bij de verblijfplaats van de apen, waar het bekende aapje „Vrij dag" uit de Rudi Carell Show tot groot vermaak van de kleuters en zelfs van de begeleiders kunstjes vertoonde door o.a. een ritje te maken op de fiets. De kleuters gingen na het bezoek aan het dierenpark nog naar een zandaf- graving bij Soestduinen waar gezellig werd gespeeld. Tevreden keerden de kinderen 's middags weer in Ederveen terug. Tegen het eind van dit jaar zal de heer G. Mulder die meer dan tien jaar gestationeerd was in Ederveen ver trekken en een functie gaan vervullen bij de verkeerspolitie te Ede. In zijn plaats zal de politieman W. Vonk uit Lunteren in Ederveen worden gestationeerd, waarbij deze dan de nieuwe, in aanbouw zijnde politiepost zal betrekken. De scheidende hoofd agent Mulder was in Ederveen voor zitter van de C.H.U. Kiesvereniging, lange tijd lid van het schoolbestuur van de Julianaschool en organisator van de bejaardentochten. B en YV der gemeente Ede stellen de Raad voor tot aankoop van grond met opstallen aan en naby de Hoofdweg en eigendom van de heer D. v. d. Kaa. Het terrein groot 7895 m! is bestemd voor het aanleggen van een weg en ves tiging kleine bedrijven in het kader van het goedgekeurde uitbreidingsplan in on derdelen Ederveen-oost. De gemeente zal de grond aankopen voor de prijs van f 26.377,50 gespecificeerd als volgt: Grond met opstallen f 16.317,50. Schadeloosstel ling (excl. z.g. „belastingschade") f 10.060. De heer v. d. Kaa is bereid de grond aan de gemeente te verkopen met de restrictie dat eventuele zgn. belastingschade door de gemeente wordt vergoed. VRACHTAUTO RAAKTE IN BRAND Op de Hoofdweg geraakte dinsdag morgen een vrachtauto, bestuurd door K. uit Nijkerk in brand. Het vuur sloeg onder de motorkap door. Bewoners van de Hoofdweg wilden de brand met em mers water blussen wat niet best gelukte. Toen het schuimblusapparaat van de Hervormde kerk eraan te pas kwam was het vuur snel bedwongen. De oorzaak was waarschijnlijk een kort sluiting in de verlichting. De voorkant van de vrachtauto liep uiteraard be hoorlijke schade op. B.B.-ERS ONTVINGEN MEDAILLE Tijdens een vrijdagavond in de „Blije Werelt" te Lunteren gehouden bijeen komst werden drie ingezetenen van Ederveen onderscheiden wegens tien jarige trouwe dienst bij de B.B. De heren Gaasbeek, Hevel en De Koning werden hartelijk toegesproken door burgemeester Platteel die hen tevens de medaille uitreikte. „Paraderen? Niets van die onzin," mop perde de generaal. „Moeten we die men sen nog meer gaan vernederen? Je schijnt te vergeten, dat het onze landgenoten zijn." Als een klaroenstoot kwam het bericht van de overwinning in Washington. De naam Grant, een onbekend officier, was op ieders lippen. Het was voor de be scheiden man een vreemde gewaarwor ding opeens tot held van de natie te wor den uitgeroepen. Ulysses Simpson Grant zou voortaan Unconditional Surrender Grant zijn. De lijzige Halleck, „Old Brains", bevel hebber van het Westen, was machtig ja loers. Hij liet duidelijk zijn ergernis blij ken door Grant's officieren in telegram men te feliciteren met hun overwinning en hem zelf over te slaan. Zijn ergernis groeide tot wrevel bij een telegram van de president, waarbij Grant tot majoor- generaal werd bevorderd. Hij riep Grant bij zich en deelde hem soetsappig mee, dat hij hem nu tweede in commando maakte. Grant bedankte hem koeltjes voor de onderscheiding, overtuigd dat Halleck iets achter de elleboog had. Wat dat was zou spoedig blijken. Grant was te optimistisch geweest. Met de inname van fort Donelson had hij de indruk gekregen, dat de rebellen oorlogs moe waren. Sherman had hem verse troe pen toegevoerd uit de streek hoger de Mississippi op. Ze waren gelegerd in de nabijheid van de Tennessee op een kleine vredige plek met de bijbelse naam Shiloh, waar een kerkje gebouwd was. Grant zelf was achter het front bezig zijn divisies uit te rusten om verder het vijandelijk land in te trekken. Het was een liefelijke ochtend in de lente, een zondagmorgen, en de jongens, die nog geen kruit hadden geroken, zaten vóór de kerkdienst aan hun ontbijt. Ieder kreeg zijn eigen rantsoen rauw toebe deeld. Met groepjes zaten ze om kleine vuurtjes van dorre takken en hielden hun braadpannen erboven om het spek te bak ken. Hun uniformjassen hingen aan tak ken van bomen; met blote armen zaten ze in de koesterende zon. Ze lachten en maakten grappen, zoals soldaten gewoon zijn te doen, zodra de zon schijnt en hun magen gevuld zullen worden. Onverwacht verscheurde een verschrik kelijke gil de zonnige atmosfeer. Het was geen menselijk geluid; het was als een schreeuw van duizenden boskatten, op 't ogenblik dat ze hun klauwen in de le vende prooi slaan. Met ogen puilend van schrik zagen de jongens uit het Noorden hoe het veld met de kleine bosjes vóór hen begon te wemelen van grijze ge daanten. Rennende, springende gedaanten, open monden, gillende kelen, gezichten vertrokken van duivelse opwinding. De picknickers vluchtten. Met de braad pannen in de hand, als je de reporters geloven wilde, die hun licht gingen opste ken bij de weglopers achter het front. Maar welke hongerige jongen laat zijn ontbijt in de steek? Een overval van de rebellen, die twin tig kilometer ver lagen en van wie nie mand veronderstelde, dat ze zo licht voetig en geruisloos konden naderen. Hun generaal viel onstuimig aan, met troepen die nooit een geweer hadden afgevuurd. Kwade tongen beweerden, dat de rebellen niet mochten schieten voor oefeningen, wegens zuinigheid met munitie. De of ficieren van de militia wisten geen lei ding te geven; op dat punt gaven Noord en Zuid elkaar niets toe. Wie geen kans meer zag te vluchten, verweerde zich, al was het met een broodmes. Zo werd de slag bij Shiloh een grote verwarring, die niets meer op een veldslag leek. Het was een vechtpartij tussen benden wilde jongens. Met dit verschil, dat deze knapen dodelijke wapens hanteerden en het vloei en van bloed hen in een paniek van angst en in een roes van moordlust bracht. Sherman was snel ter plaatse en keek in verlangen uit naar generaal Lew Wal lace, die hem met verse troepen verster ken zou. Deze doolde rond in de wouden met zijn troepen, verdwaald. Officieren hadden vaak geen kaarten van het ter rein. Hij zou later bewijzen als roman schrijver beter werk te kunnen leveren. Hij schreef 'Ben Hur' en wordt tot op de huidige dag nog gelezen. Wat méér is dan de meeste schrijvers kunn enzeggen. Behalve deze romanschrijver in spe streed in deze slag nog een jonge man, die later beroemd zou worden. Het was Stanley, de ontdekkingsreizi ger, die later de zendeling Livingstone zou opsporen in het hart van Afrika. Hij was een Engelsman, in Arkansas opgevoed, en vocht voor het Zuiden. Hier is het wat hij schrijft over de berucht geworden strijdkreet van zijn makkers, de gil, die iedere soldaat van het Noorden verlamde van schrik als hij hem voor het eerst hoorde. „Er was een gezamenlijke sprong voor uit. ieder schepsel deed wat in zijn ver mogen lag om er een onverwachte aanval van te maken. De Noordelijken schenen van plan ons op te wachten. Maar onze mannen hieven een kreet aan; duizenden beantwoordden die en barsten uit in de meest wilde gil, die ik ooit gehoord heb. Hij dreef alle nuchterheid en overleg uit ons. Ik deed vol vreugde mee met het geschreeuw; golf na golf van menselijke stemmen, luider dan alle andere geluiden van de slag samen, doordrong ons tot in alle zinnen en dreef onze energie tot het uiterste op. Deze woeste kreten en het gezicht van duizenden gestalten, rennend op hen af, sloegen de blauwjassen uit het veld; en toen wij aankwamen op de plaats waar zij stonden, verdwenen ze Dan weidt hij uit over het legerkamp van de vijand. hun prachtige rijen tenten mili taire uitrusting, uniformjassen, half ge pakte knapzakken, bedden, alles van een nieuwe en voortreffelijke kwaliteit Hij betreurt het, dat zijn kameraden tijd verliezen met deze mooie dingen te be wonderen. En later, als hij de doden ziet van zijn eigen troep, zegt hij, dat deze een indruk voor zijn gehele leven op hem gemaakt hebben en vraagt hij zich af of alle mooie oorlogsleuzen niet een grote leugen zijn. Heeft de intelligente Stanley na verge lijking van deze uitrusting met de arm zalige van de jongens uit het Zuiden zich afgevraagd of zij ooit hiertegen stand konden houden, generaal Grant kreeg na deze slag de overtuiging, dat de oorlog nog lang kon duren en bloedig zou wor den uitgevochten. Grant had zich snel van de overval hersteld en was meester gebleven van de sleutelpositie aan de Tennessee. Evenwel, Halleck stond klaar om naar Washington te seinen, dat het de schuld van Grant's onachtzaamheid was geweest. Brieven volgden m^t verdachtmakingen. De gene raal zou weer eens dronken geweest zijn en bovendien was hij Halleck, zijn chef, ongehoorzaam. De president werd er in de Senaat om lastig gevallen. Wat zag hij in die Grant? Deed hij niet beter met hem af te zetten? De man die over dit onder werp een lang gesprek had met Lincoln in diens werkkamer, vertelt hoe de pre sident lange tijd zweeg. Hij zat met zijn benen in de lucht en zijn voeten op de schoorsteenmantel. Als van vele te lange mensen waren zijn han den en voeten altijd koud. Toen de ander dacht hem overtuigd te hebben, greep Lincoln de leuning van zijn soel, kwam op zijn voeten, verhief zich in zijn volle bui tensporige lengte en zei beslist: „Ik kan deze man niet missen; hij vecht." Zo bleef hij Grant, de vechter; en de woorden van de president gingen rond als een hoon aan alle andere generaals, die juist daartoe, tot vechten, niet waren te bewegen. Een anekdote circuleerde hierover. De president kreeg een delega tie godvrezende lieden bij zich, die hem verzochten Grant af te zetten. Dronken schap was goddeloosheid. De president hoorde hen welwillend aan en ze dachten het pleit gewonnen te hebben. „Maar heren, zorgt u er dan voor mij het merk van Grant's whisky te bezorgen. Ik zal het de andere generaals laten toedienen; misschien worden ze dan was vechtlusti- ger". De heren vertrokken in diepe twijfel over het moreel van hun president. De gevechten bij Shiloh gaven Halleck de gelegenheid waarop hij wachtte. Hij kon nu zijn slag slaan en zich van een gevaarlijke concurrent ontdoen. In de zoele lenteavond liep Grant voor zijn tent op en neer. Het kamp was rustig. Hier en daar klonk er zacht gepraat uit een tent van een groepje soldaten; een gitaar werd gehoord en een jonge stem zong een soldatenlied. „When this cruel war is over Deze wrede oorlog. Niet alleen voor de jongens die hun leven moesten laten, ook voor hem was de oorlog onbarmhartig. Hij voelde zich even machteloos als in de tijd dat hij in Illinois rondliep en op een kolonelsbenoeming hoopte. Nu was hij majoor-generaal en wat bracht de pro motie hem? Alleen een nog diepere val. Er was maar één ding dat hij kon doen. Zijn verzoek tot ontslag indienen. Hij was niet aan het vaderland verplicht zich te laten kleineren door een bevelhebber, die zelf nooit één rit in het veld had ge maakt met zijn troepen. Zijn hart was bit terheid. Van zijn puriteinse moeder had hij geleerd niet naar eer te jagen. Als de buren haar prezen om het goede dat zij deed. had hij haar altijd horen zeggen: Geef niet mij de eer, maar God die mij in staat stelde dit te doen. (wordt vervolgd)

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 3