Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken DUNLOP EN KON. V.S.W. STICHTEN NIEUW BEDRIJF IN VEENENDAAL Gemeenteraad van Veenendaal geeft vlot fiat aan uitgaaf van ruim 572 miljoen voor bouw Raadhuis tncr UU UIT Waar blijven de 22 woningen voor Ederveen uit volume 1963 Uitgavt: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel BL JÉ y a. Zaterdagavond Ritmeester waterpolotoernooi Sportdag voor Veenendaalse schooljeugd „Vallei-tientje" NIEUWE BRUG Belastingverhoging onvermijclelijk Geen uitstel mogelijk OVERHUIZING BEJAARDEN NADERT ZIJN VOLTOOIING H.M. de Koningin eredoctor OVERBERG Bouw school met de Bijbel aanbesteed RENSWOUDE Hervormde kerk Renswoude 325 jaar AGENDA BROUWER 38e JAARGANG VRIJDAG 26 JUNI 1964 Nr. 51 Bedaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL O 8385-2022 (2 Itfnen) - Giro 563427 Bedaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bö de agentschappen van „De VaJIei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprtfzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Als het aan de direktie van de Kon. V.S.W. ligt krijgt de Zandstraat te Veenendaal ter hoogte van haar fabriek een geheel andere aanblik. Deze week maakte de direktie van eerdergenoemde fabriek n.l. bekend dat de besturen van de Koninklijke Veenendaalse Stoomspinnerij en Weve rij N.V. te Veenendaal en de Dunlop Rubber Company Limited te Londen hebben besloten sa- men te gaan werken op het gebied van de coating (wolprodukten voorzien van rubber) van weefsels en andere materialen die daarvoor in aanmerking komen, met natuurlijke of syntheti sche rubber, alsmede plastics. Tot dit doel zal gesticht worden een nieuwe Nederlandse N.V. die zal heten „Veenendaal Rubber N.V." waarin de genoemde maatschappijen ieder voor 50% deel zullen nemen. Het bovenstaande heeft tot gevolg, dat de huidige afdeling, waar de coating plaatsvindt te klein gewerden is en der halve onbruikbaar. Daarom zal op die plaats, de westzijde van het noordelijke terrein der Kon. V.S.W., een geheel nieuwe fabriek gebouwd worden die 100% groter is dan de huidige rubber fabriek. De twee direktieleden de heren J. C. Botenheim en L. M. Bonneke deel den ons in een exclusief onderhoud mee dat hoewel de nieuwe fabriek op hun ter rein gevestigd wordt, dit niet inhoudt De hele onderneming is tot stand ge komen na 1 jaar onderhandelen tussen beide directies, daarbij moet vermeld worden dat sinds 1933 tussen beide on dernemingen reeds een uitwisseling plaats vond van kennis over de rubber- produktie en -verwerking. De heer Bon neke vertelde ons desgevraagd: „Wij kunnen met een dergelijk groot bedrijf beter opereren, dan met het bedrijf van vandaag, waarbij de samenwerking met Dunlop op zich zelf de nodige perspek- tieven opent. Voor Dunlop is het boven dien ook aantrekkelijk, omdat deze we reldomvattende industrie op deze wijze ook de landen binnen de Euromarkt kan bereiken." Het is wel duidelijk dat het hele be drijf van de Kon. V.S.W. een danige ver andering te wachten staat. Allereerst natuurlijk door de nieuwbouw en ander zijds doordat men bezig is een nieuwe produktiemethode te ontwikkelen wat tot gevolg heeft dat na de verbouwing het aantal werknemers niet aanmerke lijk vergroot hoeft te worden. Voor Veenendaal is natuurlijk vooral van belang de a.s. verbouwing en nieuw bouw. „Wie nu door de Zandstr. rijdt," zo zegt de heer Bonneke ziet echt wel dat we ons hier al in 1861 vestigden. Als alles echter allemaal klaar is zal er een modern fabriekscomplex verrezen zijn, want wij zijn er echt van overtuigd dat aan de bestaande situatie eens iets ge daan moet worden. Wij hebben daarom naast het nieuwe complex waar zich nu enkele oude fabrieksloodsen bevinden een ruimte gepland met allerlei sociale ruimten. Daarin bevinden zich douches, waslokalen, toiletten, garderobes enz." De direktie hoopt, dat de bouwaktivi- teiten dit jaar kunnen aanvangen, zodat over niet al te lange tijd Veenendaal er een nieuw bedrijf bij heeft wat produk- ten gaat vervaardigen die over heel de wereld zullen worden geëxporteerd. Les van bovenstaande onderneming maar toch in de lijn van modernisering van het bedrijf worden momenteel plan nen ontwikkeld om tot de bouw van een nieuw kantoor en nieuwe magazijnen te komen. Op het zuidelijk terrein van de fabriek is ten oosten van de hoofdingang het nieuwe kantoor gepland. Hiervoor zal een rij oude huisjes de Zandstraat moeten verlaten om het kantoorperso- «j 1Li S I - fiffSSK Tekening nieuwe fabriek „Veenendaal Rubber N.V.". Rechtsboven de oude fabriek met daar onder hetzelfde gedeelte na de verbou wing. De gevel ziet uit cp de Zandstraat. dat de „Veenendaal Rubber N.V." in de K.V.S.W. op zal gaan. Wij citeren de heer Bonneke: „Ondanks de uitbreiding op eigen terrein en ondanks het feit dat de directie in handen komt van de K.V. S.W. is er toch sprake van een nieuwe onderneming, omdat de resultaten ter verantwoording van de nieuwe N.V. blij ven. Economisch is de nieuwe N.V. slechts met de K.V.S.W. verbonden door de deelname van de oude N.V. in het aandelenpakket. Verder heeft de K.V. S.W. de taak leverancier te zijn van de benodigde produkten voor de „Veenen daal Rubber N.V." GOEDE DEELNAME Zaterdagavond a.s. aanvang 7 uur begint het Ritmeesterwater- polotoernooi in het Bergbad. Het heeft dit jaar een zeer goede be zetting met ploegen als een in voortreffelijke vorm verkerende VZC, eeuwige rivaal Flevo uit Nijkerk, DKR uit Utrecht en ZEW uit Ermelo. Ongetwijfeld zal er van goed en spannend waterpolo te genieten zijn. Als scheidsrech ters zullen deze avond fungeren de oud-internationaal Gert Mosterd van AZPC uit Amersfoort en Piet v. de Spoel uit Barneveld van DWK. Burgemeester Hazenberg is uitgenodigd om na afloop de prijzen uit te reiken. neel in een modern gebouw te laten wer ken. Westelijk van de hoofdingang zijn de nieuwe magazijnen gepland. Ook hier voor zullen een paar bestaande bouw werken in het niet moeten verdwijnen. Wij besluiten met op te merken dat bij de Kon. V.S.W. een opvatting leeft, die volledig overeenstemt met de groei van Veenendaal. Woensdag 1 juli a.s. gaat de Veenendaalse schooljeugd probe ren nieuwe atletiek records te ver breken. Dat gebeuren zal plaats vinden op de DOVO-velden aan het Panhuis. Er zullen ongeveer duizend leerlingen aan deelnemen. Zij zullen proeven af moeten leggen op atletiekgebied, zcals verspringen, balwerpen, duurloop, hoogspringen enz. Bij elke prestatie hoort een speciaal diploma, zodat iedereen in staat is een hetzij hoog of laag diploma te verkrij gen. De organisatie berust in handen van de Commissie Lichamelijke Opvoeding Veenendaal. 's Morgens om 8.30 uur beginnen de leerlingen van de lagere scholen vanaf de vijfde klas. 's Middags om 13.30 uur gaan de leerlingen van het voortgezet onderwijs verder. Als het a.s. woensdag slecht weer is wordt het hele sportgebeuren verplaatst naar 3 juli a.s. Omdat de manier, waarop wij de rubriek het „Vallei tientje brachten in strijd blijkt te zijn met de loterij- wet, hebben wij besloten deze rubriek voorlopig uit te stellen, totdat wij een gewijzigde gevonden. vorm hebben De Redactie WIE VAN DE TWEE Ds. S. Tichelaar te Vtv^nendaal gaat zondag a.s. voor in een jeugddienst in het gebouw van de Ned. Herv. Gemeente „Sola Fide" aan de Eikenlaan. Belangstellenden, zowel jongeren als ouderen kunnen hem horen spreken over „Wie van de Twee". GESLAAGD De heer L. van der Meide, werkzaam op de afdeling financiën der Veenen daalse gemeentesecretarie, slaagde voor het examen gemeentefinanciën, deel II. BEROEPEN De Hervormde kerkeraad van Vee nendaal heeft een beroep uitgebracht op ds. J. den Hoed, thans predikant te Wijk bij Heusden. GESLAAGD Aan de Chr. Kweekschool te Ede slaagden vorige week mej. W. van Wa keren en de heer C. v. d. Bovenkamp voor de akte onderwijzer (es). Uit Scherpenzeel slaagde mej. R. Schimmel en uit Renswoude de heer Blauwen- draad. Begin gemaakt met heien van palen voor Gisteren is men begonnen met de hei-installatie te bouwen voor de nieu we bi*ug die gepland is in de westelijke omleidingsweg tussen de Zandstraat en de Rembrandtlaan. Men heeft eerst in het omleidingskanaal een bouwput met beschoeiing gemaakt, zodat de arbei- ders met droge voeten kunnen werken. Voor deze nieuwe brug zullen honderd palen in de grond geslagen moeten worden. De manier, waarop de Veenendaalse gemeenteraad het voorstel van burgemeester en wethouders inzake de bouw van het raadhuis gisterenavond heeft opgevat, is moeilijk onder woorden te brengen. Enerzijds zou men geneigd zijn te zeggen: laconiek. Anderzijds: strikt zakelijk. De raadsleden werden voor een voldongen feit geplaatst. De raadhuisplannen waren met het voorstel in één van de laatste stadia terecht gekomen; een bijzonder gevoelig stadium: de financiële kanten van de zaak. Hieruit mag toch de con clusie worden getrokken, dat de raad reeds terdege over het ontwerp van Veenendaals stedebouwkundige prof. S. J. van Embden, was ingelicht. En aan deze plannen zijn goedkeuring had gehecht. Er viel over het financieringsplan slechts een enkele opmerkingen van, zoals gezegd, laconiek-zakelijke aard. Al werd het dan niet met zoveel woorden gezegd, er was een stemming merkbaar van het vervullen van iets wat zoveel jaren eigenlijk maar een wensdroom was. Niet dat daarmee zonder meer over het bezwaar van de kosten heengestapt werd: allerwege vond men ze aan de forse kant. De A.R.-fractie sprak, bij monde van de heer L. R. A. Ester, van enorme kos ten en was er danig van geschrokken. Maar ondanks die mineur waren de anti revolutionairen blij over het bericht, dat de rijksgoedkeuring dit jaar zal worden verleend. Het schrikken van de kostprijs vond De overhuizing van bejaarden naar het nieuwe bejaardenhuis De Engelenburg te Veenendaal nadert zijn voltooiing, nog even en dan zijn alle woonruimten bezet en kunnen de bejaarden daar van hun oude dag gaan genieten. Als alles bezet is, zul len er een kleine 175 mensen wonen. Uit Veenendaal zelf gaan een dertigtal beaarden naar De Engelenburg over, de rest van de bevolking wordt gere- cruteerd uit geheel Nederland. Er zijn er zelfs die he lemaal uit Groningen naar Veenendaal toe komen. Van belang is nog wel te vermelden dat het bejaardenhuis een eigen ziekenboeg' heeft, zodat eventuele bejaarden die ziek worden „thuis" ver pleegd kunnen worden. Verder heeft het huis een eigen omroepin stallatie, zodat het be dienend personeel ten alle tijde waar het zich ook bevindt opgeroepen kan worden. De directie van het bejaardenhuis is ook van plan om de Veenendaalse bevolking eens in de gelegenheid te stellen „De Engelenburg" te bezichtigen. Wanneer weet men nog niet, maar zodra het leven daar zijn normale gang kan gaan hoopt men zo spoedig mogelijk de deuren te openen. Ook kan men nog niet zeggen wanneer de officiële opening plaats kan vinden. de heer Ester niet zo verwonderlijk, ge rekend naar de stijging van de bouw kosten in verhouding tot de kostenver hoging van andere zaken gedurende de laatste tijd. Ondanks dit bezwaar meende de heer Ester dat aan het voorstel niet moest worden getornd. Zou het college gedwon gen worden dit voorstel in te trekken dan zou dat slechts een uitstellen van de zaak betekenen. En ieder uitstel zou naar zijn mening een verdere verhoging van kosten inhouden. Ton per ambtenaar Even had mevr. H. Buddingh-de Vries Lentsch (V.V.D.) de neiging gehad tegen het voorstel te stemmen. Snel was zij tot de conclusie gekomen, dat dit een ver keerde neiging was omdat zij dan de consequenties zou hebben moeten nemen van het niet-aanvaarden van het voorstel. En wat dan? vroeg mevr. Buddingh zich af. Er was voor haar geen an dere mogelijkheid, hoewel zij de prijs wel bijzonder hoog vond. Me vrouw Buddingh betreurde het, dat de architect er niet in was geslaagd een wat soberder ontwerp aan de raad te brengen. Gerekend naar het aantal ambtenaren dat er in zal worden gehuisvest, komt het op rond een ton per ambtenaar, vertrek ken voor bijzondere doeleinden zoals raad zaal, trouwzaal enz. uiteraard buiten be schouwing gelaten. De belastingverhoging die aan alles vastzit maakt het voorstel in wezen on sympathiek, aldus mevr. Buddingh. Kuunen we niet beter omzien naar een gewoon doelmatig raadhuis, vroeg de heer G. J. van Deelen (S.G.P.), die bepaald niet verrukt was over die wat hij be titelde als een „glazen kast". Als de heer van Deelen uitsluitend lette op de belastingverhoging dan stemde hij tegen. Misverstand Dat „raadhuis-staartje" in de vorm van belastingverhoging zat alle sprekers erg hoog. Iedere Nederlander, zei de heer Ester, is op het punt belastingen bijzonder ge voelig. In bepaalde kringen in Veenen daal leefde, volgens spreker, de veronder stelling, dat niet alleen de aangekondigde 96 duizend gulden haar dekking in be lastingverhoging zal vinden, maar ook nog de 142 duizend waarover in het voor stel wordt gerept. (zie verder pag. 4) Tydens een plechtige openbare senaatszitting in de Martinikerk zyn ter gele genheid van het 350-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit te Groningen een aantal eredoctoraten ve.rleend. Aan H.M. de Koningin werd een eredoctoraat ver leend in de faculteit der sociale wetenschappen als eerbetoon voor een modern koningschap met een sterk sociale inslag. Op de foto wordt H.M. de Koningin de cappa omgehangen door pro-rector Prof. Dr. C. Elisabeth Visser en de pro motor Prof. Dr. P. J. Bonman. ZONDAGSCHOOL Het ligt in de bedoeling om met de kinderen van de zondagschool evenals vorig jaar weer te gaan kerseneten en wel op a.s. woensdag in de buurt .van Lienden. Dat hier veel animo voor be staat behoeft geen betoog. Zoals reeds aangekondigd heeft thans de openbare aanbesteding in verband met de verbouwing en vernieuwing plaats gevonden in aanwezigheid van architekt C. M. Ploeg uit Amerongen, het hoofd der school, de heer H. J. Wynand en het dagelyks bestuur van de school. Zes aannemers, helaas niet uit Over- berg, hadden ingeschreven, waarvan de heer G. v. d. Brink uit Ede met het laagste bedrag ad f54.845,uit de bus kwam. Hierna volgde direct het bouw bedrijf Van Manen uit Amerongen met f 56.750,Eerstgenoemde aannemer uit Ede werd het werk dan ook gegund onder voorbehoud van Rijk's goedkeu ring. Na ontvangst hiervan kan begon nen worden. Wij hopen dan ook bin nenkort hierop uitvoeriger terug te komen. RAADSLID HARDEMAN IN EDES RAAD: WETHOUDER ROSEBOOM: ER WAS GEEN AANNEMER BESCHIKBAAR Naar aanleiding van de voorgestelde bouw van 104 woningen te Lun- teren heeft het Ederveense raadslid de heer G. Hardeman in de vorige week gehouden gemeenteraadsvergadering opgemerkt dat dit voor Lunteren teveel van het goede was. Waar blijven de 22 woningen, die Ederveen nog tegoed heeft van het bouwvolume 1963? zo vroeg de heer Hardeman aan het college van B en W. Voorts was hij een voorstander voor meer woningen ook in de andere dorpen. Geen aannemers Ook de heer v. d. Kamp (A.R.) vond de bouw van meer dan honderd huizen in Lunteren een onverteerbare brok. De schrik sloog mij om het hart aldus de A.R. woordvoerder. Ik ben het absoluut niet met dit beleid van B en W eens. Men kan nu waarnemen dat bijna alle woningwetwoningen in Lunteren worden gebouwd. De heer v. d. Kamp was voor een eerlijker verdeling over de dorpen Lunteren, Bennekom en Ederveen. De heer v. Loon (P.v.d.A.) was blij met het voorstel. Hij was voor het bouwen van grote complexen omdat de aannemers dan bereid zijn tegen de curveprijs te bouwen. De heer de Zeeuw (K.V.P.) was daaren tegen geen voorstander van het bouwen van grote complexen omdat ter plaatse niet altijd voldoende noodgevallen aan wezig zijn. De plaats Ede heeft een groot tekort aan woningen, maar hier bestaat een tekort aan bouwgrond. De K.V.P. af gevaardigde zag Bennekom als de meest aangewezen plaats voor het bouwen van woningen. Wethouder Roseboom (P.v.d.A.) beant woordde de sprekers. In Ede dorp staan wij met de rug tegen de muur omdat er geen bouwgrond is en daarom grepen wij deze kans aan om in Lunteren te gaan bouwen. De heer Roseboom was tegen spreiding over de dorpen omdat het dan uiterst moeilijk is een aannemer te vinden, die tegen de curveprijs wil bouwen. De ervaring heeft dit geleerd want voor de 22 woningen in Ederveen heb ben we nog steeds geen aannemer gevonden. Momenteel wordt met een aannemer overleg gepleegd zodat ho pelijk over een paar weken met de werkzaamheden een begin kan worden gemaakt aldus de wethouder. Intussen wachten meer dan 70 woning zoekenden in Ederveen op een woning. In de paticuliere sector komen over en kele weken een 6-tal huizen gereed. Maar de bouw van de beloofde 22 woningen, waarover nu al meer dan l1/* jaar over leg gaande is kan de lucht pas doen op klaren, en de wachtenden enige hoop ge ven. De bouwgrond aan de Hortensia straat, Azaleastraat enz. ligt gereed. Het wachten is op de aannemer, die de bouw wil realiseren. Onder deze titel zullen binnen kort enkele artikeltjes verschijnen ter gelegenheid van het 325-jarig bestaan van de Oude Koepelkerk alhier. Het zal blijken, dat deze vlag de la ding niet geheel dekt; er zal n.l. niet alleen over het kerkgebouw, doch ook over de bezittingen gehandeld worden. Tevens zullen alle predikanten, die in de loop van deze 325 jaar het ambt te Renswoude bediend hebben, in het kort de revue passeren. Aangezien het grootste deel van deze historie zich afspeelde voor 1834, zullen ook zij, die tot een ander protestant kerkgenootschap behoren in deze ge schiedenis geïnteresseerd zijn. VEENENDAAL Zaterdagavond 27 juni: Ritmees- terwaterpolotoernooi in het Bergbad. Aanvang 7 uur. ELST Zaterdagavond 27 juni: Teenager show op het terrein van café Sportlust. AMERONGEN Zaterdag 27 juni: Receptie DVSA in het Berghuis van 3-5 uur. Zondag 28 juni: Jeugddienst in St. Andrieskerk. Aanvang 6.30 uur. EDERVEEN Maandag 29 juni: Herstemming Heemraad Waterschap van 10- 12 uur in café De Frel. DUN6UANS PRiSriA pontiAc omim voor betere uurwerken H00FDSTR 91 VEENENDAAL N D S 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor Kanaalweg 2 - Veenendaal Telef. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend #oed Taxaties

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 1