Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Groeiende tendens om de win tervoorraad kolen 's zomers reeds in te slaan Wat nu weer...? Traditionele bijen- markt dit jaar op 21 juli Filmavond voor sclioolvoetballers RENSWOUDE EDERVEEN Nieuws uit de omgeving Openluchtdemonstratie van Sparta was een lust voor het oog Politie berichten ACHTERBERG ELST WAGENINGEN 38e JAARGANG DINSDAG 30 JUNI 1964 Nr. 52 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel AGENDA Schoolreisje Chr. Lagere school Renswoude MULDER Aanmelding leerlingen techn. school te Wageningen Teenagershow georganiseerd door w.s.v. de Rijnkanters Eist Bedaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 Itfnen) - Giro 563427 Re dak tie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bfl de agentschappen van „De Vallei" In plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale koriraktprijzcn op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent ronde gehouden voor een ereprijs, be schikbaar gesteld door de Firma Ppner- man uit Rhenen. De w.s.v. De Rijnkan- ters uit Eist is natuurlijk dank ver schuldigd aan iedereen die heeft mede gewerkt om deze avond mogelijk te ma ken en is verheugd dat er een flinke recette is overgebleven om nieuwe uniformen aan te schaffen voer haar leden. Te vermelden is nog dat de firma Kosters twee mooie bekers beschikbaar gesteld heeft. De uitslag was als volgt: Instrumentaal: 1. The Valley Stars, Veenendaal; 2. The Blue Arrows, Rhenen; 3. The Creole Band, Amerongen. Vocaal: 1. The Botthon Brothers, Dodewaard; 2. Cees Meiering, Veenendaal; 3. Catha- rina Bruis, Amerongen. De ereprijs werd met algemene stem men van de jury toegekend aan The Valley Stars uit Veenendaal. ORANJE WIT VISTE AAN DE VINKEVEENSE PLASSEN Onlangs hebben de Oranje-Witters uit Eist een bezoek gebracht aan de Vinke- veense plassen om daar eens een dob bertje uit te gooien. Aan deze sportieve wedstrijd waaraan 34 personen deelna men en die geheel gratis was, waren 23 prijzen verbonden. De eerste prijs, een wisselbeker en een mand met boodschappen ging naar Alb. Geurtsen, die 250 gram aan de haak sloeg. Tweede prijs: J. Drost, derde prijs: W. v. Ledden, vierde prijs: J. de Kievid, vijfde prijs: H. Terschegget. Verder kreeg elke deelnemer een thee lepeltje als aandenken mee naar huis. Spoedig volgt een tweede wedstrijd waaraan de leden en pooldonateurs vol op kunnen deelnemen. Op 25 juni stonden op het vliegveld Schiphol 12 nieuwe fietsen te wach ten op 11 Amerikaanse scholieren die samen met hun reisleider na overtocht per vliegtuig een fietstocht door Europa gingen maken. De automatische start van vliegtui gen is weer een stap dichterbij. In Londen heeft men een rekenmachine gedemonstreerd die de piloot alle gegevens verschaft over het startge wicht e.d. Indien er motorstoring op treedt, treedt de machine ook „han delend" op. Wim lbo (V.P.R.O.) gaat aan het ein de van dit jaar een reis maken door Zuid-Europa om in opdracht van O. K. en W. een studie te maken over de vorm van amusement van diverse Europese televisiestations. De Zuid-Afrikaanse directeur-gene raal van de posterijen, heeft aange kondigd dat de P.T.T. op 10 juli een speciale postzegel zal uitgegeven. Op deze zegel van 2'/ï cent is een borst beeld van Johannes Calvijn afge drukt. VEENENDAAL Woensdag 1 juli: Sportdag voor de schooljeugd op de terreinen van de v.v. D.O.V.O. Donderdag 2 juli: Concert Caecilia op het Slot. de Bruïneplein. 6.30 uur: filmavond voor de deelnemers schoolvoetbaltoer- nooi in gebouw van de Instuif aan de Industrielaan. Vrijdag 3 juli: Finale veteranen- toernooi. Op dinsdag 21 juli vindt op het terrein achter het postkantoor de traditionele Veenendaalse bijen- markt plaats. De inzendingen worden gekeurd door de heren Lalan uit Wage- ningen, Blom uit Rhenen en Schrijver uit Veenendaal. Laatst genoemde heren zullen hun taak voor 9 uur v.m. uitvoeren, zodat 's morgens om 11 uur de prijsuit reiking al kan plaatsvinden. Voor de beste kast met volk en bouw en de beste ronde korf met volk en bouw zijn prijzen beschik baar terwijl de gemeente Veenen daal voor de grootste aanvoerder van tenminste 25 volken een wis- selprijs beschikbaar gesteld heeft. Direkt na de keuring zal door de jury op de bekroonde kast of korf een kaart worden aange bracht, zodat de belangstellenden kunnen zien wat voor „vlees er in de kast of korf zit". A.s. donderdagavond zal in het ge bouw van „De Instuif" aan de Indus trielaan een filmavond gehouden wor den voor alle spelertjes en reserves van het afgelopen schoolvoetbaltoernooi. Vertoond wordt een film die opgenomen is tijdens de kinderspelen van het ko- ninginnefeest 1964. Ook de laatste vier wedstrijden van hei, schoolvoetbaltoer nooi zijn door de heren Boers en van Dijk op de film opgenomen, zodat de jeugdige voetballertjes zichzelf ook in aktie kunnen zien. Dit alles zal beginnen om 6.30 uur. Concentratie cn behendigheid van jonge Spartanen, tijdens de laatste openlucht demonstratie op het terrein van de voet balvereniging Veenendaal. Donderdag 25 juni vertrokken de 5e en 6e klas per touringcar in richting Wageningen. Een stralende zon begeleid de het uit 71 kinderen en 7 begeleiders bestaande gezelschap, dat om 9 uur van af het schoolplein vertrok. Het eerste rustpunt werd om 10 uur bereikt in de vorm van de hooggelegen uitspanning „De Westerbouwing". Jeugd en volwassenen genoten van het kabel baantje, het treintje, getrokken door een zwaan, die benzine als voedsel gebruik te, en andere geneugten. Per boot ging het daarna over de Rijn naar Arnhem, waar de bussen het gezel schap opwachtten. Het was merkbaar, dat de Renswoud- se jeugd niet al te vaak met onze grote rivieren in contact was geweest. De bussen brachten de beide klassen vervolgens via Arnhem, Bronbeek (de oud-Indië-strijders zaten kennelijk juist aan de maaltijd, want men zag er he laas niet één), Velp en Dieren naar de Posbank. Op dit hoogste punt kon men een ogenblik van de prachtige verge zichten genieten. Van half twee tot drie uur vertoefde men in de van alle evenementen voor ziene speeltuin Prins Bernharddal. De bloedneus van Ineke Wagensveld en de geblesseerde knie van Thijmie Wolswinkel konden de vreugde geluk kig niet verstoren. Mevrouw Gründ- lehner stond steeds met haar verband- voorraad klaar. Het laatste en misschien wel voor naamste rustpunt was Harderwijk. Tot zeven uur kon de jeugd naar har telust dartelen in het heerlijke en on diepe water van het IJsselmeer. De speeltuin gaf de niet-zwemmers veel vertier en een welkome afleiding bood het voederen van de zeerobben. Omdat Marianne Oosterbeek bij ver gissing gekleed ging zwemmen was ze genoodzaakt tot zeven uur in haar zwempak te lopen en daarna met ge leende kleren de bus in te stappen. Dit alles neemt niet weg dat groot en klein enorm van de reis genoten en om klokslag 8 uur weer heelhuids en voldaan in Renswoude terugkeerde. HERSTEMMING HEEMRAADSCHAP EDERVEEN Gisteren zijn in café Markzicht de herstemmingen gehouden voor de Heemraadschap, dit was nodig, omdat er de vorige keer geen meerderheid ver kregen was. Verschenen er toen 35 stemgerechtig den, nu waren het er 100. De heer Tho massen tverd met 90 stemmen gekozen voor de heer Veldhuizen. Als hoofdin geland werd de heer Nab gekozen met 95 stemmen voor de heer Dunsbergen, terwijl in de vakature Boonzaayer de heer Geurtsen met 91 stemmen geko zen werd boven de heer Dunsbergen. Onder de Nederlandse kolenhandelaren bestaat al geruime tyd de neiging om de klant ervan te overtuigen dat hy beter 's zomers de wintervoorraad kolen in kan slaan. Wy hebben in onze streek de kolenhandelaren eens gepolst en ze naar hun bevindingen gevraagd. Om de klant van de noodzaak te overtuigen dat het 's zomers beter kolen kopen is dan 's winters voeren de kolenhandelaren drie steekhoudende argumenten aan. Allereerst en waarschynlyk ook de aantrekkelijkste zyn de z.g. zomerpryzen. Om de zomerkoop te stimuleren leveren de mynen op het ogenblik tegen een lagere prys dan 's winters, iets wat de handelaar natuurlyk in zyn prijs doorberekent. Erg aantrekkelijk natuurlijk voor de huisvrouw, die altijd op een koopje uit is. Als tweede argument wordt aangevoerd dat men 's zomers één en dezelfde kwaliteit ineens kan afnemen, terwyl het 'swinters een vraagteken is of de gewenste kolen wel geleverd kunnen worden. Ook wo,rdt er op gewezen dat het 's winters best wel eens kan voorkomen dat door verschillende moeilijkheden niet geleverd kan worden, zodat de mensen zonder kolen in de kou komen te zitten. Natuurlijk hebben de handelaren ver schillende redenen om de „zomerver- koop" te stimuleren. De vraag bij de mij nen is nog altijd groter dan het aanbod, zodat er bij leveringen vertragingen voor komen. terwijl bij concentratie van de handel in de wintermaanden het geld 's zomers letterlijk en figuurlijk op een hoop komt te liggen op het opslagterrein van de handelaar. Hij moet immers zijn voorraad 's zomers op peil brengen, wan neer hij dan niet direkt weer kan leveren komt het geld vast te zitten. Een concentratie van de handel in een bepaald aantal maanden heeft ook tot ge volg dat het in die tijd razend druk is en er extra personeel aangetrokken moet worden, wat later in de „slappe tijd" weer zonder werk komt. Verder is het voor een handelaar ook noodzakelijk dat hij ten alle tijde, vanwege de lange le vertijd van de mijnen, opslagruimte ter beschikking heeft. Hiervoor kan alleen een geregelde afname, gedurende het he le jaar zorgen. 1 september worden de zomerpryzen vervangen door de winterpryzen en nadert voor de klant de tyd waarin hy eerder genoemde moeilijkheden op het gebied van de leverantie kan ver wachten. ZEIST: Enige tijd geleden heeft een hoofdagent van de Zeisterse politie naar pas nu bekend -gemaakt wordt op een voortvluchtige geschoten. Een 22-jarige Zeistenaar, die op het Sta tionplein bezig was een fiets te stelen, werd betrapt door een politie-agent. Eerstgenoemde zette het op de vlucht, waarna hij in zijn heup geschoten werd. Volgens de politie vallen de verwondingen nogal mee. WAGENINGEN: Over niet al te lange tijd zal Wageningen op de markt weer een beeldhouwwerk rijk zijn. Omdat het torso, aangeboden tijdens de fes tiviteiten 100 jaar stad Wageningen, in de winter van 1963 kapot gevro ren is, heeft het gemeentebestuur aan Willem Berkhemer opdracht gegeven een nieuw beeld te vervaardigen. EDE: Afgelopen weekeinde is in Ede achter het parkeerterrein van V.V.V. een midgetgolfbaan geopend, die aan de internationale wedstrijdeisen vol doet. Vrijwel overal deelde men ons mede dat de consument al zoveel mogelijk koopt in de zomer. Ongetwijfeld vanwege de voordelen van de „zomerkoop". Daarnaast zullen er ook mensen zijn die best hun kolen nu willen kopen, maar dat niet kunnen. Denkt U eens aan men sen die kleinbehuisd zijn, met een piep klein kolenhokje. Zij kunnen geen grote voorraad inslaan, zodat zij op de winter- leverantie aangewezen zijn met alle eventuele nare gevolgen vandien. Denkt u ook eens aan de financieel minder draagkrachtigen, die onmogelijk in één keer een grote voorraad in kunnen slaan. Een oplossing hiervoor is overigens het z.g.n. spaarsysteem. Elke maand een mud je kolen en zo krijgt men toch nog een redelijke voorraad. Een vraag die ons ook bijzonder op Sparta's voorzitter, de heer W. van Of feren richtte een kort openingswoord tot de aanwezigen en heette in het bij zonder welkom wethouder Ant. de Rui ter, die het Veenendaalse gemeentebe stuur vertegenwoordigde. Het omvangrijke programma, dat hierna in nog geen twee uur tijd werd afgewerkt getuigde van een nauwgezet te organisatie van het geheel, in han den van de heer W. Vaartjes. De oefe ningen werden onder leiding van deze, zijn echtgenote, mevr. A. G. Vaartjes- Jacobs en de heren F. en J. Leppers af gewerkt. Mevr. Savenije-Berrens, die ook had meegewerkt aan het instuderen was verhinderd, omdat tegelijkertijd in Utrecht een turndemenstratie werd ge houden, waarbij zij als leidster aanwe zig moest zijn. Jammer genoeg was er door tijdge brek geen gelegenheid tot persoonlijke oefeningen. Dit gemis werd echter het hart lag slaat op de toekomst. Wat gaat het aardgas doen? De heer Hasse laar deelde ons namens de Veenendaalse kolenhandel mee, dat men daar echt niet zo bang voor is. Hij zei o.a. „Wij zijn de grote projecten, zoals centrale verwar mingen, fabrieken e.d. toch al kwijt ge raakt aan de leveranciers van stookolie, ook huisgezinnen gingen op oliestook over, maar vele huismoeders kwamen ondertussen weer op het „zwarte goud" terug. Het is natuurlijk moeilijk om over dergelijke zaken concrete dingen te zeg gen, want we weten er nog niet zo heel veel van." Ook vele huismoeders denken er zo over. Algemeen commentaar: als aardgas aantrekkelijk is gaan we daar natuurlijk op over, al moet gezegd worden, dat een kolenkacheltje erg gezellig is. ruimschoots goedgemaakt door het ove rige dat werd geboden. Alle Sparta-afdelingen en dat zijn er nogal wat kwamen aan bod. Van kleuters tot dames en heren werkten aan de uitvoering mee. Vanzelfsprekend kunnen er, zonder anderen daarmee tekort te doen, hoogte punten worden genoemd. Het programma werkte naar een cli max toe en vooral aan het slot waren er prachtige onderdelen te bewonderen, zoals het tafelspringen van de heren en het gecombineerd kast- en tafel- springen. In het midden werkte een damesgroep aan het paard, geflankeerd door een jongens- en een meisjesgroep die het kastspringen voor hun rekening namen. Hierdoor was het gehele veld gevuld met springers en springsters, hetgeen een bijzonder levendig beeld gaf. De massale knotsoefening van dames 550 gymnasten en een ruim 1000 koppig publiek hebben het zaterdagavond j.l. buitengewoon getroffen tydens de jaarlijkse zomeruitvoering van de Veenen daalse gymnastiekvereniging „Sparta". Goed weer is voor openluchtdemonstra ties een eerste vereiste en het heeft „Sparta" nu al voor het tweede achtereen volgende jaar wat dat betreft meegezeten. Aan de demonstraties ging een mars vooraf. Begeleid door de harmonie „Caecilia" trokken de Spartanen vanaf het oefenlokaal by de Koningin Julianaschool via een gedeelte van het Franse Gat naar de sportterreinen van de voetbalvereniging „Veenendaal" aan de Bergweg. en meisjes was een waardig slot van de demonstraties. Niet onvermeld mag tenslotte blijven de pianobegeleiding, waarvoor op bui tengewoon vaardige wijze de heer Hans Swart zorgde. Dit is een recente foto van Z.K.H. Prins Bernhard, die gisteren zijn 53ste verjaardag vierde. (foto Max Koot) De afdeling gevonden voorwerpen kreeg gisterenmorgen een bijzonder vreemd „voorwerp" op het bureau aaiy geboden n.l. een pony. Bij nader onder zoek bleek het dier eigendom te zijn van de heer G. v. A. aan de Geerse- weg die later zijn rechtmatig eigendom is komen afhalen. Op de Nieuwe weg reed donderdag middag een jongetje op zijn fiets tegen een goed geparkeerde luxe wagen. De ouders van het jongetje bleken bereid de schade te betalen. OPENLUCHT DEMONSTRATIE VAN DE GYM. VER. EXCELSIOR Ook de gymnastiekvereniging Excelsior gaat zich weer in het openbaar aan het publiek vertonen. Dit gebeurt a.s. zater dagavond op het terrein van de openbare school. Het programma dat 18 nummers omvat, staat onder leiding van de heer W. Vaartjes. De aanvang is gesteld op 7.15 uur. In de namiddag liep plotseling de achterband leeg van de motor van J. C. B. uit Hilversum toen hij op Rijks weg 12 ter hoogte van het Shell pomp station bij de Nieuweweg reed. Hij klapte samen met zijn duopassagiere tegen het wegdek. Beiden moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht. Zij met ontvellingen, hij met een ga pende wond aan zijn knie. Maandagavond is de personenauto van de Veenendaler v. G. uit de Julia- nastraat door onbekenden ontvreemd. Teen hij zijn wagen 's avonds in de ga rage wilde zetten was de vogel echter gevlcgen. Tot overmaat van ramp hoor de hij de volgende morgen dat zijn wa gen beschadigd in Ederveen was terug gevonden. De politie te Ede heeft de zaak in onderzoek. WOONWAGEN IN DE AS GELEGD In de nacht van zondag op maandag is aan de Zuidelijke Meentsteeg een woon wagen met inboedel volkomen uitge brand, doordat omstreekse half drie een petroleumtoestel van een kastje viel. De bewoner werd nog net op tijd door zijn zwager gewekt, anders had hij waar schijnlijk het lot van zijn huis op wielen moeten delen. De vrijwillige brandweer uit Achterberg kon bij aankomst alleen nog maar konstateren dat de wagen, die niet verzekerd was reddeloos verloren was. GYMNASTIEKUITVOERING 1922-1962 Assurantiekantoor Elg. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e «n 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, en*. Telefoon 08385-3000 Prinses Irene is zondagavond op de luchthaven Schiphol aangekomen, waar zij werd afgehaald door prinses Margriet. Op de foto stapt de opgewekte prinses Irene in de hofauto. Prinses Margriet is nog juist zichtbaar achter haar zuster. De aandacht van belanghebbenden wordt gevestigd op een advertentie, voorkomende in dit nummer met be trekking tot de aanmelding van leerlin gen voor het cursusjaar 1964-1965 aan de Technische School te Wageningen, afdeling avondonderwijs. VAN „D.E.S." Zaterdagavond geeft de gymnastiek vereniging „D.E.S." op het terrein van de o.l. Rijnschool een openluchtdemon stratie. Alvorens hun kunnen te tonen, trekken de gymnasten eerst in optocht door Eist. De algehele leiding is in han den van mej. Engelhaar. RIJNSCHOOL WAS OP REIS Afgelopen vrijdag zijn de leerlingen van de hoogste klassen van de Rijn- school op reis geweest. Prachtig weer, zorgde ervoor dat de leerlingen in Den Haag, Scheveningen en Haastrecht vol op konden genieten. Vooral de speeltuin en het zoute water van de Noordzee zorgden voor hoogtepunten tijdens dit schoolreisje. Het schoolelftal van bovengenoemde school heeft vorige week ook nog ge voetbald tegen een school uit Amstel veen die in de jeugdherberg de „Eikel kamp" logeerde. De strijd eindigde in een gelijkspel. Nadat men de deelnemers in twee klassen (vocaal en instrumentaal) ge scheiden had werd er nog een extra naast de Apotheek Hoofdstr. BI Vdaal Afgelopen zaterdag beleefde Eist een daverende teenagershow georganiseerd door de w.s.v. De Rijnkanters. Toen om half acht de eerste muzieknoten over Eist klonken hadden zich meer dan 500 mensen van alle leeftijden verza meld op het terrein achter café Sport- lust. Het geboden programma werd on der leiding van de bekende conferencier Bart Veenendaal op vlotte en interes sante wijze afgewerkt. De jury had deze avond geen al te moeilijke taak omdat The Vally Stars uit Veenendaal met kop en schouders boveai de anderen uit staken. Buiten de wedstrijd om werden neg enkele nummers gebracht door De Vallei Band wat vooral bij de oudere toehoorders zeer in de smaak viel. Met deze avond werd wederom bewezen dat er in Eist best eer te behalen valt met het organiseren van een ontspannings avond als deze. Iedereen was het er dan ook over eens dat dit zeker vaker moet gebeuren. The Vally Stars, die op de teenagershow in Eist zo succesvol waren. V Tel. 3184

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 1