de nieuwe OPEL ICAPITAN Op de KE(E)PER DAAR ZIJN ZE WEER: DE KOOPJES VAN DE WEEK! POEDERKOFFIE 99 85 65 59 99 89 beschouwd „De Gelderse Vallei SPEKSNIJBONEN QQ de showroom is deze week tot 's avonds 10 uur geopend CITY-MOTORS n.v. - EDE V.A.B. - VEENENDAAL n.v. Automobielbedrijf KIRPESTEIN VOORMAN ANANAS- of ABRIKOZENJAM 1. 3 blikken Vleeswaren 79 limonadesiroop SHEILA VANAF WOENSDAG-AVOND TE BEZICHTIGEN IN ONZE SHOWROOM TE WAGENINGEN Stationsweg 124a - Telefoon 2233 Industrielaan 12 - Telefoon 2450 Prof. Ritsema Bosweg 1 Telefoon 4551 Officiële bekendmaking Gaarne verzorgen wij voor U t Ondertrouwkaarten Verlovfngskaartjes Geboortekaartjes Visitekaartjes Telefoon 2022 2 lijnen EEN GLAZEN POT voor ROOMBOTER DEZE WEEK ELKE TWEEDE POT Zoek maar uit: 1,99 2,39 1,59 2,25 3,49 SCHOUDERHAM 150 gr 99 39 49 ZOETE SPAANSE WIJN -f 79 KWARTJGSREPEN VLEES voor HONDEN ZEEM traangelooid, zomerprijs 1.95 SCHUIMPLASTIC SPONS 19 BADTASSEN, gevoerd slechts 1.25 VERBANDWATTEN 59 49 BADDOEKEN per stuk 1.95 1 19 JUPON met kant alleen deze week 2.69 Firma Ekeris nam nieuwe winkel in gebruik Vrijdagmiddag heeft de heer Ekeris op de hoek Boslaan-Middellaan zijn nieuwe textielzaak geopend. Het oude pand, vroeger een groentezaak, is da nig veranderd, zodat de heer Ekeris ruimschoots in de gelegenheid is zijn artikelen tentoon te stellen. Dankzij overzichtelijke rekken is de klant in de gelegenheid gesteld makkelijk zijn keus te bepalen. Vrijdag in de loop van de dag werd een groot aantal bloemen de nieuwe zaak binnen gedragen, waaruit blijkt dat groothandel en collega's de heer van Ekeris succes toewensen. „Het Anker" na ingrijpende modernisering en vergroting bedient zijn klanten weer Na een ingrijpende verandering van het interieur worden de klanten van „Het Anker" te Veenendaal weer op hun wenken bediend. De bestaande ac- comodatie is dermate veranderd dat de klant bij zijn binnenkomst via duidelijke bordjes en overzichtelijke rekken mak kelijk kan vinden wat hij zoekt. De bestaande idee van de in tweeën ge splitste winkel is gehandhaafd geble ven maar het kleinste deel van de vroegere accomodatie is flink vergroot. Hierdoor is het mogelijk geworden voor de leiding om de afdeling bedden en de kens, die vroeger te klein was, ruim schoots uit te breiden evenals de afde ling confectie. Wij geloven dat achter het onveranderd gebleven pui van „Het Anker" een winkelruimte is ontstaan, waarop de leiding, de familie van Maa- nen met recht trots kan zijn. KOFFIEHUIS „DE AFRIT" HEEFT PLANNEN VOOR EEN GROOT PAR KEERTERREIN. De laaste jaren geniet het koffiehuis „De Afrit" aan de Nieuweweg vooral in de wereld van de beroepschauffeurs een stijgende belangstelling. Het is nu al zo ver dat er per dag zo'n kleine 600 men sen komen om er even rust te vinden tijdens de lange autoritten die onze na tionale en internationale transport ondernemingen uitvoeren. Het grootste zorgenkind voor de eigenares Mevrouw van de Pol is allereerst de parkeer ruimte. De enorme vrachtwagens hebben een grote plaats nodig en het is dan ook een alledaags verschijnsel dat er zowel op Rijksweg 12 en op de Nieuweweg lange rijen vrachtwagens geparkeerd staan. Het spreekt voor zichzelf dat dit voor het overige verkeer moeilijkheden op kan leveren. Reeds 2% jaar geleden is de eigenares begonnen om een oplossing te zoeken voor het probleem en er werd, omdat haar terreinen toen nog op Gel ders grondgebied lagen, een verzoek ge daan voor een groot parkeerterrein aan Rijkswaterstaat te Arnhem. Het plan werd goedgekeurd, maar door de grens correcties kwam het gebied onder „Utrechtse Voogdijschap." Daardoor ontstond er een enorme vertraging, maar de exploitante die zeer te spreken is over de medewerking van Rijkswaterstaat hoopt nu toch snel te kunnen beginnen. Het ligt in de bedoeling dat aan de zuid zijde van het koffiehuis een parkeerter rein komt met een oppervlakte van 3000 m2. De kosten zullen om en nabij de 100.000 gulden bedragen. Wanneer het parkeerterrein eenmaal klaar is, zal on getwijfeld ook het aantal bezoekers toe nemen zodat er misschien ook plannen moeten komen, om het huidige koffie huis, wat ontstaan is uit een normaal woonhuis, danig uit te breiden, zodat dit door heel Nederland bekend staande koffiehuis zijn naam en faam nog verder uit kan breiden. TOELATINGSEXAMEN CHRISTELIJK LYCEUM VEENENDAAL Tot de eerste klasse van het Chr. Ly ceum te Veenendaal werden toegelaten: Uit Veenendaal: Bas Andeweg, Ine ke Atteveld, Harrie Beckers, Johan van de Berg, Marijke Beijer, Jan Bos, Hen drik Jan van den Bosch, Lambert van den Bosch, Jan van de Bovenkamp, Gert Bovenschen, Jan Brinkhuis, Beb van Bruchem, Jan van Capelleveen, Bram Carsouw, Theo Diepeveen, Leo Doeve, Henk Epskamp, Rijk van Galen, Ietje de Gooijer, Carla Groenhof, Ria van Haaften, Hannie de Haas, Jan van de Ham, Nico Hiensch, Elma Hooge- weij, Karin Hopman, Ria van der Horst, Els Huibers, Marian Huitinck, Wim Keizer, Joke van Kesteren, Roef Klem, Connie de Kleuver, Thijs van Kolf schoten, Sjaak Koning, Frans Koop man, Jaap Kramer, Wim Kroesbergen, Johan Kruidhof, Harrie Kuster, Astrid van Kuyk, Wim van Laar, Alet van Leeuwen, Heine van Leeuwen, Corrie van Manen, Ankie Paardekooper, Ge rard Pas, Hans Pilon, Ellie Roor, Hans van Rijswijk, Theo Schaaf, Arie Schans, Sijmen Schoeman, Rijk Slok, Gert Veenhof, Ina van Viegen, Frank van de Weerd, Wilbert Wolters, Anneke Wijnberger. Uit Rhenen: Vonny Dijjers, Karin Harwig, Hetty Krol, John Moens, Ni- coline Querido, Kees de Roos, Willy Timmer, Gré Tollenaar, Eimert Vee nendaal. Uit Ede: Gijp Kelderman. In het landelijke en natuurschone Amerongen is de rust sinds enkele we ken weergekeerd. Maandenlang heeft daar de voetbalkoorts geheerst. Jong en oud ging er mee naar bed en stond er mee op. Zou DVSA kampioen worden en promoveren naar de 4e klasse van de KNVB? Dat alles behoort voor ons buiten staanders al weer tot het verleden, maar ln Amerongen is men er nog lang niet over uitgesproken. Vol trots en enthou siasme kaart men nog na over de wa penfeiten, die zich rond het sportpark „De Burgwal" in de afgelopen twee jaar hebben afgespeeld. Het in beginsel niet verwachte, later gehoopte en tenslotte fel bevochten kampioenschap van de le klasse afdeling Utrecht werd in de wacht gesleept. Een automatische pro motie naar de 4e klas van de grote Bond was een feit. Temidden van al de neergedaalde rust troffen we op de Donkerstraat no. 34 de goalie van het zo suksesvolle DVSA. Arie van Viegen, een telg uit een ge slacht dat thans onverbrekelijk met de voetballerij in Amerongen is verbonden. Deze goedlachse, spraakzame en sympa thieke Ameronger zou, als het even kon, iedereen een hele avond aan de stoel ge kluisterd houden om over zijn geliefd DVSA te bomen. Daarom lijkt het ons beter hem het woord te geven: JEUGD „Ik ben reeds lid van DVSA vanaf de oprichting en dat was in 1945. De oorlog was maar nauwelijks ten einde of de behoefte om tegen een bal te trappen werd zo groot, dat men besloot een club op te richten. Eigenlijk ben ik nu een veteraan, want 32 jaar is toch voor een voetballer al een aardige leeftijd. Als ad- spirant stond ik al onder de lat en daar had ik bijzonder veel plezier in. Nog maar nauwelijks 16 jaar oud stond ik al in het eerste elftal. De jaren tot mijn twintigste zijn volgens mij wel de beste jaren voor mij geweest. Tjonge, jonge, wat had ik een lol om de bal uit het hok te ranselen. Het beste staat nog in mijn geheugen gegrift het toernooi om „het zilveren vliegtuig" dat werd geor ganiseerd door Soesterberg. We hebben toen weliswaar niet de beker gewonnen, maar in het gezelschap van louter hoger geklasseerde teams, deden we het als beginnelingen uitstekend. In die wed strijden zat mij ook alles mee. Alles wat maar te houden was werd door mij ge stopt. TEGENSLAG Op mijn twintigste jaar kreeg ik een gevoelige klap te verwerken. Een tuber- culeuse besmetting deed mij voor een jaar het sanatorium in verdwijnen. Op zo'n moment zie je zowel je maatschap pelijke positie als je keepersloopbaan naar de maan gaan. Achteraf bezien is dat allemaal nogal mee gevallen. Ik lag in een noodbarak van het sanatorium hier in Amerongen en kon vanuit de ka mer waarin ik lag precies op het toen malige voetbalveld van DVSA kijken. Dat was gewoon hopeloos en steeds weer lag ik te popelen in mijn bed. Later, toen ik van de doktoren aan de wandel mocht, gingen we dikwijls met nog wat andere patiënten tegen een tennisbal trappen en ik natuurlijk in de goal. Bij één dezer clandestiene „oefenpartijtjes" viel ik zelfs zo ongelukkig, dat ik zeker tien dagen met een buiten gevecht ge stelde arm door het sanatorium sukkel de. Een bal is een raar dingik kon er maar moeilijk afblijven. TOCH WEER ACTIEF Na die kuurtijd had ik me voorgeno men nooit meer te voetballen. Drie jaar lang hield ik dat vol, maar toen er een beroep op mij werd gedaan weer mee te spelen omdat de toenmalige keeper geen vrijstelling van de militaire dienst kon krijgen, stond ik onverwacht weer onge traind in het doel in een promotiewed strijd tegen Soesterberg. We verloren die wedstrijd weliswaar met 32 maar het ging voor mijn doen toen niet slecht. Ik ben daarna weer gaan trainen maar echt niet met de bedoeling om helemaal weer actief te worden. We had den toen de beschikking over een aantal veteranen dat als derde elftal de wei introk met mij onder de lat. Een jaar daarna werd dat team alweer opgehe ven. Weer hing ik de voetbalschoenen aan de wilgen, maar niet lang daarna zat DVSA weer wat omhoog met een keeper en ja, wat doe je dan". SPANNENDE TIJD Terwijl Adrie van Viegen met pretoogjes al vast wat zat voor te genieten en zijn hand eens door zijn ruige krullebol haalde, vervolgde hij: „Toen ik dus weer opnieuw begon was dat aan het begin van vorig seizoen, in september 1962. De eerste de beste wed strijd wonnen we toen met 90 van HDS uit Leersum. Een heel goed begin dus en vanaf die tijd bleef ik het doel van DVSA verdedigen. Enfin, het resul taat van de laatste twee seizoenen van DVSA weet zo ongeveer iedereen wel. Verleden jaar promotie naar de le klas Utrecht en dit jaar die prachtige pro motie naar de 4e klas. Een heerlijke tijd, vol aan spanning en ook wel de nodige teleurstellingen, die uiteindelijk de span ning er inhielden. Niet alleen ik, maar heel DVSA en heel Amerongen en omge- ving leefde fantastisch met ons mee. Steeds weer ruim duizend bezoekers is voor een club als de onze dan ook wel een teken aan de wand. STIMULANS Een zeer grote stimulans gedurende mijn hele voetballoopbaan en zeker van de laatste belangrijke jaren heb ik wel ondervonden van mijn vrouw. Ik wist, dat zij altijd achter mijn doel stond als een mascotte. Slechts één maal moest zij verstek laten gaan omdat de griep haar te pakken kreeg. Het klinkt mis schien wat vreemd, maar ik voelde me toen helemaal niet lekker. Ik hoop, dat zolang ik nog actief kan zijn, zij dit kan volhouden. SFEERVOL Ik wil gerust bekennen, dat ik met hart en nieren een DVSA-man ben. Er heerst een gezonde sfeer en de wil om te winnen is er altijd aanwezig. Zelfs in die sneeuwperioden renden we als schim men door het dorp om in conditie te blijven. Trainer de Hartog uit Veenen daal, een oud speler uit Culemborg, heeft er de wind goed onder en alle spelers trainen graag bij hem. TAAK De taak van een keeper vind ik over het algemeen niet de dankbaarste. Al die fouten van je achterhoede en die van je zelf komen op de meest onverwachte momenten en de keeper heeft het dan dikwijls gedaan bij het publiek. Vooral onder die hoogspanning als bij ons ge durende de laatste seizoenen. Dan valt het soms niet mee om je volledig ge concentreerd en je zenuwen op een af stand te houden. De hoogtepunten in mijn keeperscar rière zijn zonder meer beide promoties, die maar net achter ons liggen. Dat is voor mij een uitgemaakte zaak. Blun ders maakt elke keeper. Ik natuurlijk ook. In de wedstrijd tegen De Meern kwam er een effectvolle bal op me af die ik met natte handschoenen aan wil de grijpen. Laat die snert bal me van de handen springen en precies achter de doellijn op de grond vallen. Op zo'n mo ment kroop ik het liefst in de verste hoek van een donker hok en wenste ik het publiek het liefst naar de maan. Dan voel ik me doodongelukkig. Gelukkig is dat niet vaak voorgekomen. TOEKOMST DVSA heeft een goede toekomst. Liefst ongeveer 80 adspiranten worden thans getraind en er zit echt wel talent onder. Hopenlijk blijven ze bij DVSA, want op al die scouts bij onze wedstrij den heb ik het niet zo erg. Het zullen dan ook niet de eersten zijn die bij ons verdwijnen met een semi-profcontract in de zak. Maar er zit goed muziek in de vereniging en onder goede leiding en training zijn we nog lang niet aan het einde van ons voetballatijn. GROOTSTE WENS Mijn grootste wens op dit moment is, dat ik tcsamen met mijn broers Joop, thans bij Wageningen, Coen, thans op non-actief maar een reuze voetballer en de nog altijd actieve Eep binnen de kortst mogelijke tijd DVSA de derde klas in kan voetballen. We hebben ge toond het te kunnen, de wil om te win nen is altijd aanwezig: dus wat belet ons. Ik ben me er van bewust, dat het wat chauvinistisch klinkt, maar ik meen het uit het diepst van mijn hart." Uit Wageningen: Ria van Binsber- gen, Joke Butijn, Jetteke de Jong, Ma rijke Ormel, Ella Ronhaar, Henk Visée. Uit Renswoude: Peter Lam, Gert van Leeuwen, Henny Overeem, Linda van Rheenen, Jaap Vermeer, Coby Worst. Uit Ingen: Klaas Abelsma. Uit Scherpenzeel: Heieen Langen- bach. Jaap van der Pol. Uit Kesteren: Wim Bloem, Liesbeth van 't Leven, Lieneke van Westreenen. Uit Ederveen: Herman Hendriks, Joop Lefers, Cees Methorst, Herman van der Ziel. Uit Rossum: Liesbeth Sloots. JEANNE DEMESSIEUX SPEELT IN ARNHEM Wij kunnen de muziekliefhebbers me dedelen, dat de wereldbefaamde Franse organiste en improvisatrice Jeanne De- messieux naar Holland komt voor een tweetal concerten n.l. in Amsterdam, Oude Kerk op woensdag 8 juli en in Arnhem, Grote of Eusebiuskerk op don derdag 9 juli a.s., aanvang 8.15 uur n.m Jeanne Demessieux ontving lessen voor orgel en improvisatie van o.a. de be roemde organist Marcel Dupré en be haalde verschillende eerste prijzen. Zij maakt zeer veel toernees o.a. Amerika en wordt beschouwd als een van de grootste organiste en improvisatrice van de wereld. Voor zover bekend is zij de enige or ganiste die zonder hulp van registranten op hoge hakken het pedaal bespeelt en haar techniek is weergaloos. Voor de concerten heeft zij een zeer aantrekke lijk programma samengesteld en zij speelt o.a. werken van: Bach, Handel, Couperin, Clerambault, Widor, Berveil- ler, Demessieux en tot slot een impro visatie over een thema van de organist der Eusebiuskerk te Arnhem, de heer J. C. van Dommele, welke haar in gesloten envelop zal worden overhandigd. In 1963 gaf Jeanne Demessieux in de Grote of Eusebiuskerk eveneens een concert voor een stampvolle kerk. In verband met zeer vele verbintenissen el ders zal zij de eerste jaren niet meer in Arnhem concerteren. Voor de muziek liefhebbers reden 'temeer om haar con cert op 9 juli te beluisteren. RECTIFICATIE BURGERLIJKE STAND In ons nummer van vrijdag 26 juni stond onder de rubriek burgelijke stand vermeldondertrouwd J. v. d. Heuvel en H. v. d. Weerdhof. Dit is echter niet juist het moet zijn: ondertrouwd G. Jansen en H. v. d. Weerdhof. Burgemeester en wethouders der ge meente Rhenen brengen ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn een hou ten drie-klassige lagere school te bou wen op het perceel kadastraal bekend gemeente Rhenen. sectie G nr. 2203- 2165 aan de Anjerlaan. Aangezien dit bouwplan in strijd is met het geldende uitbreidingsplan in onderdelen „Dcmineesberg" zal de bouwvergunning worden verleend met toepassing van artikel 20 der wederop- bouwwet. In verband hiermede worden de eige naren en gebruikers van aangrenzende en nabij gelegen gronden in de gelegen heid gesteld binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening van deze bekend making bij hun college bezwaren in te brengen tegen het verlenen dezer ver gunning. Rhenem 29 juni 1964 Burgemeester en wethouders van Rhenen, De burgemeester, L. Bosch v. Rosenthal. De secretaris, W. C. Pieters. Maatregelen ter bestrijding van de luchtverontreiniging De staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Dr. J. F. de Meijer, heeft de gemeentebesturen in het gebied van de Nieuwe Waterweg enige aanbe velingen gedaan met het cog op de be strijding van het euvel van de luchtver ontreiniging. De staatssecretaris geeft deze gemeente besturen in overweging, bij de behande ling van aanvragen om een hinderwet vergunning voor het oprichten of uitbrei den van inrichtingen waarvan een be duidende luchtververvuiling te verwach ten ls, voortaan het advies te vragen van het districtshoofd van de Arbeidsinspec tie. Deze zal dan advies uitbrengen in overleg met de inspecteur voor de hygiëne van het milieu, terwijl daarbij ook andere deskundigen /n de directie van de Ar beid en de hoofdinspectie voor de milieu hygiëne en van zich op dit terrein bewe gende instanties en instituten zullen kun nen werden betrokken. Teneinde de reeds bestaande vervuiling van de atmosfeer zo ver mogelijk terug te dringen geeft de staatssecretaris voorts in overweging, na te gaan, of de reeds verleende hinderwetvergunningen de be staande situatie nog dekken. Zo nodig zouden alsnog voorwaarden aan deze ver gunningen moeten worden toegevoegd, waartoe de Hinderwet de mogelijkheid biedt Tenslotte dringt de staatssecretaris aan op intensieve controle op de naleving van de gestelde voorwaarden. DRUKKER I] 91 PARALLELWEG 10 - VEENENDAAL aan de Bpoorlijn Veenendaal Rhenen AlumlaImnMiab*IUfl«f«brttk FRIBOURG-BEAUREPAIRE-VEEN ENDAAL VRAAGT in de afdeling lithografie. De taak van een voorman in onze drukkerij is leiden en bewaken van de pro- duktie op een volledige druklijn. Naast technisch in zicht, zijn vereist: gevoel voor orde en netheid en uiter aard leidinggevende capaciteiten. Diploma L.T.S. strekt tot aanbeveling. Opleiding in het bedrijf. Sollicitaties zowel mondeling als schriftelijk te richten aan ons adres: Rozenstraat 19 - Veenendaal VAN DONDERDAG T.M. ZATERDAG BIJ f 7.50 BOODSCHAPPEN BIJ ELKE 500 GRAM KAAS (alle soorten) EEN PAK VERSE Exportkwaliteit 4 05 voor JLb HUISHOUD I per pot AARDBEIEN ANANAS ABRIKOZEN PERZIKEN Doorregen runderlappen 500 gram Mooie platte riblappen 500 gram Prima gehakt half om half 500 gr. Braadrollade 500 gram Blanke kalfslappen 500 gram MAGERE GELDERSE HOMBURG CHOPPED PORK 750 gr 59 HOMBURG BOTERH.WORST 750 gr 39 GEWELDIG VOORDELIG LITERBLIK van 99 voor fijne handappelen 7 stuks Gesneden spitskool kg. Geschilde kleine aardappeltjes 1% kg Grote fles geen 109 maar per fles DEZE WEEK Xb 4KWATTA Bovendien een NOOTREEP GRATIS GROCT BLIK GEEN 95 MAAR DEZE WEEK HET 2e BLIK EN BOVENDIEN HET 3e BLIK pakje 50 gr van 49 voor 39 KEURIGE ELK 2e EXEMPLAAR GROENWOUDT's KIJKGRIJP supermarkt BUSSUM ZEIST UTRECHT EDE VENIO VEENENDAAL APELDOORN

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 6