Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Joh. van Hardeveld, nestor Veenendaalse gemeenteraad wordt 75 jaar AGENDA Trekt zich dit jaar uit politiek terug Ritmeester nam afscheid van Heren Gerritsen en Versteeg* Middenstandsvereniging Zuid wil NBM- bus door winkelcentrum Nieuwe fabriek van rijsttafelartikelen te Rhenen Wat nu weer 40e JAARGANG Nieuws uit de omgeving MULDER RHENEN Beiden met pensioen na (gezamenlijk) 100 dienstjaren. Man verdronk in Omleidingskanaal AMERONGEN ELST Pont op Nieuwjaarsdag weer in de vaart Brand op Oude j aarsavond RENSWOUDE Dame reed met auto tegen boom ACHTERBERG EDERVEEN DINSDAG 4 JANUARI 1966 Nr 1 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TH. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven by de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimam advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50. elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel l Burgemeester Hazenberg en zijn echtgenote tijdens de Nieuwjaarsreceptie in hotel De Korenbeurs te Veenendaal namen o.m. van de directeur van Ritmeester Sigarenfabrieken, dhr. H. van Schuppen en zijn echtgenote, de nieuwjaarswensen in ontvangst. Druk bezochte Nieuwjaars receptie van Veenendaals burgemeester Burgemeester mr. dr. J. Hazenberg en zijn echtgenote recipieerden 1 januari j.l. in hotel de Korenbeurs te Veenendaal. Deze receptie stelde de Veenendaalse be volking in staat hun gelukwensen voor het nieuwe jaar aan te bieden. Van deze gelegenheid werd dan ook zeer intensief gebruik gemaakt. Verscheidene personen kwamen de burgemeester en zijn echt genote een voorspoedig 1966 toewensen, hetgeen door Veenendaals eerste burger kennelijk zeer op prijs werd gesteld. BEROEP VOOR DS. VAN DE BERG De Hervormde predikant ds. v. d. Berg ontving een beroep naar Huizen, ter vervulling van de vacature ontstaan door het vertrek van ds. G. H. van Kooten. Vrüdag a.s. hoopt de heer Joh. van Hardeveld, oudste lid van de Veenendaalse ge meenteraad en oud-wethouder van deze plaats zijn 75ste verjaardag te vieren. De heer van Hardeveld stelt zich bij de a.s. verkiezingen in mei niet meer disponibel. HU wil gaarne ruimte maken voor een jongere. „Nu ik nog fit ben moet ik ophou den en niet wachten tot ik totaal niets meer kan" zo verklaarde de heer van Har develd. „Hans" Hardeveld zoals de meeste plaatsgenoten hem aanspreken is door kneed in de plaatselijke toestanden, temeer omdat hij geboren en getogen Veenen- daler is. Een man van weinig woorden, zoals burgemeester Hazenberg hem onlangs in de gemeenteraad noemde toen hy zyn 30 jarig raadslidmaatschap herdacht. Maar als Van Hardeveld het woord vroeg waren zyn opmerkingen ten volle waard om aangehoord te worden zo ging de burgemeester destijds verder. Joh. van Hardeveld is het type van een pionier. Een pionier van de socialis tische idee. Echt een man van de oude garde, ;.l kan hij zich goheel bij de he dendaagse Partij, van de Arbeid, die uit de vroegere SDAP werd geboren, thuis voelen. Joh. van Hardeveld werd op 7 januari 1891 te Veenendaal geboren en was jarenlang textielarbeider bij de Kon. VSW. Hij was een animator van het vak verenigingsleven, had zitting in de fa- briekscommissie en later in de Onderne mingsraad. Door zijn sterk ontwikkeld sociaal gevoel werd de heer Hardeveld een vraagbaak voor velen, vooral voor zijji medearbeiders, voor wie hij op de bres sprong. Hij was jarenlang plaatselijk voorzitter van de textielarbeidersbond „De Een dracht" aangesloten bij het N.V.V. Op 27 febr. 1919 kwam „Hans" in de politiek terecht toen hy een vergade ring van de vroegere SDAP bezocht. Officieus had hy zich al eerder met de politiek beziggehouden, voorname lijk in de jaren van de Eerste We reldoorlog 1914-1918. EDE. Bij een jachtongeval op de Koeweg te Otterlo is de jachtopziener, de heer A. Groeneveld zeer ernstig gewond. Het ongeluk gebeurde na afloop van een jachtpartij op het landgoed van de Planken Wambuis. De kogel, die uit het geweer v.d. hr. M. uit Culemborg kwam, was voordat deze de jachtopziener raak te eerst door het portier van M's auto gegaan. De heer M. zat namelijk al in zijn auto en waarschijnlijk is het ge weer afgegaan toen hij dit op de achter bank wilde leggen. De jachtopziener werd getroffen in de buikstreek en moest worden opgenomen in het Julia- naziekenhuis. EDE. In de gemeente Ede zal te zijner tijd een sportraad worden ingesteld. Dit voorstel is aangenomen door de ge meenteraad van genoemde gemeente. Deze sportraad zal adviserend, coördi nerend en organiserend gaan optreden Tevens zullen enkele raadsleden zitting nemen in de sportraad teneinde een goede gedachtenwisseling tot stand te kunnen brengen 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000 Bij de raadsverkiezihgen in 1935 werd de heer van Hardeveld kandidaat ge steld en gekozen. Hij had tot aan de oor log zitting voor de SDAT 'Nr. de bevrij ding nam hij zitting in de noodgemeente- raad voor de Partij van de Arbeid, die uit de SDAP was voortgekomen. Hij heeft de Veenendaalse afdeling van die partij mede opgericht. Ook in de na-oorlogse jaren heeft hij zijn partij meegeblazen. Hij was een ge waardeerd fractieleider en werd na de grenswijziging in 1960 als derde wethou der benoemd. Hij kreeg de portefeuille van Volkshuisvesting. De heer Hardeveld vervulde het wethouderschap tot aan de verkiezingen van 1962 toen zich een strijd om de wethouderszetel ontspon. Als ge volg hiervan trok de heer Hardeveld zich tesamen met zijn fractiegenoot de heer T. Verkuyl uit het partijverband terug en trok men afzonderiyk op. Begin 1965 vond echter de hereniging plaats en in sep tember werd de heer van Hardeveld har telijk gehuldigd vanwege het 30-jarig lid maatschap van de Veenendaalse raad. Nu hij deze week een mijlpaal bereikt vindt hij dat zijn tyd gekomen is om heen te gaan, hetgeen overigens pas in september zal gebeuren wanneer de nieuwe Raad wordt geinstalleerd. Die nieuwe raad zal bijzonder veel ver schillen van de oude aldus de heer van Hardeveld. Eerstens, het getal der leden .vorrit van 19 op 21 gebracht en voorts keren enkele personen niet in de Raad te rug, zoals de heer Hardeveld zelf, de heer Ester wegens vertrek naar elders en mogelijk nog anderen. De heer Hardeveld vindt het dan ook de interessantste ver kiezingen sinds tien jaar. Zelf wil hij de politiek dan liever op een afstand volgen, al zal dat volgens zyn zeggen geen af stand doen van zijn principes, die er, naar hy verklaarde op gericht zyn de ar beidersbeweging omhoog te stuwen, ook die van deze moderne tyd. Het zal de 75 jarige vrijdag niet aan belangstelling ont breken, want hij liep 50 jaar mee in het openbare leven en heeft zich gedurende die tijd vele vrienden gemaakt. Naar wy vernemen werden al in het oude jaar plannen opgeworpen om de buslijn Rhenen-Veenendaal van de NBM door de wyken van Yeenendaal-Zuid te voeren. De actieve middenstandsvereniging „Zuid" heeft met de gedachte gespeeld, aldus een der bestuursleden. Desgevraagd verklaarde de heer D. Rijnders dat dit idee het bestuur zeer aanlokkelijk toeschijnt en dat de mo gelijkheid groot is dat men in 1966 de nodige stappen bij de busmaatschappij en andere instanties zal nemen om dit te kunnen realiseren. Vele kopers uit Rhénen, Achterberg en trouwens ook uit Renswoude enz. worden thans naar een bepaalde kant getrokken omdat de groene bus nu een maal met een wijde boog om Veenen- daal-Zuid heentrekt. Hoe men zich de route indenkt kon de heer Reynders nog niet verklaren. Natuurlijk zal men wel verzoeken een halteplaats bij het Slot. de Bruïneplein te creeëren. Ziekte wethouder Van Kuijk Burgemeester Hazenberg heeft tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van het ge- meentepersoneel in verband met de ziekte van wethouder C. N. van Kuijk medegedeeld, dat tr een gerechtvaar digde hoop op herstel is, maar dat het nog vele maanden al duren voordat de we,tho"fier ^enc^n zaï zijn Auto tegen boom Donderdagavond half zeven vond op de Veenweg een aanrijding plaats lussen een op de Veenweg staande mon tagewagen bestuurd door G. M. uit Vee nendaal. De auto stond met de linker- wielen in de linkerberm. Uit de rich ting Veenendaal naderde de automo bilist G. T. T. uit Wageningen. T. dacht dat een tegenligger naderde en week naar rechts uit. Hij kwam in de zachte berm en reed recht op de stilstaande montagewagen in. Op het laatste moment haalde T. scherp naar links uit, z'n auto begon te slippen, draaide op de weg een halve slag naar links en kwam tegen een in de berm staande boom tot stilstand. De auto werd zwaar beschadigd. WAT IS ER GESPAARD Aan het postkantoor te Rhenen en het daaronder vallende ressort is ge durende de maand december 1965 op de Rijkspostspaarbank ingelegd f 99.418,97. terwijl in dezelfde periode werd terugbetaald f 69.233,72. Voor Achterberg zijn deze bedragen respec tievelijk f 9.737,92 en f 2.750.—. In de vroegere fabriek van de fa. Berends zal binnen afzienbare tyd een ge heel nieuwe industrie zjjn intrek nemen. Deze fabriek gaat in de toekomst - hiermee wordt ongeveer begin maart bedoeld - rijsttafelartikelen produceren. Onder de artikelen zullen zich o.a. kroepoek en andere onmisbare ingrediënten voor de rysttafel bevinden. De firma, Go-Tan genaamd, is mo menteel in Badhoevedorp gevestigd, maar aangezien Rhenen voor deze fa briek, economisch gezien, veel gunstiger ligt, heeft de direktie besloten in de leeggekomen fabriek van de fa. Be rends te trekken. Momenteel worden de bestaande ge bouwen geheel verbouwd en op hygië nische wijze ingericht. Deze industrie zal in het begin reeds 10 personeels- CARILLON SPEELT WEER Na geruime tijd te hebben gezwegen, is het carillon van de Cuneratoren nu sinds kort hersteld. Op de avond voor Kerstmis vond de eerste bespeling plaats door de stadbeiaardier Gijs Brinks. Ook op Oudejaarsavond gaf hij een concert op het carillon. leden aanstellen om direkt van een grote produktie verzekerd te zijn. M. C. G. G. v. d. Pijl uit Rhenense VVV-bestuur? Naar wij vernemen is het zeer waar schijnlijk, dat de heer M. C. v. d. Pijl zijn functie als secretaris by de Rhenense VVV binnenkort zal neerleggen. Bij na vraag bleek dat de heer van de Pyl zich in dit stadium van kommentaar wenste te onthouden, waarbij hij verwees naar de heer J. Bovenschen, die de officiële voor lichting aan de pers verzorgt. Deze be vestigde noch ontkende maar gaf te ken nen, dat er op de aanstaande ledenverga dering in januari wel wat nieuws uit de bus zal komen. De Rhenense brandweer, druk bezig, tijdens de blussings- werkzaamheden van de nieuwe bungalow aan de Ericalaan, die op Oudejaarsavond door brand werd verwoest. Maandagavond nam het personeel en gepensioneerden van Ritmees- Sigarenfabriek afscheid van de heren A. Gerritsen en C. Versteeg, resp. bedrijfsleider en procuratiehouder, die per 1 jan. met pensioen gingen. Het was een komen en gaan van vrienden en bekenden in de grote kantine van de Oude fabriek aan de Kerkewijk. Velen kwamen de vertrekkenden de hand schudden. Ook de heren F. H. van Schup pen, H. G. van Schuppen en M. v. Schuppen Jr. gaven namens de di rectie acte de presence. De heer Gerritsen diende Ritmeester ruim 53 jaar, de heer Versteeg 47 jaar. Tijdens de gezellige afscheidsbij eenkomst werd o.m. het woord gevoerd door de heer G. Diepeveen namens de fabriekscommissie. RUÏNE BIEDT WOONRUIMTE AAN KRAAMVERZORGSTER Dat zich aan de Kerkewijk een ruine bevindt zal waarschijnlijk al vele men sen opgevallen zijn. Deze bestaat uit de resten van een afgebroken huis en in die schamele ^overblijfselen is momenteel nog het kraamcentrum van Veenendaal gevestigd. Zr. Mulder, 'hoofd-kraamver- zorgster die de bewoonster is van dit pand, heeft tottweemaal toe een huis afgewezen, dat haar werd aangeboden in verband met de afbraak van het bedoelde pand. Voorts deelde dit bestuurslid nog mede dat de winkeliersvereniging in de komende weken een vrijdagavondactie op touw zal zetten, waarbij in iedere zaak, die hieraan deelneemt, een be paald artikel voor een „zeer aantrek kelijk prijsje" te koop zal zijn. Oudejaarsnacht is de 46-jarige schil der T. v. d. Pol met zijn fiets ter hoog te van de Kastanjestraat in het Omlei dingskanaal gereden en verdronken. Een neefje vond midden in de nacht de fiets aan de kant van het water en waarschuwde de politie, die onmiddel lijk met dreggen begon. Eerst tegen zes uur in de morgen vond men het li chaam, dat door de stroom een halve kilometer was meegevoerd. De heer Van de Pol was niet gehuwd. Hij memoreerde het feit dat beide func tionarissen eigenlijk niet bij Ritmeester N.V. in dienst traden maar bij N.V. Gebr van Schuppen. Het embleem in die be ginperiode vertoonde twee gekruiste schoppen inplaats van de stoere ruiter te paard thans. De heer Diepeveen vond het een opmerkelyk feit dat de heren Ger ritsen en Versteeg tesamen 100 jaar op de Ritmeester werkten, meer dan een mensenleeftyd. De heer Gerritsen kwam als 12-jarige knaap in het bedrijf maar werd voor de weknemers later „de chef". Niet zomaar een chef maar de chef, die ieder met raad en daad bijstond. U bedoelde daarby echter altyd het belang van het bedryf aldus de heer Diepeveen, die te kennen gaf de heer Gerritsen bijzonder te heb ben gewaardeerd in de menselijke ver houdingen binnen het bedryf. Namens het personeel van de afbriek over het spoor bood de heer Diepeveen aan de heer Gerritsen een fraai tuinameublement aan, terwijl Mevr. Gerritsen een bouquet bloe men werd geoffreerd. De chef dankte voor de goede woorden en zei getroffen te zijn door het fraaie geschenk. De ruïne, die overgebleven is na de afbraak van het grootste gedeelte van het pand v/h Epskamp, op de Kerkewijk te Veenendaal. Namens het personeel van de oude fa briek sprak de heer M. Bos, die zich voornamelijk richtte tot de heer Versteeg, die hy prees om zijn rechtvaardige hou ding ten opzichte van ieder waar hij mee in aanraking kwam en dat waren er ve len. Voor dertig jaar terug werd de ad ministratie verricht door drie heren. Thans werken er ongeveer 40 mensen in de administratieve sector en voor de heer Versteeg was ieder een vriend. Na mens het personeel van de oude fabriek en het leidinggevend en administratief personeel van beiden werd een fraaie kof- ferschryfmachine aangeboden, waardoor de heer Versteeg zeer verrast was. Hij dankte in enkele welgekozen woorden. Later op de avond was het de beurt aan het leidinggevend en administratief personeel dat afscheid kwam nemen. De heer Gerritsen mocht een fraaie an tieke klok als afscheidscadeau in ont vangst nemen. Het was voor beide ju bilarissen een onvergetelijke avond. Vrijdagmiddag a.s .zullen de heren Ger ritsen en Versteeg afscheid nemen van Hcmur-enge nieuws Ondanks de zenuwen van het bestuur of er wel genoeg mensen zouden ko men, overtrof het aantal bezoekers op het Nieuwjaarsbal in het Dorpshuis de stoutste verwachtingen, 255 jongelui en ook enkele ouderen waren aanwezig Zelfs uit Utrecht en Arnhem waren jongelui naar Amerongen gekomen. Het Dorpshuis was dan ook zo vol, dat er met moeite gedanst kon worden. Toch werd er gedanst o.l.v „The Syncoms" uit Utrecht en in de pauze van de band op grammofoonplaten. Het waren vooral moderne dansen zoals shaken, twisten enz. Dit betekent een voudig zich bewegen op het ritme van de muziek. Deze avond mag een groot succes ge noemd worden De netto-opbrengst voor het zwembad wordt geschat op ruim f 200,voor- en nadelen voorbehou den. Het bestuur van Hemus-enge dankt iedereen die meegeholpen heeft aan het welslagen van dit feest. Tenslotte vermeldt men dat het 2e twaalftal zaterdag 8 januari a.s micro- wedstrijden speelt in de Bernhardhal te l/trecht. vrienden en relaties tijdens een bijeen komst in „De Korenbeurs" van half vier tot vijf uur. Tenslotte zy nog vermeld dat met in gang van 1 jan. j.l. als opvolger van de heer A. Gerritsen is benoemd tot be- drijfsleider van de nieuwe fabriek de heer G. J. Grandia. De heer Grandia ver vulde reeds enige tijd de functie van as- sistent-bedryfsleider. De veerpont by het Ingense Veer werd op Nieuwjaarsdag weer in de vaart gebracht en de Veerweg uiter aard weer voor het verkeer openge steld. Hopenlijk zal zich deze toestand in dit winterseizoen niet meer herhalen, want voor de Betuwnaren, die aan de overkant van de Rijn hun werkkring hebben, was het ongerief bijzonder groot, omdat men een flinke omweg over Rnenen moest maken. Vrijdagavond 10.15 uur ontstond brand in een in aanbouw zijnde bun galow aan de Ericalaan. Het was een uitslaande brand; oorzaak: plastic slang aan oliekachel. De brandweer was spoedig ter plaatse om het vuur te blussen. Er was veel schade. Zondag reed mej. E. uit Lunteren met haar personenauto tussen Scher penzeel en Renswoude op de Utrecht- seweg. Voor haar wilde een automobilist linksafslaan en stond voorgesorteerd. Mej. E. trapte op de rem, maar raakte in een slip. Ze verloor de macht over het stuur en kwam tegen een langs de weg staande boom terecht. Haar auto werd ernstig beschadigd, de bestuurster kwam met de schrik vrij. BEROEP VOOR DS. BREUGEM Ds. P. M. Breugem, Ned. Hervormd predikant te Achterberg ontving een beroep van de Hervormde gemeente te Kinderdijk. Muziekvereniging Irene kreeg oorkonde De muziekvereniging Irene te Eder veen ontving nog net In het oude jaar een fraaie oorkonde van de Ned. Mu- ziekfederatie. De Ederveense fanfare had namelijk in 1965 het hoogst aantal punten in het gehele land behaald in haar afdeling (de 3e afdeling). Bij deelname aan een concours te Zaltbommel behaalde Irene 35 punten, terwijl het hoogst bereik bare aantal punten 40 bedraagt. De heer Pat Sullivan, direkteur van de Durbanse publiciteitsvereniging, zei dat men in december en januari een record aantal bezoekers van 70.000 in deze be kende badplaats verwacht. Er zijn nu al geen bedden meer in Durban be schikbaar, ondanks het feit dat er pas een nieuw hotel van veertien verdie pingen geopend is en de bestaande ho tels zijn vergroot. t De Parijse kunstschilder Georges Mathieu, wiens werk op het ogenblik zeer veel gevraagd wordt heeft een nieuwe methode van werken toegepast. Hij maakt zyn schilderyen thans tij dens zijn dagelijkse fietstochten. Critici, zeggen dat de klassieke fietsbewegin- gen in zijn nieuwste werken terug te vinden zyn. Vooral voor Amerika kan de kunstschilder nauwelijks aan de vraag naar zijn werk voldoen. Wie in 1966 het boottochtje van Enkhui zen naar Staveren maakt kan daar de beschikking krygen over een fiets, om op twee wielen Zuid-West Friesland eens toeristisch te verkennen. Een nieuwe combinatie van recreatie moge lijkheden. VEENENDAAL Dinsdag 4 jan. 2.30 uur: Kinder voorstelling in Ver. geb. aan de Eikenlaan. 8 uur: Bingo-avond DOVO in kantine Sportpark. Tweede ronde schoolvolleybal- tournooi. Om 8.30 uur n.m. prijsuitreiking in geb. Eltheto Woensdag 5 jan 2.30 uur: Ont spanningsmiddag bejaarden in OCB gebouw. Voordracht door mevr Van Mil-de Bruin. T.e.m. zaterdag 8 jan.: Expositie van Veenendaalse kunstenaars in Galerie 't Lanterentje. AMERONGEN Donderdag 5 jan.: Nieuwjaars bijeenkomst NCVB in zaal ach ter Geref Kerk. Aanvang 8 uur.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1