Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken MET VERKIEZINGEN VOOR DE DEUR In Veenendaal krijgt gemeenteraad geheel ander gezicht Politieke partijen gaan zich weren AGENDA RHENEN Grebbeweg zal in de toekomst waarschijnlijk ingrijpende verbreding ondergaan Gekortwiekt Drs. G. J. Koomen benoemd lot adjunct directeur van Ritmeester N.Y. MR. J. F. VAN LEEUWEN OVERLEDEN Ook flatbouw op hoek Dijkstraat- Westersingel DODELIJK ONGEVAL Geen jaarlijkse tentoonstelling om verdere besmetting van kleurvogels tegen gevaarlijke ziekte te voorkomen RENSWOUDE AMERONGEN Wat nu weer...? Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal MULDER 40e JAARGANG DINSDAG 11 JANUARI 1966 Nr. 3 ADVERTENTIES Advertentieprfjs per mm 16 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimam advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tei. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen knnnen ook worden opgegeven by de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI Kippen gestolen Eind december werd uit een hok op de Donderberg; een aantal kippen ont vreemd, die toebehoorden aan de heer S. Ook werden kippen gestolen van de heer L., dit hok stond by de Oude Veenen- daalseweg, terwijl ook de heer T. aan de Molenstraat op een gegeven moment een aantal kippen miste. De politie heeft de daders, een viertal jeugdige Rhenenaren, inmiddels gepakt. Zij bekenden de dief stallen te hebben gepleegd en de kippen te hebben verkocht. Julianastraat krijgt parkeerstroken Naar wij vernemen zal de groenstrook die over de gehele lengte van de Julianastraat loopt worden opgeruimd, waardoor ruimte ontstaat voor het parkeren van auto's. Het aantal autobezitters in deze straat nam zo sterk toe dat er wel wat gebeuren moest omdat het parkeren op het smalle weggedeel te aanleiding tot moeilijkheden gaf. Tijdens de afgelopen feestdagen stond de hele straat vol en moesten parkeerders zelfs naar ruimte in andere straten omzien. In het politieke kamp heerst bedrijvigheid. Het is te merken aan het aantal vergaderingen dat in deze en de komende weken wordt belegd. Dit alles ter voorbereiding op de aanstaande verkiezingen voor de Prov. Staten in maart en die voor de Gemeenteraad in mei van dit jaar. Groslijsten en offi ciële kandidatenlijsten zijn in voorbereiding. Een apart tintje vormt ditmaal wel de deelname van een grote groep jeugdige kiezers omdat de kiesgerechtigde leeftijd tot 21 jaar is verlaagd. Alle par tijen spannen zich in om de gunst van de kiezer te winnen. Vooral in Veenendaal worden de ge meenteraadsverkiezingen met bijzondere belangstelling tegemoet gezien. Allerwege verwacht men dat de nieuwe raad aanmerkelijk zal verschillen van de huidige, de grootste verschuiving sinds de laat ste jaren. Gevaarlijke verkeerssituaties bij Ouwehands Dierenpark OOK VERBREDING VAN VIADUCT Op bijzonder tragische wijze is de fractie van de Anti Rev. Partij gekort wiekt. Het overlijden van de fractie voorzitter Mr. van Leeuwen werd als een schok ervaren en betekent een ge voelig verlies voor het openbare leven. Daarenboven kan de wethouder, de heer Van Kuyk wegens zijn ziekte nog steeds niet aan de beraadslagingen deelnemen. Allen, die met hem mee werkten hopen op een spoedig herstel. Ten derde zal de heer Ester in de ko mende zittingsperiode wegens vertrek geen deel meer uitmaken van de A.R. fractie. Van de vijfmansfractie is thans nog maar een deel overgebleven. Naar wij vernamen zal in de vakature van wijlen Mr .van Leeuwen benoemd worden de Met ingang van 1 jan. werd Drs. G. J. Koomen benoemd tot adj. di recteur bij Ritmeester Sigarenfa brieken N.V. De directie bestaat thans uit de heren H. G. en F. H. van Schuppen. Hij legde in 1939 doctoraal examen af in de economische wetenschappen aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam. In 1953 behaalde de heer Koomen het accountantsdiploma door het afleggen van een examen aan het Ned. Instituut van Accountants. Na in diverse functies bij overheid en bedrijfsleven werkzaam te zijn ge weest kwam hij in 1952 in dienst bij Gebr. van Schuppen's Ritmeester Siga renfabrieken N.V., als bedrijfseconoom. De heer Koomen is voorts nog be stuurslid van het Chr. Lyceum en lid van de Raad van Toezicht bij de Coöp. Raiffeisenbank. PREDIKBEURT Op donderdag 13 januari hoopt in de Dienst des Woords in het Veeneind voor te gaan ds. Van Dieren uit Ede. De aanvang is 19.30 uur. 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, en*. Telefoon 08385-3000 heer J. F. van Kooten, wonende aan de Stationssingel. Maar ook de andere fracties konden wel eens sterk gewijzigd voor het voet licht komen. Vorige week vermeldden wij reeds dat de heer Joh. van Harde- veld zich zal terugtrekken als raadslid voor de P.v.d.A. De herbenoeming van de heer Hag- genburg (KVP) staat ook nog niet vast. Deze is al enkele jaren in Arnhem werkzaam maar heeft zijn domicilie nog in Veenendaal. Voeg daarbij het feit dat de raad van Veenendaal met twee leden zal worden vermeerderd, dan staat vast dat een groot aantal nieuwelingen zijn (of haar?) intrede zal doen. Fractieleider A.R. partij in Veenendaalse gemeenteraad Na een langdurige ziekte is vrijdag in het Streekziekenhuis overleden Mr. 1. F. van Leeuwen, fractieleider van de Ant. Rev. Partij in de Veenendaalse gemeenteraad. Mr. van Leeuwen bereikte de leeftijd van 63 jaar. De overledene bewoog zich in Veenendaal inten sief op het maatschappelijke terrein. Vooral op onderwijsgebied heeft Mr. van Leeuwen zich zeer verdienstelijk gemaakt. Hij was tot voor kort secretaris van de schoolvereniging voor Chr. Nat. onderwijs en bestuurslid van de Chr. UTS te Ede. Ook op kerkelijk ter rein heeft de Heer van Leeuwen een vooraanstaande positie ingenomen. Naar wij van gemeentezijde vernamen zal in de toekomst waar schijnlijk een verbreding van de Grebbeweg tot stand gebracht wor den. Plannen in deze richting zijn reeds geruime tijd geleden door de gemeente Rhenen ingediend. De goedkeuring is echter tot op heden nog niet ontvangen. Wel wordt steeds aangedrongen op een versnel de behandeling, aangezien vooral in de drukke vakantieperiode zeer ernstige verkeerssituaties ontstaan bij Ouwehands Dierenpark, de grote trekpleister in deze omgeving. Hij was o.m. jarenlang lid van de kerke- raad van de Ger. Kerk en voorzitter van de commissie van Beheer. De Heer van Leeu wen promoveerde in 1921 aan de Vrije Uni versiteit te A'aam tot meester in de rech ten. Ook op zakelijk gebied was de Heer van Leeuwen een bekend en geacht ingeze tene. Hij was eigenaar van een ijzerwinkel aan de Hoogstraat. In de plaatselijke Rotary Club was de overledene een geacht medelid. Vanaf 1 jan. 1960 had hij zitting in de ge meenteraad voor de Anti Rev. Partij en werd Mr. J. F. van Leeuwen f. toen direct als fractievoorzitter aangewezen. Zijn jaarlijkse algemene beschouwingen wa ren altijd helder van toon en bevatten menig deskundig advies aan het gemeentebestuur. Tot in de kleinste details was de Heer van Leeuwen op de hoogte van de plaatselijke omstandigheden. Hij was een gevierd spre ker. naar wiens betoog politieke vrienden en tegenstanders met stijgende interesse luister den. De overledene was een fijngevoelig mens in de omgang. Hij bezat de gave zich kernachtig uit te drukken, waarbij hij andere opvattingen eerbiedigde. Door zijn humaan karakter heeft de Heer van Leeuwen zich vele vrienden gemaakt. Zijn verscheiden kwam als een schok en is een ernstig verlies voor zijn gezin, maar ook voor het publieke leven iji Veenendaal. De teraardebestelling heeft hedenmiddag plaats gehad op de alge mene begraafplaats te Veenendaal. Vooraf werd een rouwdienst gehouden in de gerefor meerde kerk aan de Vaartbrug. PERRONS In het voorstel wordt onder andere een plan uiteengezet ter verbreding van de oude Grebbeweg ën de aanleg van per rons bij het dierenpark voor de bussen die zomers met honderden per dag het park aandoen. De verbreding zal onge veer moeten beginnen daar waar de hui zen van de Grebbeweg ophouden en loopt dan door tot voorbij de Heimersteinselaan De uitvoering en het eigenlijke ontwerp van de plannen berust echter bij de Rijks waterstaat. Bos Om de verbreding te kunnen verwezen lijken zal aan. de rechterzijde van de Grebb&wog een Aft uk* bos moeten verdwij nen. Aangezien enkele dagen geleden de grond ter plaatse is opgemeten kan wor den aangenomen, dat men binnen niet al te lange tijd over zal gaan tot de uitvoe Van 380 woningen zijn 76 voor bejaarden en alleenstaanden De provinciale directie van Volkshuisvesting heeft goedkeuring verleend aan de plannen voor de uitvoering van een bouwproject in Veenendaal voor in totaal 380 woningwetwoningen. Deze woningen worden gebouwd met gebruikmaking van een arbeidsbesparende bouwmethode, waardoor Veenendaal een groter con tingent zal worden toegewezen dan anders het geval zou zyn geweest. De voor bereidende werkzaamheden zijn thans zover gevorderd dat tot de bouw van de 380 galerywoningen kon worden overgegaan. WEGGESTUURDE SCHAATSERS De Veenendaalse politie heeft zaterdag tot tweemaal toe een 20-tal schaatsers van het ijs moeten sturen aangezien dit nog niet betrouwbaar geacht kon worden. IN DE BRAND De auto van de heer A. v. d. L. die werd bestuurd door R. P. beiden uit Vee nendaal is maandagavond in brand ge vlogen. De oorzaak wordt gezocht in het verkeerd afstellen van de ontsteking na dat een nieuwe zuiger in de auto was ge monteerd. ENGELENBURG EN WESTERSINGEL De woningen zullen worden gebouwd in vijf blokken, waarvan er vier in het complex De Engelenburg komen en een op de hoek Dijkstraat-Westersingel. De bouwblokken zullen worden gereali seerd in resp. 4, 6 en 8 woonlagen. Van de in het complex De Engelenburg te bouwen 320 woningen zullen er 64 en van de aan de Westersingel te bouwen 6o woningen zullen er 12 worden be stemd voor de huisvesting van bejaar den en alleenstaanden. De onvolledige woningen bevatten 1 slaapkamer en de overige woningen 3 slaapkamers. In de onderbouw zijn bergruimten en 47 garages geprojecteerd. Daarnaast zullen de woningen centraal worden verwarmd, terwijl de bouwblokken van liften zullen worden voorzien. Voor de afvoer van huisvuil zal gebruik wor den gemaakt van vuilstortkokers, die op de galerijen worden aangebracht. Via containers in de onderbouw zal het vuil dan worden afgevoerd. De totale kosten van grondaankoop, bouwkosten, centrale verwarming enz. Zondag werd al weer naar hartelust geschaatst. Hoewel het ijs hier en daar nog zwakke plekken oertoonde kon de jeugd op de Buitenomme in Rhenen al volop genieten van de ijspret. belopen ruim 13 miljoen gulden. De totale voorlopige huur komt neer op f 37,60 per week, gespecificeerd als volgt: Basishuur incl. liften f 27,50. Centrale verwarming f 6,50. Gemeen schappelijke tuinen f 1,65. Verlichting trappenhuis en galerij f 0,25. Schoon houden trappenhuis e.d. f 0,75. Cen trale antenne f 0,20. Glasverzekering f 0,75. Voor de financiering van dit bouwplan zullen rijks voorschotten wor den verstrekt, althans voor zover de minister van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening de stichtingskos- ten aanvaardt. Vrijdagmiddag om vijf uur werd de zes tienjarige bromfietser W. van Ede op het rijwielpad aan de Kerkewijk ter hoogte van het bejaardencentrum gegrepen door een achteruitrijdende auto bestuurd door E. uit Overberg. De jongen werd tegen het wegdek gesmakt en bleef ernstig ge wond liggen. Hij werd per ambulance naar het Julianaziekenhuis gebracht waar bleek dat hij aan de gevolgen van een schedelbasisfractuur was overleden. HONDENKENNELS Vrijdag heeft de politie te Veenendaal controle uitgeoefend op de hondenken nels. Hierbij is gebleken dat er verschil lende kennels niet aan de maten en in richting voldoen. De politie heeft dit als laatste waarschuwing in aanmerking ge nomen. ring van de plannen. Dit kan echter niet met zekerheid worden gezegd aangezien de rijkswaterstaat in een vraaggesprek van terughoudende aard zei, dat op ver schillende punten in de provincie veel ge vaarlijker verkeerstoestanden bestaan. De kans blijft echter bestaan dat nog dit jaar met de verbreding en verbete ring van de Grebbeweg zal worden be gonnen. Deze zomer zal naar het zich laat aanzien nog de nodige voorzichtig heid voor de verkeersstroom gelden, het geen natuurlijk de nodige risico's met zich meebrengt. LAATSTE ONTMOETING TUSSEN SJASTRI EN AJOEB KHAN TASHKENT: Een laatste ontmoeting tussen premier Sjastri van India en president Ajoeb Khan van Pakistan aan bet eind van hun besprekingen sinds vorige week dinsdag onder auspiciën van eerste-minister Kosygin van Rusland. Beide Aziatische landen hebben toegezegd geen geweld te zullen gebruiken voor het regelen van hun geschillen. Deze laatste ontmoeting van beide staatshoofden heeft wel een dubbele betekenis gekregen na het overlijden van premier Sjastri gisteren 10 januari. De heer C. Smit, voorz. van de ANBT1 De Eendracht (rechts) biedt de heer J. Looyen een gouden horloge aan ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als 2e voorz. van de plaatselijke Besturenbond van het NVV. ELSTERSE KLEURVOGELVERENIGING Naar schatting meer dan 260 dode kleurvogels In Eist en omgeving heerst op 't ogenblik een byzonder gevaarlyke en ook besmettelyke ziekte, die onder de kleurvogels vele slachtoffers eist. Deze ge vreesde ziekte, de z.g. hapziekte, grijpt meedogenloos om zich heen. Twee kwekers telden in enkele dagen reeds achtennegentig dode vogels. Een ca tastrofe in de Elsterse kleurvogelwereld en bovendien een enorme schade voor de kweker die de besmetting onder zyn vogels krygt. Het bestuur van de Elster kleurvogelvereniging heeft i.v.m. deze ziekte haar jaarlykse ten toonstelling afgelast. AANRIJDING Op de Kerkewijk ter hoogte van gara ge van der Kolk vond vrijdag j.l. een on geval plaats waarbij de Marokkaan M. M. T. licht werd gewond. J. W. D., be stuurder van een personenauto en af komstig uit Veenendaal wilde met zijn wagen de inrit van de garage inrijden hierbij gaf hij de bromfietser geen voor rang hetgeen een botsing tot gevolg had. Deze tentoonstelling die elk jaar voor ongeveer 50 leden wordt georganiseerd zou een te groot risico voor algemene besmetting met zich dragen en is dus niet verantwoord. Voor leden die geen last hebben van deze „hapziekte" is er op zaterdag 29 januari een tafelkeuring met gesloten deuren d.w.z.: publiek wordt geen toegang verschaft. Van avond zal het bestuur in een speciale ledenvergadering de situatie nog eens onder de loupe nemen en tegelijkertijd beslissingen nemen omtrent eventuele inschrijvingen. Kenmerkend voor deze ziekte is dat de besmette kleurvogels gaan happen en niesen, waardoor deze z.g. hapziek te wordt verspreid Ook nemen de vo gels geen voedsel (zaden) meer tot zich, al proberen zij dit wel. Het ziektegeval sleept zich nog 2 tot 3 dagen voort. Dan sterft de bewuste vogel. Op een be smet hok kan het dan ook gebeuren da» met een week of veertien dagen alle vogels door deze ziekte zijn vernietigd. De verslagenheid is enorm. Enkele prachtige kweekhokken zijn uitgeroeid. Ook als men zich even realiseert dat de prijs zo ongeveer f 15,per stuk is, kan een eenvoudig rekensommetje u tevens een indruk geven van de fi nanciële consekwenties. N.C.V.B. RENSWOUDE VERGADERT Op woensdag 12 januari 1966 zal des avonds om kwart voor acht in gebouw Re- hoboth te Renswoude een bijeenkomst wor den gehouden van de N.C.V.B. afd. Rens woude Op deze avond zal het woord gevoerd worden door de heer W. de Graaf. ar»s te Weesp. Zijn onderwerp is wel zeer actueel: ..Onwaarheid aan het ziekbed". Een ieder is welkom. ZWEMBAD-NIEUWS. Opnieuw is er goed nieuws te melden over het zwembad. I)e officiële ryks- goedkeuring is nameiyk ontvangen. De laatste belemmering is verdwenen en er kan met man en macht gewerkt worden om het bad voor het seizoen klaar te krijgen. En er wordt gewerkt. Zaterdagmorgen kwamen een 20-tal vrijwilligers onder- leiding van de heer den Uyl bijeen bij de schuur. Tegen de middag waren alle pannen van het dak op bekwame wijze verwijderd. Geleerden verbonden aan Groot Brittannië's Nationale Instituut voor Medisch onderzoek hebben een nieuw elektronisch waarschuwingssysteem ont wikkeld dat artsen op de hoogte houdt van veranderingen in de toestand van hun patiënten. De „Monitron", zoals het apparaat heet, is een soort elektronische b.h., waaraan speciale sensoren zijn be vestigd die de temperatuur, de polslag. ademhaling en de bloeddruk van de patiënt voortdurend in de gaten houden. Als de toestand van de patiënt ernstig verandert roept het apparaat een dok ter. Zes ziekenhuizen worden op het ogenblik met deze nieuwe apparatuur uitgerust. VEENENDAAL Dinsdag 11 januari 8 uur U.S.O. concert. Verenigingsgebouw Ei kenlaan. Woensdag 12 januari 14.30 uur be jaardenmiddag O.C.B.-gebouw. Donderdag 13 januari gemeente raadsvergadering in hotel „De Korenbeurs", aanvang 19.30 uur. Donderdag 13 januari uitvoering Scheepjeswolharmonie in vereni gingsgebouw Eikenlaan. Aanvang 19.30 uur medewerking van Willy en Willeke Alberti en het Cock tailtrio. ELST f Donderdag 13 januari oefenavond E.H.B.O. in wijkgebouw aanvang acht uur. AMERONGEN Donderdag 13 januari vergadering C.H.U. kiesvereniging in hotel Buitenlust. Aanvang 8 uur. LEERSUM Hedenavond 8 uur hotel Darthuizen Debatvergadering Boerenpartij- A.R. J

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1