Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Allerwege werd genoten van ijspret AGENDA Vooral de jeugd vermaakte zich uitstekend Jaaroverzicht 1965 van gemeentepolitie Veenendaal MIDDELEEUWSE WOONTOESTANDEN Wat nu weer... Toogdag van C.P.J. Nieuws uil de omgeving Stand van zaken bij bouw nieuwe raadhuis MULDER EDERVEEN AMERONGEN SCHERPENZEEL 40e JAARGANG DINSDAG 18 JANUARI 19G6 Nr. 5 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 ïynen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen knnnen ook worden opgegeven bjj de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning DE VALL Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal ADVERTENTIES AdvertentieprUs per mm 16 cent Speciale kontraktprtfzen op aanvraag Minimam advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel Strenge koude en aanhoudende sneeuwval hebben ons land herschapen in een eindeloze witte vlakte, waarin sneeuw en ijs dé overhand hebben. Al brengt het sneeuwtapijt dan voor velen ongemakken, het aanwezig zijn van de schaatsgelegcnheid compenseert althans voor de jongeren het ongerief. Op verschillende plaatsen in de omgeving werd naar hartelust geschaatst. De drukte concentreerde zich voornamelijk in Rhenen en Amerongen, waar men op de ondergelopen uiterwaarden, van de ijsvreug- de genoot. Maar ook in Veenendaal was het zaterdag een drukte van belang op de ijsbaan aan de Dijkstraat. In Ederveen was het zondagmiddag zelfs zo erg dat een totale verkeersopstopping bij het Spinnemeer ontstond. Tientallen auto's stonden aan de Klomp geparkeerd, waardoor het doorgaande verkeer geen ruimte meer had om te passeren. RHENEN Uit Rhenen vernamen wij dat de ijs baan „De Blauwe Kamer" a.s. zaterdag en zondag waarschijnlijk geopend zal worden. Blijft het vriezend weer aanhou den dan zullen er ook wedstrijden geor ganiseerd worden. Momenteel wordt in tensief geschaatst op de uiterwaarden, maar door het zakkende water wordt de ijstoestand steeds slechter. De jeugd van Rhenen en Veenendaal had overigens nog een nieuwe gelegen heid gevonden in het grote zandgat op de Wielingsheuvel, waar men in drommen naar toe trok. In Veenendaal was de drukte op de Dijkstraat vooral vrijdag avond groot, zaterdagmiddag iets minder. Maar het blijkt dat de baan van Appel doorn aan een grote behoefte voorziet. Ederveen Ederveen is het schaatsgebied bij uit nemendheid. Op de grote ijsbaan in de Fliert was het zaterdag enorm druk, maar zondag heerste de stilte. De jeugd trok toen maar naar het Spinnemeer aan de Klomp, waar men wel geen vrolijke mu ziek als begeleiding had, maar deson danks met honderden tegelijk over de baan zwierde. SIGARENMAKERS KRIJGEN 6l/2% LOONSVERHOGING De CAO '66 voor de handarbeiders in de sigarenindustrie de belang rijkste <10.000 werknemers) van de zeven in de tabaksverwerkende industrie is thans rond. De lonen worden verhoogd met 6inclu sief de huurverhogingscompensa tie. De vakantietoeslag is van 4 op 6°/o gebracht en de afstand tussen de gemeenteklassen is opnieuw met een cent verkort. Voorts komt er een verbetering in de pensioenen en extra vrije dagen voor jonge en oude werknemers. Het scholings- en vormingswerk van de vakbeweging krijgt meer steun doordat het te storten percentage van de loonsom in het z.g. Steinkuehlerfonds van een kwart tot een half procent wordt verhoogd. De vak bonden zijn over dit resultaat niet on tevreden. De loonsverhoging komt neer op gemiddeld 19 cent per uur voor alle categoriën van handarbeiders. De Gelderse Christelijke Plattelands Jongerenbond houdt woensdag a.s. haar provinciale wintertoogdag in Musis Sacrum te Arnhem. Ook de Veenen- daalse afdeling zal daar van de party zijn. De toogdag van woensdag betekent tevens de jaarvergadering, de eerste na de fusie tot C.P.J. 's Morgens zal de heer A. E. Brons, secretaris van de C.B.TB.. in de IJsselmeerpolders spre ken over: „De zaak C.P.J." en 's mid dags wordt er een talentenshow ge houden. Tevens zullen de verschillende afdelingen gelden afdragen, die zij ten bate van de actie „Viglia" hebben bij eengebracht. Verder is er o.a. nog een spreker, de directeur van de Heldringstichtingen, de heer Van Leeuwen, die het zal heb ben over: „Begrijpen en begrepen wor den". 's Avonds brengt een gezelschap uit Leeuwarden „Je kunt nooit weten" op de planken. WAGENINGEN. Op donderdag 20 januari zal aan de Kolakkerweg het nieuwe kerkgebouw van de Hersteld Apostoli sche Zendingskerk in gebruik worden genomen. De kerk biedt plaats aan 185 personen en is ontworpen door archi tect Zweers uit Breukelen. ZEIST. De heer en mevrouw de Haan- Zonnevijle, die vorige week hun dia manten huwelijksfeest vierden werden op de feestdag verrast met een telegram van H.M. de Koningin, waarin Hare Majesteit het diamanten paar van har te geluk wenste. HARSKAMP. Vorige week is een aantal leerlingen van een school met geel zucht naar bed gestuurd. Het hoofd der school verklaarde tegenover verslagge vers dat de hygiënische toestand aan zijn school schrikbarend was. De toilet ten dateerden van 1894 en waren reeds lang afgekeurd. Het aantal kinderen dat geelzucht kreeg is opgelopen tot zeven en twintig. Het schijnt dat overal in het land en dus ook in deze omgeving veel drukker geschaatst wordt dan in vorige jaren. Insiders wijten dit toegenomen enthou siasme aan de omstandigheid dat er de laatste maanden overal water stond, soms bij de mensen achter het huis, en dat men niet lang hoeft te zoeken of ver hoeft te gaan om een baantje te kunnen trekken. Amerongen Schaatsevenementen Scheve schaats Het bestuur van de actieve ijsvereni- ging De Scheve Schaats heeft van de om standigheid dat er na veel jaren in Ame rongen geschaatst kan worden, in het af gelopen weekeinde een dankbaar gebruik gemaakt. Zaterdagmiddag werd een hard rijderij voor kinderen georganiseerd op de ijsbaan bij de Kromme Hoek. Meer dan 100 deelnemertjes hebben hun krachten gemeten op de gladde ijsvloer. Als belo ning was er voor allen een zakje snoep, dat na de inspanning goed smaakte. Zaterdagavond was er op de verlichte baan een gecostumeerd ijsfeestijn. Het werd een gezellige avond met een be hoorlijke deelname. Door de mogelijkhe den om over een groot deel van de uiter- wa.arden uit te zwalken was de sfeer niet zo intiem als vorige keer op de gracht bij Zuilenstein. Al met al echter een goed geslaagde avond. Zondagmiddag was het de beurt aan de schoonrijders en rijdsters. Een achttiental Aantal diefstallen meer dan verdubbeld Dezer dagen we,rd het jaaroverzicht van de gemeentepolitie te Veenendaal aan de pers verstrekt. Uit het cijfermateriaal kan worden geconcludeerd dat de politie in 1965 meer actief moest zyn dan in het voorgaande jaar. Ook de ver keersovertredingen waren talrijker dan in 1964. Geen opwekkend beeld. De korpssterkte bedroeg op 1 jan. 1965 37 man en was op 31 dec. 1965 met één man verminderd tot 36. De totale sterkte van de reserve-gemeentepolitie be droeg op 31 dcc. j.l. 26 man. Opgemaakt, werden de navolgende processen verbaal. Terzake misdrijven genoemd in het Wetboek van Straf recht: gemeen gevaar voor personen en goederen 3 1) tegen het openbaar gezag 5(4) tegen de openbare orde 8 (2) zedendelicten 10 (4) diefstallen 80 (35) andere vermogensdelicten 6(8) overige 20 (33) .(35). personen lichtgewond; 42J39) per sonen zwaar gewond; 2 (2) personen ge dood. Met de politievoertuigen werd 252.238 km (140.889 km) afgelegd. In de gemeen te verblijven thans 255 (148) vreemde lingen, verdeeld over 21 nationalitei ten. De tussen haakjes geplaatste cijfers geven de aantallen over 1964 aan. totaal 132 (87) Terzake verkeersmisdrijven: rijden onder invloed van al cohol 21 (18) doorrijden na ongeval 6 (9) joy-riding 2 (3) overige 8 (10) totaal 37 (40) Terzake overtredingen: verkeersovertredingen 2378 (2261) Alg. Pol. Verordening 49 48) overige 740 529) Over het jaar 1965 werden aan poli tiële waarschuwingen uitgereikt: 710 (616) a f 5,—f 1775,— 742 (698) f 5,—f 3710,— 266 (222) a f 7,50f 1995,— totaal in contanten f 7480,— (f 6695,—) Er vonden in 1965 451 (377) verkeers ongevallen plaats. Hierbij werden 98 BEROEP VOOR DS. MALLAN Ds. F. Mallan, predikant van de gere formeerde gemeente te Veenendaal ont ving een beroep van de kerk van Rot terdam. Kandidatenlijst CHU voor verkiezing Prov. Staten vastgesteld VEENENDALER OP VERKIESBARE PLAATS De kandidatenlijst voor de CHU in de kieskring Amersfoort is thans vast gesteld. Het blijkt dat een aantal streek genoten op de lijst voorkomt. De heer C. van Genderen uit Veenendaal, die als vierde man op de lijst staat heeft daarmee een verkiesbare plaats. De kandidatenlijst ziet er als volgt uit: 1 Jhr. Mr. L E. de Geer van Oudermin, Jutfaas 2 Mej. Mr. E. H. Haars, Breukelen 3 G. F. van Eek, Ysselstein 4 C. van Genderen, Veenendaal 5 C. van Zwol, Amersfoort 6 J. A. Hosang, Woudenberg 7 J. K. Deisz, Harmeien 8 H. Haanschoten. Woudenberg 9 J. den Ouden, Maarssen 10 F. v. d. Wind, Zegveld 11 H. Boogaard, Maartensdijk 12 K. G. Tiel, Amerongen 13 H. L. Breen, Kamerik 14 A. A. v. Veldhuizen, Zeist 15 P. v. d. Hoorn, Amersfoort 16 Mr. R. W Baron van Boetzelaer, Driebergen 17 M. Bastmeyer, Veenendaal 18 P. G. van Dam, Wilnis 19 A. van Oostveen, Baambrugge 20 G. Swaan. Jutfaas paren verscheen op de ijsvloer om te la ten zien hoever zij het in deze kunst reeds gebracht hadden. Van de zijde van het publiek was er voor deze wedstrijd zeer veel belangstelling. De eerste prijs ging naar mej. Kroeze met haar partner. De ijsvereniging heeft nog een wedstrijd in het vooruitzicht gesteld, n.l. een hard rijderij voor dames en heren. Als de vorst stand houdt en er kan over 'n goede baan beschikt worden, zal deze wedstrijd bin nenkort gehouden worden. Het afgelopen weekend werd er op vele plaatsen van de uiterwaarden heel wat afgeschaatst. Helaas gaat het water on der het ijs zakken waardoor er in het ijs scheuren en dalen ontstaan. Hopenlijk blijven er echter nog goede banen over. WERK THANS VOOR 18 GEREED De gemeenteraad van Veenen daal werd dezer dagen inge licht omtrent de stand van zaken voor wat betreft de bouw van het nieuwe raadhuis. Op 3 januari 1966 werd geconstateerd dat over het laatste kwartaal van 1965 het aantal onwerkbare dagen 15 be droeg. Gerekend over de tot he den verstreken bouwtijd was dit totaal 241/* dag. Uitsluitend door dit bijzonder grote aantal onwerkbare dagen is een achter stand op het werkschema ontstaan. De achterstand is ongeveer drie weken. De bekisting voor de eerste verdiepings vloer is voor een gedeelte gereed. Over ongeyeer 10 ujp: ijjpre dagep kan dit gedeelte van dé vloer worden gestort. Ruw geschat is de bouw thans voor 18 gereed. Dat het er ongedwongen aan toe ging vorige week op de personeeisavond van de Koninklijke Scheepjeswol fabrieken, blijkt uit deze foto waar Willcke Alberti me tde D.S.-muzikanten zich vermaakten. RHENEN MUTATIES IN RHENENSE MIDDENSTANDSCENTRALE De heer Mac. G. G. van der Pijl heeft bedankt als secretaris van de Rhenense Middenstandscentrale. Als motief heeft de aftredende secretaris opgegeven door drukke werkzaamheden zodanig bezet te zijn dat hij de funktie niet meer kan vervullen. Ook de heer J. B. Meyer treedt af als bestuurslid van de R.M.C. In deze vakature wordt door het bestuur kandidaat gesteld de heer J. Drost. Daarnaast zullen nog drie nieuwe bestuursleden moeten ge kozen worden omdat men vanwege het drukke werk het aantal bestuursleden van 7 op 9 wil brengen. Het bestuur zal onderling uitmaken wie als secre taris van de vereniging zal gaan fun geren. EXPOSITIE IN STREEKMUSEUM Van 20 januari t/m 10 febr. wordt in het Streekziekenhuis te Rhenen een expositie gehouden van grafiek uit het Prentenkabinet van het Rijksmuseum te Amsterdam, o.a. houtsneden van Al- brecht Dürer en beelhouwwerk uit het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht, betrekking hebbend op het Kerstver haal. De openingstijden zijn: dagelijks, behalve zondag en woensdag van 11.00- 12.30 en van 14.00-17.00 uur. Bovendien dinsdagavond van 19.00-21.00 uur. AANRIJDING Vrijdagochtend 11.15 uur reed H. de H. uit Rhenen met een personen auto over de Utrechtse straatweg in de richting Utrecht. Rechts van de weg stond een auto geparkeerd. De H. merkte, terwijl een tegenligger nader de, de geparkeerde auto te laat op. Remmen hielp niet meer en hij reed met de rechter voorkant van zijn auto tegen de linker achterkant van de ge parkeerde auto. Beide voertuigen lie pen schade op. Lichte materiële schade Zondagmiddag om kwart over vier vond op het Fred. v. d. Paltshof een aanrijding plaats. C. v. L. uit Rhenen reed met een personenauto over het Fred. v. d. Paltshof en haalde een personenauto in, bestuurd door J. L. K. uit Maurik. Op het moment dat L. deze auto na genoeg was voorbij gereden, ging de auto bestuurd door K. naar links, waar door een kleine botsing ontstond. Het liep met lichte schade af. JAARVERGADERING MACRO De Motor en Auto Club Rhenen en Omstreken houdt op vrijdag 28 janu ari n.m. 8 uur in gebouw „Ons Ge noegen" aan de Muntstraat haar jaar lijkse algemene ledenvergadering. VASTENAVOND Van de zijde van de Sint Cunerapa- rochie vernemen wij, dat er ook dit jaar een vastenavondviering is. Deze avond wordt op maandag 21 februari in de foyer van het Eigen Gebouw ge houden. HOOFDKANTOOR KON. VSW AAN KERKEWIJK De villa naast de fabrieksgebouwen van Frisia aan de Kerkewijk wordt in gereedheid gebracht voor de vestiging van het hoofdkantoor van de Kon. VSW. Grote borden aan de voorzijde van de villa verwijzen naar dit feit. Bij de inrit naar het gebouw zijn te vens aanduidingen geplaatst, waaruit blijkt dat de Kon. VSW en Dunlop N.V. thans ook domicilie aan de Kerkewijk hebben. DS. R. KOK GAAT NAAR AMEIDE De 75-jarige predikant, ds. R. Kok van Alphen a/d Rijn, die bijna 30 jaar in Veenendaal stond, heeft thans een beroep aangenomen naar de Chr. Geref. Kerk van Ameide in Zuid-Holland. 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen Is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enr. Telefoon 08385-3000 NIEUWE WEGEN IN UITBREIDINGSPLAN OOST De gemeenteraad van Ede zal woensdag de partiële wijziging van het uitbreidings plan „Ederveen-Oost in onderdelen" vaststellen. Dit houdt in dat men ten noorden van de thans in aanbouw zijnde woningwetwoningen en in het verlengde van de Azaleastraat een aantal nieuwe wegen wil aanleggen, waarlangs t.z.t. nog een aantal nieuwe woningen zal verrijzen. UITBREIDING O.L. SCHOOL TE AMERONGEN In verband met ruimte gebrek zal de openbare lagere school te Amerongen binnen afzienbare tyd met twee klas sen worden uitgebreid. De school heeft momenteel de beschikking over vier lo kalen terwijl er vyf lokalen minimaal nodig zyn. Om deze moeilijkheid tijdelijk op te lossen heeft men een klas gevestigd in de garderobe. Dit kan echter niet te lang worden doorgevoerd. Men is daar om plannen gaan maken voor een uit breiding met twee lokalen, die gebouwd kunnen worden op een gedeelte van de huidige speelplaats. Tevens zal er nog een moderne garderobe en een toilet gelegenheid worden bijgebouwd. Dit al les zal binnen de meest afzienbare tijd worden verwezenlijkt. PRINSES MARGRIET 23 JAAR Een recente foto van H.K.H. Prinses Margriet, die morgen baar 23e verjaardag hoopt te vieren. (foto: Tom Kroeze) Gezin te De Klomp verstoken van electrisch licht en waterleiding Aan de Rijksweg 24 even voorbij de Klomp staat een klein boerderijtje. Het be- dceninkje wordt bewoond door de fam. Nap,, bestaande uit man, vrouw en drie kinderen. Deze mensen leven in toestanden, die in het jaar 1966 in welvarend Ne derland feitelijk ondenkbaar zijn. In de woning, die gehuurd wordt voor f350,— per jaar, is geen electrisch licht aanwezig, er is geen waterleiding kortom mevrouw Nap is verstoken van alle gemakken, die het leven van de hedendaagse huisvrouw veraangenamen. Op maandagmorgen, als alle huisvrouwen de gezinswas door de electrische wasmachine laten spoelen staat mevrouw Nap over een ouderwetse wastobbe gebogen. Moet er water zijn voor de was of an dere doeleinden dan is ze genoodzaakt aan de pomp te gaan zwengelen. Moet ze de kamer reinigen dan kruipt ze met stof fer en blik over de vloer. Als de kinde ren 's avonds naar bed moeten neemt moeder een petroleumlampje mee en stopt het kroost op de donkere zolder onder de wol. Men probeert het huis met een gaskousje te verlichten, maar dit noodmiddel baart een hoop misere Dan is de voorraad kousjes op, dan begeeft de gaspot het of is er een of andere sto ring. Het gezin Nap bewoont dit huis al acht jaar. Men heeft bij de eigenaar her haaldelijk aangedrongen op aansluiting, maar hoorde niets. Mevr. Nap vertelde dat de kosten van aansluiting op het electrische net ruim twee duizend gulden bedragen. Dit geld kan het gezin de man is veekoper niet opbrengen. Het gaskousje geeft maar een schamel licht. Als je vlak bij de tafel zit kun je de krant lezen. Naaien of verstellen is er 's avonds niet bij zegt mevrouw Nap. Je kunt totaal niets zien. Het schijnt dat het huis door de vroegere eigenaar de heer H. P. Hoolboom oud-wethouder van Ede, onlangs is verkocht. De heer Hoolboom, gevraagd naar de oorzaak van deze wo- ningmisere verklaarde dat de huurder hem al eens merkwaardig behandeld had. Hij zat er nog maar pas in of hij ging proberen een pachtcontract op het huis CENTRUM Deze week is de technische dienst van gemeentewerken begonnen met het uitzetten van de plaats waar het be jaardencentrum zal verrijzen. Nog deze maand zal het bij uitnodiging worden aanbesteed. en de grond te krijgen. Notabene op grond, die hij van een familielid van mij gratis had gekregen. Toen ik dat hoorde heb ik mijn handen ervan afgetrokken, aldus de heer Hool boom. „Ik ben blij dat ik er nu van af ben, het gaf een hoop gezeur en die nare behandeling van de huurder deed bij mij de deur dicht". Een controverse tussen eigenaar en huurder. Wat niet wegneemt dat drie kinderen onder de tien jaar in kommervolle woontoestanden moeten le ven. Kinderen, die van moeilijkheden tussen grote mensen niets afweten, maar er wel de dupe van zijn. VLIEG: De Australische nieuwslezer voor de t.v., Howard Ainsworth, kreeg tijdens het voorlezen van het bulletin een vlieg in zijn keel. De t.v. man slikte een paar maal, excuseerde zich en ging gewoon door. Het insect kon hem niet van zijn a propos brengen. DOOSJE: Ondanks de voortdurende confrontatie met de slagzin „Glaasje op laat U rijden" blijken toch velen hieraan geen gehoor te geven. Een fabrikant kwam op het idee een sleutelhouder te construeren waar door de contactsleutel in een metalen doosje zit, met een combinatieslot af gesloten. Als iemand nuchter is kan hij de combinatie vinden, als hij dron ken is niet. De fabrikant gelooft dat dit zal helpen. EMIGRATIE: Een Engels bruidspaar van 74 en 71 jaar dat onlangs in het huwelijk trad is van plan om naar Nieuw Zeeland te emigreren. De openbare lagere school te Amerongen, waar binnenkort twee lokalen zullen worden b(jgebouwd. Deze twee nieuw te bouwen loka len zijn gepland om op de voorgrond aan het bestaande gebouw te worden gebouwd. VEENENDAAL Woensdag 19 jan. 17.00 uur: Prijs uitreiking ballonnenwedstrijd Zandstraat winkeliers. Donderdag 20 jan. 14.30 uur: Be jaardenmiddag O.C.B.-gebouw, Zuivelvoorlichting. 19.30 uur in De Korenbeurs: Vergadering Chr. Plattelands vrouwen en de Meisjesbond. De heer Matser spreekt hier over „Woninginrichting". OVERBERG Dindag 18 jan. 19.30 uur: Jaar vergadering C.P.B. in de School met de Bijbel. ELST Dinsdag 18 jan. 19.30 uur: Verga dering NCVB in gebouw Pniël. Spreker ds. J. Overduin.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1