Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Vanmiddag gaat eerste paal voor 380 woningen de grond in I]sbaan aan de Veerweg blijft bestaan met verl'ch ing $0$ Burgemeester Hazenberg van Veenendaal: Heipaal S.K.F. PERSONEEL WERD DOORGELICHT Nieuw bedrijf aan Laan der Techniek AMERONGEN TTLeüs- crpiiek Wijziging Algemene Politieverordening te Rhenen gezamenlijk huwelijkscadeau voor Beatrix en Claus ELST ACHTERBERG 40e JAARGANG VRIJDAG 21 JANUARI 1966 Nr. 6 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Versehynt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel We moeten bouteenbouteen en nog eenn bouwen" Burgemeester mr. dr. J. Hazenberg wordt iedere dinsdagmorgen met de problemen van zijn ingezetenen geconfronteerd. De eerste burger van de 26.000 inwoners tellende gemeente Veenendaal houdt dan zijn wekelijkse spreekuur. Een groot deel van de bezoe kers komt praten over onze volksvijand nummer 1, de nog steeds heersende woningnood. Burgemeester Hazenberg, juist klaar met zijn spreekuur, was gaarne bereid over de woningsituatie in zijn gemeente wat op te merken. Tempo BUITENLANDSE ARBEIDER KREEG LONGBLOEDING Forensisme GEMEENTE MILDE GEEN C3N CURRENT ZIJN ANDER LICHT VOLAUTOMATISCHE PRODUKTIE VAN BAKKERIJGRONDSTOFFEN Schaatssport RHENEN IJSBAAN UIT SYMPATHIE OPGESPOTEN DIRECTIE „DE DRIEKLEUR" IN SCHERPENZEEL AKKOORD MET VOORSTEL VAN VAKBONDEN OVER VOORDELEN GEORGANISEERDEN LAAT U DOORLICHTEN! Vuurwerkverkoop aan banden Plaatselijk comité organiseert collecte voor ONTSPANNINGSCOMITé ORANJE WIT ORGANISEERT SCHAATSWEDSTRIJDEN BROUWER Zeer geslaagde toneeluitvoering WIST U Redaktie en administratie: Parallelweg: 10 - Veenendaal TeL O 8385-2022 (2 lgnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven by de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktpryzen op aanvraag Minimam advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Het eerste bericht dat burgemeester Hazenberg ons verschafte en dat hij ook juist had binnengekregen was aan leiding tot een optimistisch begin van het gesprek. Vrijdagmiddag om vier uur ben ik uitgenodigd om de eerste heipaal in de grond te slaan van de 380 galerrjwoningen die op stapel staan vertelde de burgemeester met lichte trots. „We kunnen er trots op zijn dat er zoveel woningen zullen komen. „En dan niet gaan praten over de soort van woningen. We moeten grijpen wat we krijgen kunnen. Veenendaal verkeert momenteel in een soert overgangsfase. De grote stoot moet in de eerstkomen de jaren toegebracht worden. Het te kort in onze gemeente is ontstellend. Dat merk je pas als je zoals vanmor gen de mensen bij je krijgt, die in mi serabele omstandigheden wonen. Onze eerstej^zorg is de Veenendaalse bevol king een goed onderdak te geven". Op onze vraag of het tempo van Vee- nendaal's groei niet bijzonder langzaam was, gezien de geringe toename van de bevolking in het afgelopen jaar ant woordde de burgemeester dat ook dit een kwestie van tijd is. Eerst zullen de Veenendalers aan een woning worden geholpen, dan de mensen van buiten. Is het eerste stadium achter de rug, Maandag werd de 26 jarige Ma rokkaan Lahsen uld Mohamed uld Bachir, werkzaam op SKF naar het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht overgebracht. Gevreesd wordt dat deze buitenlandse werknemer met t.b.c. besmet zou zijn. Uit voorzorgsmaatregel werd donderdagmorgen een honderdtal personeelsleden, die in deonmid- delijke nabijheid van de zieke Ma rokkaan (in de rollenafdeling), werkten door de Bedrijfsgenees kundige Dienst doorgelicht. Van de zijde van de BGD onthield men zich van commentaar voor wat be treft de resultaten van het onder zoek. Men beriep zich op het be roepsgeheim. Naar wij vernemen werd het onderzoek onder het SKF personeel ook donderdagmid dag met kracht voortgezet. dan moet de groei zich kunnen door zetten. Alles houdt met elkaar verhand- Nieuwe industrieën worden ook moeilyk aangetrokken omdat er een woning tekort is. „We zullen eerst door deze barrière heen moeten wil er sprake zy'n van een toename van de bevolking. De Wethouder en de ambtenaar van volks huisvesting doen alles wat in hun ver mogen ligt, volgens de burgemeester, maar men kan nu eenmaal geen ijzer met handen breken. De naoorlogse po litiek om alles maar af te remmen wreekt zich in sterke mate, er is geen vrijheid van bouw. in „De Salamander" kunnen gaan bou wen" aldus de burgemeester, want er worden tegenwoordig eisen gesteld aan het woongenot en we moeten aan iedere categorie een passende woning aan kunnen bieden. Gelukkig is de bouwkas eindelyk begonnen aan het bungalow plan op de Rembrandltaan. De burge meester wilde persé niet pessimistisch zijn. „Men moet zich realiseren dat we in vergelijking met een paar jaar ge leden, er goed voor staan". Het klaarmaken van uitbreidings plannen. het bouwrijp maken van gron den. vergde wat tijd. maar er is nu vol- Het Zwaaiplein, waar in de toekomst een verkeersplein zal worden geprojec teerd. De woningen rechts op de foto zullen hieraan ten offer vallen. „Ik zal de dag zegenen wanneer wedoende perspectief om het oog op de toekomst te richten aldus de burge meester. Leuteren over dit of dat soort woningen heeft geen enkele zin, we moeten voortmaken om uit de misère te komen." Is het u bekend dat een behoorlijk aantal Veenendalers gehuisvest is of wenst te zyn in naburige kleinere ge meenten? Ja, dat is nu eenmaal een landelijke tendens. Men wil buiten wo nen. Aan de grens van de stad Gronin gen groeit het plaatsje Haren als de bekende kool. Dat kun je hier ook niet tegenhouden. Veenendaal verstedelijkt en industrialiseert. Logisch, dat men- ten die het enigszins doen kunnen, een eigen auto bezitten b.v., liever in een buitengemeente wonen. Toch willen we met de plannen voor „De Salamander" en Rembrandtlaan meer woongenot gaan verschaffen aldus de burgemees ter. Dat het vestigingsoverschot in de gemeente Veenendaal niet om over te juichen was is een feit, maar een voor bijgaand. Gezien de hierboven genoem de opsomming van plannen voor de toekomst zal na de overschrijding van de fase planning de fase van de realisering de verwachte toekomstige groei van Veenendaal bewerkstelligen zo geloofde de eerste burger van de ge meente. Als geruime tijd heeft men in Rhenen de beschikking over enkele ijsbanen, die tot nu toe allen gelegen zijn op de uiterwaarden. Enkele sportieve Rhenenaren hebben zich bereid getoond geheel gratis en belangeloos een baan te vegen en te onderhouden aan de Veerweg te Rhenen. In het beginstadium werd dit initiatief door de gemeente gesteund door middel van het belangeloos ter beschikking stellen van de verlichting. Deze verlichting bestond uit de schijnwerpers die anders dienen om de Cuneratoren te verlichten. Aangezien tot tweemaal toe driftige bezwaren zijn geuit door de voorzitter van de Rhenense IJsclub en het gemeentebestuur deze bezwaren als terecht kenmerkte is besloten woensdagochtend door middel van de PUEM de ver die voornamelijk de concurrentie tegen de IJsclub inhield, worden door de De baanvegers van de z.g.n. illegaal baan zeiden echter dat direkt bij het vernemen van Aan de Laan der Techniek in het industriegebied I werden de funda menten gelegd voor de bouw van een nieuwe fabriek in bakkerijgrondstof fen, een onderdeel van Maro N.V. te Rotterdam. Men hoopt na de vorstperiode constant met de bouw door te kunnen gaan en eind 1966 met de produktie te starten. Het bedrijf is volautomatisch ingericht, zodat men met een gering aantal perso neelsleden kan volstaan. Het procédé is erop gericht dat de werknemers (sters) slechts een controlerende taak hebben. Het fabrieksgebouw heeft een opper vlakte van 20 x 15 meter. Het complex wordt in drie lagen opgetrokken. De bouw wordt verricht door de Firma Van Hogevest uit Amersfoort. het „donkere" bericht een andere bron van licht werd aangeboden en benut. Het motief van de^Sewuste baanvegers voor het aanleg gen van de vrij toegankelijke ijsbaan is de naar hun mening te hoge entreeprijs voor de Ijsbaan van de Rhenense IJsclub. Deze gel delijke bedragen zijn niet te betalen voor ge zinnen waarvan 6 of 7 kinderen wi"en gaan schaatsen. Den entreeprijzen bedragen 1, en voor kinderen 0,50. De heer D, de Jong van de Rhenense IJsclub zei ons echter dat dit motief kant noch wal sloeg aangezien men voor 3,75 lid kan worden van de IJsclub. Leden hebben de gehele winter vrij toegang op de banen al blijven deze de hele winter voortbestaan. De heer De Jong vroeg zich af hoe of een IJsclub anders zou moeten blijven bestaan. ..Als de mensen niet een klein bedrag voor de schaatssport over hebben dan moeten ze maar een groot bedrag betalen als ze er toch van willen genieten"! Volgens de publieke opinie neemt dit niet weg dat er geen roet in het eten van de kinderen mag worden gegooid. De kleine kinderen hebben toch niets aan de banen van de ijsclub, omdat zij er worden afge- ichting te laten afsluiten. De bezwaren, Jsclub fel tegengesproken. schrikt door de grote snelheden van de oude re schaatsers. Op de illegale baan heeft men inmiddels de beschikking over muziek en licht. Hopelijk zal deze vete niet blijven voortbestaan, opdat een ieder de schaatssport naar hartelust zal kunnen blijven beoefenen. NIEUW DELHI: Mevr. Indira Gandhi, de nieuw gekozen leidster van de Con grespartij en premier van India, wordt van harte gefeliciteerd door haar con current, de voormalige minister van Financiën Morarji Desai. f. 110.- JUWELIER ELIER 00 HORLi HORLOGER Hoofdstraat 91 Veenendaal Gisteren nacht hebben enkele per sonen - voornamelijk aannemers - hun sympathie betuigd aan de mensen die geheel belangeloos een ijsbaan in ge reedheid hebben gebracht aan de Veer weg te Rhenen, waarvan de toegang vrij is. Dit hebben zij gedaan door het opspuiten van de baan, waarvoor van gemeentewege geen toestemming kon worden gegeven om dit door de vrij willige brandweer te laten doen. Als alles goed verloopt zal het aanstaande weekend dus een baan van goede kwa liteit ter beschikking zijn van de Rhe nense jeugd. DOKTER VAN OMMEREN SPREEKT VOOR HET NUT Volgende week donderdagavond 27 januari zal dokter N. M. van Ommeren uit Eist (U.) voor de leden van het Nutsdepartement Amerongen komen spreken over archeologie. Dokter van Ommeren die deze tak van de weten schap als hobby beoefent, is op dit ge bied geen onbekende. Vooral zijn uit gebreide verzameling van archeolo gische vondsten is vermaard in deze omgeving. Deze causerie toegelicht met dia's zal ongetwijfeld grote belangstelling trekken. De Nutsavond wordt gehou den in de grote zaal van het Dorps huis. NUTSRUILBEURS Volgende week zaterdag 29 januari a.s. kunnen de verzamelaars van post zegels, speldjes e.d. weer van half drie tot half vijf terecht in het dorpshuis. ANATOMISCHE BRILAANPASSING ZIEKENFONDSLEVERANCIER Tel. 3184 - Hoofdstr. 51 - Naast de apotheek De directie van de textielfa briek „De Driekleur" te Scherpen zeel en de met dit bedrijf geas socieerde fabrieken Anton en Co. te Zeist en de Arnhemse Basse- mentfabriek hebben donderdag morgen in overleg met de vakbon- Ten beslo4en aan de georganiseer- Ten in deze bedrijven bepaalde voordelen te verschaffen. De heer B. Valkenburg direkteur „De Driekleur". Over de brug Een eerste regeling is dat de georgani- seerden over 1965 een bedrag van f 48,— zullen ontvangen, terwijl dit aan de on georganiseerden wordt onthouden. De di rectie van De Driekleur is de eerste lan delijke werkgever, die de eisen van de vakbeweging in dit opzicht heeft inge willigd. Van de zijde van de vakbewe ging vérnamen wij dat met name met de heer B. Valkenburg altijd een zeer pret tig contact werd onderhouden vooral tij dens de reorganisatie binnen de onder neming, die vorig jaar plaats vond. Ook in Veenendaal zullen pogingen worden aangewend om de werkgevers te bewegen de stap van de heer Valkenburg na te volgen. Tot dusver is er nog niets defini tiefs bekend. In verband met het T.B.C.-geval van de in Veenendaal op de S.K.F.- Kogellager fabrieken te werk gestelde Marokkaan, (zie het bericht el ders in dit blad) dringt de burgemeester van Veenendaal Mr. Dr. J. Hazenberg er met de grootste nadruk ter wille van de volksgezondheid op aan om zich toch vooral te laten doorlichten indien men hiervoor een oproep heeft ontvangen. Ook zij die in aanraking menen te zijn geweest doch geen oproep ont vingen, worden verzocht zich met hun huisarts in verbinding te stellen. Indien men aan deze oproep geen gevolg geeft is een besmetting op grote schaal niet denkbeeldig Regelmatig bereikten het college van B. en W. klachten uit de burgerij over het hinderlijk schieten met allerlei soorten vuurwerk ter gelegenheid van dc jaarwisseling. Hoewel het college in principe niet afwijzend staat tegenover het „uitschieten" van het oude jaar, meent men toch, dat aan dc huidige vorm en mate waarin dit geschiedt, bepaald bezwaren kleven waarvan wel de belangrijkste oorzaak ls, dat het vuur werk gedurende de gehele decembermaand wordt verkocht. Het gevolg daarvan is, dat vooral de jeugd al tegen Sinterklaas met vuur werk begint te spelen, bovendien vaak op een wijze, die hinderlijk en gevaarlijk is voor voetgangers en storend voor de om wonenden. Het is relfs voorgekomen, dat het knalweik uit de bovenverdiepingen van woningen naar nietsvermoedende voor bijgangers op straat wordt geworpen. Naast materiële schade zijn persoonlijke ongevallen niet denkbeeldig. De huidige bepaling in de Alg. Politie Verordening (art. 26) luidt: „Het is verboden vuur werk af te steken". Door echter de ver koop van vuurwerk te verbieden kan het afsteken meer in de hand worden gehou den. dan alleen met een verbod daartoe. Het college is derhalve van mening, dat de Alg. Politieverordening deze gemeente 't verkopen van vuurwerk zonder vergun ning van de burgemeester dient te verbie den. De burgemeester kan aan een derge- Uit allerlei maatschappelijke groeperingen in Veenendaal is onder voor zitterschap van de echtgenote van Vëenendaals burgemeester, mevr. Hazenberg-de jonge, een comité gevormd, dat zich er voor gaat inzetten om door middel van een lijst-collecte mee te werken aan de totstandkoming van een gezamenlijk geschenk, dat door het gehele Nederlandse volk zal worden bijeengebracht en aangeboden aan H.K.H. prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg, t.g.v. hun aanstaand huwelijk. Het is de wens van H.K.H. zo min mogelijk ajzonderlijk acties op touiv te zetten. Vele collectanten en collectrices hebben reeds hun medewerking toegezegd. Gijten kunnen ook worden gestort op het gironummer van de Amsterdam-Rotterdam bank te Veenendaal (giro 382714t.n.v. „Plaat selijk actie-comité huwelijksgeschenk, mevrouw Hazenberg-de jonge", of door middel van storting aan kas van deze bank. De collecte zal duren van 24 t.e.m. 29 januari. lijke vergunning bijv. de voorwaarden ver binden. dat vuurwerk alleen mag worden verkocht b de week tussen Kerst en Nieuwjaar. Daardoor zal in belangrijke mate de geschetste overlast worden ver minderd. Het college stelt de raad derhalve voor bovengenoemd artikel te wijzigen. Het ontspanningscomité van de voet balver. Oranje Wit organiseert op za terdagmiddag 22 januari om 13.30 uui schaatswedstrijden op de ijsbaan nabij de O.L. school. Inleggeld beneden do 16 jaar 25 cent en 16 jaar en ouder 1 gulden. Opgave voor deze wedstrijden kan geschieden bij het ontspannings comité en op het ijs tot de aanvang der wedstrijden. De prijzen bestaan uit bekers, lauwertakken en medailles. Ie dereen kan aan deze wedstrijden deel nemen. Makelaars- en Assurantiekantoor Kanaalweg 2 - Veenendaal Telef. 08385-2918 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties Ondanks geopende ijsbanen trok dc to neeluitvoering van G. V. „Excelsior" flin ke belangstelling. Na een kort openingswoord bracht de voorzitter dank aan de aanwezigen voor hun spontane medewerking, tijdens de voorbereiding en het welslagen van de ge houden bazaar waardoor de vereniging in staat was een trampoline aan te schaf fen. Hierna kwam de toneelvereniging ..Tocaza" van de personeelsvereniging van P.T.T. uit Ede voor het voetlicht met het blijspel „Morgen komt er weer een dag". Dit vrolijke spel in 3 bedrijven werd voortreffelijk gespeeld door deze amateur- vereniging. De aanwezigen waren zeer oldaan hetgeen wel bleek uit het spon tane applaus. De voorzitter bracht dank aan alle spelers voor het gebodene. dat ook de dieren geleden hebber, van de strenge koude? dat ze niet altijd goed verzorgd wer den? dat men vooral de honden in open hokken liet overnachten? dat de politie hier streng tegen op-, trad? dat in Veenendaal een aantal pro cessen-verbaal werd opgemaakt? dat meer gevoel voor dieren wel op z'n plaats zou zijn geweest? VEENENDAAL l Zaterdag 22 jan. v.m. 9 uur Schaatswedstrijden gemeente- personeel aan Groeneveldse- t laan. i Zaterdag 22 jan. Chr. Ger. kerk l Hoofdstraat, Orgelbespeling jt door Feike Asma. t Zondag 23 jan. 7.3Ö uur Jeugd- appel in Petrakerk. Medewer king van Ritmeesterkoor en Bob van Stempvoort, organist l Maandag 24 jan. 7.30 uur in ge- i bouw Trefpunt. Filmavond 4 Ned Chr. Reisvereniging. RHENEN l Vrijdag 21 jan 8 uur Uitvoering i O.B.K en arbeiderszangver. 4 Kunst na Arbeid" in Eigen gebouw. f Maandag 24 jan. 7.30 uur Lus- trumkegelwedstrijden in Het Wapen van Rhenen. AMERONGEN Donderdag 27 jan. in Dorpshuis spreekt dokter van Ommeren uit Eist voor het Nut. Woensdag 26 jan. zaal ger. kerk Vergadering NCVB. Spreker: Ds. A. Terlouw, Veenendaal.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1