Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Mond- en klauwzeer tot Veenendaal doorgedrongen AGENDA Voor gehele gemeente geldt vervoersverbod Bij Wed. Ravenswaay 16 varkens en (kampioens) koe afgevoerd Ook gewone eengezinswoningen in bungalowplan „Salamander" Ook in Veenendaal intensief overleg tussen werkgevers en vakbonden Macro hield jaarvergadering Inzameling gelden voor geschenk Beatrix en Claus in volle gang Nieuws uit de omgeving MULDER RHENEN Nederland-Duitsland Maco mach.fabriek verhuist naar Renswoude ELST Motorpont te Eist EDERVEEN 40e JAARGANG DINSDAG 1 FEBRUARI 1966 Nr. 9 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel Het gevreesde mond- en klauwzeer, dat lange tijd rondom deze streek rondwaarde, is thans ook tot Veenendaal doorgedrongen. Op de boerderij van Wed. Ravenswaay aan de Polder weg werden donderdagavond zestien varkens afgevoerd en zondag bleek dat de kampioens koe „De Melkbron" was aangetast, zodat het dier eveneens werd afgemaakt. In verband met de besmetting op dit bedrijf is het gehele gebied in de gemeente Veenendaal afgebakend en een vervoersverbod voor varkens en jongvee van kracht geworden. COMMISSIE VIERING FEESTELIJKHEDEN OP 10 MAART VERGADERT VOLGENDE WEEK Aanvankelijk zou de commissie die zich in Veenendaal belast heeft met de voorbereidingen voor de feestelijkhe den op 10 maart nog deze week bijeen komen. In verband met de voetbal wedstrijd op de t.v. gaat deze vergade ring a.s, woensdagavond NIET door en is uitgestelde tot donderdag 10 febr. a.s. MET GESTOLEN AUTO IN SLOOT GEREDEN In de nacht van zaterdag op zondag werd de wagen van de heer J. B. uit Veenendaal in een sloot langs de weg Tiel-Geldermalsen aangetroffen. Een Een voorbijkomende automobilist uit Rotterdam trof bij de zwaar beschadig de auto geen mens aan. Met een kraan wagen werd de auto naar Veenendaal gesleept. Het is intussen wel gebleken dat onbekenden de auto uit de garage in Veenendaal hebben gehaald en er toen mee aan de zwier zijn gegaan. Van de zijde der Veeartsenij kundige maatregelen te nemen zo deelde deze Dienst te Bilthoven vernamen wij dat funktionaris mee. direct maatregelen werden genomen Opbrengst redelijk goed volgens Mevr. Hazenberg De inzameling voor een aan te bieden geschenk aan Prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg verloopt in Veenendaal heel redelgk zo vertelde mevr. Hazenberg-de Jonge, die de inzamelingsactie leidt. In de ene wijk komt er natuurlijk meer uit dan in de andere maar over 't algemeen mogen we niet klagen aldus de echtgenote van de burgemeester. Eind deze week hoopt men enigszins een idee te krijgen hoe hoog het eindbedrag zal zijn. Het afbakeningsgebied loopt langs de gemeentegrens van Rhenen en Veenen daal tot aan de grens met Amerongen. Raadsel Mevr. v. Ravenwaay van de Polder- Aan de noordkant is de spoorlijn weg zegt voor een raadsel te staan. Utrecht-Arnhem aangehouden en aan j Donderdag was er nog geen wolkje aan de oostkant de provinciale grens met de lucht ei* 's avonds bleken een aan- Gelderland. De westzijde van de af- tal varken aangetast. De dieren wer- bakening gaat tot aan de spoorweg- den direct afgevoerd, ook de schijn- kruising aan de Rode Haan. Er is een baar gezonde varkens. Het is voor ons vervoersverbod voor varkens inge- een hele strop zegt mevr. Ravens\yaay steld, echter met uitzondering van het i want we krijgen voor de zieke dieren doorgaande verkeer over Rijksweg 12. Ook vanuit Rhenen is doorgaand ver voer mogelijk via de Kerkewijk, Hoofd maar 75% van de werkelijke waarde vergoed. Bovendien kreeg onze beste vaars op zondagmiddag de gevreesde straat en Nieuweweg, maar men mag mond- en klauwzeer. Zij was kampioen zich niet op zijwegen bevinden. Vanuit,van de fokvereniging, vanwege de goe- het vrije gebied in het Westen van het de melkgift. Ze werd dan ook de melk- land is wel vervoer toegestaan naar de bron genoemd. Mevr. Ravenswaay kon exportslachterij op de Kerkewijk. |niet begrijpen hoe de ziekte op haar 'bedrijf was gekomen. Ze dacht dat het Entin?7 door het voer was gebeurd, want noch ihet vee noch de mensen zijn in aanra- er. Kraay, direkteur van de j^ing geweest met stallen waar de be- veeartsenijkundige dienst zag voorals-smetting heerste. „Je veestapel is ge- nog geen reden aanwezig om tot een ^und en je hebt direct geen ander massale inenting over te gaan zolang vee tenminste niet zo dat je weer de besmetting met mond- en klauw-voiop op de oucje weg kunt doorgaan. f661 w Seval in Veenendaal 7jjn tenminste de laatste dagen ge- beperkt blijft. Mocht er binnen koi't{',heel uit ons-doen" vertelde deze boe- tijd een uitbreiding van de ziekte wor- renVrouw den geconstateerd dan staat men on- middellijk klaar om in te grijpen. In Aa" veehouders, die onverhoopt wa de gebieden rondom Veenendaal zijn aan hu" dieF?n ?oude" ™erkfn wordt reeds massale inentingen aan de gang aangeraden direct contact op te nemen o.a. te Leersum. Doorn, Ede, Barne- de veeartsenijkundige dienst te veld en Lunteren. Wij houden de toe- Bilthoven. tel. 03402-4090. stand scherp in de gaten en zitten op de wipplank om eventueel drastische VOORZIENINGEN VOOR REHOBOTHSCHOOL Het bestuur van de hervormde Re- hobothschool heeft het gemeentebe stuur verzocht medewerking te verle nen bij de aanschaf van de volgende voorzieningen: a. van een brandblus- apparaat; b. van schoolmeubilair; c. van leermiddelen; d. van bordverlich- ting en e. van luxaflex. DIA'S OVER AFRIKA In het O.C.B.-gebouw zal aanstaan de woensdagmiddag 2 februari om 14.30 uur de heer E. v. d. Weerd uit Ede spreken over Afrika. Deze lezing zal worden geillustreerd met enkele dia's Het belooft een interessante middag te worden aangezien de spreker het land persoonlijk heeft bezocht. Zeist. Zilversmeden uit Zeist en hun collega's in Voorschoten zijn bezig het tafelzilver, dat op de dis van prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg zal prijken, te vervaar digen. Dit tafelzilver vormt een onderdeel van het huwelijksgeschenk dat het Nationaal Comité het Koninklijk paar namens het Ne derlandse volk zal aanbieden. Ede. Afgelopen week vierde het Edese garni zoen haar zestigjarig jubileum. Vele feeste lijkheden hebben dit jubileum opgeluisterd om het nog lang in ieders gedachte te doen laten voortleven. De slotavond werd gehouden met medewerking van verschillende Edese vereni gingen en artiesten. Ook voor de kinderen werd veel georganiseerd om hen eveneens te laten meegenieten van de feestelijkheden. Renkum. Woensdagavond installeerde burgemees ter Matzer van Bloois het comité dat evene menten rond de opening van het nieuwe raad huis zal voorbereiden. Er is een plan opge steld dat binnenkort zal worden bekend ge maakt. Voor het verrichten van de opening is een der prinsessen gevraagd. Hierover zijn reeds besprekingen gaande met het Konink lijk Huis. De opening zal in elk geval plaats vinden vóór 10 mei aanstaande. In 1963 besloot de Raad van Veenendaal tot vaststelling van het plan „De Sa lamander" omvattende de gronden gelegen ten westen van de Kerkewgk en ten zuiden van de Bergweg. Dit uitbreidingsplan werd gedeeltelijk goedge keurd door het college van G.S. Goedkeuring werd onthouden aan een weg, geprojecteerd tussen het woonhuis van de heer J. Budding, Bergweg 35 en anderzijds de woningen van de heren L. Oskam, Bergweg 37 en J. de Ruiyter, Bergweg 35 a. Ingevolge de Wet op de Ruimtelijke Ordening dient de raad binnen een jaar een nieuw plan vast te stellen, althans wanneer G.S. of de Kroon bezwaren tegen het oorspronkelijke plan hadden ingebracht. Ged. Staten deelden thans mee er uit stedebouwkundig oogpunt geen be zwaar tegen te hebben dat voor een drietal aan de Kerkewijk gelegen per celen de mogelijkheid wordt geopend tot het 'bouwen van vrijstaande wo ningen in plaats van bungalows. In derdaad verdient het volgens B en W. aanbeveling, met het oog op de aard bocht gevlogen, fcyjen een boom gere- van de aangrenzende en tegenoverlig- den en vervolgens in de sloot terecht gende woningen en de beperkte ter- gekomen. De bestuurster die bij het reinbreedte hier geen bungalowwo- ongeluk een diepe vleeswond aan haar ningen voor te schrijven. Ter voldoe- knie had opgelopen werd per politie- ning van het wettelijk voorschrift stel- wagen naar het Julianaziekenhuis ge len B. en W. de raad voor het herzie- bracht. ningsplan van de stedebouwkundige aan te nemen hetgeen behelst dat: le. De in het oorspronkelijke plan op genomen en geprojecteerde weg komt te vervallen. 2e. Tegemoetgekomen wordt aan de suggestie van G.S. om in de plaats van bungalows eengezinswoningen toe te staan op drie percelen aan de Kerke wijk. x MET WAGEN IN DE SLOOT Vrijdagavond is mej. H. A. S. met haar auto op de Polderweg uit de 1922.1962 Assurantiekantoor Eifl. R. R. MULDER Makelaar In Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1a an 2a) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enx. Telefoon 08385-3000 Aan het begin van de invalswegen te Veenendaal zijn borden aangebracht, zoals deze aan de Kerkewijk, die niets aan duidelijkheid te wensen overlaten. Mogelijk a.s. zaterdag algemene ledenvergadering in „Eltheto" Naar njj vernemen wordt ook in Veenendaal achter «le schermen intensief overleg geplagd tussen «Ie werkgevers in «le textielindustrie en de vertegen woordigers van de drie vakcentrales. Het voornaamst«' punt van bespreking is uiteraard het geschil over de bevoordeling van «1e gcorganisrerden boven de ongeorganis«HTden. Er z|jn op 26 januari onderhandelingen geweest waar lang en breed over het controversele punt is gesproken. De werkgevers hebben op 28 januari geantwoord, maar dit '.vas volgens de vakbonden in negatieve zin. Op 8 febr. zal landeljjk weer overleg worden ge pleegd. Zoals bekend zullen in enkele streken van ons land (Groningen en Maastricht) ultimatums worden ge steld, waarna hoogstwaar: jhijnlijk een staking zal uitbreken, althans wan neer tevoren geen compromis wordt gesloten. Deze streken zijn uitgekozen om als proefkonijn te fungeren. Het is dus voorlopig rustig in de Veenendaal- se textielwereld, omdat men het lande lijk overleg afwacht. Verwacht wordt dat de werkgevers dezer drgen een kort geding zullen aanspannen tegen de eisen van de vakbeweging voor wat betreft het geschil georganiseerden- ongeorganiseerden. Als zou blijken dat de werkgevers in Veenendaal bij hun ingenomen stand punt blijven zou het stellen van een ul timatum niet onmogelijk zijn, zo werd ons meegedeeld. Voorlopig heeft de by het NVV aangesloten textielarbeiders- bond „De Eendracht" haar leden opge roepen voor een spoedvergadering op zaterdag 5 febr. a.s. in gebouw „El theto". De kans dat de chr. bond „Uni- :as" gelgktijdig vergadert is groot, maar nog niet definitief bekend, zo /ernamen wij. Kandidatenlijst A.R. voor Prov. Staten DRIE STREEKGENOTEN OP DE LIJST De kandidatenlijst van de A.R. partij v-oor de Prov. Statenverkiezing op 23 maart a.s. luidt in de kieskring A'foort als volgt: 1. en lijsttrekker A. Bakker. Veenendaal. 2. L. W. H. de Geus, Linschoten; 3 Mr. W. R. v. d. Sluis, Bilthoven: 4. J. Berent- schot, Breukelen: 5. W. Helms, Amers foort: 6. B. Hartog, Bunschoten; 7. W. Th. Vernhout, Amersfoort: 8. J. H. v. Lonk huizen, Zeist; 9. Mej. A. J. v. d. Ploeg, Veenendaal: 10. A. v. d. Stelt, Ysselstein; 11. H. Griffioen, Rhenen; 12. J. Zantinga, Maarssen; 13. Dr. Ir. P. L. Walraven, Soest: 14. Mr. J. A. Oosterhoff, De Bilt: 15. J. Griffioen Dzn. Nigtevecht. Ds. Mallan oververmoeid, kerkeraad belette preken Ds. F. Mallan, predikant van de gere formeerde gemeente in Nederland te Vee nendaal, zal voorlopig niet zo intensief meer mogen preken. De kerkeraad zag zich genoodzaakt Ds. Mallan een soort van preekverbod op te leggen omdat de predikant oververmoeid is. Door het overlijden van de predi kanten Ligtenberg en Dorrestein en de emeritering van Ds. Aangeenbrug zijn de 50 gereformeerde gemeenten in Ne derland aangewezen op vijf dominees, waaronder ds. Mallan. Het gevolg is dat de Veenendaalse predikant elke week zo druk bezet was met preken in vakante gemeenten dat hij zon dags wegens oververmoeidheid niet kon voorgaan. Daarom heeft zijn kerke raad aan alle gemeenten een brief ge schreven met de mededeling dat Ds. Mallan maar enkele doordeweekse avondbeurten mag vervullen. Biddagen mag hij buiten Veenendaal niet meer houden, hoogstens een bidstond en de andere diensten moeten dan lees- diensten zijn. Ook mag Ds. Mallan geen begrafenissen meer leiden. De classis Oost waaronder Veenendaal resorteert telde hiervoor aan de heren D. -van Mourik te Meteren en L. Blom te Eist. NA DIEFSTAL AANGEHOUDEN De politie te Doetinchem heeft op verzoek van de Veenendaalse politie aangehouden zekere J. J. H. uit Vee nendaal. die ervan werd verdacht een jas en een damesrijwiel uit een plaas- selijk café te hebben meegenomen. H. is in het politiebureau ingesloten. BROMFIETS CONTRA BESTELWAGEN Donderdagavond kwart voor acht vond op de Valleiweg een aanrijding plaats tussen een bestelauto bestuurd door J. K. uit Rhenen en een bromfiets bestuurd door A.v.d.S. eveneens uit Rhe nen. v. d. S. reed zonder licht en ver leende geen voorrang aan de van de Rozenlaan komende en de Valleiweg overstekende bestelauto. Beide voer tuigen liepen schade op. Ned. Ver. van Huisvrouwen hield theemiddag Donderdagmiddag hield de plaatselijke af deling van de Ne«L Ver. van Huisvrouwen een theemiddag in Hotel Het Wapen van Rhenen. Er was een goede opkomst. De presidente, mevrouw Heyn, verwelkom de de aanwezige dames en richtte zich in het bijzonder tot de heer Vollmüller, die deze middag een lezing zou houden over Reform- artikelen. Het ging er om de toepassing van een groot aantal van deze artikelen onder de aandacht van de aanwezige dames te- bren gen. Niet alleen voedingsmiddelen werden behandeld, maar ook cosmetica op plantaar dige basis waren het onderwerp van gesprek. Ook kon men diverse artikelen proeven. On danks dat was het geen verkoopmiddag. Ook van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd door de dames op deze geani meerde bijeenkomst druk gebruik gemaakt. Leden van dc v.v. Rhenus, die woensdag 23 maart 1966 de voetbalwedstrijd Nederland- Duitsland willen bezoeken, kunnen vóór 15 februari plaatsbewijzen aanvragen bij de se cretaris van Rhenus, dc heer A. Kloosterman, Goudenregenplein 7. Mocht de toewijzing van kaartjes door de KNVB onder het aantal door Rhenus aan gevraagde aantal plaatsbewijzen blijven, dan beslist de datum van aanvraag, of an ders het lot. met dien verstande dat zij. die dit seizoen nog geen plaatsbewijzen hebben aangevraagd, voorrang hebben bovendien degenen, die al eerder via Rhenus 'n kaar tje bemachtigden. Men gelieve bij aanvraag de plaatsbew. te betalen. Rangen en prij zen (Feijeoord-stadion R'dam): A. Ere-tri- bune le rang 12.50; B. Eretribune 2e rang 10,c. Maastribune le rang 10,D. Maastribune 2e rang 7,50: E. Zijvakken le rang 7,50; F. Zijvakken 2e r?rg 5, G. Staanplaatsen 1. z. 3.50: H. Staanplaat sen k. z. 2,50. EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN KUNSTRIJDEN BRATISLAVA: De Europese kampioene schaatsen (kunstrijden), Regina Heitzer, voelt of het ijs van het stadion in Bratislava, waar dit jaar de kampioen schappen worden gehouden van 1 tot 6 februari, goed is. DIRECTIE KOCHT DAAR 3500 M2 GROND De machinefabriek Maco aan de Smallezijde te Veeendaal zal weer bin nenkort een nieuwe b«"<lryfsruinite in gebruik nemen aan de Molenstraat te Renswoude. De directeur, de Heer B. Cornelissen, verklaarde hiertoe genood zaakt te zijn omdat by in Veenendaal tegen een redeiyke prys geen bouw- grornl kon kopen. De prijs bedroeg in deze gemeente 35,per vierkante meter, in Rens woude was hij veel goedkoper klaar zo deelde hg mede. In het Industriegebied II had de Heer Cornelissen grond gekocht van een particulier, maar deze transactie kon geen genade vinden in de ogen van het gemeentebestuur zodat hem een bouwvergunnning werd geweigerd. De Heer Cornelissen was ontstemd Vrijdagavond werd in gebouw „Ons Genoegen' 'de jaarvergadering van de MACRO gehouden. De voorzitter de heer E. J. v. I)ani verwelkomde de aan wezigen sprak de hoop uit dat 1966 voor vereniging en leden een goed jaar zou mogen worden. Het jaar 1965 was voor de MACRO een topjaar met het 20-jarig bestaan, de reis met de renners naar Joego-Slavië, de Cross enz. Uit de jaarverslagen van secretaris en penningmeester bleek dat de ver eniging zeer gezond is. Het punt be stuursverkiezing nam wat tgd in be slag, daar de aftredende bestuursleden de heren D. J. Bovenschen en L. v. Setten zich herkiesbaar hadden gesteld» maar ook één der leden zich voor een bestuursfunctie had opgegeven. De eer ste keer staakten de stemmen. Na her stemming werden de aftredende be stuursleden herkozen. De Leccius de Ridder-Cross 1966 vormde eveneens het onderwerp van Naar uit welingelichte bronnen werd vernomen zal de pont in Eist te zijnertijd worden omge bouwd tot motorpont. Dit is nood zakelijk in verband met de kana lisatie van de Rijn, die het onmo gelijk maakt de pont door middel van de stroom te laten varen. Waarschijnlijk zal de pont een wendbare schroef krijgen, die het mogelijk moet maken met enkele bewegingen de pont de andere kant op te laten varen. Wanneer het een en ander zal gebeuren kan nog niet met zekerheid worden ge zegd aangezien dit afhankelijk is van de voltooiing der werkzaam heden ter kanalisatie van de Rijn. gesprek. Het bestuur zal dit nog verder uitwerken. Op korte termgn hoopt men een gezellige avond voor de leden te organiseren. Tydens de vergadering bleek dat de renner Jan Kegzer dit jaar niet meer in het MACRO-team zal rgden, maar gaat uitkomen in K.N.M.V. verband. De heer Van Dam sprak de hoop uit dat deze renner zyn successen van 1965 zou mogen voort zetten. UITSLAANDE BRAND IN GARAGELOODS Donderdagavond j.l. om zes uur brak brand uit in een spuitwerk plaats bij garage van Ginkel aan de Bruinehorst. De brandweer van Ederveen rukte direct uit en be streed het vuur. Later arriveerde de brandweer van Ede maar die behoefde geen dienst meer te doen. De brand ontstond toen de spuiter A. Jansen bezig was met een grote vrachtwagen. Opeens vloog er een steek vlam door de ruimte. J vluchtte hevig geschrokken weg Een paar jassen, hand schoenen en een das verbrandden Ook de auto die hij aan het spuiten was en die gereed gemaakt werd voor een grote au to-tentoonstelling werd geblakerd. De spuitloods brandde totaal uit. over het feit dat een ander bedrijf van buiten Veenendaal in de onmiddellijke nabijheid van dat stuk grond wel toe gelaten werd. In Renswoude was ik zo geholpen zei de Heer Cornelissen. Hij hoopte daar te kunnen starten met een tiental werknemers, en streefde naar een uit- eindelgke bezetting van 25 man. In Renswoude zal de constructiewerk plaats worden gevestigd, het kleinere werk zoals reparaties en toeleverings artikelen voor de Veenendaalse bedrg- ven blgft voorlopig op de Smalle Zijde gehandhaafd. De machinefabriek, die vier jaar bestaat, beleefde een grote expansie. Men produceert voornamelgk hydraulische cylinders en specialiseert zich op het constructiewerk. Ederveense damclub opgericht BESTUUR IS GEVORMD Woensdagavond werd in Ederveen een vergadering gehouden om te ko men tot de oprichting van een dam club. Er blee!: «*en zeer goede belangstel ling voor dit streven te bestaan. Een twintigtal personen gaf zich op als lid van de nieuwe vereniging, die de naam D.C.E. zal krijgen (afkorting van Damcombinatie Ederveen). Tot leden van het nieuwe bestuur werden gekozen, de Heren Jac. Slotboom (ini tiatiefnemer), als voorzitter, G. van Heerdt secretaris en J. Boeve penning meester. Drie leden van de Damfede- ratie Gelderland hebben de aspirant dammers met raad en daad bggestaan en inlichtingen verschaft hoe te han delen i.v.m. aanmelding bg de bond. Besloten werd om op maandagavon den te gaan spelen in het Groene Kruisgebouw aan de Hootsenstraat. De leden zulen voorlopig eigen borden meebrengen omdat de aanschaf van nieuw spelmateriaal voor de jonge ver eniging (nog) te kostbaar is. Er zal 0,75 contributie per week worden ge heven. Men heeft het voornemen om in septe-iber aan de competities van de Gelderse Dambond, district west, deel te nemen, waarbg DCE dan in de derde klas wordt ingedeeld voornamelgk met clubs uit de Betuwe en van de Veluwe. VEENENDAAL Dinsdag 1 februari, hotel De Ko renbeurs, 8 uur: Filmavond van reisbureau De Haas over Joego Slavië. Woensdag 2 februari: Groot po litiek forum, uitgaande van de Hervormde Jeugdraad, in ge bouw Eltheto. Verkeerscompetitie MAC, aan vang 8 uur in hotel La Mon- tagne. Donderdag 3 februari: Gemeen teraadsvergadering, aanvang 8 uur. RHENEN T.e.m. 10 februari: Expositie in het streekmuseum. Openings tijden: dagelijks behalve zon dags en woensdags, van 11-12.30 uur en van 14.00-17.00 uur. Eveneens dinsdagsavonds van 19.00-21.00 uur. ELST Dinsdag 1 en donderdag 3 febru ari: Film van de uitgaansdag van de bejaarden in café Van Leth, aanvang 7.30 uur.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1