Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken UIT DE RAAD VAN VEENENDAAL: Raad liet toegangsweg tot Salamander-plan schieten C^eluk Leidsche Wolspinnerij hield gelijk interimdividend BUITENGEWONE LS$EN¥SKG£DE!I?!G POLITIEKE FORUMAVOND DRUK BEZOCHT 40e JAARGANG VRIJDAG 4 FEBRUARI 1966 Nr. 10 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen RenswoudeScherpenzeel WIST U BURGEMEESTER HAZENBERG TIJDELIJK VOORZITTER COMMISSIE VAN ADVIES ALGEMENE BIJSTANDSWET ACHTERBERG Ruim van orders voorzien WINST Zaterdag a.s. vergaderingen vakorganisaties DOVO HOUDT GROTE FEESTAVOND MET VERSCHILLENDE RADIO- EN T V. ARTIESTEN BUITENGEWONE LEDENVERGADERING Verhoging begrafenisreehten in Veenendaal Echtpaar J. Drost-van de Berg 55 jaar in de echt verbonden VERSCHILLENDE INTERPRETATIES TOEPASSING GODS WOORD IN POLITIEKE LEVEN Bijna zesduizend gulden voor huwelijksgeschenk COMITÉ IS BIJZONDER TEVREDEN OVERBERG Loze brandmelding in Overberg BRANDWEER BIJ FEESTJE WEGGELOKT Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. O 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALL ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprjjzen op aanvraag Minimum advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Onvoldoende voorbereiding was er de oorzaak van dat de Vecnendaalse gemeenteraad gisterenavond het grootste deel van de vergadering besteedde aan een punt dat in feite zonder slag of stoot aangenomen had kunnen worden. Het handelde namelijk om een zogenaamd voor- bereidingsbesluit tot het treffen van planologische maatregelen voor de gehele gemeente. Een dergelijk besluit werd sedert 1961 van jaar tot jaar door de gemeenteraad aangenomen en wel om, populair gezegd, te voorkomen dat er in het bestek van de gemeentelijke planologie brokken worden gemaakt. Met te beslissen, dat een wat vroeger heette uitbreidingsplan in voorbereiding is, kan namelijk worden voorkomen dat bouwvergunningen moeten worden afgegeven voor objecten waarvan moet worden betwijfeld of deze later wel in het defi nitieve plan zullen passen. Een maatregel dus geijkt op het stramien „voorkomen is beter dan genezen". Zoals gezegd, zonder veel strubbe lingen werd deze maatregel in het kader van „regeren is vooruitzien" elk jaar getroffen. ANDER JASJE GAF MOEILIJKHEDEN Deze keer echter, zat het allemaal wat tegen. Omdat de in wezen vanouds bekende bestuursraad in een nieuw jasje was gegoten. De voorbereidingsbesluiten konden namelijk voorheen niet direct in het kader van de Koningwet worden on dergebracht, doch met het verschijnen van de nieuwe wettelijke voorschriften op het gebied van de ruimtelijke orde ning heeft ook dit voorbereidingsbesluit een legitieme plaats in ons wetsbestel verworven. En burgemeester en wethouders hadden dit de gemeenteraad en met name: de commissie voor de uitbreidingsplannen graag eens wat uitvoeriger toegelicht, maar het college had eigenlijk een beetje over het hoofd gezien, dat het kort dag begon te worden met het nemen van een hernieuwd besluit. Eén dag na de be wuste raadsvergadering heden dus zou het bestaande voorbereidingsplan gel dig voor één jaar aflopen en als men er niet voor die tijd bij was zou de hele plannenmakerij weer opnieuw moeten gaan draaien. Spijtig Er was dus geen tijd meer voor uit voerige studie door de betreffende com missieleden en dat vonden dezen, de he ren Bastmeijer (CH), Haggenburg (KVP), Diepeveen (AR) en van Deelen SGP) wel een beetje spijtig, doch enkele van de heren konden hier na een volmondige schuldbelijdenis van burgemeester mr. dr. J. Hazenberg namens het college wel overheenstappen. Zo niet de heer van Deelen. Zo'n maat regel voor heel Veenendaal vond hij veel te ver gaan. Een beknotting van de vrijheid van de inwonerseen beperking in de bedrijfvoering, vond de heer van Deelen. En of de voorzitter nu al zei, dat vroe ger weliswaar op een andere basis, maar toch ook voor heel de gemeente een der gelijk besluit werd getroffen, de heer van Deelen was er niet tevreden mee. De heer Haggenburg overigens ook niet. De commissie heeft besloten, aldus spre ker, om er gezamenlijk nog eens over te praten, met alle stukken die voor achter- grond-belichting nodig zijn in de hand. Vacuüm Nogmaals zei de voorzitter, dat b. en w. de commissie daartoe graag eerder de gelegenheid hadden gegeven maar dat men zich eenvoudig wat had vergalop peerd wat de tijd betreft. En deze ontbrak helaas op 't laatst. Als de zaak langer werd uitgesteld zou er een ongewenst vacuüm ontstaan. De heer Bastmeijer was er na alle toe lichtende woorden van de voorzitter toch ook niet erg content mee, dat door een besluit de bouw in de hele gemeente aan banden zou worden gelegd. Hij kon zich dat in de gemeente Veenendaal in nog geen maand tijd maar liefst 4 auto's zijn gestolen dat hoofdinspekteur Dekker er langs deze weg officieel op aandringt in het vervolg zorgvuldiger met deze voertuigen moet worden omge gaan? dat genoemde inspekteur in overwe ging neemt maatregelen tegen de ze ernstige za te treffen? dat er wordt gedacht aan een voorstel dat zou kunnen leiden dat reeds be keurd worden indien men het por tier van zijn wagen niet afsluit? Dat deze maatregel zeer doeltreffend is aangezien hij in enkele gemeen ten reeds van kracht is? dat goede raad in dit geval niet duur is? dat iedereen wel zal begrijpen wat de hoofdinspekteur met deze goede raad bedoelt? voorstellen, dat dit voor bepaalde plannen nodig was, maar voor het hele grondge bied, het ging hem te ver. Toch legde hij zich verder bij de si tuatie neer. De heren van Deelen en Hag genburg evenwel gingen er nog even op door. De heer van Deelen gaf zich uit eindelijk, zichtbaar onvoldaan, gewonnen. De heer Haggenburg voerde de strijd tot het uiterste: hij stemde tegen. Bezwaren Ook ten aanzien van een ander punt, de gemeentelijke plannenmakerij betreffende was nogal wat oppositie. Het betrof hier het voorstel van b. en w. tot vaststelling van het plan Salamander, gelegen ten Zuiden van de Bergweg en, ruwweg aan geduid, begrensd door deze weg en de Kerkewijk. Dit plan was al eerder vastgesteld, zelfs al tot tweemaal toe. doch tel kens waren er enkel ekleine bezwaren van de kant van de geputeerde sta ten van Utrecht. In eerste instantie „verlegde" de raad een langs de voormalige pastorie van de gereformeerde kerk geprojecteerde weg, omdat de bezwaren van de eigenaren van de beide aangrenzende woningen werden onderkend. De weg werd toen verschoven naar het „plantsoentje" doch hiertegen kwamen op hun beurt de daar metter woon gevestigde huiseigenaren in het ge weer en ook dezen vonden gehoor bij de provinciale gedeputeerden. De gedeputeerden onthielden o.a. op dat punt gedeeltelijke goedkeuring aan het Salamander-plan. Ie plan De heer Verkuijl, de hele zaak overzien de, vond het maar beter om terug te ke ren tot het eerste plan. Hij vond het wel wat eigenaardig, dat direct nadat haar bezwaren waren ingewilligd de gerefor meerde kerk de pastorie verkocht. Als bezwaar gold destijds dat de predikan tenstudeerkamer naast de weg zou ko men te liggen en aangezien dit nu is ver vallen kan de weg daar komen, resulteer de de heer Verkuijl. Enkele raadsleden waren er als de kippen bij om de heer Verkuijl te wijzen op de bezwaren van de an dere aangrenzende huiseigenaar en mevr. Buddingh-de Vries Lentsch wilde graag weten wat de heer Verkuijl dan eigenlijk tegen had op het huidige plan, dat de raad was voorgelegd. Later bleek, dat de heer Verkuijl het aantal toegangswegen tot het Salamander kwartier wat weinig vond. Zijn partijge noot, de heer van Hardeveld viel hem daarin bij. De voorzitter vond, dat het met een toegang over de huidige Beukenlaan en langs de voetbalvelden nogal meeviel. En dan uiteraard nog twee ingangen vanaf de Kerkewijk. Uiteindelijk ging de raad zonder uit zondering akkoord met het plan, zoals het door b. en w. op tafel was gelegd. Bomen Voor het overige werd o.m. besloten om de hinderlijke lindebomen aan de Groe- nelaan te rooien en daarvoor in de plaat: jonge aanplant aan te brengen, een ge daanteverwisseling die op 3750 gulden komt. De tarieven voor het begraven er de grafrechten werden drastisch ver hoogd, terwijl in 't Hoorntje meer parkeerstroken zullen komen. Eenparig besloot de raad zyn voor zitter, burgemeester Hazenberg, aan te wijzen als tijdelijke vervanger van wethouder van Kujjk als voorzitter van de commissie van advies ingevol ge de Algemene Bijstandswet. Deze maatregel staat in verband met de ziekte van de wethouder, waarover de voorzitter kon meedelen, dat de huidige toestand goede hoop en vertrouwen voor de toekomst geeft. Wel moest, volgens de voorzitter, de heer van Kuijk zich nog beperken in hel ontvangen van bezoek. Op de jaarlijkse feest avond van de postdui venvereniging in Rhe nen werden alle da mes, die mede door hun activiteiten de ba zar tot een groot suc ces hebben gemaakt, rijkelijk in de boeme- tjes gezet door de voorzitter de heer van de Vooren. Op de foto: v.l.n.r.: mevr. Buiten huis, mevr. v. d. Voo ren, mevr. Hovestad, mevr. v. Baaren, mevr. Wiggers, de hr. v. d. Vooren, mevr. Bleijenberg, mevr. Veenendaal en mevr. Bolhouwer. Nu Wethouder van Kuyk naar het ;ich laat aanzien nog geruime tyd :ijn werkzaamheden niet zal kunnen .•errichten, is het, teneinde de werk zaamheden van de commissie van ad- /ies Alg. Bijstandswet voortgang te loen vinden, noodzakelijk tijdelijk in de .-ervanging van de wethouder als verrichten, is het, teneinde de werk- •nderhavige deel van de werkzaamhe den van wethouder van Kuyk wordt waargenomen door de burgemeester stelt het college van B. en W. voor om Mr. Dr. J. Hazenberg als vervan ger aan te wijzen. BEDANKT VOOR BEROEP Ds P. M. Breugem te Achterberg heeft bedankt voor het beroep van de hervorm de gemeente te Waddinxveen. Naar bekend werd gemaakt zal de Leidsche Wolspinnerij over het lopende boek jaar 1 april 1965 tot en met 31 maart 1966 een interimdividend uitkeren van 6 Dit aantal is gelijk met dat van vorig jaar toen 15 procent dividend werd betaald. Men was in ruime mate van werk voorzien en de afzet gedurende de eerste 9 maanden kan dan ook zeer goed genoemd worden. De N.V. heeft de beschikking over een ruime liquide positie. Een groter exploitatie-saldo valt te con stateren op de geconsolideerde verlies- en winstrekening van de Leidsche Wolspin nerij en Neveda over de eerste 9 maan den van het lopende boekjaar. In 1964 65 bedroeg dit n.l. f2.335.891,— en in 1965 66 is dit f 2.842.181,—. Zaterdag is een drukke dag in het vakverenigingsleven in Veenendaal. Er zijn twee vergaderingen uitge schreven, waarbij de moeilijkheden aangaande het afsluiten van een nieuwe CAO in de textielindustrie aan de orde worden gesteld en dan speciaal het om streden punt: de bevoordeling van de georganiseerden boven de ongeorgani seerden. De Chr. Bond van Textielarbeiders „Unitas" vergadert om 10 uur in het OCB gebouw, waar de heren Vunderink, Slok en Ester de vergadering zullen toespreken. 's Middags om twee uur komen de le den van de bij het NVV aangesloten Textielarbeidersbond „De Eendracht" bijeen in gebouw Eltheto. Ook hier gaat het om dezelfde materie. Als winst resteert de eerste drie kwar talen van het lopende boekjaar een be drag van f 949.058,tegen f 770.652,in het gehele jaar 1964 65. I)e Veenendaalse voetbalvereniging DOVO organiseert op donderdag 17 fe bruari een grandioze feestavond in het verenigingsgebouw aan de Eikenlaan. Deze avond wordt verzorgd door ca- baratier Eddy /alk met het program ma „Lach Vitaminen". Aan het pro gramma werken verder tal van arties ten mee die reeds grote bekendheid hebben gkregen door de radio en T.V. Dit zijn onder andere; André Meurs, The Spotlights, De Selvera's en het Cocktailtrio. In de pauze zal een verlo ting worden gehouden waaraan ver schillende prijzen zijn verbonden. Kort om voor deze feestavond geldt het ge zegde: Goede wijn behoeft geen krans" NAAR ITALIË Mej. R. M. A. Vandendorpe heeft Veenendaal voor enige tijd verlaten. Zij kreeg een aanbieding om in Italië te komen werken als kapster in een mooie zaak. Hier is de Veenendaalse kapster uiteraard op in gegaan. Wanneer zij weer naar Holland zal komen is nog niet bekend. A.B.T.K. DE EENDRACHT AFD. VEENENDAAL voor al haar leden werkzaam op de Veenendaalse Textielbedrijven belegt de A.B.T.K. „DE EENDRACHT" een op zaterdag 5 febr a.s. in het N.V.V.-gebouw, Tuinstraat 2, Veenendaal. Aanvang 2 uur n.m. Bondsvoorzitter Th de Jong komt verslag uitbrengen van het tot op heden gevoerde beleid inzake de onderhandelingen over de C.A.O. Textiel. Aangezien de uitgaven voor de begraafplaats in Veenendaal voor slechts 25 o worden gedekt door de inkomsten, bestaande uit be grafenisrechten achten b. en w. het noodzakelijk de diverse tarie ven te herzien en is een - op en kele punten zelfs drastische - ver hoging noodzakelijk. Het college meent dat een dekking van 60 aanvaardbaar is en kwam na overleg met de commissie van finan ciën tot de conclusie dat er nieuwe ta rieven moeten komen. Voorgesteld wordt de tarieven voor het recht van begraven als volgt te be palen: grafkelder f 1000,— (eerder f 600); gemetseld graf f 250,(f 200, grondgraf f 125,— (f 75, De vergunning voor het plaatsen van een grafmonument zal gaan kosten: grafkelder f 400,— (f 200,gemetseld graf f 100.(f 75,grondgraf f 50, (f 25,algemeen graf f 25,(f 5, kindergraf f 10,— (f 2,50). De onderhoudstarieven worden als volgt vastgesteld: voor een grafkelder per jaar f 200.— (f 40,voor een ge metseld graf f 50,(f 15,voor een grondgraf f 25,— (f 15, Een begrafenis buiten normale uren of op nationale feestdagen en zondagen zal f 50,— extra gaan kosten. Voorheen was dit bedrag f 15, Het huidige tarief voor de bespeling van het orgel in de aula bedraagt f 10,— per keer, terwijl de organist f 7,50 ont vangt. Laatstgenoemd bedrag wordt verhoogd tot f 10,Het heffingsrecht wordt op f 15,— gebracht. Het echtpaar J. Drost van de Berg, wonende Rijksstraatweg 229 te Eist, hoopt op woensdag 16 februari a.s. te herdenken dat zij 55 jaar geleden in het huwelijk traden. Het zal voor de beide oudjes een feestelijke dag worden, die niet gauw vergeten wordt. De heer Drost is 76 jaar en zijn vrouw 75. In de loop der jaren zijn uit hun huwelijk 5 kinderen voortgekomen. Later breidde de familie zich nog uit met 9 kleinkinderen. De heer Drost heeft het grootste deel van zijn leven op de steenfabriek gewerkt en voelt zich evenals zijn vrouw in Eist nog goed op zijn plaats. KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND Op 12 februari zal de korfbal vereni ging „SKF" deeln mer aan de Neder landse kampioenschappen Micro korf bal. De wedstrijden zullen worden ge houden in de energiehal te Rotterdam. De samenstelling vm het 12-tal kon nog niet worden meegedeeld. De forumavond, die woensdagavond door de hervormde jeugdraad was be legd, werd druk bezocht. De forumleden kregen een behoorlijke hoeveelheid onderwerpen te behandelen, waarbij elk op zijn wijze de visie van zijn partij naar voren bracht. Er werd zeer intensief gesproken over de vraag hoe men Gods Woord in deze tijd moet toepassen in het maatschappelijke en politieke leven. De meningen van de vertegenwoordigers van de vier christelijke par tijen bleken op dit punt zeer verdeeld. GOUDEN DRMESRINGEN MET BRILLONT HORLOGER MARKT 19 OUWELIER TEL:2272 VEENENDAAL J. F. VAN KOOTEN BEDANKTE VOOR BENOEMING ALS RAADSLID De Heer J. F. van Kooten, die door het centraal stembureau was benoemd als lid van de gemeenteraad in de va- kature ontstaan door het overlijden van Mr. J. F. van Leeuwen heeft voor deze benoeming bedankt. Thans zal de secretaris van de plaatselijke afdeling de Heer J. Vrieling aan de beurt ko men om de vacante zetel van de A.R. Party t bezetten. ANATOMISCHE BRILAANPASSING ZIEKENFONDSLEVERANCIER Tel. 3184 - Hoofdstr. 51 - Naast de apotheek Nadat de bijeenkomst door Ds. D. v. d. Berg, hervormd predikant, was geopend met gebed en Schriftlezing, werden de forumleden door Ds. A. Vroegindewey voorgesteld. Namens de CHU was aanwezig de heer Schurink, tweede kamerlid, namens de AR Mr. Aantjes, eveneens lid van de Tweede Kamer. Ds. Abma van de SGP was door ziekte verhinderd. Hij werd ver vangen door de heren v. d. Haar (lid van de Veenendaalse gemeenteraad) en de heer G. v. d. Berg. Voor het GPV sprak de heer J. v. d, Jagt uit Arnhem. De inzameling voor het huwelijksge schenk dat aan Prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg zal worden overgedragen heeft in Veenendaal een fantastisch resultaat gehad aldus me vrouw Hazenberg-de Jonge, die de in zamelingsactie heeft geleid. Hoewel donderdagmiddag alles nog niet binnen was kon men reeds mel ding maken van een bedrag van f 5753,dat in een paar weken tijds werd opgehaald. Mevr. Hazenberg hoopt met de nog resterende bedragen de zesduizend vol te krijgen. Zij vond het geweldig en had een dergelijke op brengst in 't geheel niet verwacht. Bij een normale collecte schommelt het eindbedrag zo om de 4000 gulden. Dit werd dus ditmaal overtroffen. Mevr. Hazenberg zou vanaf deze plaats alle gevers en geefsters en niet in de laatste plaats al die bereidwillige collectanten van harte dank willen zeggen voor hun medewerking. Vee nendaal is dank zij hen, goed uit de bus gekomen en we kunnen gerust trots zijn als we dit mooie bedrag naar het landelijke comité gaan overmaken aldus mevr. Hazenberg. KAPPERS UIT OMGEVING HADDEN SUCCES OP KAMPIOENSCHAPPEN De heer M. van Hardeveld heeft in de afdeling bedienden een tweede prijs behaald. In de clubwedstrijden voor het kampioenschap behaalde de heer Van Hardeveld eveneens een tweede prijs. Ook deze Veenendaalse kapper heeft op de kampioenschappen te Zei t dus een prachtige prestatie geleverd. Wie schetste de verbazing van de garagehouder van Engelenhoven in Overberg toen dinsdagavond twee brandweerauto's met veel geraas kwa men aanstormen en voor zijn werk plaats stopten. Op zijn vraag wat dit te beduiden had kwam de wedervraag: „Er was toch brand bij u in de garage?.. Geluk kig voor de heer Engelenhoven was er niets aan de hand en bleek een of an dere fantast de brandweer te hr' en gebeld. De mannen van de Amerongse brandweer waren juist in hotel „Bui- tenlust" bijeen voor een jaarfeestje. Vermoed wordt dat men de mannen een poets wilde bakken door hen mid den in de vrolijkheid door mist en kou naar Overberg te sturen. In elk geval een wat bedenkelijke grap, temeer daar dit reeds de tweede loze brand melding in enkele weken is. Het zal overigens wel moeilijk zijn de schuldi ge te achterhalen al zal de politie dan ook een onderzoek instellen. ZONDAGSHEILIGING Voor de pauze werden door het fo rum enkele vragen onder de loep ge nomen, die door de hervormde jeugd raad op papier waren gezet. Na de pauze kreeg ieder gelegenheid met vragen voor de dag te komen. De eer ste en voor Veenendaal actuele vraag: Mag een christelijke politieke partij medewerken aan de openstelling van een sportpark op zondag? De heer v. d. Jagt (GPV) was van mening, dat als de terreinen door de Overheid wor den geëxploiteerd, een christelijke overheid niet mag meewerken aan openstelling op zondag. (Zie verder pag. 6) VEENENDAAL Zaterdag 5 febr. O.C.B.-geb. 10.00 uur v.m. speciale ledenvergade ring christelijke bond textielar beiders (Unitas). NVV-gebouw namiddags 2 uur le denvergadering textielarbeiders- bond (De Eendracht). Van 3 t/m 23 febr. expositie in 't Lanteerntje. Werken van Mik Thoomes en Eugène Terwindt. Maandag 7 febr. 7.30 uur geb. El theto ontspanningsavond bejaar den medewerking van Veenen- daals dameskoor en de bekende radiozanger Appie de Booy. Woensdag 9 febr. 100-jarige her denking zondagschool „Samuel" 7.30-9.00 uur een herdenkings dienst in de oude kerk aan de Markt van 9.00-10.00 uur receptie in gebouw Eltheto. ELST Dinsdag 8 febr. ledenvergadering N.C.V.B. in gebouw Pniël. Aan vang 8 uur. RHENEN Vrijdag 4 febr. In het Eigen gebouw uitvoering mondaccordeonver. Kunst en Vriendschap. Aanvang 7.30 uur. T.e.m. 10 febr. expositie in het Streekmuseum. Openingstijden dagelijks behalve zondags en woensdags van 11-12.30 uur en van 14.00-17.00 uur. Eveneens dinsdagsavonds van 19.00-21.00 u. Woensdag 9 februari. Openbare vergadering Nederlandse ver van Suikerzieken in hotel Het Wa pen van Rhenen. Aanvang 7.30 u. Hoofdstraat 91 Veenendaal

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1