Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Ruisseveen geïsoleerd gebied TISSOT Bevolking moet via Amerongen Kenstvoude naar Veenendaal Hoop op nieuwe brug over Omleidingskanaal $0$ JU AGENDA 40e JAARGANG VRIJDAG 11 FEBRUARI 1966 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal WIST U Eindbedrag huwelijks geschenk TREINVERKEER ERNSTIG VERTRAAGD E LST Verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten Boerenbruiloft gaat door 00 a a a\ n o b a a Officiële bekendmaking AMERONGEN RENSWOUDE EDERVEEN Nr. 12 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel ft Mi'mm I -ai t Geheel rechts op de foto, precies in de bocht, zal de nieuwe brug worden gepro-' jecteerd, welke een direkte aansluiting zal kunnen geven met de kern van Vee nendaal voor alle verkeer. De bevolking van het Ruisseveen, aan de uiterste westkant van Veenendaal (ongeveer 20 gezinnen) leeft eigenlijk geisoleerd ten opzichte van de kern van de gemeente waartoe men behoort. De tien autobe zitters en de leveranciers zijn genoodzaakt een omweg van drie kilometer over het gebied van de ge meenten Amerongen en Renswoude te maken om het hemelsbreed slechts 1 kilometer verwijderde Vee nendaal, waarop men toch in allerlei opzicht is aangewezen, te bereiken. Voeg daarbij de honderden vakantiegangers, die in de zomermaanden in Overberg logeren, maar via de Slaperdijk Veenendaal inkomen om er inkopen te gaan doen, dan is het duidelijk dat een betere verbinding vanaf de kern van Veenendaal naar het Ruisseveen geen overbodige luxe is. BRUG Het blijkt dat het gemeentebestuur van Veenendaal de Ruisseveenbewoners wel wil helpen. Eind 1964 kreeg men een aan sluiting op de waterleiding, wat met zo veel vreugde gepaard ging dat de vlag werd gehesen. Op een feestelijke bijeen komst op de deel van een boerderij heeft de heer van Deelen, raadslid van Vee nendaal en zelf bewoner van het Ruis seveen erop gewezen dat de bewoners nu wel dankbaar waren, maar dat er nog een wens overbleef: Een betere verbin ding met Veenendaal. Deze uitspraak zal waarschijnlijk niet tevergeefs hebben geklonken want zoals de heer van Deelen ons meedeelde heeft het gemeentebesViur vergaande plannen om een weg aan te leggen aan de noord zijde van het omleidingskanaal vanaf de Gladiolenstraat en daarop aansluitend een brug, precies in de knik van 't Kanaal met een rechtstreekse verbinding met het Ruisseveen. Alles is nog niet in kannen en kruiken, maar de grondeigenaren zijn al bezocht om t.z.t. gronden af te staan voor de aan te leggen weg.-De rioleringswerkzaamhe den zullen nog wel problemen opleveren volgens de heer van Deelen omdat het hoofdriool onder de weg door moet lo pen. De huidige brug, die feitelijk deze naam niet meer kan dragen, werd door de provincie overdragen aan de gemeente Veenendaal, die een afkoopsom van on geveer 14.000 gulden ontving voor het onderhoud van de brug. De heer van Deelen noemt de situatie in dit gebied zeer ongelukkig. Zelf moet hij met zijn melkwagen tweemaal per dag de grote omweg maken over Slaperdijk en Munni- kenweg en ook andere bewoners hebben dat op een school in Rhenen gevast is om hierdoor een geldglijke bijdrage te kunnen leveren aan de hongerlijdende gebieden? dat op initiatief van dr. Thoomes dit plan op de Julianaschool eveneens zal worden uitgevoerd? dat dit plan in den lande reeds ge steund wordt door hele gezinnen? dat dit plan uitgevoerd kan worden dankzij de grote spontaniteit van de leerlingen? dat iets dergelijks navolging verdiend? dat op deze manier een behoorlijk be drag ingezameld kan worden? dat nog een nadere publikatie omtrent de totale opbrengst gedaan zal worden? met deze handicap dagelijks te maken. Bijzonder urgent vindt de heer van Deelen het punt dat Veenendaal veel te weinig uitvalswegen heeft, vooral in het westen. En dan te bedenken dat de mid denstand toch ook voor een groot deel op deze agrarische bevolking is aangewezen en niét te vergeten zou een betere ver binding nuttig zijn voor de honderden be woners van de recreatieoorden in Over berg gedurende de zomermaanden. Nare toestand Niet alleen de heer van Deelen pleit voor een brug over het kanaal de ande re bewoners zijn het er roerend mee eens De heer Liefting, eigenaar van een auto sloperij, moet heel wat keren de gewraak te omweg maken, of andersom, degenen, die hem willen bezoeken moeten deze ex tra kilometer omrijden. Hoeveel dat kost aan benzine is niet uit te rekenen, maar jaarlijks een flink bedrag dacht de heer Lieftink. Hij was dan ook bereid om des noods honderd gulden of zelfs als het meer moet zijn te betalen als de brug er maar kwam. Maar ja, mijn stem zal wel geen groot gewicht in de schaal leg gen voegde Lieftink er nog aan toe. Mevr. Liefting heeft er ook mee te ma ken als ze naar het dorp moet. Maar ze verzuchtte: Wij zijn al zo lang aan de De kollekte voor een Hu welijksgeschenk dat bestemd is voor Prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg heeft in Veenendaal maar liefst opgebracht f 6.369,85. Dit overweldigende resultaat is bereikt dankzij de gulge- vigheid van de Veenendaalse bevolking. Dit eindbedrag zal worden overgemaakt naar het Landelijk comité. nare toestand gewend, dat het je eigenlijk niet meer opvalt. Ze had het meeste te doen met de kinderen die op de BLO school gaan, die een kilometer verwijderd is en nu vijf kilometer moeten gaan met de bus. Als ze van ons een bijdrage vra gen weet ik zeker dat i':i van de bevqlfrii}^ feraan mee zóu werken, naar draagkracht natuurlijk zo meende mevr. Liefting. Geen kruidenier Mevr. van Gent, die naast de fam. Liefting woont, weet al niet beter. We zitten al 25 jaar in de misère zegt ze. Onze dochter gaat op de BLO school. Tien jaar lang hebben we haar weggebracht, maar toen ze groter werd ging het niet meer achter op de fiets en ging ze met de bus mee, die helemaal over de Sla perdijk en Munnikenweg slingert, terwijl je de BLO school bij ons achter het huis kunt zien staan. Wij kregen vergunning om met ons autootje over de brug te gaan om onze dochter weg te brengen, maar nu de brug door het aanbrengen van een versteviging weer versmald is, kun nen we er niet meer door. De tien auto bezitters in 't Ruisseveen tobben wel erg zegt mevr. van Gent. Wij zouden ook wel willen betalen als men er om vroeg zo stelde ze voor. De leveranciers zijn mis schien nog erger gedupeerd als wij. Als er sneeuw ligt komt onze kruidenier niet, en dat kan ik goed begrijpen ook. Het is een achtergebleven gebied, terwijl je nog geen kilometer van 't Panhuis verwijderd bent en mevr. van Gent voegde er ietwat scherp aan toe. Ze denken misschien, het is al 25 jaar goed gegaan, laten de men sen daar maar op de fiets blijven rijden. Uit deze vrij sombere verhalen blijkt overduidelijk dat de geprojecteerde brug niet zomaar een paskwil is of een losse wens, maar een zaak van groot belang voor een aantal gezinnen, die zich ener zijds Veenendaler voelen in hart en nie ren en anderzijds de indruk hebben dat ze eigenlijk maar een aanhangsel zijn van deze industriële gemeente. Maar, zo liet een Ruissevener weten: de waterleiding duurde ook erg lang, met de brug zal het wel net zo zijn. Hoofdzaak is dat ie er komt GEEN VOORRANG De bestuurder van de personenauto, J. van G., verleende dinsdagavond geen voorrang aan de motorrijder H. van D., die uit de Zandtraat kwam. Van G. reed op de Nieuweweg. Hierdoor ont stond een aanrijding waarbij ernstige materiële schade viel te betreuren. •Ct Een overzicht van de situatie zoals deze mo menteel is. Het brug getje vormt de ver binding tussen het Ruisseveen en de kern van Veenendaal. Dit bruggetje is uiteraard alleen opengesteld voor voetgangers en wielrijders. KIPPEN DOODGEBETEN Bij de politie te Veenendaal werd aangifte gedaan door de heer B., dat in de nacht van dinsdag op woensdag een 8-tal kippen zou zijn doodgebeten door een hond. Eveneens wérd aangifte ge daan door de heer Van L. dat er in diezelfde nacht bij hem 5 fazanten wer den doodgebeten. Het laatste werd ver moedelijk ook gedaan door een hond. De politie stelt een onderzoek in. Vanochtend ondervond het treinver keer op het traject Arnhem-Utrecht ern stige vertraging. Op het station de Klomp werd gemeld dat sommige treinen in ver band met de ijsafzetting een uur tot an derhalf op het schema achter reden. Rei zigers dienen, indien het weer van deze aard blijft aanhouden, ernstig rekening te houden met vertragingen. Vooral 's ochtends en tegen de avond kunnen de ze vertragingen optreden. Ernstig gewond naar ziekenhuis Woensdagavond is op de Buurtlaan- Oost de heer J. van E. uit Ede, rijdende op een fiets, door een auto geschept. De bestuurder van de auto, de heer G. van E. uit Ederveen bemerkte plotseling de wielrijder, die de weg overstak. Hij remde krachtig en trachtte hem nog te ontwijken, maar tevergeefs. De wiel rijder werd geschept en moest met ern stige vei<Wondingen in het Julianazie- kenhuis worden opgenomen. Evangelisatie films te Eist In hotel Stuyvenberg te Eist zullen op 12 en 13 febr. enkele evangeliesatiefilms worden vertoond. Op eerstgenoemde da tum is er speciaal een voorstelling voor de jeugd getiteld: „De schaduw van de boemerang". Op 13 febr. wordt de film „Holland wonder" gedraaid. Beide avon den beginnen om 8 uur. Bovendien is de toegang vrij. Unesco Unicef toont dia's te Eist De heer D. Arend, werkzaam by de Unesco Unicef commissie Utrecht zal op dinsdag 15 februari om 8 uur in hotel Stuyvenberg te Eist dia's vertonen voor de leden en introducé's van de cultuur- natuurhistorische vereniging „Zuid-Oost Utrecht". Vanaf heden kunnen op de gemeentesecretarie verzoeken worden ingeleverd om bij volmacht te mogen stemmen. De hiervoor benodigde formulieren zijn op de gemeentesecretarie, afdeling verkiezingen (Kerkewijk 16) kosteloos verkrijgbaar. De verzoeken moeten uiterlijk op 9 maart a.s. worden ingeleverd. Eveneens vanaf heden bestaat de mogelijkheid te verzoeken om in een andere gemeente (binnen de provincie) te mogen stemmen. Voor de indiening van deze laatste verzoeken is het noodzakelijk, dat men per soonlijk op de gemeentesecretarie verschijnt. De laatste dag. waarop men verzoeken om in een andere gemeente mogen stem men kan doen is 9 maart a.s. te staan. Gelukkig echter heeft de Unesco de culturele organisatie van de Verenig de Naties, de taak op zich genomen hier te redden wat er nog te redden valt. Hoe dit werkelijke gigantische werk wordt uitgevoerd zal op deze dia-avond wor den vertoond. Eist Biljartvereniging „De Morgenster" organiseert kampioenschappen van het district Veenendaal van K.N.B.B. ZATERDAG EN ZONDAG DE GROTE STRIJD B(jna aan het eind van de persoon lijke kampioenschappen van het dis trict Veenendaal aangesloten bij de K.N.B.B. wacht ons nog de eerste klas se kampioenschappen, die a.s. zaterdag 12 en zondag 13 febr. verspeeld wor den in café „De Morgenster". Zaterdag om 13.00 uur zal een aanvang worden gemaakt met een dubbele com petitie tussen de heren M. E. Henzen van biljartver. Zeldenrust-Elst, Reimering van Kunstmin uit Leerdam, P. Schuilenburg en D. Nellestein van de Morgenster-Eist. De kampioen verwerft zich het recht om via de Gewestelijke kampioenschap pen door te dringen tot het Nationale kamioenschappen. Er wordt een bijzon- x}- Het bestuur van de jubilerende zondags-1 schoolvereniging „Samuël", v.l.n.r.: W. Bruis, J. van Manen, J. Bos, J. C. Prins, J. G. Tombroek, L. Hoogeveen, J. van de Haar en J. Fluit. Vergadering „Oranjedag": Donderdag vergaderde onder voorzitterschap van de heer H. M. van Schuppen het comité Oranje dag, ter bespreking van het feest op de trouwdag van onze Kroon prinses. Vast staat nu dat er 's morgens een défilé door de school kinderen gehouden wordt, 's mid dags de Boerenbruiloft en tot be sluit van de dag een taptoe door de plaatselijke muziekkorpsen. Hoewel er nog overleg gaande is met enige medewerkers, zal de Boerenbrui loft er ongeveer als volgt uit gaan zien Om half drie wordt het bruidspaar en zijn familie, waarvoor een volksdans groep in boerenkleding fungeert, afge haald bij gebouw Eltheto. Op boerenwa gens gaat het dan, voorafgegaan door de boerenkapel van Caecilia, naar de Markt. In een daar opgestelde muziektent wordt het huwelijk voltrokken. Hierna begint het grote feest, waarvoor alle Vee- nendalers uitgenodigd worden. Opgetre den zal worden door de volksdansgroep, de boerenkapel en een bandje, terwijl alle gasten het feest zullen kunnen meevieren. Ter versterking van de inwendige mens en het spoelen van dorstige kelen, zullen kraampjes op de markt opgesteld worden. ANATOMISCHE BRILAANPASSING ZIEKENFONDSLEVERANCIER Tel. 3184 - Hoofdstr. 51 - Naast de apotheek De dia's zullen voornamelijk handelen over de tempels en beelden langs de Nijl in Egypte. Deze cultuur, die ten dele de grondslag is geweest voor de Westerse beschaving zal in verband met het bou wen van een stuw onder water komen JUWELIER HORLOGER Hoofdstraat 91 -- Veenendaal safjexsi pao3 puajaojuo uba dooijJOA ua doo\j uanaqjodAH ua8uuapuru|j aaSufjaqazjaA apv 8I6Z-S8E80 J313J. leepuauaaA - Z SaMjeRueji Ijoojuenaijueanssv ua -sjeepjiej^ 0861 8 N I S der spannende en scherpe strijd verwacht. Mde hierdoor dienen bestuursleden en belangstellenden op tijd aanwezig te zijn. Een prognose in deze strijd is on mogelijk. Ontspanningscomité Oranje-Wit organiseert vanavond kaartwedstrijd STAND TEN BEHOEVE „GEHANDICAPTEN" BIJNA DUIZEND GULDEN Vanavond is er wederom een kaart avond van het ontspanningscomit'. Men kan in verschillende spelen zijn krach ten beproeven: o.a. schudjassen, klaver jassen en jokeren, in de zaal van café „Sportlust". Tevens is er een medede- deling in verband met hun succesvolle aktie voor de gehandicapten. De stand is op het ogenblik bijna f 1000,—. Gemeente Rhenen SPREEKUUR BURGEMEESTER De burgemeester der gemeente Rhe nen brengt ter openbare kennis dat hij op vrijdag 18 februari 1966 slechts spreekuur heeft van 8.30 tót 9.30 uur. De burgemeester van Rhenen, L. Bosch v. Rosenthal. Gemeente Rhenen De burgemeester van Rhenen brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de in het jaar 1966 in de provincie Utrecht te houden voorjaarskeuringen van stieren door de provinciale com missie voor de rundveefokkerij zullen plaats vinden op vrijdag 4 maart 1966. a. bij B. van Dijk, Cuneraweg 168 om 13.00 uur; en b. bij de Meentschuur om 13.45 uur. Verder wordt verwezen naar de open bare kennisgevingen, welke op de ge bruikelijke plaatsen zijn aangeplakt. Rhenen, 8 februari 1966. De burgemeester voornoemd, L. Bosch v. Rosenthal. Verpleging van patiënten buiten gestichten Belanghebbenden worden er aan herinnerd, dat ingevolge het bepaalde in artikel 3 van de wet van 27 april 1884, S. no. 96. tot rege ling van het staatstoezicht op krankzinnigen, ieder die een krankzinnige verpleegt, over wie het staatstoezicht zich uitstrekt, verplicht is daarvan binnen twee maal vierentwintig uur na dc aanvang der verpleging aangifte te doen aan de burgemeester der gemeente van zijn werkelijk verblijf. Ook van de beëindiging van de verpleging, door overlijden van de krankzinnige of door plaatsing naar een krankzinnigengesticht enz. behoort onverwijld aan de burgemeester te worden kennis gegeven. Niet nakoming van de verplichting tot het doen van de aangifte als bedoeld in artikel 3 der wet wordt ge straft met geldboete van ten hoogste driehon derd gulden. Auto vernielde lantaarnpaal Dinsdagmiddag omstreeks 4 uur werd dc Van Rccdcweg te Renswoude opgeschrikt door een enorme klap. Een kleine vrachtauto, bestuurd door de heer G. uit dc Tacts van Amerongenweg, was door een „kleine" on regelmatigheid van dc jeugdige bestuurder tegen een lantaarnpaal gevlogen, die tenge volge daarvan onmiddellijk ter aarde boog. De vrachtauto kwam enkele meters verder met een ingedeukte neus tot stilstand. Oor zaak van dit ongeval, dat slechts materiële schade kostte, was het feit, dat G. iets wilde pakken en daardoor een ogenblik de macht over het stuur verloor. De auto werd later weggesleept; de Van Reedeweg zat 's nachts gedeeltelijk met een donkere straat, omdat de vernielde uantaaru juist een „nachtlicht" betrof. Hulde overigens aan de P.U.E.M., die woensdag de schade reeds hersteld had! Collecte Werelddiaconaat A.s. zondag 13 februari zal in de Ned. Herv. Kerk te Renswoude de collecte gehou den worden t.b.v. de internationale hulpver lening. Verwacht wordt dat ook Hervormd Renswoude zeer offerensgezind staat ten op zichte van de hongergebieden. Dat deze collecte eerst nu gehouden wordt vindt haar oorzaak in het feit, dat het rooster voor de collecten niet meer gewijzigd kon worden. VROUWENARTS SPREEKT TE EDERVEEN De Christelijke Plattelandsvrouwen Bond afdeling Ederveen houdt woensdagavond 16 februari a.s. om 8 uur haar maande lijkse vergadering in het Groene Kruis gebouw. Spreker op deze avond is dr. L. Jaszmann vruowenarts te Ede. Zijn onderwerp luidt: „De voergangsjaren van de vrouw". Iedereen, die dit onderwerp interesseert, is van harte welkom. VEENENDAAL Vrijdag 11 febr.: Openbare bij eenkomst van de plaatselijke afdeling van de VVD in hotel De Korenbeurs. Spreker mr. W. J. Geertsema met als onder werp: „Waar gaat Nederland heen onder leiding van het ka binet Cals". Aanvang 8 uur. Verenigingsgebouw Eikenlaan: Personeelsavond van Boxal Veenendaal N.V. Zaterdag 12 febr. 7.30 uur: Ned. Herv. Jeugdraad organiseert causerie over „De wereld van 11 het dove kind". Spreker is de heer Blok uit Voorburg van de Stichting „Dove kinderen Effa- ta". Dinsdag 15 febr.: Ledenvergade ring S.G.P. Studiever. in de consistorie van de Geref. Gem., Fluitersstraat. Spreker dhr. C. Janse uit Amsterdam met als onderwerp „Natie en Nationaal besef" .Aanvang 7.30 uur. ELST Dinsdag 15 febr. 8 uur in hotel Stuyvenberg: Bijeenkomst Cult. Nat. Hist. Ver. Spreker dhr. D. van Apend, werkzaam bij Unes co Unicef te Utrecht over de redding van Egyptische cultuur in verband met de aanleg van een stuw. RHENEN T.e.m. 28 febr.: Expositie Ama teur Kunst Kring Rhenen in de expositie ruimte van Kunsthan del Baars op het Fred. v. d. Paltshof te Rhenen. Werken worden vertoond van Jan Kneepkens. EDERVEEN Woensdag 16 febr. in het Groene Kruis gebouw: Ledenvergade ring C.P.B. afd. Ederveen. Spre ker dr. L. Jaszmann, vrouwen arts te Ede over het onderwerp „De overgangsjaren van de vrouw". T

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1