Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Bar winterweer maakte ook hier wegen spiegelglad AGENDA Busverkeer zaterdag geruime tijd gestremd Sneeuwploegen in volle actie A. de Kievid (Veenendaal) op lijst Prov. Staten voor Boerenpartij Programma van de Oranjevereniging Amerongen bij de trouwdag van prinses Beatrix met Claus von Amsberg nu weer...: Stroom a m Nieuws uit de omgeving MULDER Kunstschilder Jan Kneepkens exposeert OVERBERG EDERVEEN RENSWOUDE Wat 40e JAARGANG DINSDAG 15 FEBRUARI 1966 Nr. 13 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VAL Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprjjzen op aanvraag Minimum advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maandérbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel Koning Winter heeft voor de tweede maal vinnig toegeslagen. Het begon begin vorige week in het Noorden van het land met ijzel en een hevige sneeuwval, maar in het afgelopen weekend won het winterweer terrein en zakte ook naar onze streken af. Zaterdagmorgen waren alle wegen in onze omgeving in ijsbanen herschapen en was er praktisch geen verkeer mogelijk. Het openbaar vervoer op de weg lag dan ook volkomen stil. Autobussen van fa. De Haas, die al in de richtingen Utrecht en Ede vertrokken waren keerden naar hun basis terug. De leveranciers van melk en brood, de noodzakelijkste levensmiddelen, hadden het bijzonder moeilijk om hun klanten te bereiken. In volle actie waren wel de mannen van de strooiploegen en de sneeuw ruimploegen. De hoofdwegen werden onderhanden genomen en reeds zaterdagmiddag was er weer verkeer mogelijk en werden ook de autobuslijnen hersteld, behoudens de lijn Veenendaal-Barneveld, die de gehele dag gestremd bleef. Gelukkig traden in onze omgeving geen ernstige storingen op in de elec- triciteitsvoorziening of telefoonverbin ding, zoals elders in het land. Wel wer den en worden de leidingen nog steeds gecontroleerd op eventuele breuken, die zouden kunnen ontstaan door de dikke laag ijzel, die aan de draden kleeft. Wagens van de PUEM zijn con stant op patrouille om de toestand op te nemen. Gevaar Het grootste gevaar voor het verkeer betekende nog niet zozeer de gladde wegen, maar wel de zwaar neerhangen de takken van bomen, die half over de weg bogen en (soms) afknapten. In erge mate was dit het geval tussen Eist en Amerongen en Amerongen en Leersum. De heer Brouwer, opzichter van Rijkswaterstaat noemde de toestand zondagavond levensgevaarlijk. Men heeft zoveel mogelijk het gevaar pro beren in te dammen door de gevaar lijke takken af te kappen, maar er was geen beginnen aan. Geassisteerd door de Rijkspolitie te Leersum werden de wegen vrijgemaakt van rondslingerend hout. Maandagmorgen werd er weer een intensieve controle ingesteld. De heer Brouwer, wijzende op de zwaar be ijzelde dikke boomtakken wees op het grote gevaar dat hier dreigt. En dan is er gelukkig nog weinig of geen wind, maar als de takken beginnen te zwie pen is de toestand niet meer te over zien vond hij. De Rijkswaterstaat in samenwerking met Staatsbosbeheer waakt over deze bomen, maar meer nog is men bevreesd voor hetgeen gebeuren kan wanneer zo'n reuze tak losraakt en bovenop een passerende wielrijder of op een kleine auto zou vallen. De Rijkspolitie houdt daarbij een oogje in het zeil. Iets dergelijks is deze funktionaris- sen wel eens overkomen, maar niet in deze mate. De dikke laag ijzel trekt de tak automatisch naar beneden. Er is niets aan te doen, alleen maar wachten op de dooi en ook dan kan er nog iets scheef gaan omdat de bomen zoveel geleden hebben. Ongerief Het ongerief bij deze tweede inval van de winter is allerwege groot. In sommige dorpen lag de sneeuw zater dagavond meer dan een halve meter hoog. Ingesneeuwde automobilisten za gen we graven om hun voertuigen weer vlot te krijgen. Sommige jongelui zagen wel kans om snel vooruit te ko- De automobilist die van de bossen in winterkleding wil genieten riskeert blijkbaar later moeite te hebben om z'n auto terug te vinden of ermee weg te rijden. Weer bijna 500 gulden voor blindengeleidehond Ruim 6 blindengeleidehonden zijn er tot nu toe gekomen uit het „honden potje" van de trouwzaal in het Vee- nendaalse gemeentehuis. Met de op brengst over de maanden augustus t/m januari j.l. - f 463,82 - is de totaal opbrengst gestegen tot f 3.257,92. AMERONGEN. Bij de afbraak van de vroegere Elisabethschool is een koperen kokertje gevonden, daterend uit 1877. In fraai handschrift uit die tijd wordt aan dacht geschonken aan de eerste steenleg ging. De oorkonde bevond zich, zij het wat vochtig, nog in een zeer goede staat, alhoewel hij haast honderd jaar in de grond had gezeten. LEERSUM. In de gemeente Leersum wordt er door b. en w. op gewezen dat er aanleiding bestaat nogmaals bekend te maken, dat er zeer streng zal worden op getreden tegen diegene, die zonder ver gunning bouwt, of bouwt in afwijking van een vergunning, burgemeesters en wet houders niet zullen aarzelen het gebouw de af te laten breken en om proces-ver baal op te maken. 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makalaar in Assurantiën Kerkewijk 167 Veenendaal verZEKERen Is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000 MOGELIJK OOK VOOR VEENENDAALSE GEMEENTERAAD De officiële kandidatenlijst van de Boerenpartij voor de a.s. verkie zingen voor de Prov. Staten vermeldt de namen van een aantal streekgenoten, onder meer komen op de lijst voor de heren van Harselaar uit Overberg, De Ridder uit Achterberg en ook de heer A. de Kievid uit Veenendaal, die als vijfde geklasseerd staat. standers en burgers de Boerenpartij aanhangen, want waar komen dan die paar honderd stemmen vandaan?. Zelfs vooraanstaande Veenendalers zijn lid van de B. P. Het wachten is er alleen maar op dat ze uit de schuilhoek komen. Deze mensen, christenen van. huis uit, voe len zich niet meer thuis bij hun chris telijke partij, stemmen ook geen WD en vallen nu in handen van de Boeren partij, aldus de heer De Kievid. De heer De Kievid, die werkzaam is in het revalidatiecentrum „De Hoog straat" te Leersum, kon nog niet rtiet zekerheid zeggen of hij ook een ver kiesbare plaats op de lijst voor de ge meenteraadsverkiezingen zou ambiëren. De lijst wordt overigens wel ingediend, een karweitje waarmee hij zich bezig zal gaan houden. We moeten afwachten of we een ze tel krijgen. Het is hier nogal merk waardig. Er zijn heel wat mensen lid van de Boerenpartij, maar men durft er om een of andere reden niet voor uit te komen. Omdat er in de industrie plaats Veenendaal weinig agi*ariërs wo nen was het voor de heer De Kievid een uitgemaakte zaak dat de midden- A. de Kievid. Brieven De heer De Kievid heeft achter de schermen al geruime tijd tegen aller lei dwangmaatregelen gestreden. Uit enkele mappen haalt hij tientallen brie ven van mensen, die hem dankbaar zijn dat hij zelfs bij de hoogste instanties hun zaak (en met succes) heeft aan gespannen. Er zijn vele vrijstellingen van dienst plicht bij voor boerenjongens, maar ook andere kwesties werden opgelost, zoals het afsluiten van overwegen waardoor een boer gedupeerd was of het niet akkoord gaan met besluiten van het waterschap en noem maar op. De heer De Kievid was een z.g. om budsman voor mensen, die hun kwestie aan hem voorlegden. Hij bezocht dan zonder schroom de ministeries, het ka binet van de commissaris van de Ko ningin, zittingen van de Hoge Raad etc. Vanaf 1944 is de heer De Kievid in Rijksdienst en lid van de Chr. Bond van Overheidspersoneel. Hij verklaarde in principe niet tegen organiseren te zijn (de B.V.L. is toch ook een organisatie?) maar dan uit vrije wil en geen dwang. De godsdienst staat overigens bij de heer De Kievid men. Ze bonden resoluut de schaatsen onder én gebruikten de rijbaan als ijs baan. Ook de jongere jeugd vermaakte zich met priksleeën en hier en daar werd in de bossen zelfs een partijtje geskied. Al met al een onverwachte rentree van de winter, die sommige optimisten al afgeschreven hadden. Een eresaluut voor diegenen onder ons, die in hun kwaliteit van sneeuwruimer, zand- strooier, monteur, etc. er toch voor hebben gezorgd dat het openbare leven in onze omgeving voortgang kon heb ben. Zondag was de toestand tenminste al een heel eind beter, al waren ook toen de storinign nog lang niet ver dwenen. Het was een bitter weekend, waarbij het verblijf bij de warme ka chel nog het meest te prefereren viel. RHENEN 5e Lentetocht Op zaterdag 26 maart aanstaande or ganiseert de wandelsportvereniging „Sterk Door Vriendschap" te Rhenen voor de vijfde maal de reeds bekend geworden „Lentetocht". Er kan worden deelgenomen op afstanden van 5, 10, 15, 20 en 40 kilometer. Gestart wordt voor de 40 km om 10.30 uur en voor de an dere afstanden orr> 14.00 uur, nabij ho tel De Koning van Denemarken. Bidstond voor het Gewas en Arbeid In verband met het huwelijk van Prinses Beatrix op donderdag 10 maart a.s leek het de centrale kerkeraad be ter om niet op de vooravond, woensdag 9 maart deze bidstond te houden. In overleg met de kerkeraad van de Ge reformeerde kerk - zoals men waar schijnlijk wel weet is het een gemeen schappelijke dienst - werd besloten deze bidstond van de tweede naar de derde* woensdag in maart te verschui ven, zodat dit jaar de bidstond voor Gewas en Arbeid zal worden gehouden op D.V. woensdag 16 maart aanstaande, des avonds 7.30 uur in de Cunerakerk. op de eerste plaats en ook voor chris tenen is er zeker plaats in de B. P., zo zegt hij. Maar het moeten daden zijn en geen woorden. Er zijn vorig jaar 3000 kleine mid- denstandsbedrijven gesloten en dat vond de heer De Kievid een teken aan de wand. Er heerst gelukkig overal nog geen armoede, maar wat niet is kan komen. Voor wat betreft Veenendaal zou de heer De Kievid nog willen op merken dat alles hem hier veel te langzaam gaat hetgeen hij aan de amb telijke molens wijt. Hij had veel respect gehad voor het overleden raadslid, de heer Van Leeu wen, al was die ook van een andere partij. En dan vooral voor de wijze waarop de heer Van Leeuwen zijn te genstanders tegemoet trad. Hij bekriti seerde niet. Zo zie ik het graag. Ik be kritiseer geen partij, maar doen de an deren de Boerenpartij het niet dage lij kS? Ik dacht zo van wel, geloofde de heer De Kievid. De tijd zal 't leren welke strijdwijze aan het langste eind trekt voegde hij er, als een volleerd politicus, aan toe. In de expositieruimte van Kunsthan del Baars aan het Fred. v. d. Paltshof te Rhenen toonde ons de kunstschilder Jan Kneepkens een zestal werken van zijn hand. Het valt niet te ontkennen dat zyn schilderijen stuk voor stuk een zeer persoonlijke stijl bezitten. De kleu ren zyn fris en helder gehouden en het ontbreekt de schilder in geen geval aan fantasie. UITLEVEN Wij hadden een onderhoud met de kunstenaar, die in het dagelijks leven direkteur is van de Majonie Plastic Fabriek te Kesteren. Jan Kneepkens vertelde dat hij zijn ontspanning vindt in het zich uitleven in verf, kleur en fantasie. Hij wil zich echter niet op het nonfiguratieve vlak begeven. Op de vraag of hij zich kunstenaar voelde antwoordde de fabrikant-schil der: „Nee. maar ik heb er plezier in om te spelen met verf en om mijn ge voelens en fantasie en soms iets wat mij treft, op mijn manier weer te ge ven." Toen de heer Kneepkens werd ge vraagd hoe hij zelf over zijn werk dacht, zei deze, dat hij de beoordeling liever aan anderen over zou laten. Een ietwat bescheiden uitspraak voor deze overigens zeer energieke persoonlijk heid. Scheppend werk De heer Jan Kneepkens slaagde erin, om in een korte periode een grote kring van amateur kunstenaars om zich heen te verzamelen. Allen mensen die met ambitie de kunst beoefenen. Hier mee werd bewezen dat er in Rhenen zeer veel behoefte bestaat aan culturele ontwikkeling. Wij spraken nog even met de heer Jac. Baars, zelf schilder en eigenaar der expositieruimte aan het Fred. v. d. Paltshof. Deze vertelde dat hij graag de amateur schilders in de gelegenheid stelt hun werken te tonen. De heer Baars zei verheugd te zijn, dat in deze tijd van koele zakelijkheid er nog men sen zijn, die zich willen geven aan scheppend werk. waardoor hun leven meer inhoud krijgt. De Amateur Kunstkring te Rhenen kan altijd op zijn advies en steun re kenen. Bezoekers zijn van harte wel kom in de expositie ruimte, die de ge hele dag is geopend en waarvan de toegang vrij is. De C.P.B., afd. Overberg neemt de keuken onder de loupe De C.P.B. afd. Overberg heeft afgelo pen donderdagavond weer vergaderd in de school. Na opening heette de presiden te allen hartelijk welkom, in het bijzon der mej. A. L. J. Leeuwenburg, huishoud- consulente streekverbetering „Heiliger- bergerbeek". Na afhandeling van de interne stukken kwamen nog de volgende verenigingsacti viteiten naar voren: 3 maart a.s.: gevarieerde avond met kleu rendia's en het gezellige „Merk-Woorden- spel", verzorgd door het Bureau Voor lichting Merkartikelen. 27 april a.s.: Bondsdag in Arnhem, mei a.s: Cursus „Hoe ontvang ik mijn gasten?", waarvoor zichreeds 19 gega digden hebben opgegeven. Hierna besprak genoemde consulente aan de hand van dia's en diverse voor beelden de keuken met haar vele mo gelijkheden. Het was haar bèdoeling aan te tonen, dat door doelmatige bouw en een juiste inrichting van de keuken, de huisvrouw met zo weinig mogelijk inspan ning, zo efficiënt mogelijk kan werken. Immers, zij brengt een heel groot ge deelte van haar tijd in de keuken door. Nadat de presidente aan mej. Leeuwen burg een kleine attentie had aangeboden voor haar leerzame uiteenzetting, werd de avond besloten met gebed. VERGADERING OVERBERGS BELANG Vanavond, 15 februari houdt Over- bergs Belang haar jaarvergadering in de School met den Bijbel. Gezien de belangrijkheid van (Jeze vergadering worden ALLE leden verzocht aanwezig te zijn. Onder de enorme vracht Ijs en sneeuw bezwijken vele takken. Rijkswaterstaat en politie waken er voor dat afgebroken takken het verkeer niet zullen belemmeren. Op de foto een inspecteur van Rijkswaterstaat met 2 leden van de politie Leersum in actie. Ook de plaatselijke Oranjevereniging heeft met betrekking tot de huwelijksdag van Prinses Beatrix met de heer Claus von Amsberg haar plannen gereed. Op de morgen van 10 maart a.s. zal om acht uur in De Laan een aantal saluutschoten worden afgevuurd. Van 10 tot half één vindt in de grote zaal dan als sluitstuk een Oranjebal plaats. Van half negen tot half tien is er in het dorp een rondrit van De Vallei- ruiters met afkondiging proclamatie, afgewisseld met trompetters. De Vallei- ruiters verschijnen met tien paarden. 's Middags vindt van twee tot vijf uur in het Dorpshuis een afwisselend programma plaats voor de kinderen van de lagere scholen en de kleuterscholen. AUTO'S BOTSTEN OP HOEK HOOFDWEG-NIEUWE WEG Donderdagmiddag klapten de auto's van de heren S. uit Ederveen en Van 't F. uit Renswoude op de hoek Hoofd- weg-Nieuweweg met een harde klap op elkaar. De op de Hoofdweg rijdende Van F. gaf geen voorrang aan de van rechts komende auto van de heer S., zodat een botsing het gevolg was. De schade aan beide auto's was zeer aan zienlijk. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. VERGADERING N.C.V.B. Op woensdag 16 februari a.s. zal de afd. Renswoude van de Nederlandse Christen Vrouwenbond een bijeenkomst houden in gebouw Rehoboth. Op deze vergadering zal de heer H. Menkveld uit Arnhem spreken over het onder werp: „Van zindelijk worden tot zinde lijk denken. De avond begint om kwart voor acht. JAARVERGADERING DORCAS EN IMMANUEL De M.V. Dorcas en de J.V. Immanuël te Renswoude hopen a.s. zaterdag 19 fe bruari hun jaarvergadering te houden in gebouw Rehoboth. Er zal op deze avond een blijspel worden opgevoerd, getiteld: „In één dag", van J. Monné. Om precies kwart over zeven des avonds zal deze jaarvergadering een aanvang nemen. Na afloop is er een verloting. Voor de jeugdige toeschouwers en toe schouwsters zullen optreden een goo chelaar, een voorstelling van een pop penkast en een sneltekenaar. In de avonduren van half acht tot half tien is er in het Dorpshuis een filmvoorstelling. Vertoont zal worden de film „De Lefschoppers" met in de hoofdrol de bekende filmkomiek Nor man Wisdom. Gedurende twee maal vijftien minuten zal ook hier een goo chelaar voor het voetlicht treden. Op de Racing Car Show in Londen is een nieuwe formule 4 wagen tentoon gesteld. Johny Walker Jw4 is ontworpen om de autorensport binnen het bereik van jeugdige enthousiasten te brengen. De Johnyy Walker heeft een 247 c.c. motor en kost in Engeland nog geen f 6000,de prijs van de gemiddelde gezinswagen. De fabrikant noemt de wagen een „miniatuur Grand Prix wa gen. De Jw4 kan een maximum snel heid van 177 kilometer per uur beha len. Het echtpaar Visscher-Fransen hoopt op 22 februari haar diamanten huwe lijksfeest te vieren. VEENENDAAL Donderdag 17 febr. Ver. geb. Ei kenlaan: Feestavond van v.v. DOVO. Medewerking o.a. van André Meurs, The Spotlights, De Selvera's en vele anderen. Aanvang 8 uur. Donderdag 17 febr. hotel De Ko renbeurs: Jaarverg. C.P.B., aan vang 7.30 uur. Vrijdag 18 febr. gebouw Eltheto: Feestavond gemeentepersoneel. RHENEN T.e.m. 28 febr.: Expositie Ama teur Kunstkring Rhenen in de expositieruimte van Kunsthan del Baars op het Fred. v. d. Paltshof. Vertoning werken van Jan Kneepkens. AMERONGEN Woensdag 16 febr. in Dorpshuis: Openbare vergadering P.v.d.A. Spreker de heer C. H. Let- schert, lid Prov. Staten van Utrecht. Aanvang 8-uur. Donderdag 17 febr.: Gemeente raadsvergadering. ELST Dinsdag 15 febr. 8 uur in hotel Stuyvenberg: Bijeenkomst Cult. Nat. Hist. Ver. Spreker de heer D. v. Arend uit Utrecht over de redding van de Egyptische cultuur. OVERBERG Dinsdag 15 febr.: Ledenvergade ring Overbergs Belang in de School met den Bijbel. Aan vang half acht. EDERVEEN Woensdag 16 febr. in Groene Kruisgebouw: Ledenvergade ring C.P.B. Spreker dr. L. Jasz- mann, vrouwenarts uit Ede over „De overgangsjaren van de vrouw".

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1