Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Bouw riant lyceum aan Kerkewijk vordert ETEN VOOR INDIA JU j| UIJJ i "il 11- y 14 j 1 AGENDA fa. Jan v. Schuppen Verwachte opening bij aanvang cursusjaar 1968/1969 Morgen luiden tie klokken en slaan kerken open 4Ce JAARGANG VRIJDAG 18 FEBRUARI 1966 Nr. 14 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel Aan de Kerkewijk te Veenendaal verrijst een machtig bouwwerk, het nieuwe Chr. Lyceum. Architect H. Geels uit Arnhem gaf donderdagmiddag in tegenwoordigheid van het bestuur een explicatie, waarbij bouw en inrichting nader werden toege licht. Hoewel de werkzaamheden door de aanhoudende vorst gestagneerd zijn en er sinds de aanvang in augustus vorig jaar, reeds 50 onwerkbare dagen geteld werden, hoopt men na de winterperiode in versneld tempo verder te bouwen. Bestuur en architecten verwachten dat met de ingang van het cursusjaar 1968/1969 met het lesgeven kan worden gestart. Het gigantische schoolgebouw, waarvan de stichtingskosten ruim 3 miljoen gulden bedragen, biedt dan qua outillage een goed afgerond geheel en het zal voor de docenten en voor de leerlingen een dag van vreugde zijn als het gebouw kan worden betrokken. Inrichting Lokalen Capaciteit WIST U Historie Morgen om 11 uur luiden in geheel Nederland de kerkklokken en zal de bevolking gelegen heid krijgen te offeren voor de leniging van de honger in India. In de kerken en op de ge meentehuizen kan men van 11-1 uur de giften deponeren in daarvoor bestemde bussen. Naar wij vernemen zal de actie ook in onze streek worden gevoerd. In Veenendaal, Rhenen, Amerongen, Ederveen en Renswoude zullen de klokken luiden. Hongersnood Jaarlij k se uitvoering van Caecilia BEKENDE ARTIESTEN WERKEN MEE Taptoe op huwelijksdag Plaatselijk toernooi van afdeliiigseluhs? ELST M. C. v. d. Berg overleden AMERONGEN Bridge drive t.b.v. het zwembad RENSWOUDE Voorlichtingsavond over kankerbestrijding Voor Maatkleding JUNGHANS Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Vcenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 Rjnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven by de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprjjzen op aanvraag Minimum advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50. elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent t - - Perspectief van het nieuwe Lyceum aan de Kerkewjjk. Het hoofdgebouw, 17'/t me ter hoog, telt vjjf verdiepingen. Het gebouw, dat in totaal 33 lokalen bevat heeft twee vleugels. In de noor delijke vleugel, die vijf lagen hoog is. bevinden zich de theorielokalen, in de zuidelijke (twee lagen hoog) de werk lokalen. Hier tussen komt een over blijflokaal tevens aula. Loodrecht op de hoge vleugel liggen aan de achterzijde de beide gymnastieklokalen. Hier bevindt zich tevens de inge bouwde conciërgewoning en de rijwiel berging. In de vijfde bouwlaag komt een tekenlokaal. In deze vleugel is een lift aangebracht t.b.v. de leraren en minder valide leerlingen. Het gebouw wordt in witte, geglazuurde steen op getrokken. Ook de gewapend betoncon structie wordt wit, zodat de gehele verschijning zeer licht gehouden is. De 33 lokalen zijn onderverdeeld in: 5 praktijklokalen met kabinetten, 1 mu- zieklokaal, 2 handwerklokalen, 2 aard- rijkskundelokalen, 2 gymzalen met elk een afzonderlijke was- en kleedruimte en 21 overige lokalen. Andere vertrekken, die ingebouwd worden zijn o.a. een bibliotheek, drie rectorenkamers, een lerarenkamer, ruimte voor de administratie, een dok ters- en verpleegsterskamer, amanuen- sia, een hal, een garderobe voor de leerlingen en een gemeenschapszaal benevens toneelaccomodatie en keu kenruimte. Achter de school komt een sport veld van 2 maal 50 x 70 meter afme ting. Het gehele complex werd ont worpen door architect H. Geels uit Arnhem met medewerking van T. M. Bokhorst, architect VBO eveneens uit Arnhem. Hoofdaannemer is fa. S. Woudstra, Arnhem. Het schilderwerk wordt uitgevoerd door fa .v. d. Grift uit Rhenen. Adviseur voor de centrale verwarming en liftinstallatie is de fa. Van ^yk uit Rotterdam. Het nieuwe Lyceum biedt ruimte dat er enkele streekgenoten de moei te hebben genomen afgelopen don derdag naar Baarn te reizen? dat in die gemeente onze kroonprin ses in ondertrouw ging met de heer Claus von Amsberg? dat het die dag erg koud was. maar dat de mensen werden verwarmd door een glimp die zij mochten op vangen van de prinses? ONDERTROUW BEATRIX EN CLAUS De heer Claus von Amsberg tekent de akte, terwijl prinses Beatrix lachend toekijkt. aan 650 leerlingen. Met het oog op eventuele groei van dit aantal is al rekening gehouden, want op vrij sim pele wijze kan het complex worden uit gebreid. Behalve aan de Kerkewijk is ook aan de Dennenlaan een uitgang geprojecteerd. Dit met het oog op de drukke verkeerssituatie. Op het terrein zelf is voldoende parkeerruimte ge creëerd. Het nieuwe Lyceum is niet alleen een aanwinst voor Veenendaal, maar de bouw hiervan biedt een goede onder- wijsaccomodatie voor de gehele streek. Leerlingen uit Renswoude, Eist, Eder veen etc. bezoeken het Lyceum in Vee nendaal. De plannen voor de bouw van een nieuw Lyceum dateren reeds van 1050. Aanvankelijk werden pogingen in het werk gesteld het nieuwe schoolgebouw op grond achter het Veenendaalse post kantoor te bouwen. Dit plan ging ech ter niet door en er werd ruimte ge zocht in het complex De Punt. Daar de grond hier uitermate drassig is en de fundamenten dan op honderden pa len zouden moeten rusten, werd er weer van afgezien totdat dan de gelegenheid werd aangeboden het stuk grond aan de Kerkewijk te kopen. Het Chr. Lyceum werd in 1946 opge richt, zocht rüimte in de leeszaal aan de Markt, kwam later nog in het oude postkantoor op de Kerkewijk en op de zolder van de Kon. Julianaschool, maar in april 1948 kon het semi-permanente gebouw aan de Tuinstraat in gebruik worden genomen. Allengs werd deze ruimte te klein, zodat drie noodschool- tjes op zichzelf ingericht moesten wor den. Ook voor de gymnastieklessen was te weinig ruimte. De leerlingen moe ten in sporttenue door de buitenlucht om het lokaal te bereiken. Na realisering van het nieuwe Ly ceum kan alles zich centraal afspelen, HET grote voordeel voor de gehele schoolgemeenschap. Er komt meerdere ruimte voor proefpraktika, talenprak- tika en door de aanbreng van een ge luidsinstallatie is ook een betere com municatie gewaarborgd. Wanneer het royale Lyceum, waarvan het hoofdge bouw IV ft meter hoog is, er eenmaal staat, zal het de omgeving van de Ker kewijk accentueren. Het is een gewel dige aanwinst qua onderwijsaccomoda- tie en bewijst dat de plaats Veenendaal niet alleen op handelsterrein of in de industrie, maar ook op onderwijsgebied een centrale plaats inneemt in de Gel derse Vallei. De hervormde kerken van Veenendaal staan allen open. Ook het Ver. gebouw aan de Eikenlaan waar de hervormde evangelisatie „Sola Fide" vergadert, de beide Gereformeerde kerken (ondanks het feit dat deze kerken .reeds een bedrag van bijna f 9000.voor dit doel verza melden). De Chr. Ger. kerk (Hoofdstraat) zal ook aan de actie meedoen. De Chr. Ger. kerk (Beatrixstraat) houdt zeer binnenkort een grote collecte voor India en dan zal ook de preek erop gericht zijn. Van de Gere formeerde Gemeente vernamen wij dat ook de kerk aan de Fluiterstraat open staat. De beide R.K. kerken in Veenen daal zullen ook zaterdag open staan. India verkeert in grote nood, na achter eenvolgens in 1962 en 1963 slechte oogsten te hebben gehad. In 1965 werd het land door de ergste droogte van de laatste tijd geteisterd. Deze droogte heeft ernstige schade toegebracht aan de zomeroogst en aan de winteroogst die nog moet worden binnengehaald. Het nieuwe jaar begon met een ernstig voedseltekort en India ziet zich geconfronteerd met een vrese lijke hongersnood. In steden met een be volking van 100.000 inwoners wordt in toenemende mate voedselrantsoenering ingevoerd Zeven grote steden zijn ernstig getroffen. De totale bevolking van deze getroffen streken bedraagt 100 miljoen mensen. Verwacht wordt dat van dit aan tal 5 tot 6 miljoen personen in aanmer king komen voor onmiddellijke noodhulp. Vijftien tot twintig miljoen kinderen (van 1 tot 14 jaar) verkeren in een zeer kwets bare positie. Verwacht wordt dat de hui dige crisis, die reeds de afmeting van een hongersnood aanneemt in de komende maanden in toenemende mate zal verer geren. Gezien het bovenstaande is het een eer ste eis dat de welvarende landen, w.o. Ne derland, de helpende hand toesteken. Nie mand, dus ook geen enkele streekgenoot blijve morgen achter om naar vermogen bij te dragen opdat althans door de Ne derlandse bijdrage een deel van de nood kan worden gelenigd. Morgen luiden de klokken. Ook U zorgt mede voor eten voor hongerend India De Veenendaalse Harmonie,, Cae cilia" houdt op donderdag 24 febr. a.s. haar jaarlijkse winteruitvoe- ring in het ver. gebouw aan de Ei kenlaan. Voor de pauze zal het korps een achttal nummers ten gehore brengen. Het programma opent en sluit met een marsnummer. Daartussen worden o.a. ge speeld een operettenummer Land van In- dra, Faust Ballet, een Wienerlieder pot pourri, een pasodoble en een Malando selectie. Na de pauze volgt het optreden van be kende artiesten van radio en t.v. zoals Shirley bekend van het Songfestival te Knokke, André Carrell, Tonnie Bakke- nes, accordeon, Alice Williams, manipula ties, Marion Wardenaar, cabaretière en anderen. Het belooft een zeer aantrekke lijke avond te worden, waarvoor - naar verwacht wordt - een grote belangstelling zal bestaan. De plaatskaarten zijn dan ook verkrijgbaar een dag te voren aan de zaal en - indien nog voorradig - ook 's avonds voor de uitvoering. Zoals wy reeds uitvoerig vermeldden zal in de middaguren van 10 maart, de huwelijksdag van Prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg, een boeren bruiloft op de Markt worden gehouden. 's Avonds wordt op de Markt een tap toe gegeven waaraan vier muziekkorp sen deelnemen, t.w. SVDB uit Rotter dam compleet met drumband en majo- rtetten, HBS uit Wageningen, eveneens met majoretten en de muziekkorpsen Caecilia en Scheepjeswolharmonie. Elk korps treedt ongeveer 20 minuten op en aan het slot volgt dan een gezamenlijke finale. Het marktterrein wordt verlicht met een schakelpaneel, zodat het een fraai effect zal geven. De commissie, bestaande uit en kele Veenendaalse scheidsrech ters, die het veteranenvoetbaltoer- nooi 1966, zal voorbereiden houdt zaterdagmorgen in de kantine van het Sportpark Panhuis een verga dering, waarbij het plan zal wor den geopperd om naast het nor male veteranentoernooi ook een toernooi tussen de eerste elftallen van de Veenendaalse afdelings clubs te organiseren. Dit heeft be trekking op de clubs Merino's, SVP, NSVS, Kulan en eventueel R.K. Unitas. Men hoopt het toer nooi in de zomermaanden te hou den. Nadere berichten volgen nog. Prinses Christina, de jongste telg uit ons Koninklijk Gezin, viert heden haar 19de verjaardag. Wij wensen onze jongste Prinses, die ijverig studeert en aan haar toekomst bouwt, van harte geluk. ETEN VOOR INDIA In Eist start men a.s. zaterdag met een grote aktie voor India. Er zal een geluids wagen door het dorp rijden met aan plakbiljetten erop. Het doel is geld in te zamelen voor de hongerlijdende mensen in India. Op de leeftyd van 79 jaar is woensdag plotseling overleden de heer M. C. van den Berg, bekend ingezetene van Eist. Hy was o.m. jarenlang lid van de gemeente raad van Rhenen, eerste voor de chr. hist, unie later voor de SGP. Voorts was de heer v. d. Berg meer dan 40 jaar b(j de Elsterse brandweer. Bij zijn jubileum werd hij dan ook har telijk gehuldigd. Op zijn 75 ste verjaardag ontving de heer van den Berg een ko ninklijke onderscheiding in zilver. De heer v. d. Berg, die het beroep van tex tielhandelaar heeft uitgeofeend, was ook jarenlang bedrafenisondernemer. Boven dien had hij vele jaren zitting in de her vormde kerkeraad. De plaats Eist verloor deze week een ingezetene, die verwevén was met dit dorp omdat hij er geboren en getogen was en voor welks belangen hij op velerlei gebied op de bres stond. COLLECTE HUWELIJKSGESCHENK Dinsdagavond j.l. werd ten gemeente- huize van Amerongen de telling gehouden van de collecte, georganiseerd door het be stuur van de plaatselijke Oranjevereniging, en ten behoeve van het huwelijksgeschenk voor prinses Beatrix en Claus von Ams berg. De telling welke in tegenwoordigheid geschiedde van de burgemeester verliep vlot. De opbrengst van Amerongen en Over berg bedroeg respectievelijk 7.9^.56 en KM),80, een totaalbedrag dus van ƒ880,36. Het gemeentebestuur wil langs deze weg alle collectanten en collectrices, alsmede diegenen, die met elkaar voor dit mooie resultaat hebben gezorgd heel hartelijk dankzeggen. De Anicrongse l.awn Tennis Club wil ook haar steentje bijdragen aan de verwer kelijking van het zwembad. Besloten werd daarom een bridge-drive te organiseren. Deze wedstrijd zal worden gehouden op zaterdagavond 12 maart a.s. aanvang 19.30 uur in het Dorpshuis. Deze wedstrijd is een zgn. „wilde drive". Men kan zich voor deelname inschrijven bij de heer F. C. va# Os, Overstraat 17 te Amerongen, giro 113229. De kosten be dragen 5,per paar. De netto opbrengst wordt geheel over gedragen aan de zwembad-commissie. Welke vereniging heeft ook een lumineus idee? NUTSCURSUS KRALEN RIJGEN Dinsdag 22 februari a.s. vangt een nieu we Nutscursus aan onder de slagzin „Van allerlei met kralen". Gedurende zeven a acht lessen leert u op diverse manieren hoe met verschillende toe passingen kralen geregen kunnen worden. Het lesgeld exclusief de kosten voor het benodigde materiaal bedraagt in totaal 15,-. Dames, die aan deze cursus wensen deel te nemen worden verzocht zich op te geven bij mevr. Gelok. De postmeester 8 alhier, tel. 2036. .Joarlyks overlijden in Nederland 20.000 mensen aan kanker. Met behulp van het Kon. Wilhelminafonds was het mogelijk om in Nederland 14 centra voor kanker bestrijding te vestigen, nl. te Amsterdam (2), Deventer, Eindhoven, Den Haag, Groningen, I.eeuwarden, Leiden, Maas tricht, Middelburg, Nymegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht. Dank zij het steeds intensiever weten schappelijk onderzoek, waaraan ook in ons land door de beste geleerden wordt deelgenomen, kan er een vooruitgang in de behandelingsmethoden van kanker patiënten worden geconstateerd. Om de inwoners van Renswoude in staat te stellen iets meer over de ge nezingsmogelijkheden van kanker te vernemen en vooral om de va^k nog on nodige angst, die er ten aanzien van deze ziekte bestaat, weg te nemen, geeft de plaatselijke afdeling van het Kon. Wilhelmina Fonds op woensdag 23 febr. a.s. een voorlichtingsavond in gebouw Rehoboth. Er zal ruimschoots gelegen heid zijn om vragen te stellen. Tevens zal worden verteld hoe de ingezamelde gelden voor het NWF worden besteed. De avond is toegankelijk voor personen van 16 jaar en ouder. Het programma luidt als volgt: Medische causerie over kanker door dokter Th. S. ter Velde, Vertoning film over de kankerbestrij ding. De heer H. van Wijck, promotor, spreekt namens het Kon. Wilhelmina- fonds. Na de pauze gelegenheid tot het stellen van vragen en vertoning van een mooie kleurenfilm over Engeland. In het belang van de volksgezondheid is het dringend gewenst dat ook de Renswoud- se bevolking iets meer over de kanker bestrijding weet en de voorlichtings avond bezoekt. VEENENDAAL Zaterdag 20 februari 7.30 uur ope ning instuif in kelder Sionskerk. Dinsdag 22 februari 7.30 uur open bare bijeenkomst P.v.d.A. in het N.V.V.-gebouw. Dinsdag 22 februari 7.30 uur leden vergadering van de kiesvereni ging der S.G.P. in de consistorie kamer van de geref. Gem. Flui terstraat. RHENEN T.e.m. 29 februari exposeert de kunstschlder Jan Kneepkens in de expositieruimte van kunsthan del Baars op het Fred. y. d. Palts hof. Dagelijks geopend van 8-22 uur. In alle gemeenten van 11.00 tot 13.00 uur inzamelingsak- tie voor India. Hoofdstraat 90 - tel. 2163 Op aanvraag tonen wij u onze collectie stalen en coupons aan huis. GROTE KEUZE MODERNE EN KLASSIEKE KLOKKEN JUWELIER 00 MORLOGER Hoofdstraat 91 Veenendaal

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1