Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Agrarisch karakter van Achterberg moet wijken voor bestemmingsplan FANTASTISCHE OPBRENGST ACTIE „ETEN VOOR INDIA" AGENDA Veenendaler wil Panoramamolen gaan exploiteren Overberg's Belang was weer bijeen Grote actie van „Veenzangers" t.b.v. hongerend India MEER BEBOUWINGSDICHTHEID IN KERN VAN DORP VOORGESTELD DOOR B. EN W. Noordelijk Nieuws uit de omgeving OVERBERG RENSWOUDE Ruim 50 mille in Veenendaal, ruim f 18.000,- in Rhenen MULDER 40e JAARGANG DINSDAG 22 FEBRUARI 1966 Nr. 15 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bjj de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden f 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen O verberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel De Rhenense gemeenteraad zal vanavond een belangrijke beslissing moeten nemen ten aanzien van de buurtschap Achterberg. Burgemeester en wethouders van Rhenen hebben voorgesteld aan de raad het bestemmingsplan van deze buurtschap te wijzigen. Zoals bekend is Achterberg, in het kader van het Streekplan Zuid-Oost Utrecht, door Gedeputeerde Staten bestemd als agrarisch gebied. Dit houdt in dat weinig of geen nieuwbouw mogelijk is. De bebouwing was ruimer van opzet, hetgeen hoge kos ten met zich meebracht wat betreft de aanleg van de riolering. Mede naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Rhenen opdracht gegeven aan stedebouwkundigen om een bestemmingsplan te ontwerpen voor de kern van Achterberg. Waarschijnlijk hebben B. en W. besloten tot het wijzigen van het bestemmingsplan naar aanleiding v. 't sociografisch rapport dat werd samengesteld door drs. Peet. Hierin wordt gesteld dat de gemeente Rhenen alleen in noordelijke richting zou kunnen uitbrei den. Hierdoor zou Rhenen geheel aan Ach terberg worden gebouwd. Als deze ontwikke ling door zal gaan krijgt de buurtschap Ach terberg meer een dorpskarakter en een com pacter bouw. Dit komt zeer zeker ten goede aan de bevolking. B. en W. hebben de op dracht tot herziening van het bestemmings plan met aarzeling gegeven, aangezien hier door het landelijk en agrarische karakter van Achterberg grotendeels verloren zal moeten gaan. Dit zal echter niet vermeden kunnen worden, als ook Achterberg zich wil aan passen aan de vooruitstrevende ontwikkelin gen van deze tijd, aldus het college van B. en W. van Rhenen. Het bestemmingsplan, zoals dat er nu uit zal gaan zien, hoopt B. en W. nog dit jaar te kunnen aanbieden aan de raad. Vooruit Wethouder Van Gesink, wonende te Ach terberg zei, dat hij dit plan ten volle zal ondersteunen, alhoewel hij hier misschien zelf de dupe van zal worden met zijn bier- derij aan de Molenweg. Uit het oogpunt van het algemeen belang gezien meent de wet houder dat het nieuwe bestemmingsplan een vooruitgang van de dorpsgemeenschap zal zijn. De heer A. M. van de Waal, voorzitter van Achterbergs Belang en hoofd van de openbare lagere school in de buurtgemeen schap was nog niet op de hoogte van het voorstel. Wel heeft het bestuur van Achter- bergs Belang reeds eerder aangedrongen bij B. en W. deze richting te kiezen wat betreft de bestemming van Achterberg. Hierbij wordt echter de belangen van de agrarische bevolking niet uit het oog verloren. Grond Als het bestemmingsplan doorgang zaP vinden zoals dit nu is voorgesteld, zal volgens de heer Van de Waal moeten worden ge- EDE: De bliksemaktie „Eten voor In dia" heeft in de gemeente Ede maar liefst een ruime 90.000 gulden opge bracht! Dit bedrag werd alleen za terdag verzameld. In de gemeente Ede gaat nu de leuze: „Op naar de honderdduizend gulden voor India." EDE: Bij de heer De Vries te Ede zijn het afgelopen weekeinde ongeveer een dertig hennen doodgebeten. De dader heeft zich een weg onder het kippenhok door gegraven. Deskun digen menen bij het zien van de sporen, dat men te. maken heeft met een nerts. In de omgeving zijn enke le nertsfokkerijen, wellicht is een van de dieren ontsnapt. EDE: Op dinsdag 1 maart a.s. zal te Ede de plaatselijke sportraad wor den geïnstalleerd. Op papier is de sportraad reeds bestaand. In deze zeer nuttige instelling hebben en kele vooraanstaande Edenaren zit ting, die allen hun hart al vele ja ren aan de sport hebben verpacht. zorgd dat nieuwe grond beschikbaar is voor de event, te verplaatsen agrarische bevol king. Volgens het bestuur van Achterbergs Belang was de tijd rijp voor een herziening van het bestemmingsplan. Tot nu toe is het aantal kinderen op de school constant geble ven maar er werd verwacht dat als Achter berg geen vooruitzichten zou krijgen het aan tal schoolkinderen ernstig zou teruglopen. De heer Van de Waal zei verder dat Achterberg op dit ogenblik geen vooruitzichten heeft voor jonge mensen. Terug Jonge gezinnen, die uit Achterberg zijn vertrokken om elders te gaan wonen zouden graag terugkeren naar hun geboorteplaats als hier maar woongelegenheid was. De heer Van de Waal hoopte dat bij het plan voor meer bebouwing gelegenheid zou zijn zowel voor de woningwetbouw als voor de particuliere bouw. Ook de winkelstand van Achterberg zou zeer gebaat zijn met een centralisering. Het staat wel vast dat men in de dorps gemeenschap voor het nieuwe plan gepor teerd is maar aangezien het wijzigingsvoor stel door de hogere instanties moet worden beoordeeld is de definitieve vaststelling nog lang geen feit. Hopelijk zullen Gedeputeerde Staten het belang van de dorpsgemeenschap laten prevaleren, waardoor Achterberg een gezondere ontwikkeling zal tegemoet zaan. Dit is een van de geluidswagens, die j.l. zaterdag door Eist reden om de mensen aan te sporen gelden te geven voor het honger lijdende India. Later bleek dat hier goed gevolg aan was gegeven. De landelijke actie „Eten voor India" is ook in onze omgeving een doorslaand succes geworden. Bij honderden stroomden onze streek genoten na het klokgelui naar kerk of gemeentehuis om hun bijdra ge te offeren. Met als resultaat dat een fantastisch eindresultaat werd bereikt en een geweldig bedrag aan het NOVIB kon worden overgemaakt. In Veenendaal bleek de bevolking zeer offervaardig. Men gaf twee gulden per inwoner aan de hongerende bevolking van India. Het gemiddelde per inwoner lag in andere plaatsen wat lager, maar ook daar kwam men tot prachtige bedragen. Ontroerend was te zien hoe schoolkinderen in Rhenen hun spaarvarken leegschudden en hoe een meisje uit Eist op haar eentje een bedrag van ruim f 47, ophaalde. Ook de werkende jeugd uit Eist was zeer actief en zamelde een bedrag van ruim f 1500,in. De Amerongse EHBO wist via een huis aan huiscollecte vijfdui zend gulden op te halen, een prachtige geste van deze EHBO-ers. Vanuit het Veenendaalse bedrijfsleven werden ook flinke bedragen geofferd. Al met al be wees onze streekbevolking begaan te zijn met de verschrikkelijke nood in India en metterdaad bereid de helpende hand te bieden. De actie „Eten voor India" sloeg aan. Aan het geweldige eindbedrag van 20 miljoen had ook de Gelderse Vallei een aandeel. Veenendaal. Totaal 50.237,65. Gespecificeerd: Ned. Herv. kerken 22.380,78 Geref. kerken 6.586,40 Sola Fide 4.854,30 Chr. Ger. kerk (Hoofdstr.) 4.026,95 Ger. Gem. (Fluitersstr.) 1.337,50 R.K. kerken 1.712,35 Ned. Prot. Bond 366, Ger. Gem. (syn.) 255,— Leger des Heils 117,50 Gem. huis 6.246,81 In dit bedrag zijn begrepen 461,van Hollandia Tricot en 540,v. Chr. Huis houdschool; SKF 1271,-06; VSW 583,— Rhenen. Totaal gem. Rhenen 18.773,80. waarvan Stad Rhenen 13.989,80, Eist 3315,05 en Achterberg 1466,95. Gespecificeerd: Rhenen Gemeentehuis 6815,— Cunerakerk en ulo-school 4098,45 Ger. kerk 933,87 R.K. kerk 889,48 Ger. Gem. (Plantsoen) 405, Oud Ger. Gem696,— De instuif-kelder on der de Sionskerk die j.l. zaterdagavond in gebruik werd geno men. De opening ge schiedde zonder enig officieel vertoon. De belangstelling van de jeugd was er echter niet minder om. Direct na de openstelling om half acht namen vele tieners ,hun" kel der in bezit. Het aan tal bezoeken over schreed op de eerste avond het aantal van honderd. Constant wa ren 70 a 80 jongeren aanwezig. De instuif is iedere zaterdagavond open van half acht tot half elf. Ned. Prot. Bond Bantuinschool Openbare ULO Heimerstein Een meisje kwam haar spaarvarken leeg schudden en over het algemeen heeft de jeugd van Rhenen zich bijzonder inge spannen, waarvoor men hen bijzonder er kentelijk is. Achterberg. Herv. kerk 1466,95 Eist. Herv. kerk 945,55 Ger. Gemf 192,50 Oud Ger. Gem627,— Werkende jeugd 1550,— In dit bedrag is begrepen 47,— dat het dochtertje van de fam. Doornspijk op haar eentje bij familieleden ophaalde. Amerongen. Totaal 9525,06. Gesplitst: Huis aan huiscollecte EHBO 5068,19 Gemeentehuis 424,77 Ned. Hei-v. kerk f 1618,86 Ger. kerk 274,55 Ned. Prot. Bond 1422,29 Ned. Herv. kerk Overberg f 716,40 Renswoude: Eindbedrag 2862,07. Door middel van geluidswagens werd de bevolking erop attent gemaakt dat in Renswoude een centraal verzamelpunt op het gemeentehuis was ingericht. Ederveen. Eindbedrag Ned. Herv. kerk 2389,63 De opbi-engst van giften in de collecte van zondag zijn niet meegerekend. De collecte voor India heeft te Scher penzeel f 7.871,opgebracht. RAADSLID STELT VRAGEN OVER VERNIELINGEN In de gemeenteraadsvergadering van he den, dinsdag, zal de heer Dirkse (P.v.d.A.) een aantal vragen stellen aan het college van b. en w. betreffende de toestand van de Panoramamolen. De heer Dirkse consta teert dat deze toeristische attractie niet al tijd geopend is en hij wijst bovendien op de vernielingen die de jeugd aldaar heeft aan gericht. De vragen van de heer Dirkse luiden letterlijk: Een dezer dagen las ik in een plaatselijke krant dat de heer Onink op grond van ge bleken gebrek aan recreatiemogelijkheden in Rhenen Stad voornemens is een zaal te bou wen welke onder meer geschikt is voor maat schappelijk verkeer. In verband met boven staan bericht «wilde ik gaarne bij de rond vraag van de raadsvergadering de navolgen de vragen stellen: 1. Is het aan het college van B. en W. bekend dat de aan de gemeente toebehorende Panoramamolen sedert geruimte tijd niet, in elk geval niet geregeld, wordt geëxploiteerd en voor het merendeel van de tijd voor het publiek gesloten is. 2. Is het aan het college bekend dat de voorbedoelde Panoramamolen kennelijk door gebrek aan toezicht tengevolge van handelen van baldadige jeugd wordt beschadigd. 3. Is het college niet met mij van mening dat maatregelen behoren te worden genomen opdat de Panoramamolen wederom behoor lijk geëxploiteerd en als steunpunt kan dienen voor recreatie en vreemdelingenverkeer. De heer Dirkse verklaarde deze vragen te hebben gesteld omdat hij het betreurde dat een dergelijk monument zo zichtbaar achter uitgaat. In het algemeen belang en in het belang van de gemeente, die het toeristen verkeer moet bevorderen, dient de Panorama molen een aantrekkelijk bezoekpunt te blij ven volgens de heer Dirkse. Het was hem be kend dat de gemeente de Panoramamolen tot 1970 heeft verpacht aan Loes van Essen, die de molen thans nog exploiteert. Des- danks stelde de heer Dirkse zijn vragen Wij vernamen verder dat 'n ingezetene v. Veenendaal, de hr. M. Broesse, interesse heeft om van de Panoramamolen '11 aan trekkelijk uitgaanscentrum te maken. Deze van origine Rotterdammer heeft ervaring in het horecabedrijf en heeft zijn wensen reeds kenbaar gemaakt bij het college van B. en W. Mening Wij vroegen nog de mening van de heer v. d. Schouw, eigenaar van het café-restau rant „De Stichtse Oever" die de Panorama molen in de zomermaanden openstelt voor de toerist. In 't verleden heeft Loes van Essen veel werk gemaakt van het interieur en exterieur van de molen. Op 26 juli 1949 werd de Panoramamolen officieel als café-restau rant geopend. Loes van Essen ging op pad en bezocht verschillende reisbureau's op lan delijke VVV's om reclame te maken voor „haar" molen. Het duurde dan ook niet lang of de Panoramamolen wa» een bekende pleis- J.l. dinsdagavond hield de vereniging Overberg's Belang haar eerste ledenver gadering van dit jaar in de school, waarbjj van een goede opkomst gesproken kon worden. Na de leden en aspirantleden hartelijk welkom te hebben ge heten, bedankte de voorzitter het schoolbestuur en het hoofd der school voor hun medewerking, door al die jaren de vereniging onderdak te. verschaffen tegen een zeer geringe vergoeding, dit in verband met het nog deze zomer gereedkomen van het verenigingsgebouw, waardoor men niet meer in de school behoefde te vergaderen. Hierna volgde de notule en verslag van de vergadering van 9-12-1965, waarbij de secretaris een kort over zicht gaf van de gebeurtenissen in 1965; er was niet veel veranderd. Genoemd kon worden verbetering einde Eindse- weg, verharding weg tussen bakker Niessen en ds. C. van Viegen, de Haar- weg, die op de Groep aansluit, is Zand- schulperweg geworden. Tevens volgde een kort verslag van de vergadering, geheel belangeloos verzorgd door enkele heren van de Heide Mij., waar dia's de ruilverkave ling en alles wat er ten nauwste mee samenhangt, lieten zien. Uit het verslag van de penningmees ter en de kascommissie blijkt Over- Het mannenkoor „De Veenzangers" ontketent zaterdag a.s. een grote aztie ten bate van India onder het motto: „Stel de hongerenden niet teleur, zet uw kranten voor de deur". Het ligt in de bedoeling dat de Veenzangers zich op maken om met een vijftal vrachtauto's door Veenendaal te rjjden en dan zullen pogen zoveel mogelijk oud papier, kranten en tijdschriften te verzamelen. Men vertrekt reeds 's morgens om 8 uur omdat men geen enkele straat wil overslaan. De route wordt vrijdag in dit blad bekend gemaakt. Het publiek wordt verzocht de kranten en het pa pier te bundelen om eventueel opont- 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000 houd te voorkomen. Het bestuur van „De Veenzangers maakt bekend dat men het bedrag zal afronden in de hoogte. Wordt b.v. f 500,opgehaald dan wordt het aan gezuiverd tot f 750,—. Is het bedrag f 760,— dan gaat men tot f 1000,Een mooie geste van dit mannenkoor, waar bij de bevolking, zonder grote offers te getroosten nogmaals voor het goede doel kan geven. VERLOTING TEN BATE BOUW FONDS NED. HERV. KERK Bij de onlangs gehouden verloting is op onderstaande nummers een prijs ge vallen, welke tot op heden nog steeds openstaan, t.w. nr.s 543 - 546 - 549 en 3315. t De gelukkige winnaars worden alsnog verzocht hun prijzen te komen halen bij. Ds. C. van Viegen, Haarweg te Overberg. berg's Belang financieel gezond te zijn. Notulen en verslagen werden onder dankzegging goedgekeurd. Bij de bestuursverkiezing werden onder het genot van een kop koffie de heren Van Vliet en Ulrich respectie velijk her- en gekozen. Het volgende punt op de agenda be trof het meest geanimeerde gedeelte van deze avond, nl. de Rondvraag, wel ke zich toespitste in een levendig vraag- en antwoordspel. Op onverharde wegen wordt niet ge strooid; dit als antwoord op de vraag, of op de Zandschulperweg gestrooid kan worden. Aankoop grond aan de Zuidzijde van de Eindseweg door de gemeente, zoals elders vermeld stond, bleek alleen voor verbreding van de Haarweg te dienen. Over de oplossing hoe de voor het' verkeer hinderlijke af gebroken takken over de Eindseweg tussen de snelweg en het spoor op te ruimen, bleek nogal verschil van me ning te zijn. De kernvraag is, wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze weg. Secretaris zegde toe, dat de vereniging contact zou opnemen hierover. De aanleg van meerdere licht punten in donker Overberg blijkt nog steeds een brandende kwestie te zijn. Zie verder pag. 2 SCHOOL MET DE BIJBEL VERGADERT De vereniging tot stichting en in standhouding van de School met de Bijbel te Overberg houdt op woensdag 23 februari een ledenvergadering waar op o.a. de bestuursverkiezing aan de orde zal komen. Het bestuur verwacht een flinke opkomst en hoopt dat deze verwachting werkelijkheid zal worden. De vergadering begint om 8 uur en zal worden gehouden in de Chr. School. terplaats voor binnen- en buitenlandse toe risten. Vele nationaliteiten tot Finnen, Arabieren. Marokkanen en Brazilianen he- zochten de molen. Zelfs de bekende filmster Clark Gable behoorde destijds tot de gas ten. De Panoramamolen was niet zomaar een molen. Er is vanaf de trans een verrukkelijk uitzicht over de stad en de omgeving. De Rhenense schilder Jac. Baars beschilderde destijds de wanden met landelijke taferelen die het werk van de boeren in beeld bren gen. Een ander tafereel stelde de oude Doe- l"T,z 1 *nnn 1697 oo». Ook prijkten er de wapens van Utrecht en Rhenen. Het gebouw vertoonde na verloop van tijd ouderdomsver- schijnselen en was aan restauratie toe. De wieken, de kap. het kruirad etc. moesten ver nieuwd worden. De kosten waren geraamd op 15.000.waarvan de stichting De Hollandse Molen 10.000,wilde fourne ren. Het overige moest aan subsidie van rijk, provincie en gemeente binnenkomen. Na enige tijd was het bedrag bij elkaar en half aug. 1957 was de restauratie voltooid. Nadien was de Molen een grote trekpleister voor de ieugd. Bekend waren de avonden van de Malle Molenclub, later narrencluh. Loes van Essen heeft de molen gepacht van de ge meente. Het contract liep eigenl'jk in 1964 af, maar men kreeg respijt tot 1970. De me ning van de heer Dirkse wordt door Loes van Essen bestreden. Weliswaar staat de Mo len niet altijd open, maar vanaf november worden er feestjes gehouden en 's zomers is er een druk gastenbezoek. Bovendien wijst de pachteres op de geringe medewerking die men heeft ondervonden toen voorgesteld werd om de toegangsweg tot de Molen, de Molenstraat in beide richtingen voor het verkeer open te stellen. Hoe ken men de toerist wijzen op een attractieve mo gelijkheid als de weg er naar toe van de stadskant is afgesloten voor het rijverkeer? Dat vindt ze maar een vreemde situatie. De toerist moet om de molen te bereiken een stuk omrijden. Zij wil te allen tijde medewer ken dat de molen ook s' winters een trek pleister wordt, maar het genre van de zaak spreekt wel een woordje mee. De heer v. d. Schouw, antwoordde op de vraag of hij de pachtrechten zou willen overdoen aan een andere gegadigdeIndien er eventueel toe komstige exploitanten zijn, die de molen wil len runnen dan kan men een bod doen. Het zelfde geldt voor mijn eigen café-restaurant. Dan kan ik altijd nog op zakelijke en econo mische basis gaan onderhandelen en uiter aard is mijn besluit dan afhankelijk van de hoogte van het bedrag, aldus de pachter van de Panoramamolen. Intussen zal er op korte termijn iets moe ten gebeuren om de vernielingen tegen te gaan. De pachteres %vil haar best doen om de Molen aantrekkelijk te maken en te hou den. Zij hoopt dan wel dat men haar in dit initiatief zal willen steunen. RECEPTIE JUBILEUM HEER H. VAN SETTEN Ter gelegenheid van het feit dat de heer H. van Setten 35 jaar directeur is van de Coöp Landbouwvereniging „Renswoude" zal op 1 maart a.s een receptie worden gehouden in cafe restaurant „De Hof" s middags van 2 tot 4 uur. VEENENDAAL Dinsdag 22 febr. NVV geb. Tuin straat: Openbare vergadering P.v.d.A. Luxor Theater, 7.30 uur: Muite rij op de Bounty. Woensdag 23 febr. 7.30 uur, Luxor Theater: Muiterij op de Bounty. Donderdag 24 febr. in kleuter school De Springplank: Af scheid mej, G. J. Nijhof. Geref. Kerk Vaartbrug: Vrou wen Wereldgebedsdag, 8 uur. O.C.B. geb., 8 uur: Buitenge wone ledenvergadering „Uni- tas". Vrijdag 25 febr.: Bazar voetbal ver. VRC in Eierhal. Geopend vrijdagavond van 7-11 uur en zaterdag van 2-5 en van 6.30- uur. RHENEN Dinsdag 22 febr.: Gemeenteraads vergadering in gemeentehuis. Bijeenkomst Herv. Vrouwen groep, belegd door de Stichting „Het Dorp". OVERBERG Woensdag 23 febr.: Ledenverga dering School met de Bijbel in Chr. school. Aanvang 8 uur. RENSWOUDE Woensdag 23 febr. in geb. Reho- both: Voorlichtingsavond Kon. Wilhelminafonds.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1