Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Twee Veencndaalse bedrijven op dejaarbeurs AGENDA Nationaal Comité dankt Veenendaal ELST RENSWOtfDE Kinderspelen op Huwelijksdag Rhenense loswal gaat goede toekomst tegemoet OVERBERG AMERONGEN IIENDI-FIJNMETAAL TOONT KEUKENGARNITUREN S.K.F. SHOWT LAGERS JNieuws uit de omgeving Winkelsluiting deze week MULDER 1 De Vallei op vrijdag 11 maart 40e JAARGANG DINSDAG 8 MAART 1966 Nr. 19 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven by de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning ADVERTENTIES Advertentieprüs per mm 16 cent Speciale kontraktprözen op aanvraar Minimum advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 - woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Van de Stichting nationaal comité huweiyksgeschenk ontving de burge- gemeester van Veenendaal, rar. dr. J. Hazenberg, de volgende brief: Edelachtbare heer, Wij ontvingen opgave van het resultaat van de inzameling huwe lijksgeschenk in uw gemeente. Voor uw activiteit in deze is het uit voerend comité u bijzonder erkentelijk. Wilt u zo vriendelijk zijn onze dank over te brengen aan al diege nen, die hebben medegewerkt om dit goede resultaat te bereiken. Het blijk van medeleven en sympathie in uw gemeente voor het jon ge paar wordt zeer op prijs gesteld. Hoogachtend, J. M. Stoffels-van Haaften Voorzitster uitvoerend comité. A.S. DONDERDAG VOLENDAM-HERMES D.V.S. Donderdagmiddag half drie treden op het Sportpark Panhuis de semi-prof clubs Volendam en Hermes DVS tegen elkaar in het veld. De entree van deze wedstrijd georganiseerd door het jeugdbestuur van GVVV. De entree bedraagt f 2,voor de jeugd f 0,50. ONTSPANNINGSCOMITE ORANJE WIT ORGANISEERT DONDERDAGAVOND EEN ORANJEBAL Donderdagavond organiseert het Ont spanningscomité van Oranje-Wit een Oranjebal ter ere van het huwelijk van onze kroonprinses Beatrix met Claus von Amsberg. Iedereen is welkom op dit bal dat gegeven wordt in café De Morgenster, aanvang 8 uur. De muziek wordt verzorgt door „The Red White and Blue Stars". Donderdag 10 maart organiseert de v.v. Renswoude kinderspelen op het ter rein naast de Christelijke School te Renswoude. Aan deze wedstrijden, die bestemd zijn voor alle kinderen van 5 tot 14 jaar, zijn fraaie prijzen verbonden. In de vroege maandagmorgen vond in de Amsterdamse binnenstad de repetitie met de Gouden Koets plaats voor het komen de huwelijk. Ondanks het vroege uur was de belangstelling van de zijde van de pers en het publiek groot. Hier passeert de afgedekte koets het paleis op de Dam. Wachten is op Rijn kanalisatie De Rhenense loswal zal in de toekomst moeten rekenen op een toename van de scheepvaart op de Ryn. Dit kan worden geconcludeerd uit bewoordingen van schippers die Rhenen aandoen om te lossen of te Iaden. Als de sluizen in de Ryn allemaal klaar zullen zijn, zullen de schepen, zoals de schippers dit noemen liever „binnendoor" gaan dan over de Waal. Dit houdt in dat de scheepvaart op de Ryn aanmerkelijk zal toenemen. LAAG WATER Bij een lage waterstand kunnen bepaal de schepen onmogelijk op de Rijn varen. Dit zijn nu juist de schepen waar het in Rhenen om gaat. Aan de loswal wordt namelijk alleen zand en grind gelost. De schepen die dit vervoeren liggen natuur lijk ontzettend diep. Als de sluizen nu klaar zijn komt het water minstens een meter hoger te staan en dit kan met men senhand worden geregeld, dat het ook op deze hoogte blijft staan. Vergroten Volgens de heer Schuilenburg, depot houder op de loswal, hebben er reeds ge ruime tijd geleden plannen bestaan ter vergroting van de loswal. Deze wilde men namelijk doortrekken tot aan de eerste krib die oostelijk van de loswal is gele gen. Provinciale Staten hebben hier ech ter geen toestemming voor gegeven en zodoende is dit vooruitstrevende plan destijds niet doorgegaan. Gemalen Op geregelde tijden wordt er in Rhe nen ook geladen door de schepen. Deze lading bestaat dan voornamelijk uit ge malen botten, die per schip naar Rotter dam worden vervoerd om daar te wor den overgeladen in schepen die het naar Engeland brengen. Met dit produkt schijnt men bijzonder veel te kunnen doen. Het lossen is echter in Rhenen de voornaam ste bezigheid van de aanliggende schepen. Zand Het zand en grind dat gelost zal wor den, wordt opgeslagen en gebruikt voor diverse werkzaamheden. Het bedrijf Schuilenburg zorgt voor het vervoer van de geloste materialen. Zo nu en dan lig gen er grote bergen zand en grind op de Rhenense loswal, die de indruk beves tigen van de grote bedrijvigheid ter plaat se. Tevens heeft de loswal reeds enkele malen dienst gedaan als ligplaats voor het Rode Kruis schip „Henry Dunant". Maar ook kwam het voor dat het schip door de lage waterstand niet in Rhenen kon aan leggen. Opening eethuisje Het eethuisje van mevrouw De Wit te Overberg zal op 10 maart zijn poorten weer voor het publiek openen. In de afgelopen wintermaanden zijn enkele verbeteringen en moderniseringen uit gevoerd. Het is de bedoeling, dat in de loop van het seizoen de spijskaart uit gebreid zal worden met enkele Indone sische gerechten. GEMATIGDE FEESTVIERING IN AMERONGEN Herinnerd wordt aan het programma, dat door de plaatselijke Oranjevereni ging donderdag a.s. ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg zal worden gehouden. Om acht uur 's morgens Saluutschoten in de Laan. Van half negen tot half tien Proclamatie en trompetters door de Val- leiruiters. 's Middags van twee tot vijf uur, nadat er ruime tijd pauze is gegeven om de ingezetenen de gelegenheid te geven naar de televisieuitzendingen te kijken, is er in het dorpshuis voor de kinderen van de lagere en de kleuterscholen een voorstel ling van een poppenkast, goochelaar enz. Om 19.30 uur is voor de liefhebbers een filmvoorstelling in het Dorpshuis waarna om 10.00 uur een Oranjebal volgt welke zal duren tot half één. Om half drie 's middags vindt dan op de Burgwal nog de vriendschappelijke voetbalwedstrijd plaats tussen DVSA en Rhenus, de ploeg uit de nabuurgemeente, welke momenteel in de competitie hoge ogen gooit. VALLEI Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel In Utrecht wordt weer de Internationale Voorjaarsbeurs gehouden. Ieder jaar om deze tijd, en in september laten vele Nederlandse en bui tenlandse bedrijven zien wat op hun terrein aan de gang is. Vaak zijn het oude vertrouwde produkten, soms is daar iets aan verbeterd, dit zij tonen; vaak ook laten zij geheel nieuwe produkten zien. In het internationale handelsverkeer zijn de grote jaarbeurzen van onschatbare waarde geworden. De jaarbeurzen, die een voortzetting zijn van de aloude jaarmarkten, worden in vele steden gehouden. Bekende zijn de Leipziger Messe, de Frankfurter Messe en de beurs te Milaan. Werden vroeger de jaarmarkten gehouden om of op het feest van de heilige die schutspatroon van de stad was, ook de kermissen zijn hiervan afkomstig thans bestaat die binding niet meer. Men neemt tegen woordig een in het internationale handelsverkeer voor „iedereen" prettige datum. Waarbij ook de traditie van jaren een woordje mee spreekt. Heeft de jaarbeurs dus zijn functie van jaarfeest verloren, de ontmoetingsplaats tussen producent en consument is blijven bestaan Zij het dan, dat als producent hier eigenlijk bedoeld wordt de tussenhandel, of andere industriële bedrijven. In het Vredenburg gebouw (stand 2142) vinden we de eerste Veenendaalse ex posant. Het is de firma Hendi-Fynme- taal. Zy staat hier met een aantal ar tikelen op huishoudeiyk gebied. Dat zyn ook de artikelen, die zy gewoonlijk pro duceert. De voornaamste van deze ar tikelen zyn een drietal modellen keu- kengarnituurs. Alle modellen zyn uit gevoerd in roest- en vlekvry edelstaal. Van deze modellen viel ons het eerst op een door zijn mooie moderne vorm geving sierlijk model. Het is het model 200. Was voor mij een schuimspaan altijd rond, in dit model heeft ze een vierhoe kig model met afgeronde hoeken. Het model 350 heeft een meer traditio nele vormgeving, maar is met een fraaie gravure op de stelen verkrijgbaar. Een grapje, eigenlijk bestemd voor de Ameri kaanse markt is het model 600. Dit model, dat gelijk is aan het gegraveerde model 350, is uitgevoerd in roodkoper. Doordat koper giftig is, is het niet praktisch bruik baar, maar kan het alleen gebruikt wor den voor versiering. Het artikel is inder tijd ontworpen voor verkoop in Amerika, maar nadat het op een vorige beurs ge toond was, is het ook in Nederland ver krijgbaar. De firma Hendi levert alleen aan de groothandel. Gewone winkeliers kun nen dus niet rechtstreeks zaken doen. De heer Diepeveen van de directie van Hendi, vertelde ons, geen spectaculaire verwachtingen van deze beurs te heb ben. Voor hen is de Najaarsbeurs veel belangryker. Trouwens hun orderporte feuille is dit jaar bijzondergoed van or ders voorzien; zy zouden grote bestel lingen niet dan met de grootste moeite kunnen uitvoeren. Personeelsgebrek is hiervan een der oorzaken. KOGELLAGERS Als je in de Marykehal de trap naby het restaurant opkomt, is het eerste wat je ziet een foto met twee Veenen- dalers, die midden tussen allerlei huis- houdelyke en hobby apparaten staan. Het blykt dat je dan by de gezellige stand van de SKF bent. Grote letters op de stand verkondigen dat al. Wat moet een bekend bedryf als dit nu op de beurs doen, hebben wy ons afge vraagd. Het is niet aan te nemen, dat er door deze firma grote contracten af te sluiten zyn. By informatie bleek dan ook, dat het de SKF alleen te doen is om zgn. „naamreclame" te maken. Wel als een product zo goed is als zyn stand, dan zullen de SKF-produkten een goe de kwaliteit bezitten. De stand is een langgerekte U-vormige stand, waarvan de ene poot wat langer is dan de an der. Met veel bloemen en een enorme lichtwerking is de stand aantrekkelyk gemaakt. De hele stand is vervaardigd van fyn hout; de vloerbedekking is van een heel mooie rode kleur. EDE De Edese raad heeft besloten dat de kampwinkels in de campings van mei tot september voortdurend geopend mogen zijn. Ook op zondag. Tot nu toe waren de kampwinkels ge durende de zomermaanden geopend tot 9 uur in de avond. Daar echter gebleken was, dat ook na 9 uur en op zondag be hoefte aan een geopende winkel in de campings bestond, en het onmogelijk bleek naleving van de sluitingstijden te controleren, heeft het gemeentebestuur thans de mogelijkheid geschapen de ge hele week geopend te zijn. HARSKAMP Hoofdagent Michels uit Harskamp is vorige week ernstig ge wond geraakt, toen een grote hond tegen de motor van de heer Michels aanliep. De hoofdagent kwam te vallen, en liep een hersenschudding op. De dienst op het postbureau te Harskamp wordt nu waargenomen door de postcommandan- ten van Wekerom en Otterlo. ZEIST In verband met de vijf daagse werkweek hebben nu ook de Zeister juweliers besloten voortaan de maandagsluiting in te voeren. ^^^1922-1962 MT Assurantiekantoor Eifl. R. R. MULDER Makalaar In Assurantiën Karkawijk 167 - Vaanendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1a an 2a) FINANCIERINGEN k auto's, motoren, en*. i Telefoon iö 08385-3000 Donderdag hoopt onze kroonprinses, prinses Beatrix in het huwelijk te treden met de heer Claus von Amsberg. Ruim 65 jaar geleden was er ook een vorstelijk huwelijk in Nederland. Toen tussen Ko ningin Wilhelmina en Prins Hendrik. De Heilbode van 7 februari 1901 schreef er zo over: „Den 7en Februari 1901 is voorzeker een dag, die met gulden letteren in de bladzijden der Vader- laitdsche historie wordt geboekstaafd. Het heuge lijke feit van het huwelijk van onze veelgeliefde Koningin met Hertog Hendrik van Mecklenburg Schwerin, werdt alom in den lande feestelijk her dacht en de dagbladen werden overstelpt met be richten omtrent feesten, optochten, muziekuitvoe ringen, maar bovenal met mededeelingen omtrent uitreikingen aan armen en werkeloozen, en het ver spreiden van souvenirs aan de schooljeugd. Vooral dit laatste vindt zijn grond hoofdzakelijk in het kweeken van liefde voor onze gevierde Vorstin en ons eene levendige herinnering te doen voort leven aan deze voor Nederland zoo gewichtigen dag. Nimmer kan het Nederlandsche volk genoeg liefde en trouw betoonen aan onze jeugdige Koningin, niet alleen om hare persoonlijke hoedanigheden, maar veel meer omdat zij voortspruit uit een Vorstenhuis, dat ons land groot en vrij heeft ge maakt en dat met 't volk als 't ware vereenzelvigd is." Het artikel gaat dan verder met een beschrijving van wat het Oranjehuis in de loop der eeuwen voor Nederland gedaan heeft, en besluit met de woorden: „Veel wordt verlangd, veel gewenscht, veel gebeden voor het heil en het geluk van onze dierbare Vorstin en Haar voor ons bijna nog onbekenden Gemaal, maar de beste wensch is voorzeker: Leef in liefde en vrede, want alleen waar liefde woont zal zegen genoten worden. Dan ook zal het Nederlandsche volk niet verflauwen in getrouwe liefde voor zijne Koningin en voor den Gemaal, met wien zij door de teerste banden verbonden is." We zeggen het nu misschien wat anders, maar deze heilwens was niet minder gemeend, dan de onze: Beatrix en Clausvanaf deze plaats wensen wij U een mooie dag, een goed huwelijk en een gelukkig leven toe. Wij hopen, dat U na de onrust, die de afgelopen maanden gewoed heeft, U vele jaren van rust en geluk gegeven mogen worden. In verband met de viering van het huwelyk van prinses Beatrix met de heer Claus von Amsberg zullen de winkels in Veenendaal donderdag 10 maart gesloten zyn. In verband hiermede zyn de winkels op woensdag 9 maart de gehele dag, dus ook 's middags, geopend. Nogmaals verzoeken wy adverteerders en correspondenten hun advertentie- of nieuwscopie i.v.m. de huwelyksdag van Prinses Beatrix en Claus von Amsberg te willen inzenden uiterlyk op woensdag 9 maart voor 12 uur v.m. Uitg. en red. van het nieuwsblad De Vallei VEENENDAAL Dinsdag 8 maart, consistorie Ger. Gem., Fluiterstraat, 7.30 uur: Studiever. SGP. spreker dhr. A. Blankenstijn van Leusden over: Waren de gedachten van het politiek forum gegrond op God's Woord. Woensdag 9 maart, Parochiezaal- itje Salvatorkerk. 8 uur: Katho liek vrouwengilde, spreker ka pelaan Huls over: Nieuwere f kijk op het Scheppingsverhaal. i Donderdag 10 maart: De gehele dag Oranjefeesten. RHENEN T.e.m. 18 maart: Expositie van de amateur schilder Gerard van Brussel in kunstatelier Baars op het Ferd. v. d. Paltshof. Luxor Theater: Dinsdagavond: Goldfinger. Woensdag is het theater gesloten. Donderdag 10 maart, The Beatles in: Yeah, Yeah, hier zijn we. In de stand worden o.a. het grootste en het kleinste SKF-lagertje getoond. Het grootste lager heeft een buitendia meter van 1.15 m, een gewicht van 1.800 kg. en een draag vermogen van ongeveer 2,5 miljoen kg. Dit lager wordt gebruikt voor de grote uitwateringssluizen van het Haringvliet, in het kader van de Delta werken, ook in de Rijnstuwen bij Hage- stein en Amerongen zijn deze lagers toe gepast. Het kleinste lager heeft een buitendia meter van slechts 3 mm, een gewicht van enkele tiende delen van een gram, terwijl het draagvermogen toch nog 5,5 kg be draagt. Het grote naast het klein in deze stand waar de techniek in schoonheid verpakt is. Enkele blikvangers vormen de 35 gro te, langzaam draaiende verchroomde ko gellagers en een aantal demonstratieap- Bejaarde aangereden Zondagmorgen kwam om ongeveer 10.5" uur de 85-jarige heer C. H. van het Gel ders Benedeneind de Wilhelminastraat uit, met de bedoeling de Nieuweweg op te ryden. Hij lette daarbij waarschijnlijk niet vol doende op het overige verkeer, zodat dc 25-jarige scooterrijder K. L., die naderde vanaf de Nieuweweg. hem niet meer kon ontwijken. Met een ribfractuur en een hersenschudding moest bejaarde heer in het ziekenhuis opgenomen worden. De politie verzoekt degenen, die van di1 ongeval getuige geweest zyn, zich met haar in verbinding te stellen. paraten. Een van de demonstratie-ap paraten is een 8-baan, geheel van draad werk vervaardigd. Een kogel komt hier in van boven, langs allerlei bochten naar beneden, bijna beneden komt het in een „vrye" baan, om dan in een la ger terecht te komen eenmaal daarin rond te draaien en zyn weg naar bene den voort te zetten. Verder wordt er elk uur cp- stratie gegeven met een apparaat, waarin enkele kogels onbeweeglijk \.i lucht hangen. Een tocht over de jaarbeurs kan stof opleveren voor vele dikke kran ten. Wij hebben gemeend ons te moe ten beperken, door in het kort iets te zeggen van de Veenendaalse bedrij ven op deze beurs. Het beste wat wij u kunnen aanraden is zelf te gaan kijken. Een overzicht van de fraai uitgevoerde stand van de SKF op de jaarbeurs.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1