Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken VEENENDAALSE POLITICI GEVEN HUN MENING Raadsleden voelen niet voor meer Stateninvloed AGENDA RENSWOUDE Wat nu weer...? RHENEN Landbouw forum- avond ELST Gecompliceerde botsing AMERONGEN MULDER 40e JAARGANG DINSDAG 15 MAART 1966 Nr. 2 i Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bü de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimam advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzcel Dezer dagen rollen in alle brievenbussen weer de oproepingen om ter stembus te verschijnen. Voor velen is dit altijd een moeilijk geval. Wat willen die partijen nu eigenlijk. Hieronder volgen enkele dingen, die naar voren kwamen in gesprekken met raadsleden uit Veenendaal, die allen dezelfde vragen voorgelegd kregen. De aan de raadsleden gestelde vragen zijn de volgende: 1. Vindt u, dat de invloed van de provinciale staten moet worden ingekrompen, of uitgebreid? 2. Denkt u, dat uw partij winst zal boeken? 3. Wat denkt u, dat de kiezers, en met name de jonge, aan zal spreken in uw programma? DANSGELEGENHEID De heer J. H. H. Jansen (P.v.d.A.) vindt, dat de staten wat minder invloed op het gemeentebeleid moeten hebben. Er moet van bovenaf meer soepelheid voor de ge meenten betracht worden. Daarom ook acht hy het verwerpe- lyk, dat de staten op meer terreinen, dan nu reeds het geval is, invloed kun nen uitoefenen. Er zyn veel zaken waarin de gemeenten zelf wel kunnen beslissen. Wel is de heer Jansen blij, dat de pro vincie adviserend optreedt in sommige ge vallen. Hij denkt hierbij aan de door de staten van Utrecht benoemde voorlich tingsambtenaar op sportgebied. Hierdoor kunnen de gemeenten op noodzakelijke voorzieningen attent gemaakt worden. J. H. H. Jansen (P.v.d.A.). Het PvdA-raadslid hoopt op winst voor zijn partij. Hij vertrouwde, dat de jonge kiezers voor een groot deel op de PvdA zullen stemmen. Echter door het ont staan van snipperpartijen is het moeilijk een voorspelling te doen. De vooruitstrevendheid van de PvdA acht de heer Jansen een punt, dat de jonge kiezers zal aanspreken. Zijn partij heeft zich altijd voor alle soorten onder wijsvoorzieningen ingezet, ook al was dit niet het openbare. Ook wil de PvdA het culturele leven zoveel mogelijk uitbrei den. Zij denkt hierbij niet alleen aan overdekte zwembaden, sporthallen en dansgelegenheden. WAARSCHUWING De heer G. J. van Deelen (S.G.P.) ziet niet graag, dat de bevoegdheden van de staten uitgebreid worden ten koste van de gemeenten. Hy heeft geen overwegende bezwa ren tegen streekplannen, maar vindt dat hierdoor niet alles geregeld mag worden. Indien een kleine, agrarische gemeente, industrie wil aantrekken, moet ze hiervoor de gelegenheid heb ben. Op algemene terreinen acht de heer Van Deelen het wel van belang, dat de provincie regelend kan optreden. Hij denkt hierbij aan de regelingen op het gebied van schooltandverzorging, medi sche diensten en de vleeskeuring. De heer Van Deelen verwacht niet dat zijn partij ooit groot zal worden. Het Nederlandse volk is zo ver van de inzettingen des Heeren afgedwaald, dat de S.G.P. niet anders dan een waar schuwend geluid kan laten horen. Hoe wel hij het onwaarschijnlijk vindt, hoopt hij echter toch, dat de S.G.P. zal gaan groeien, omdat dat zou betekenen dqt een groot deel van het Volk tot het erfdeel der vaad'ren zou terugkeren. Met de komende verkiezingen verwacht hij voor de S.G.P. echter niet veel ver anderingen. De S.G.P. gaat uit van de gedachte, dat een regeringsprogramma moet •beunen op God's Woord. Allen, ook de jongeren, die uit dit beginsel leven, zullen op de S.G.P. stemmen. Tegen de ■-•nderen wil hij, waarschuwend, zeg den: „Denk er toch om, dat in dit le en het niet alleen gaat om brood en pelen." 1922-1962 Auur«nb'ek»ntoor Eifl. R. R. MULDER Makalaar in Assurantiën Karkawijk 167 - Vaanandaal verZEKERen l> ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1a an 2a) FINANCIERINGEN auto's, motoran, anx. Talaloon 08385-3000 Utrecht houdt donderdag 17 maart een avond waarop klassieke muziek ten ge hore zal worden gebracht in hotel Stuy- venberg. Op deze avond zal muziek ten gehore worden gebracht van Manfredini, Boc- cherini, Mozart en Handel. De muziek wordt „begeleid" door de vertoning van een aantal dia's genomen in Zweden, door de heer S. Mulder uit Amerongen. De avond begint ditmaal om 19.30 uur en introducée's zijn hartelijk welkom. |Na afloop volgt nog een korte jaarver gadering. Nutsavond Vanavond om 8 uur wordt in de raads zaal een Nutsavond gehouden. Op deze avond zal drs. S. C. Derksen uit Meppel een causerie houden over het onderwerp: „Opvoeden tot Volwassenheid". Hij hoopt een antwoord te kunnen geven op de vraag, hoe de mens in een steeds groter en ingewikkelder wereld volwassen kan worden en blijven. Indien hetgeen drs. Derksen naar voren zal brengen tot discussie aanleiding geeft, dan zal hiervoor de gelegenheid zijn. Jaarvergadering Fok- en Controlever. Renswoude en Omstreken Op 8 maart j.l. hield de Fok - en Con trole vereniging Renswoude en Omstreken haar jaarvergadering in hotel de Hof te Renswoude. De voorzitter, de heer D. A. Verbeek vermeldde onder meer dat de vereniging voor de 13de maal als nr. 1 op de rang lijst voor de melkproductie in de pro vincie Utrecht voorkomt. Na de lezing van de gebruikelijk jaarverslagen werd een voorstel tot contributieverhoging aan genomen. In het bestuur was de heer R. v. d. Brandhof aftredend doch herkies baar; hij werd herkozen. Voor de pauze gaf controleur Moesber gen nog zijn visie op het afgelopen jaar. Ir. W. v. Ooijen, Rijksveeteeltconsulent te Utrecht, sprak na de pauze over ver schillende mogelijkheden en moeilijkheden betreffende de rundveefokkerij. De na druk viel op voeding en verzorging. Een Britse firma brengt Aerosol spuitbussen in de handel waarmee vouwen in broeken en rokken kun nen worden bestendigd. De vloeistof is bestand tegen water, vocht en rek, en kan op alle stoffen worden aan gebracht, natuurlijke en syntheti sche. Nadat het betrokken kleding stuk is gestreken en geperst wordt de vouw met de spuitbus behandeld. Wanneer daarna opnieuw wordt ge perst ontstaat een messcherpe vouw. Het is dan nog mogelijk de aldus behandelde kledingstukken op de normale manier te wassen, mits geen zeepvrije wasmiddelen worden ge bruikt. f VEENENDAAL l Dinsdag 15 maart, kergebouw f Fluiterstraat, 20.00 uur: Jaar- f vergadering kiesver. S.G.P. I Vaststelling kandidatenlijst. I Woensdag 16 maart, Geref. Gem. Syn., 14.30 en 19.30 uur: Biddag f voor het gewas, ds. Verhoef j| van Barneveld. 15.00 en 20.00 uur: Modeshow f Hein van Schuppen in de da- f meszaak. I Vrijdag 18 maart: Landbouw- i forumavond in La Montagne, f 20.00 uur. I Zaterdag 19 maart, geb. Trefpunt: Presentatie van pianoleerlingen van Bep Visser-Hendriks. i RHENEN Woensdag 16 maart, Cunerakerk, t 19.30 uur: Bidstond, ds. H. Vol- f ten liturgie en ds. N. Kooreman pred. t Donderdag 17 maart: Paasvee- keuring bij de Cunerakerk. Vrijdag 18 maart: Cabaretavond N.V.V.-Rhenen in Eigen Ge bouw, 20.00 uur. T.e.m. 18 maart: Expositie ama teurschilder G. van Brussel en pottenbakkerswerk van Jan en Nel Houwkes, kunstatelier Baars. ELST Dinsdag 15 maart, gebouw Pniël: NCVB afd. Eist, 20.00 uur, de heer W. Bosman, Slechthoren den. AMERONGEN Dinsdag 15 maart, raadzaal, 20.00 uur: De heer S. C. Derksen: Opvoeden tot volwassenheid, voor het Nut. OVERBERG Woensdag 16 maart, Kamp Over berg: Jaarfeest C.J.V., 19.45 uur. EDERVEEN Woensdag 16 maart, Groene Kruisgebouw, 20.00 uur: N.P.B de heer Bussink: Buitengewoon en gewoon lager onderwijs. LEEFBAARHEID De heer A. J. M. Haggenburg (KVP) wil de bevoegdheden van de staten op het ge meenteterrein beslist niet uitgebreid zien. Eerder zou hij meer invloed voor het rijk willen. H(j gaat er echter van uit, dat dc ge meenten als kern van de samenleving zo veel als mogelijk is zelf moeten kunnen beslissen. Hoe dan ook, de staten moeten minder invloed op het gemeentelijk beleid hebben. Hij is er zelfs een voorstander van nog verder naar „beneden" te gaan: over de politie moet de raad kunnen oor delen, en niet zoals nu alleen de burge meester. De heer Haggenburg meent, dat de KVP in aantal stemmen wel vooruit zal gaan, maar of dat dan zal resulteren in een werkelijke winst kon hij nog niet zeggen. Volgens de heer Haggenburg zal het de kiezers aanspreken, dat zijn partij zo sterk de nadruk legt op de leefbaarheid van een gemeente. In een gemeente als Veenendaal moeten zoveel mogelijk gelegeneden gemaakt worden voor sport en spel. Hy pleitte voor meer sportgelegenheden en dansgelegen heid. HOKJESGEEST MOE Mevr. H. Buddingh-de Vries Lentsch (V.V.D.) pleit voor decentralisatie. Ge deputeerden worden door het rijk ver plicht de gemeenten vaak minder aan- Mevr. H. Buddingh-de Vriesch Lentsch (V.V.D.). HAKENKRUIZEN OP HOOGSTRAAT Mevrouw Leusink belde maandag de politie, dat in de nacht op haar winkel raam enige hakenkruisen gekalkt waren. Daar dit reeds enige malen eerder in deze straat is voorgekomen, verzoekt de politie iedereen, die iets verdachts denkt op te merken, dit even te melden. Uiter aard kijkt de politie ook scherp uit. U.S.O. GRATIS De heer E. C. Diepeveen (A.R.) vindt, dat de provincie meer (financiële) arm slag moet krijgen. Het rijk zal meer taken aan de provincie moeten over dragen. Dit mag echter niet tot gevolg hebben, dat hierdoor de autonomie van de gemeenten wordt aangetast. Hij krijgt toch al de indruk, dat de ge meenten onder curatele staan. De provincie moet rekening met de moeilykheden van de gemeenten hou den. Er moet op bepaalde punten een goede samenwerking bestaan. Hy dacht hierby, wat Veenendaal betreft, aan de Westelykc Randweg. Deze weg krygt op de duur een functie als doorgangs weg in de provincie. Indien de provin cie de kosten van deze weg op zich had kunnen nemen, dan zou de gemeente het geld dat zy hieraan besteed heeft op dat moment voor even noodzakelijke andere doeleinden hebben kunnen ge bruiken. I In ons programma staat, aldus de heer De heer E. C. Diepeveen (A.R.). (Het bevorderen van het culturele le ven zag hij ook mogelijk door bijvoor beeld bij de USO-concerten in Veenen daal een aantal plaatsen gratis, of voor zeer gereduceerd tarief aan de hogere klassen van de ULO- of HBS-scholen beschikbaar te stellen. De gemeente moet deze concerten in feite middels de subsidie toch grotendeels betalen). Mogelijkheid tot onderwijs in ver schillende variaties en indien nodig ver hoging van het peil ervan, ziet het A.R.- raadslid als zeer belangrijk. Ook op dit terrein kan nog heel wat verbeterd worden. Indien i- en gemeente een school, die van een bepaalde overtui ging uitgaat, niet realiseerbaar is, dan moet tot het stichten van streekscholen worden overgegaan. STREEKPLANNEN De heer Van Genderen (C.H.U.) is van mening, dat de bevoegdheden van de provinciale staten sterk uitgebreid moe ten worden. Er doen zich de laatste tijd problemen voor, die alleen maar op centraal niveau geregeld kunnen wor den. Hij denkt hierbij aan het probleem van lucht- en waterverontreiniging, vuilverbranding en recreatie. Met het oog op de recreatie zijn de diverse streekplannen opgesteld, waarbij het plan voor de Utrechtse heuvelrug in onze omgeving nogal wat stof heeft doen opwaaien. Onze gehele provincie moet in streek plannen opgedeeld worden. De provin cie Utrecht is als gebied verbonden met de Randstad, en krygt daarvandaan de overloop. Bovendien is het een der be- langrykste recreatiegebieden van Ne derland. „Indien alles aan de gemeen ten wordt overgelaten, krygt men een lappendeken, waar niemand gelukkig mee is." De C.H.U.-vertegenwoordiger ver wacht met de komende statenverkiezin- gename dingen op te leggen, bijv. op Diepeveen, dat we het culturele leven het gebied van belastingheffing. willen bevorderen. Het is een taak van de overheid het particuliere initiatief Zy wil de bevoegdheden van de sta- in deze te steunen. Een verantwoord en tenniet ingekrompen zien, tenslotte is op hoog plan staand cultureel leven toezicht op de gemeenten noodzakelyk. achten we van groot belang. Veenendaal echter heeft een achter stand in te halen, heeft een sterke in dustrialisatie en wordt door een over wegend jonge bevolking bewoont. Hier is dus een overdekt zwembad (alle schoolkinderen moeten zwemmen leren) goede sportaccomodatie, huizen- en (vooral) scholenbouw noodzakelijk. Ik heb weinig kijk op het voorspellen van verkiezingsuitslagen, zegt mevr. Buddingh. Een verlies van de V.V.D. ditmaal zou me tegenvallen, ook al omdat de uitslag van de vorige sta tenverkiezing niet gunstig was. Het is toen zelfs een zetel tegen ge vallen. Er is dus geen kwestie van, dat we een restzetel bezetten. Mevr. Buddingh gelooft dat het di rigisme de jeugd niet aanspreekt. Het particuliere initiatief moet bevorderd worden, omdat iedereen, die capacitei ten heeft, hoopt zelf iets op te kunnen bouwen. Een maatschappij, waarin het particuliere initiatief niet bestaat is on mogelijk gebleken. Dit zien we in het communistische Rusland. Het zal de kiezers aanspreken dat de V.V.D. wil proberen de belastingen te verlagen, om de gezinsinkomens te ver groten, en dan de gezinnen zelf uit te laten maken waar men de besparing aan zal uitgeven. Als de belastingver laging niet doorgaat, is dat een grote onrechtvaardigheid tegenover die men sen, die door de gewone loonstygingen in een steeds hogere inkomenklasse ge komen zyn. „Vooral denk ik, dat de jeugd de ver draagzaamheidsgedachte in de V.V.D. aan zal spreken. Het feit, dat mensen met verschillend levensinzicht toch staatkundig hetzelfde kunnen denken. De jeugd is voor een belangrijk deel de hokjesgeest moe." Het prinselijk paar Beatrix en Claus op de staatsiebruidsfoto. gen een winst voor zijn partij. Hij ba seert dit ,,'n beetje" op het NIPÖ-on- derzoek, maar vindt deze cijfers niet altijd geheel betrouwbaar. Uit dat on derzoek komt echter naar voren, dat de C.H.U. goed vat heeft op de jonge kiezers. De heer Van Genderen (C.H.U.). En. omdat thans ongeveer vijf jaar gangen voor het eerst mogen stemmen, is dit heel belangrijk. Het feit dat de C.H.U. in de oppositie zit, spreekt wel degelijk een woordje mee. De werf kracht van de partij is hierdoor ver groot. „Ik reken in Utrecht op één ze tel winst. Indien dit niet het geval zou zijn, zou ik persoonlijk teleurgesteld zijn." De heer Van Genderen besluit met te zeggen, dat hy het klimaat voor de Unie gunstig acht. De open politieke beweging spreekt heel veel, en vooral jonge, kiezers aan. Het moment waarop het prachtige Rhe- nense rusthuis bewoond zal kunnen wor den komt in zicht. Door de CBTB, de ULG, de PJGU, de Coöp. Raiffeisenbank en de CAVV land bouwbelang, allen te Rhenen, wordt vrij dag 18 maart een forumavond belegd in Hotel La Montagne, begin 19.30 uur. In dit forum hebben o.a. zitting de burgemeester van Rhenen jhr. mr. L. H. N. F. M. Bosch ridder van Rosenthal en de heer Pater uit Bunnik, voorzitter van de PJGU. Het is de bedoeling, dat voor het begin van de avond schriftelijk vragen inge diend worden, die dan door een of meer forumleden behandeld zullen worden. In dien er tijd overblijft, kunnen ook nog enkele mondelinge vragen behandeld worden. De toegang tot deze avond is vry en iedereen is van harte welkom. BELASTINGADVIEZEN VOOR CNV Op vrijdag 25 maart 1966 zal ten be hoeve van de leden van het CNV Rhe nen, Achterberg en Eist (U.), op uitno diging van de Chr. Besturen Bonden Rhenen en Eist (U.), een belastingdes kundige zitting hebben in gebouw „Ire ne" aan de Grutterstraat te Rhenen, teneinde individuele voorlichting te ge ven over het op de juiste wijze invullen van het aangifteformulier Inkomsten belasting. Klassieke muziek in Eist De Cult. Nat. Hist. Ver. Zuid-Oost Vorige week deed zich op de kruising naby Stuyvenberg een gecompliceerde botsing voor. Een Triumph, bestuurd door de heer P. uit Parijs, en een Simca, bestuurd door de heer S. uit Rhenen, komend vanuit de richting Amerongen, wilden een voor hen rijdende Renault, bestuurd door de heer C. uit Utrecht, inhalen. Toen P. juist gepasseerd was, wilde C. linksaf slaan in de richting Veenendaal, maar kon toen niet meer door S. ont weken worden. Aan beide voertuigen ontstond lichte schade. Het schijnt, dat de bestuurder van de Renault te laat zijn richting aangegeven had, maar daar men op of nabij een kruispunt niet mag inhalen, werd tegen alle betrokkenen procesverbaal opgemaakt. DAT LIEP GOED AF. Vorige week kwam het 6-jarig doch tertje van de familie B. aan de Franse- weg van de uitrit van haar buren de rij weg opgehuppeld. Een naderende perso- I nenauto, bestuurd door de heer Z. uit 1 Amerongen, kon haar niet meer ontwy- ken. Hij schepte haar, met het gevolg dat het meisje op de zandberm terecht kwam. Gelukkig kon de gewaarschuwde arts slechts lichte verwondingen aan het hoofd ontdekken. Bridgedrive t.b.v. het zwembad De Amerongse Lawn Tennis Club wil de evenals andere verenigingen iets doen voor het zwembad. Aangezien het niet mogeiyk was op eigen terrein enige ac tiviteit te ontplooien werd besloten tot het organiseren van een bridgedrive. Zaterdagavond werd deze wedstrijd in het Dorpshuis gehouden. En met veel succes. Niet alleen uit Amerongen, maar ook van elders was er belang stelling. Het is een gezellige avond ge worden en wat het belangrijkste was, er kon f 228,aan de zwembadcom missie worden overgedragen, zijnde de netto opbrengst van deze avond. Eens te meer blijkt dat ook een kleine ver eniging in staat is mee te helpen aan de bouw van het zwembad. Winnaar van het tournooi werd het paar R. J. Dorpema-mej. A. Meyer. Bei den namen een kip in ontvangst. De tweede prijs was voor de heer en mevr. Koelman te Driebergen en de derde prijs voor de heer en mevr. Van Omme ren te Amerongen. De poedelprijs ging naar de heer Van Klinkenberg en mevr. Calame. Dankzij de welwillende medewerking van een groot aantal winkeliers kon er een verloting gehouden worden. Ook hiervoor bestond zeer veel belangstel ling. SCHIETUISLAGEN Maandagavond vonden in hotel Bui- tenlust te Amerongen weer de onder linge schietwedstrijden plaats tussen de leden van de schietvereniging Willem Teil. De uitslag werd als volgt: W. van Veenendaal 97; H. den Uijl 95; A. de Haas 95; P. v. d. Sigtenhorst 94; R. Brinkman 94; G. Mulder 91; J. L. En gelaar 89; W. Engelaar 89; H. de Groot 89; J. van Brenk 88; R. E. Labruyére 85 en J. de Kroon 83 punten.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1