Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken 15 Moderne bungalows aan Rembrandtlaan door systeembouw in een dag waterdicht fsn $0$ A. BAKKER NR. 1 VAN LIJST 3 AGENDA BOUW VAN 15 BUNGALOWS MET GARAGES Gasfabriek antwoordt op alarm Mr. Deen geen gevaar voor volksgezondheid Plannen voor interkerkelijk bejaarden centrum wist u .77. voor christelijk- sociale politiek stemt Drie types A.N.W.B. CONTROLEERT VERLICHTING <3^ DE VEILIGE WEG NAAR HET EIGEN HUIS STiCHTINGSKOSTEN v/> J 59500 nl Bouwfonds Nederlandse Gemeente^ te Ds. Jongerden heeft beroep aangenomen Telegrammen ter gelegenheid van liet huwelijk ELST RENSWOKDE Oprichting munten- en postzegelclub SLEEPMETER 40e JAARGANG VRIJDAG 18 MAART 1966 Nr. 22 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven b(j de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scberpenzeel Aan de Rembrandtlaan in Veenendaal worden de komende maanden door het Bouwfonds Nederland se Gemeenten een vijftiental bungalows gebouwd. Een zelfde soort plan, met twaalf bungalows nadert in Rhenen reeds zijn voltooiing. Daar volgens een arbeidsbesparende methode gewerkt wordt komen deze huizen niet in mindering van het voor dit jaar aan Veenendaal toegewezen aantal woningen. Het plan tot het bouwen van deze bungalows is afkomstig van wethouder Ant. de Ruiter. Het is mogelijk om een keuze te maken uit drie soorten bungalows die door het Bouwfonds gebouwd wor den. Al deze types dragen bloemen namen, n.l. Aster, Orchidee en Rese da. In het prospectus, dat het Bouw fonds voor Veenendaal uitgeeft wor den alleen de eerste twee genoemd. De laatste is echter ook houwbaar, maar dan alleen op de grotere per celen. De prijzen variëren van (vol gens het bord bij het terrein) f 59.500,— tot ongeveer f 100.000,—. De huizen worden opgezet van pla ten, die bestaan, van binnen naar bui ten, uit gipsplaat, hout, plastic, steen- of glaswollen isolatiedeken en een met papier, bitumen en hennep versterkte aluminiumfolie. Deze wand heeft reeds Hedenavond tot 19 uur en morgen van 10 tot 15 uur kunnen automobilisten gra tis de stand van de verlichting van hun wagens laten controleren. De ANWB heeft hiervoor een verlich tingsstation opgericht in De Engelenburg nabij de Dillen, waarin Wegenwachten hun beste beentje voorzetten om automo bilisten zo spoedig mogelijk te helpen. De capaciteit van het station bedraagt on- Een bord dat geen nadere omschrijving geve*r 150 ^agenf. P*r uur' zodat lang wachten niet voorkomt. nodig heeft. len allen overgebracht worden naar de kant van de Spoorsloot, zodat het hele terrein van de Nederlandse Spoorwegen voor de bewoners van de bungalows aan het oog onttrok ken zal zjjn. De Spoorsloot wordt ge heel uitgediept en schoongemaakt, zodat men voorlopig van de stank verlost is. Het enige nadeel lijkt te zijn het over- stortriool, dat in de sloot uitmondt. Het dezelfde isolatiewaarde als een norma- «i echter alleen in gebruik komen tij- Ie spouwmuur. Buiten deze pre-fab wand echter wordt nog een gewone, halfsteens dikke muur gemetseld, waarbij een spouw wordt opengelaten. De muren hebben dus een tweemaal zo grote isolatie- waarde als volgens het gewone systeem gebouwde huizen. Het is er dan ook 's winters warm en 's zomers koel in. Alle huizen worden van een flinke zol der voorzien. Bomen verplaatst Op het terrein aan de Rembrandt laan staan nu nog vele hoge bomen langs de weg. Over enige tyd zullen deze bomen gaan verhuizen. Ze zul- dens periodes met ernstige regenval, zodat de sloot alleen met water gevuld zal worden. Waarschijnlijk zal een eventuele minder prettige geur dan ook niet voor gaan komen. De huizen komen ruim vrij van el kaar te staan. De oppervlakten van de gronden variëren van 494 tot 831 ca. Het gehele terrein is ongeveer 9600 ca groot, men zal dus geen last van de buren behoeven te hebben. Er zijn reeds zes van de vijftien woningen verkocht. {)N,~*WMÏ$*UAN 14 JMESSfo f.| Oplevering vl Het zal nog wel enige tijd duren,' noordat met de werkelijke bouw van Qrond op te hogen en de bomen te ver- de woningen begonnen wordt. Eerst plaatsen. Het wordt dus wel juli, voor- moet de gemeente de grond nog bouw- at men begint te bouwen. Dan gaat het rijp maken. Daarmee is nog slechts een echter snel. Zes weken later, dus om streeks half augustus - en niet half april zoals in een blad gesuggereerd werd - zullen de eerste bungalows op geleverd worden. Veenendaal zal dan een fraaie plek rijker zijn. Dat een dergelijke keuring noodzakelijk is, blijkt uit het feit, dat van elke hon derd wagens er 4 geen goede verlichting hebben. Vanaf maandag zal door de politie weer scherp uitgekeken worden naar slecht verlichte auto's en niet goed afgestelde lampen. Men loopt dan de kans op een fikse boete. Nu gebeurt de controle gratis. Ds. H. Jongerden uit Schoonhoven heeft de door de kerkeraad van de Ne derlandse Hervormde Kerk op hem uit gebrachte toezegging van beroep aange nomen. Dit betekent dus, dat ds. Jongerden in de wijk Zuid ds. D. van de Berg, die 27 maart afscheid neemt waarschijnlijk gaat vervangen. Wanneer ds. Jongerden intrede in Veenendaal kan doen is nog niet te zeggen, daar eerst na het ver trek van ds. Van de Berg een officieel beroep op hem uitgebracht kan worden. Ds. Jongerden werd op 26 april 1930 geboren in Soest. Op jeugdige leeftijd verhuisde hij met zijn ouders naar Baarn. Aldaar ontving hij zijn middel bare opleiding aan het Baarns Lyceum. Van 1951 tot 1956 studeerde hij theo logie in Utrecht. Op 3 november 1957 werd ds. Jongerden bevestigd in de Hervormde Gemeente te Zijderveld, wel ke plaats hij op 11 maart 1962 voor Schoonhoven verwisselde. Ds. Jongerden is 'getrouwd en heeft twee kinderen; een jongen en een meisje. Mr. J. Deen, lid van de Rhenense raad voor de Partij van de Arbeid heeft schriftelijke vragen aan het college te Rhenen gesteld over ge ruchten als zouden de gasleidingen lekken vertonen. Deze vragen hebben wij in ons nummer van dinsdag reeds afgedrukt. In een toe lichting vertelde de heer Deen, dat een enorm deel van het aange voerde aardgas verdwijnt. Men meet hetgeen in het plaatselijke net gepompt wordt, en als men dit cijfer vergelijkt met hetgeen volgens de gasmeters in de huizen verbruikt is, dan blijkt dat in Rhenen bij na de helft verdwenen is. In Veenendaal is het verlies tijdens het transport zelfs nog groter. Volgens het raadslid zou de nieuwe ringleiding rond Veenendaal ondeug delijk aangelegd zijn. Alle leidingen in deze twee gemeenten zijn poreus, ver scheidene leidingen zijn ondeskundig aangelegd. De heer Deen is bang dat deze lek ken tot ontploffingen kunnen leiden. Bovendien ziet hij een groot gevaar voor de volksgezondheid, in verband met de mogelijkheid van gasvergifti ging. De heer Van Schaick van het gas bedrijf in Veenendaal wil de door de heer Deen genoemde cijfers niet ont kennen. Het is inderdaad zo, dat een groot deel van het gas tijdens het transport naar de huizen verloren gaat. Dat is echter een euvel waar op het moment de meeste gemeenten die op aardgas zijn overgeschakeld mee te kampen hebben. Doordat hefc aardgas veel droger is dan het stadsgas droogt het werk dat de verbindingen tussen de buisstukken af moet sluiten uit, hierdoor ontstaat ruimte waar het gas door ontsnapt. Men heeft voor dit uitdrogen een tijdelijke oplossing gevonden. Met het gas pompt men door de leidingen een alcoholverbinding. Deze verbinding begin gemaakt. Nadat de grond bouw rijp is, gaat vanwege het Bouwfonds een aannemer aan het werk om de De rioleringswerkzaamh'eden aan het bungalowpark z\jn reeds in vergevorderde staat. KANDIDATENLIJST S.G.P. Voor de komende gemeenteraadsverkie zingen is dooi de SGP de volgende kan didatenlijst opgesteld. 1 G. J. van Deelen, 2 J. v. d. Haar, 3 G. v. d. Berg, 4 C. G. Mijnders, 5 E. Th. van Rees, 6. J. G. Tom broek, 7 G. Jonker, 8 J. T. v. Donkelaar, 9 Joh. Bos, 10 KI. Aalbers. COMMISSIE WORDT SPOEDIG BENOEMD In Veenendaal bestaan plannen om een tweede bejaarden centrum op te richten. Woensdagavond is een vergadering gehouden, waarin afgevaardigden van vrijwel alle plaatselijke kerken aanwezig wa ren. Nadat de plannen door de respectievelijke kerkeraden bespro ken zijn, zal een interkerkelijke commissie van voorbereiding be noemd worden. Het is de bedoeling, dat op zo kort mogelijke termijn gestart wordt met de Door de burgemeester van Veenendaal mr. dr. J. Hazenberg zijn ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Beatrix met prins Claus, namens de burgerij, de volgende telegrammen gezonden: Aan Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden, Mede namens raad en bevolking van Veenendaal bied ik U mijn oprechte gelukwensen aan met het huwelijk van Uw dochter, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, met de heer Claus von Amsberg. Moge God U schenken tot in lengte van jaren getuigen te zijn van hun geluk. HAZENBERG, burgemeester Aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg, Koninklijk Paleis, Amsterdam. Mede namens de raad en bevolking van Veenendaal bied ik U mijn op rechte gelukwensen aan ter gelegenheid van Uw huwelijk. Ik verheug mij in uw geluk en spreek gaarne de wens uit dat het God moge behagen U beiden een gelukkig huwelijksleven te schenken. HAZENBERG, burgemeester E.H.B.O.-WEDSTRIJD Op dinsdagavond 22 maart a.s. wordt in de SKF-kantine ingang, via por tiersloge Groeneveldselaan, de jaar lijkse E.H.B.O.-wedstrijd gehouden om de SKF-wisselbeker. Deze beker werd reeds tweemaal ge wonnen door de ploeg van Opheusden en het zal er daarom om gaan of een der andere deelnemers, dit zijn de ploegen uit Rhenen, Eist, Amerongen, Kestercn en Veenendaal, nu winnaar zal worden dan wel opnieuw Opheus den, dat dan de beker definitief mee naar huis zal kunnen nemen. Aanvang van de wedstrijd 19.30 uur. Belangstellende E.H.B.O.-ers zijn wel kom. dat de Vijgendambewoners uit hun slaap gehouden werden. dat dit kwam doordat iemand met een autoclaxon speelde. dat de slachtoffers geklaagd hebben bij de politie. dat de politie het uitgezocht heeft. dat bleek dat een Romeo op deze wij ze van zijn Julia afscheid nam. dat Romeo beloofde het voortaan bij een stevige omhelzing te laten A R. - LIJST 3 - A R. - LIJST 3 - A R. - LIJST 3 - A.R. öS I CO H Uï >-5 05 H cn 05 25 co H x/l 3 - I 05 co H 05 A.R. - LIJST 3 - A.R. - LIJST 3 - A.R. - LIJST 3 - A.R. Vorstelijk drinkservies straks ook in Veenendaal verkrijgbaar Het kristallen drinkservies dat H.K.H. Prinses Beatrix en Z.K.H. Prins Claus werd aangeboden als onderdeel van het geschenk van het Nederlandse Volk, is vervaardigd door de Kon. Ned. Leerdam-fabrieken. De strakke vormgeving, gecombineerd met het klassieke handgemaakte slijp sel, geeft aan het kristal een stralende glans. Het prinselijk paar heeft goed gevonden dat dit drinkservies ook op beperkte schaal via een aantal zaken voor het publiek verkrijgbaar zal zijn, en de Fa. Van den Bosch, Hoogstraat 9-11, Veenendaal mag het wel als een eer beschouwen dat haar voor deze omgeving de exclusieve verkoop van dit koninklijk servies is toevertrouwd. Folders met afbeeldingen en prijzen zijn nu reeds bij de Fa. Van den Bosch verkrijgbaar; levering zal in april/mei plaatsvinden. bouw van het nieuwe centrum. Al zal de voorbereiding nog wel meer dan een jaar duren, voordat werkelijk met de bouw een aanvang gemaakt kan wor den. De voorlopige plannen bevatten een bejaardencentrum, dat bestaan zal uit flatjes, met verzorgingsmogelijkheid en een tehuis voor chronische zieken. Dat een tweede christelijk bejaarden centrum een noodzaak vormt voor Vee nendaal. blijkt wel uit het feit, dat de wachtlijst voor De Engelenburg thans bijna tweehonderd namen telt. Een tehuis voor chronische zieken zal in een behoefte in Veenendaal en wijde omtrek voorzien. Op dit gebied is er in onze omgeving een enorme achter stand in te halen. In kringen van het voorlopig co mité leven plannen om tevens te ko men tot een dienstencentrum voor bejaarden. Ook dat is een initiatief, dat toejuiching verdient. Vanavond prijsuitreiking kaartcompetitie '65-'66 van Ontspanningscomité „Oranje-wit" TEVENS DEZE AVOND NOG KAARTEN Vanavond wordt in café „De Morgen ster" wederom een kaartavond georgani seerd, waarmede prachtige prijzen zijn te winnen. Het bijzondere van deze avond is de bekendmaking van de winnaars kaart competitie 1965-'66 en de hieraan verbon den prijsuitreiking. Het betreft hier kla verjassen, schudjassen en jokeren. Iedereen is welkom. Aanvang 8 uur. Makelaars- en AssurantieknntiM.i BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaa Telef 08385-2918 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties ONGELUKJE OP HERV. ULO Donderdagmorgen is op de Herv. ULO aan de Geerseweg een ongelukje gebeurd tijdens de fysica-les. By dit ongeval wa ren 7 kinderen en een onderwpzer be trokken. Gelukkig liet alles zich ernstiger aanzien, dan het in werkeiykheid was. Tijdens de les was een der leraren bezig een proef te nemen, waarbij een kolf met een vloeistof erin verhit werd. Plotseling sprong de kolf en kregen een zevental leerlingen scherven in het ge laat en de handen. Van een der leer lingen brak een brilleglas. De leraar kreeg een scherfje in het oog. Door dr. Remme werd er eerste hulp verleend. Alle leerlingen op één na konden gisterenmiddag de lessen weer volgen. Ook de verwonding van de onderwijzer viel mee. INLICHTINGEN UIT HET KIEZERS- REGISTER Op grond van het bepaalde in artikel D 5 van de kieswet wordt ter openbare kennis gebracht, dat aan ieder koste loos inlichtingen uit het kiezersregister kunnen worden verstrekt, waaruit deze kan opmaken, of hij zelf of een ander daarin al dan niet of niet behoorlijk is opgenomen. Op grond van artikel D 6 is een ieder bevoegd schriftelijk aan burgemeester en wethouders verbetering van het kie zersregister te vragen. LEDENVERGADERING Dinsdag 22 maart a.s. des avonds om 8 uur zal de afdeling Renswoude van Het Nederlandsche Roode Kruis een le denvergadering houden in de zaal van de Coöp. Landbouwvereniging alhier. Agenda: 1. Opening door de voorzit ter. 2. Jaarverslagen van secretaresse en penningmeester. 3. Rondvraag. 4. Sluiting. Het bestuur van de afdeling hoopt op een goede opkomst. Velen hebben een liefhebberij; de één zoekt verpozing Ir zijn of haar tuin, de ander voetbalt of zwemt met groot en thousiasme. Er zijn echter ook tal van liefhebbe rijen, die binnenshuis kunnen worden be oefend, zoals het verzamelen van mun ten, penningen, postzegels, sigarenband jes, suikerzakjes, speldjes, enz. Twee van deze hobbies zijn aan regels en soms zelfs aan wettelijke voorschriften gebonden, nl. het vergaren van munten/ penningen en postzegels. Ook onder de Renswoudenaren zijn verzamelaars (sters) van deze waardevolle voorwer pen. Om nu deze verzamelaars in één ver eniging onder te brengen en het onder ling ruilen wat meer in Renswoude te concentreren en om meer andere rede nen, is door de heer W. Gijsbertsen, Van Reedeweg 41 te Renswoude, het initia tief genomen alhier een postzegelclub op te richten. Om de opzet wat breder te maken is aan deze club eveneens een afdeling munten- en penningverzame laars verbonden. Voor deze laatste groep zal de heer S. Laansma, Van Reedeweg 3, Renswoude, als contactfiguur op treden. Allen die er voor voelen aan de oprichting van bovengenoemde club mee te werken, kunnen zich voor wat post zegels betreft opgeven bij de heer Gijs bertsen en voor de munten bij de heer Laansma. bevat vocht, zodat het werk weer uit zet en dus afsluit. Om het geheel af doende te verhelpen wordt door des kundigen het gehele leidingnet op eventuele lekken afgespeurd. Hiermee is reeds een begin gemaakt. Reeds lang bestaat het plan 70% van alle leidingen in Veenendaal en Rhe nen te vernieuwen. Dit is noodzakelijk om de gaslevering op peil te houden en te kunnen uitbreiden. Dat een deel der leidingen ondeug delijk en ondeskundig is aangelegd wil de heer Van Schaick niet ontkennen, maar dit deel van het net is reeds veertig jaar oud. Het is dus niet de schuld van de tegenwoordige gasmaat schappij en we behoeven de vroegere vakmensen hiervan geen verwijt meer te maken. De ringleiding is, volgens de heer Van Schaick beslist niet ondeugdelijk aangelegd. „Ik wil hiervoor 25 jaar de vingers in de lucht steken", zo zei hij. Alle lassen zijn röntgenoiogisch onder zocht. De gehele leiding is onder zeer hoge druk getest. Alleen de leiding is nog niet geneel voltooid. Misschien dit jaar nog en anders in het volgend jaar wil men het restant aanleggen. Gevaar voor ontploffingen bestaat niet. Het gas ontsnapt op zoveel plaatsen tegelijk, dat het zonder meer in de lucht wordt opgeno men. Alleen bij een zeer sterke concentratie zou een ontploffing kunnen volgen. Dit komt echter nergens voor. Op een vraag antwoordde hij, dat het brandje vorige week in een put op de hoek van de Buurtlaan-Pr. Bern- hardlaan een incidenteel geval was, dat niets met deze zaak te maken heeft. Hier was sprake van een lei dingbreuk, die altijd voor kan komen. Voor de volksgezondheid bestaat geen gevaar, omdat het aardgas niet giftig is. De kosten van het vernieuwen van het net zal beslist geen prijsverhoging van het aardgas met zich meebrengen. Daar ook om andere redenen het net vernieuwd moet worden, geschiedt dit in ieder geval voor rekening van de gasmaatschappij. Maar ook indien niet reeds tot vernieuwing was besloten zou dit het geval zijn geweest. Ook de verliezen door het verdwijnen van het gas worden door de maatschappij ge dragen. Een verhoging van de tarie ven is dan ook niet te verwachten. De stijlvolle wekker voor vast-slapers. Krachtige bel - duide lijke wijzerplaat. Ivoor, zwart, blauw of rose 10.- Met extra sterk radium 11.80 ïLIER CB HORL< JÜWELIER HlMlIdSll rtül 91 HORLOGER Veenendaal VEENENDAAL Vrijdag 18 maart: Landbouwforum- avond in La Montagne, 20.00 uur. Zaterdag 19 maart, geb. Trefpunt: Presentatie van pianoleerlingen van Bep Visser-Hendriks. Zaterdag 19 maart 14.30 uur Hotel De Klomp, start Autorit MAC Veenendaal. Maandag 21 maart Alg. ledenver gadering Veilig Verkeer, met ver- keersfilm 20.00 uur Korenbeurs. Dinsdag 19.30 uur OCB-gebouw, openbare vergadering SGP, A. Vlasblom, lid gedeputeerde staten Zuid-Holland. RHENEN Vrijdag 18 maart: Cabaretavond N.V.V.-Rhenen in Eigen Gebouw, 20.00 uur. f.e.m. 1 april expositie amateur schilder F. Bouwman in Kunst atelier Baars l" e.m 5 april tentoonstelling gra fische werken van Frederik D. van Batenburg. Streekmuseum Rhenen. ELST ■aterdag 19 maart Jeugdherberg de Eikelkamp 20.00 uur CBB-Elst, Familieavond. 1

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1