Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken In de hele streek rustig gestemd Helft der deed zijn kiezers plicht vóór de middag UUftlagen over het algemeen vrij vlot bekend Rhenen Veenendaalse veren, gaan leden werven voor het Kon. Wilhelmina Fonds Verkiezingsuitslagen in onze omgeving Rheneiis raad hij een Tractor tegen trein Als liet raadsverkiezingen waren comnnssie f 40e JAARGANG VRIJDAG 25 MAART 1966 Nr. 24 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei'* in plaatsen van verschijning VALLEI Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprjjzen op aanvraag Minimum advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel Woensdag zijn in het gehele land Statenverkiezingen gehou den. Ook in onze omgeving heeft men zijn stem kunnen uit brengen. Nu alles al weer twee dagen achter de rug is, kan de balans opgemaakt worden. Het lijkt dat de uitslagen een vin gerwijzing voor de regerende partijen betekenen, dat een groot deel van het electoraat niet zoveel voor de „Great Society" van Vondeling en Cals voelt. Er leeft een gevoel van onbehagen bij het Nederlandse volk, over de gevoerde politiek. Dit blijkt wel sterk uit het feit, dat de grote verliezer de Partij van de Arbeid is, terwijl de grote winnaars de Boerenpartij en, in min dere mate, de Pacifistisch Socialisten zijn. Het valt te betreu ren, dat de verliezen van de verantwoordelijke partijen niet bij de bona-fide oppositie terecht gekomen is, zij het dan, dat het verlies van de Anti Revolutionaire Partij door de winst van de Christelijk Historische Unie werd goedgemaakt. Het is echter bepaald niet zo, dat de Volkspartij voor Vrijheid en Demo cratie een overwinning behaald heeft. Deze ontwikkeling valt te betreuren, al is het dan niet zo, dat het een groot gevaar in zich houdt, zoals sommigen beweren. Hoogstwaarschijnlijk is deze min of meer extremistische verkiezingsuitslag een tijde lijk verschijnsel. Bij de volgend jaar te houden Kamerverkie zingen kan dit alles weer heel anders uitpakken. In onze omgeving is over het alge-1 waren 's avonds vrij vroeg bekend. In meen rustig gestemd. Nergens hebben [Veenendaal was dit ongeveer 15 mi- zich relletjes voor gedaan. Het was ei- nuten eerder - om kwart voor elf - dan genlijk een nogal saaie bedoening. Om streeks het middaguur had reeds onge veer de helft van het aantal kiezers zijn stem uitgebracht. Nergens deden zich opstoppingen voor. De uitslagen bij de verkiezingen van 1962, terwijl er beduidend meer stemmen geteld moes ten worden. Ieder bureau had tussen de duizend en twaalfhonderd formu lieren te verwerken. J. A. Hosang (CHU): niet napraten Nieuw Statenlid Burgemeester J. A. Hosang van Renswoude en Woudenberg zei, als zo juist gekozen statenlid, toen naar zijn mening over de uitslag van de verkie zingen gevraagd werd, dat hij dat ont zettend moeilijk vond. Hij had het iede, dat hij al degenen, die reeds hun me ning voor de t.v. gegeven hadden, stond na te praten. De teruggang van de Par tij van de Arbeid had hij wel verwacht. Ook de vermindering van kiezers voor de KVP en de AR zat er wel in. Dat zijn partij, de CHU winst geboekt had, was ook te verwachten geweest, als je afgaat op de NIPO-cijfers - die echter over het geheel genomen duidelijk ge faald hebben. Het verwonderde hem, dat de SGP in de staten van Utrecht een zetel verloren hebben. Het is altijd nog al een standvastige partij. Hij ge loofde niet. dat de Boeren Partij daar iets mee te maken heeft. Niet op Romme afgaand, is hij toch ook van mening, en dat uit persoonlijke gesprekken, die hij gehad heeft, dat de winst van de Boeren Partij duidelijk uit het onbehagen van de kiezers met de evoerde politiek voortkomt. Hij is ech ter ook van mening dat men in Neder land wel van deze uitslag geschrokken is. Over vier jaar zijn er weer verkie zingen, aldus de nieuwe C'H-afgevaar- digde, dan valt alles wel weer anders. C. van Genderen (CHU): in de lift Burgemeester Bosch van Rosenthal: gelukkig geen machine Plezierige verkiezingen Jhr. mr. L. H. N. F. M. Bosch ridder van Rosenthal, burgemeester van Rhe nen dacht dat in Rhenen de landelijke trent wel gevolgd was. De uitslag in Rhenen is dan ook niets bijzonders, misschien dat het landelijke patroon iets is afgezwakt. De verkiezingen waren, volgens Rhe- nens burgemeester, heel gewoon ver lopen. Hij noemde het „rustige, gewone, prettige verkiezingen". Hij was blij, dat er in Rhenen nog conventioneel ge stemd was, en niet met machines. Het verheugt hem ook. dat de leden van de DE STEMMENVERDELING IN ONZE STREEK Hiernaast vindt u de aantallen stem men, die in ons vcrschyningsgebied op de verschillende partyen zyn uitge bracht. Onder elke party staan vier kolommen. Deze hebben de volgende betekenis: 1. Statenverkiezing 1962: 2. Raadsverkiezingen 1962; 3. Statenver kiezingen van j.l. woensdag en 4. een prognose, zoals de zetelverdeling in de gemeenteraden zou zyn, indien het Raadsverkiezingen geweest waren. De tussen haakjes geplaatste ctffers geven het aantal zetels aan volgens de ver deling zoals ze nu is. Dit zün aantallen stemmen. Doordat het kiezerscorps sinds de vorige ver kiezingen vergroot is, moet een party meer stemmen behalen dan de vorige maal, om gelUk gebleven te zün. Een ongeveer gelyk aantal stemmen be tekent reeds een teruggang. Renswoude was het eerste van onze omgeving, reeds om 9 uur was daar de uitslag bekend. Rhenen was hekke- sluiter, eerst tegen middernacht. Men had daar op een der bureaus een stem verschil, en die mag de voorzitter van het stembureau er nu eenmaal niet bij leggen. De bewoners van het Hervormd be jaarden centrum in Veenendaal waren er bijzonder blij mee, dat zij een stem lokaal zo dicht in de buurt hadden Achter het bejaarden centrum was na melijk een bureau gevestigd in de kerk der Geref. Gem. De oudjes hoefden nu zelfs de Kerkewijk niet over te steken Boeren tevreden De heer Harselaar te Overberg, het nieuwe Statenlid voor de Boerenpartij in de provincie Utrecht verklaarde des- stembureaus dit werk nog steeds willen doen. Dat Rhenen wat later de uitslag gereed had dan andere jaren, lag aan het menselijke in het werk. Hij vond echter dat men dat niemand kwalijk mocht nemen Renswoude rustig Dc raad van dc gemeente Rhenen komt op dinsdag 29 maart, des avonds om 8 uur ten gemeentchuize in openbare vergadering bij een. Op dc agenda staan dc volgende punten van behandeling: 1. Notulen 2. Ingekomen stukken en mede delingen: 3. Voorschot exploitatievergoeding 1966 b.l.o.-school Heimerstein; 4. Jaarwedde wethouders: 5. Wijziging verordening winkel sluiting: 6. Benoeming leden vorderings,- commissie; 7. Aankoop grond „Dominees- berg": 8. Aankoop grond „Donderberg"; 9. Medewerking ex art. 72 I.o.-wet 1920 ten be hoeve van de School met de Bijbel aan de Achterbergsestraatweg: 10. Benoeming leden woningadviescommissie: 11. Onttrekking ge deelte Spitsbergerpad aan het openbaar ver keer: 12. Verzoek WV Rhenen om be schikbaarstelling gemeentewei voor het orga niseren van een lunapark: 13. Ruiling grond met W. Klaassen; 14. wijziging gemeente begroting en begroting gemeentewerken 1965: 15. Wijziging gemeentebegroting, begroting gemeentewerken en grondbedrijf 1966. Speci icatie stukken punt 2: a. Ontwerp salarisregeling secretaris en ontvanger: b. Schrijven muziekvereniging „Oefening Baart Kunst d.d. 16 maart 1966 inzake subsidie verlening; c. bouw gymnastieklokaal: d. gevraagd de uitslag van de verkiezingen Schrijven d.d. 25 februari 1966 van burge- prachtig te vinden. Hij had een grote m^estfr en wethouders van Wemeldinge in- winst verwacht, maar dit was boven alle verwachting. Hij was er dan ook volkomen tevreden mee. Over het punt van regeringsverant woordelijkheid voor de Boerenpartij kon hij nog niet veel zeggen. Het is nog niet aan de orde. Bovendien zou het er van af hangen, wie de partners in een even tuele coalitie zouden zijn. Ook vond hij belangrijk hoe de afspraken in het ka binet gemaakt zouden worden. Hij dacht echter, dat een kabinet waarin de Boerenpartij zitting zou hebben wel niet door zou gaan, in verband met het tot nu toe gevoerde beleid van de re geringspartijen. Men zou dit niet zo maar kunnen omschakelen. Poujadisten Een ander Statenlid in onze omge ving is de heer C. van Genderen (CHU). Hij vond de plaatselijke aanwas bijzon der gunstig voor de CHU Het blijkt dat de helft van de jonge kiezers in Veenendaal op deze oartij gestemd heeft. De CHU zit \jk wel in de lift. Hij betreurt deteruggcYng van de AR in zijn woonplaats. In Renswoude is alles heel rustig ver- Ook het aantal stemmen op de boe lopen. Er was een grote kiezersopkomst. renpartij betreurt hij. Hij ziet dit als Dezelfde verhouding als in de rest van een schaduw op de winst van zijn par- het land. treft men ook in Renswoude UI- Echter als gevaar ziet hij het niet aan. Het is de vraag echter, of de ge- B°er Koekoek vergelijkt hij met een meenteraadsverkiezingen een zelfde man als Poujade in Frankrijk. Vooral beeld zal gaan geven, als nu het geval is. Veel zal van de te stellen kandidaten afhangen. De wethouderverkiezingen zouden interessant kunnen worden, in dien de uitslag van de raadsverkiezin gen is. zoals de prognose aan de hand van de cijfers van nu voorspelt, aldus burgemeester Hosang. (Gaarne had de redactie de mening weer gegeven, van al de burgemeesters in onze streek. Doordat zij onbereik baar bleken is dit helaas niet gelukt.) Woensdagmorgen plm. 11 uur vond op de overweg Noordelijke Meentsteeg een botsing plaats tussen een tractor met mestverspreider, bestuur door W. v. d. S. uit Rhenen, en een uit de rich ting Rhenen komende goederentrein, v. d. S. had niet opgelet en bevond zich al op de overweg toen hij de trein een signaal hoorde geven. Door vol gas te geven wist de bestuur der de tractor nog juist van de rails te krijgen. De mestverspreider werd ech ter meegesleurd en evenals de tractor vernield, v. d. S. werd van het voertuig geslingerd, doch liep geen verwondin gen op. De trein had een half uur ver traging. de kiezers met onlustgevoelens hebben op hem gestemd. De stemmen in Am sterdam bijvoorbeeld zijn waarschijnlijk voornamelijk van de Provo's afkomstig. zake herindeling van gemeenten. De enkele malen herhaalde oproep aan het verenigingsleven van Veenendaal door de afd. Veenendaal van het Kon. Wilhelminafonds voor de kankerbestrij ding tot medewerking aan een groots opgezette ledenwerfactie voor dit fonds, is tenslotte niet tevergeefs geweest. Maandagavond j.l. kwamen ruim vijftig verenigingsmensen van een diverse pluimage byeen in het OCB-gebouw te Veenendaal om de instructies in ontvangst te nemen van het plaatselyke be stuur. Voorzittef Dr. Rijlaarsdam stak zijn kwitantie in te vullen voor 't op te ge- aangename verrassing niet onder stoe- ven bedrag als lid van het KWF, het- len of banken en zei onder meer zich geen uiteraard elk jaar automatisch toch niet vergist te hebben in de Vee- herhaald zal worden, nendaalse bevolking. De heer van Wijck, Het hoofdbestuur van het KWF en in promotor van het K.W.F., stak daarna het bijzonder het bestuur van de afde- een korte redevoering af, waarin hij ling Veenendaal doet een warm beroep nogmaals het belang van de kankerbe- op de Veenendaalse bevolking deze be strijding schilderde. De kankerbestrij ding heeft reeds veel bereikt maar er staat nog ontstellend veel op het pro gramma naar het zoeken naar HET MIDDEL tegen de kanker. Ook hij was bijzonder aangenaam verrast door de grote opkomst. De vijfmaal eerder ondernomen pogingen tot deze actie wilde hij graag onmiddellijk vergeten. Vervolgens werden de enveloppen uitgedeeld aan de afgevaardigden van de diverse verenigingen. In deze enve loppen zitten dan de brieven die huis aan huis in Veenendaal zullen worden verstrekt, beginnende 28 maart a.s. Enkele dagen daarna zal wederom een bezoek worden afgestoken aan die adressen met de bedoeling direct een langrijke stap goed te overdenken. Het doel is bijzonder groots en men rekent op een evenredige financiële medewer king. Tot slot nog een mededeling voor die verenigingen die maandagavond j.l. niet vertegenwoordigd waren. Er zijn nog enkele enveloppen over. Gelieve deze op te halen bij de secretaris van de afd. Veenendaal, de heer van Schup- pen, Leinweberstraat no. 50 te Veenen daal. De verenigingen worden er op geat- tenteerd, dat de opgehaalde contributie moet worden ingeleverd op de AMRO- bank, Markt te Veenendaal op zater dagmorgen 2 april a.s. tussen negen en twaalf uur. ür De nieuwe toeristische route van de ANWB, de Gelderse Vallei route, loopt door het hart van Veenendaal Deze week werden de routebordjes aangebracht. Als woensdag j.l. raadsverkiezingen gehouden waren, dan zou de zetelver deling in ons district er als volgt uitzien. De tussen haakjes geplaatste cijfers geven de huidige bezetting aan.) V'daal Rhenen A'rongen R'woude Sch'zeel PvdA 4(5) 4(5) 3(3) 1(1) 3(4) KVP 1(1) 1(1) 0(0) 0(0) 0(0) AR 4(5) 1(1) 1(2) 1(1) 1(1) CHU 7(5) 3(3) 4(3) 2(3) 4(4) VVD 1 (1) 1(1) 1(1) 0(0) 1(1) SGP 3(2) 2(2) 1 (1) 1(1) 1(1) Boeren Partij 1(0) 1 (0) 1(0) 1(0) 1 (0) Overigen 0(0) 2(2) 0(1) 1(1) 0(0) Het bovenstaande is een prognose. Het is heel goed mogelijk, dat het in wer kelijkheid de eerste juni heel anders zal uitpakken. Bij de gemeenteraadsver kiezingen spelen plaatselijke belangen en tegenstellingen een grote rol. Heel belangrijk is dan ook wie er voor de partijen kandidaat gesteld worden. Dit kan meer, maar ook minder stemmen opleveren. R II KNKN Benoeming leden woningadvies- In dc verordening, regelende dc samenstel ling en werkwijze van de woningadviescom- missic, vastgesteld bij raadsbesluit van 30 maart 1965, is bepaald, dat deze commissie zal bestaan uit vijf leden, door de raad te benoemen. De zittingsduur is twee jaren, jaar lijks treden drie, respectievelijk twee leden af. Het tijdstip van de eerste periodieke aftre ding werd gesteld op 1 januari 1966, met in gang van die datum moesten drie. bij loting aan te wijzen leden, aftreden. Dc aftredenden zijn direct herkiesbaar. In de woningadviescommissie hebben zit ting de heren D. de Jong. E. P. van Dijk. P. Kerkstra. G. J. Verwoert en C. v. d. Berq te Eist. Op grond van de gehouden loting zijn de drie laatstgenoemde heren aftredend. Het college stelt de raad voor de heren P Kerkstra, G. J. Verwoert en C. v. d. Berg opnieuw te benoemen tot lid van de woning adviescommissie. zulks voor een tijdvak van twee jaren. DE KIESDELER Het blijkt dat niet iedereen weet, wat het woord kiesdeler betekent, daarom volgt hier een verklaring van dit begrip, dat rond de verkiezingen steeds weer opduikt. De kiesdeler is de uitkomst van een deelsom, waarbij het aantal geldig uitgebrachte stemmen ge deeld wordt door het aantal ze- elsdat beschikbaar is. Bijvoorbeeld, indien er 2200 geldige stemmen uitgebracht wor den, en het aantal zetels be haagt 11, dan is de kiesdeler 200. Indien een partij dus minder dan die 200 stemmen behaalt zal in het algemeen geen zetel toe gewezen worden. VEENENDAAL RHENEN (stad) ACHTERBERG ELST RHENEN (totaal) AMERONGEN (dorp) OVERBERG AMERONGEN (totaal) RENSWOUDE SCHERPENZEEL EDERVEEN/DE KLOMF Totaal in ons verschijningsgebied VEENENDAAL RHENEN (stad) ACHTERBERG ELST RHENEN (totaal) AMERONGEN (dorp) OVERBERG AMERONGEN (totaal) RENSWOUDE SCHERPENZEEL EDERVEEN/DE KLOMF Totaal in ons verschijningsgebied PvdA KVP AR CHU VVD SGP CDU S. R. S. R. S. R. S. R. S. R. S. R. S. R. S. R. S. R. S. R. S. R. S. R. S. r° yi R. 1962 1962 1966 1966 1962 1962 1966 1966 1962 1962 1966 1966 1962 1962 1966 1966 1962 1962 1966 1966 1962 1962 1966 1966 1962 1962 1966 1966 3159 3284 2806 4(5) 529 601 594 1(1) 3128 3177 2764 4(5) 3257- 3517 4218 7(5) 583 614 642 1(1) 1468 1506 1817 3(2) 1773 330 390 1014 554 380 20 85 28 40 292 39 365 6 636 31 93 318 85 204 4 2851 2093 2494 4(5) 371 389 1(1) 620 477 523 1 (1) 1382 1254 1624 3(3) 564 678 1 (1) 917 914 949 2(2) 30 678 100 251 689 266 169 8 38 17 30 152 11 122 727 593 716 3(3) 117 264 376 281 1(2) 748 786 841 4(3) 217 270 277 1 (1) 291 259 291 1 (1) 8 173 166 131 1(1) 19 12 0(0) 143 108 148 1 (1) 391 429 422 2(3) 64 54 0(0) 107 112 125 1 (1) 22 628 660 612 3(4) 24 39 250 255 278 1(1) 670 681 832 4(4) 159 198 191 KD 236 260 268 1 (1) 190 182 129 19 14 16 184 136 166 399 504 473 66 80 76 380 371 415 7728 6978 6888 962 615 1167 4589 4529 4160 6847 7171 8410 1653 1162 1918 3399 3422 3865 80 PSP CPN Boeren Partij GPV Volksw. en Ref. Overige S. R. S. R. S. R. S. R. S. R. S. R S. R. S. R. S. R. S. R S. R. S. R. 1962 1962 1966 1966 1962 1962 1966 1966 1962 1962 1966 1966 1962 1962 1966 1966 1962 1962 1966 1966 1962 1962 1966 1966 103 245 49 69 1045 1 (0) 45 92 61 113 176 23 398 12 2 6 2 122 5 4 38 2 142 2 6 207 220 36 27 662 1 (0) 12 19 12 1137 2(2) 66 16 144 11 12 70 17 208 1 (0) 13 14 217 1 11 0(0) 5 4 0(0) 195 1(0) 3 3 0(0) 0(0) 131 0(1) 5 38 4 3 29 234 1 (0) 3 5 6 2 3 5 95 104 76 5 S - Staten 322 586 97 125 124 104 2420 68 132 26 61 1485 113 R. - Raad

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1