Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken JTLeJis antiek verbreding Door Hoofdstraat verbetering verkeerssituatie AGENDA MANEN REGENMANTELS B. VAN MANEN renswoude ameroncen ederveen Omgang tussen Paasschoolvoetbaitoemooi gewonnen door Openb. Julianaschool Leersum een sieraad op Uw tafel voor betore uurwerken i RHENEN Politieberichten Hersenschudd i ngen op Holleweg Hollantor-dames naar RAI C.H.U.-lijst voor gemeenteraad Macro-successen bij int. motorcross te Udenhout Vakantieweek Instuif geslaagd 55 jaar getrouwd jongens en meisjes 40e JAARGANG VRIJDAG 15 APRIL I960 Nr. 30 Rcdaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bü de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Ix>sse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel zijn ontloopt men op die manier dus de binnenstad. Helaas echter zijn zowel de Bergweg als de Munnikenweg niet op intensief verkeer berekend. Het is dus nog niet mogelijk deze route met borden kenbaar te gaan maken, omdat dit een M mi; VEENENDAAL Zaterdag 16 april, achter bejaar dencentrum De Engelenburgh, 14.30 uur: Opening sportschool Van der Velde. Dinsdag 19 april, markt, 13.00 uur: Vertrek Hollantor-dames naar Huishoudbeurs. OCB-gebouw, 19.45 uur: Leden- 4 vergadering NCVB. Kapiteine 4 Breidenbach uit Amsterdam f over: „Mijn werk in donker Amsterdam". j Dinsdag 19 en woensdag 20 april, f bovenzalen hotel De Koren- i beurs. 15.00 tot 22.00 uur: Ca- merashow firma Hup. Woensdag 20 april, Eltheto, 19.30 uur: Amateur modeshow, ge- f organiseerd door firma Diepe- f veen. t Zaterdag 16 april, Streekmuseum, 4 14.00 uur: Opening tentoonstel- 4 ling door burgemeester Bosch ridder van Rosenthal. 4 ELST 4 Dinsdag 19 april, gebouw Pniël, 4 20.00 uur: Ledenvergadering 4 NCVB. Maj. v. d. Veer uit 4 Brummen over: „Een reus ont- 4 waakt". 11 RENSWOUDE 4 Dinsdag 19 april, Rehoboth. 20.00 uur: Openbare vergadering f CHU. Gemeente politiek belicht f vanuit CH-gedachte. Tentoonstellingen: Galerie Het Lanterentje te Vee nendaal, t.e.m 16 april: Potten- bakkerswerk Jan van Stolk en Jaap Bonnisse. Streekmuseum te Rhenen, 16 april t.e.m 6 mei: Tentoonstel ling schilderijen van Wilhelmi- ne Carbin-Gips en Günther May en beeldhouwwerk van Elisabeth van Haersolte en Dieter van Levetzow. Bioscopen: Luxor theater te Veenendaal. vrijdag 15 april 19.30 uur, za terdag 16 april 19.00 en 21.00 uur en zondag 17 april 15.00 uur: „Huurlingen van de dood" Zondag 17 en maandag 18 april 19.00 uur: „School voor Strip tease". BIO te Rhenen, zaterdag 16 april 19.30 uur en zondag 17 april 15.00 uur: „Eddy in de greep van de vrouwen". Zon dag 17 april 19.30 uur: „De hel van de South-Pacific". In het kader van de verkeersverbetering in Veenendaal zijn deze week twee zeer belangrijke werken in uitvoering gekomen. De eerste betreft het verbeteren van de kruising Hoofdstraat - Hoogstraat - Nieu- weweg - Zandstraat, de andere het slopen van het tweetal huizen aan de Dijkstraat, die de Westelijke Randweg in de weg staan. Dat op het drukste kruispunt van de Hoofd straat getracht wordt de situatie te verbe teren is een toe te juichen stap in de rich ting van een voor Veenendaal veilig ver keer. Het afbreken van de panden aan de Dijkstraat, betekent nog niet, dat de Wes telijke Randweg nu spoedig geheel klaar zal zijn. Het is slechts een schrede voor waarts. Onvoorzichtig weggereden Dinsdagmorgen omstreeks 10 uur wil de de heer H. J. v. d. L. uit Utrecht met zijn personenauto vanaf de par- keerstrook de Hoofdstraat in Veenen daal oprijden. Hij lette hierbij niet vol doende op het hem achterop komende verkeer, waardoor de naderende per sonenwagen, bestuurd door de heer D. H. uit De Klomp tegen hem aan reed. Beide auto's werden beschadigd. Van de L. kreeg bovendien een bon. LEKKER FIKKIE Dinsdagavond omstreeks 8 uur werd de Veenendaalse brandweer gewaar schuwd, dat er op de rolschaatsbaan naby de Mr. Heemskerckstraat brand uitgebroken was. Toen de brandweer arriveerde bleek dat een stapel afvalhout, weggehaald bij een in de omgeving wonende tim merman. door de jeugd in een brand stapel was omgezet. Daar mede door de krachtige wind de vonken over de hui zen vlogen moest de brandweer het spel van de jongens verstoren, door het brandje te blussen. Wentelijke randireg doet ttlap vooruit Hoewel het lijkt, dat de Westelijke Randweg zijn voltooiing nadert is dit nog lang niet het geval. Het stuk, dat aan gelegd kan worden als de huizen aan de Dijkstraat gesloopt zijn is slechts een verbindingsstuk tussen twee reeds gereed gekomen delen. Het eerste deel hiervan loopt van de Bergweg in de richting van de Dijkstraat, maar breekt halverwege tussen de mr. Schokkingstraat en de Dijk straat af, zodat men over de Heemskerk- straat moet om weer op de Westersingel te komen. Aan de andere zijde loopt de Westersin gel door tot het Panhuis Het deel Pan- huis-Munnikenweg is nu aanbesteed en zal binnenkort in uitvoer komen. Indien deze wegdelen gereed zullen zijn, zal men dus reeds over een soort randweg kunnen spreken, immers men kan dan vanaf de Kerkewijk linksaf de Bergweg op en dan over de Westersingel naar de Munniken weg. Indien men niet in Veenendaal hoeft te voor het verkeer levensgevaarlijke toe-1 stand zou geven Doorgaand verkeer Een deel van deze randweg zal zijn het traject Munnikenweg, door of langs de begraafplaats naar de Nieuweweg en het andere moet lopen vanaf de Bergweg, door het landgoed Prattenburg naar de Kerkewijk, onderaan de Berg. Het uitvoe ren van deze laatste delen brengt nog heel veel moeilijkheden met zich mee, op al lerlei terrein, dat nog niet gezegd kan worden wanneer dit in uitvoering zal komen, in geen geval gebeurt het nog dit jaar. In feite hangt de uitvoering van de verbetering van de gevaarlijke kruising in de Hoofdstraat nauw samen met de randwegen. Zolang Veenendaal niet over een goede westelijke en zeker ook oostelijke randweg beschikt zal al het Vluchtheuvel weg De Hoofdstraat wordt aan beide zijden, ten koste van een deel van de parkeer- strook en het trottoir, dat smaller zal worden, verbreed. De vluchtheuvel in het midden van de weg, ^en sta-in-de-weg van jewelste, is geheel gesloopt. Door één en ander is dus een goede verbreding ver kregen. Had het verkeer komend vanuit de Hoofdstraat slechts een wegbreedte van 4 meter voor zich, door deze verbetering wordt dit 5,5 meter. Het verkeer zal voor rechtdoor en rechtsaf een strook krijgen van 3 meter breedte, terwijl de resterende 2,5 meter voor een voorsorteerstrook voor het linksafslaande verkeer wordt benut. In de huidige situatie was er voor voor sorteren geen plaats. Iedere keer, als het stoplicht op groen ging ontstonden er dan ook gevaarlijke situaties, omdat de weggebruikers niet wisten waarheen an deren gingen. Donderdag werd op de hoek Hoofdstraat-Zandstraat een begin gemaakt met de reconstructie van Veenendaals drukste kruispunt. dat het verkeer in de gehele Hoofdstraat opgehouden werd. De reeóB enige è$,i geleden aangekon digde plannen de middenberm in de Hoogstraat te verwijderen zullen nog niet uitgevoerd worden. Hoewel dit ze ker in de toekomst als noodzakelijk be schouwd wordt had het nog niet die urgentie, dat nu reeds met de uitvoe ring ervan moet worden begonnen. Het is echter niet waarschijnlijk, dat deze „plantsoentjes" nog jaren zullen blij- ven bestaan. De heer W. M. V. uit Zoetermeer, die met zijn vrachtauto over de Ven- delseweg reed was in Veenendaal niet bekend, daarom liet hy zich de weg wijzen door mede-inzittende L. Laatst genoemde vertelde hem te laat dat hij linksaf moest, met het gevolg, dat hü tegen de afrastering van een terrein aan de overzijde van de Holleweg te recht kwam. Zowel V., als L. ging door de schok die hiervan het gevolg was met het hoofd door de voorruit. Beiden hadden een zware hersenschudding, terwijl L. bovendien nog aan het hoofd gewond raakte. Zij zijn per ambulance naar het Julianaziekenhuis overgebracht. Een derde inzittende, D., kwam met de schrik vrij. Voor de dames van de personeels leden van de Hollantor-fabrieken in Veenendaal wordt door de directie van dit bedrüf de mogelü'kheid gegeven de Huishoudbeurs, welke volgende week in de RAI in Amsterdam gehouden wordt te bezoeken. RHENEN BRANDWEER GAAT VERGADEREN De Vrijwillige Brandweer Rhenen houdt op donderdag 21 april in de Brandweercentrale haar algemene le denvergadering. Periodiek aftredend, doch herkies baar zijn de bestuursleden C. Mol en E. v. Waveren. Voorts staat op de agenda deelneming aan diverse brand weerwedstrijden evenals het alarme- ringsvraagstuk en de jeugdbrandweer. LIJST K.V.P. VOOR DE RAAD De K.V.P.-Iijst zal er voor de a.s. raads verkiezingen als volgt uitzien: 1. W. J. M. van der Voort; 2. Ir. J. H. Voorburg; 3. Mevrouw Th. M. van Dijk-Kruyssen; 4. W. C. Janssen; 5. D. L. de Wildt; 6. A. A. van Vliet; 7. C. N. v. Moorsel. Ondanks het feit dat het woensdag erg koud was, bestond er veel belang stelling voor net Paasschoolvoetbaitoemooi dat op Candia werd gehouden en waaraan door 11 ploegen uit Woudenberg, Leersum, Eist, Achterberg en Rhenen werd deelgenomen. Het geheel stond onder leiding van de heer G. B. Runge. Het werd een dag met veel spanning die sportief verliep. Er was niet alleen belangstelling van de zijde der leer lingen, maar ook van leerkrachten. Om de 3e en 4e prijs werd gestreden door de Op. Rijnschool Eist en Op. Valleischool Rhenen. De uitslag was 11 en na het nemen van strafschop pen won de Op. Valleischool. Om de le en 2e prijs ging het tussen de Op. Julianaschool Leersum en de Op. Halschool Rhenen. Dit eindigde 00 onbeslist. Leersum won echter na het nemen van strafschoppen. Ook de scheidsrechters, de heren Klaassen, Van Laar, Van Mourik en De Leeuw, hebben deze dag goed hun best gedaan. Het kan een alleszins geslaagde schoolsportdag worden genoemd. ELST VROUWENGILDE MAAKT UITSTAPJE Het R.K. Vrouwengilde maakt op donder dag 2 juni weer het jaarlijkse uitstapje. De reis gaat dit jaar naar Amsterdam en omge ving. O.a. staat de boerderij van Marée in Harmeien op het programma. Dit moet zeer interessant zijn door het vele knutselwerk dat men daar kan bewonderen. Er is ook gesproken over een bezoek aan de Heinekens brouwerij in Amsterdam. Vergadering NCVB Eist Voor de Nederlandse Christen Vrou wen Bond in Eist zal op dinsdagavond 19 april om 20.00 uur een lezing gehou den worden door Maj. v. d. Veer uit Brummen. De titel van de inleiding op deze avond, die gehouden wordt in ge bouw Pniël, is: „Een reus ontwaakt". De C.H.U.-lijst ziet er voor de ko mende gemeenteraadsverkiezingen als volgt uit: 1. J. van Donselaar; 2. P. Kerkstra; 3. T. van Lienden; 4. W. Klaassen; 5. L. van Breenen; 6. J. Hörst; 7. L. P. van Voorthuizen; 8. R. Versteeg; 9. H. J. de Ridder; 10. G. J. van der Haar; 11. J. W. Zijlstra; 12. J. Appeldoorn; 13. G. Verbaas; 14. C. van Ginkel; 15. H. Moret; 16. W. Verbeek; 17. L. van Viegen; 18. W. Beijer; 19. W. Lokhorst; 20. G. J. Haandriksman. Sportlusttocht „De Rijnkanters" organiseert zaterdag 16 april de „Sportlusttocht 1966". Zoals voorgaande jaren gaat de wandeltocht ook dit jaar weer door de prachtige omgeving van Z.O.-Utrecht. Het start bureau is bij café Sportlust, waar de eerste wandelaars 's middags om 2 uur vertrekken. Kinderen van 7-14 jaar lopen 10 km, vanaf 15 jaar en ouder kan men kiezen tussen 15 en 20 km. Er zijn prachtige prijzen voor de winnaars en iedere deelnemer ontvangt voor zijn of haar prestatie een medaille. De me dische verzorging berust bij de EHBO afd. Eist. In Udenhout vond op 2e Paasdag een Internationale Motorcross plaats, waaraan MACRO-renners met succes deelnamen. De Rhenenaar Roelof van Laar werd luide toegejuicht door het publiek, want ondanks een ernstige val in de tweede manche wist hij zich als tweede te klasseren in de 250 cc klasse junioren. In de 250 cc klasse senioren werd de Macro-renner Frans Merks nummer één, terwijl de Macro-renner Gerard van Beek zich in de 500 cc klasse se nioren als tweede wist te klasseren. Kandidatenlijst PvdA Door de afdeling Renswoude van de Partij van de Arbeid is voor de op 1 juni a.s. te houden verkiezingen voor de gemeenteraad de volgende kandi datenlijst opgesteld: 1 E. Zweers, 2 H. Sanders, 3 Mevr. v. d. Veer-Westerhuis, 4 E. van Ravensvvaaij, 5 H. van Dijk, 6 E. J. van Kampen. Wie is Christen? t Ter afsluiting van het winterseizoen jvan de Bijbelstudiekringen zal op uit- j nodiging van de Evangelisatie Commis- jsie der Gereformeerde Kerk te Rens woude op maandag 18 april a.s. te 8 uur n.m. in het gebouw Rehoboth een ge zamenlijke bijeenkomst worden gehou den. De weleerwaarde heer ds. A. Ter louw, Ned. Herv. predikant te Veenen daal hoopt dan te spreken over het on derwerp: „Wie is Christen?" Een ieder die belangstelling voor dit onderwerp heeft is van harte welkom. De Hollantor, die zelf met een Firet- stand is vertegenwoordigd, heeft hier voor de beschikking over enkele bus sen, die dinsdag en donderdagmiddag om 13 uur van de Markt vertrekken. Op de beurs zal de dames een kopje koffie worden aangeboden. doorgaande verkeer over de Kerkewijk en Hoofdstraat geleid moeten worden. Dat dit tot steeds meer gevaarlijke si tuaties leidt, is eenvoudig te begrijpen, indien men de jaarlijkse verkeersaan- was beziet. Nu al wordt het kruispunt bij de Hoofdstraat en Hoogstraat dage lijks door vijftigduizend weggebruikers, fietsers en bromfietsers inbegrepen, ge passeerd. Een belangrijk deel van deze vijftigduizend wordt geleverd door het verkeer vanuit de Hoofdstraat. Hoewel dit gedeelte niet geheel doorgaand ver keer is zou het toch schelen, indien men dit verkeer, vooral daar het tot het zwaardere behoort, om Veenendaal heen kon leiden. Nu is dat echter nog niet het geval en wordt er dus een andere maat regel getroffen. Markt 7 - Veenendaal Als dit wegdeel, nadat het huis rechts op de foto gesloopt is, gereed is, loopt de Westersingel van Panhuis naar Bergweg. Ook op de Zandstraat wordt de situatie verbeterd. Hier krijgt ook het rechts- afslaande verkeer de ruimte. Donderdag is men begonnen aan het werk op de hoek van de Zandstraat. De aannemer, de firma Bruil, hoopte voor het weekend dit deel van de recon structie gereed te hebben. Het werk aan de overzijde bij de Hoogstraat dus, wordt maandag aangepakt, zodat volgende week het grootste deel van het werk gereed zal kunnen zijn. Gelijk hiermee wordt nog een ander struikelblok opgeruimd. De zebrapaden namelijk worden enige tientallen meters verder van het kruispunt afgelegd. Tot nu toe bestond de situatie dat een weg gebruiker net de hoek om was, na het verspringen van het stoplicht en dan moest stoppen voor een voetganger. Hier door werd soms het gehele verkeer op het kruispunt gehinderd, of zelfs belem merd. Indien de zebrapaden verder van de kruising komen, zal dit niet meer voor komen, zodat ook hiermee de veiligheid van én rijdend verkeer èn de voetganger gediend wordt. Met het uitvoeren van deze verbetering komt hopelijk een eind aan de vrijwel dagelijkse opstoppingen in het centrum Doordat het verkeer niet snel genoeg weg kon komen, nadat de stoplichten verspron gen, was het in de spitsuren de laatste tijd heel gewoon, dat men tweemaal moest wachten. Het gevolg was dan natuurlijk, i De voorstelling van een tweetal films voor de kinderen, uitgaande van de Stich ting Jeugdwerk De Instuif mag zeer ge slaagd genoemd worden. Volgens de Jeugdwerkleider, de heer Van de Schee, was de toeloop voor een dergelijk evene ment nog nooit zo groot. In totaal hebben ongeveer 2300 a 2400 kinderen een voor stelling bezocht. Toen woensdagmiddag om half drie de eerste voorstelling begon, van een Kuifje film, bleek het dat er een vierhonderd kinderen moest worden teleurgesteld. Aan deze kinderen werden kaartjes verkocht voor een extra voorstelling op donderdag ochtend. Donderdagmiddag om half twee bleek de voorstelling van de film Old Mac reeds uitverkocht. Men heeft toen in plaats van de ene om half drie geplande voorstel ling besloten twee voorstellingen te ge ven, om 2 en 4 uur. Beide voorstellingen waren uitverkocht. Deze enorme toeloop van kinderen zet De Instuif voor een probleem. Men zal het een volgend maal op een andere manier moeten organiseren, daar de mogelijkheid van een grotere zaal in Veenendaal nu eenmaal niet bestaat. Mevrouw en de heer Van Veenendaal-Schouten, resp. 79 en 80 jaar, ho pen volgende week dinsdag 55 jaar getrouwd te zijn. Op 20 april 1966 zullen Jan van Vee nendaal en Hetidrika van Veenendaal- Schouten de dag herdenken dat zij voor 55 jaar in de echt werden verbonden. Op 20 april 1911 werd hun huwelijk te Ame rongen gesloten. Van Veenendaal hoopt dit jaar 80 te worden en zijn vrouw 79 jaar. De heer van Veenendaal heeft een be roep uitgeoefend dat tegenwoordig niet meer zoveel voorkomt, nl. dat van boor meester. Uit het huwelijk werden 3 kinderen geboren. Voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zal het op 20 april aan de Hul wel een groot feest worden. Van Veenendaal en zijn vrouw zijn sedert de oprichting zeer trouwe be- J zoekers van de bejaardensociëteit, zodat ook van die zijde deze gebeurtenis wel niet ongemerkt voorbij zal gaan. Dinsdagavond 19 april wordt om 20.00 uur op initiatief van de Hervormde Jeugdraad te Ederveen een samenkomst gehouden in het Jeugdgebouw, waarbij iedereen boven de 16 jaar toegang heeft. Het onderwerp op deze avond, dat zal worden ingeleid door dokter Radema ker en ds. De Bie, is getiteld: „De om gang tussen jongens en meisjes". van Terlenka f 67,50 Tergal f 92,50 Lodenmantels (uit Oostenrijk) een chique en praktische jas f 138.- Hoogstraat 17 - Veenendaal Komt u ook eens küken? KANAALWEG2-TEL. 2918-VEENENDAAL J111

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1