Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Kans op werkloosheid voorlopig gering TISSOT melis optiek AGENDA In Veenendaal en gehele omgeving: HUIS IN TWEE DAGEN WATER- EN WINDDICHT Wensen van vele Elsterse gehandicapten worden door het Ontspanningscomité Oranje-Wit vervuld Wachtverbod noordzijde Valleiweg, Vreewijkplein en Vreewijkstraat Vraag overtreft aanbod zesmaal R H K IN K N Aanleg- en jacht- Rijn steiger in beschadigd Natrium verlichting op gedeelte van Rijksweg 25 REGENMANTELS B. van Manen EDERVEEN 40e JAARGANG VRIJDAG 22 APRIL 1966 Nr. 32 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden f1,50. elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel De laatste tijd wordt men in Nederland herhaaldelijk opgeschrikt over ontslagen in tal van takken van industrie. Dat hierdoor een zeker gevoel van onzekerheid ontstaat is voor iedereen begrijpelijk. Aan de andere kant leest men dagelijks over berichten, die vertellen dat het nog niet zó slecht gaat in de Nederlandse industrie. De heer Scholten, directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau voor Ameron gen, Leersum, Rhenen, Renswoude en Veenendaal, was bereid iets over de toestand van de Arbeids markt in onze omgeving te zeggen. Uit hetgeen hij ten berde bracht bleek dra, dat de situatie in on ze omgeving nog steeds bijzonder gunstig is voor de werknemer. Aan het eind van de maand maart waren in dit district ongeveer 100 werkzoekenden, waarvan 25 vrouwen. De vraag naar personeel was echter enige malen groter, ongeveer 650 personen, waarvan 280 vrouwen. Het blijkt dus, dat er nog steeds werkgelegenheid genoeg is, temeer daar de cijfers van het werkaanbod slechts een gedeelte van de markt weergeeft, daar vele bedrijven hun tekort aan personeel op een andere manier dekken, dan door bemiddeling van het Arbeidsbureau. Op 31 maart 1966 stonden 80 mannen als werkzoekend ingeschreven bij het Arbeidsbureau. Hiervan was een groot deel. n.l. 35 moeilijk plaatsbaar, door de capaciteiten en geschiktheid, die de ze mensen hebben. De overige 45 wa ren als volgt verdeeld: Bouwvak 5 Metaal 2 Horeca 12 Chauffeurs 10 Kantoor 6 Overigen5 Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de werklozen in de sfeer van het Hore cabedrijf vooral seizoenmatig is. Eind april zullen deze mensen niet meer op de lijst voorkomen. Hetzelfde is het ge val met de chauffeurs. Dit zijn vooral chauffeurs, die in de bouw werkzaam zijn, met zandrijden. Velen zullen dan ook wel weer aan het werk zijn. Een vergelijking met het vorig jaar leert dat er in maart ongeveer 90 man nen werkloos waren. Het aantal moeilijk plaatsbaren, altijd een nogal constant aantal, wat ook toen ongeveer 35. Het tiental verschil vond men ook toen in de seizoen gebonden bedrijven, bijv. de bouwnijverheid, waar toen 15 arbei ders geen werk hadden. Hierbij speelt ook mee, dat op dat moment de bouw van het raadhuis, het lyc£mji en di verse andere werken in Veenendaal nog moest beginnen. Vrouwen gelijk Van de vrouwen was het aanbod in maart in totaal 25, tegen vorig jaar 23, wat dus een te verwaarlozen verschil is. Deze 25 kunnen als volgt gespecificeerd worden: Kantoor 4 Alg. dienst Horeca 6 1 Moeilijk Handel3 plaatsbaar 8 Onder vrouwen in algemene dienst verstaat het arbeidsbureau alle werk neemsters, die op een of andere manier huishoudelijk werkzaam zijn. Dus ook de cantinejuffrouw, de keetjuffrouw en de kantoorschoonmaakster vallen hieron der. Geregistreerde vraag Na de cijfers van het aanbod op de arbeidsmarkt gaf de heer Scholten ook de cijfers van de geregistreerde vraag. Het eigenaardige doet zich voor dat in 'n tijd van hoogconjunctuur de werke lijke vraag altijd groter is dan de gere gistreerde, terwijl ze in een malaisetijd kleiner is. Op 31 maart was de aanvraag voor mannelijk personeel in het district 370, waarvan er 210 ofwel bijna 60% jonger dan 19 jaar moesten zijn. Voor 1960 lag de aanvraag iets lager, n.l. op 340. Gespecificeerd naar beroepen ziet de aanvraag er als volgt uit: Baksteen en betonwarenfabr. 10 Bouwvak 50 Mach. houtbewerking 25 Metaal 120 Kantoor 10 Textiel 70 Levens- en genotmidd50 Handel Overige 35 Voor vrouwelijke beroepen lag de aan vraag op het getal van 280, waarvan eveneens 210 beneden de 19 jaar. Het vorige jaar lag de aanvraag voor vrou- ELIER CB HOR LI enkele jaren is de toestand op de ar beidsmarkt hier zeer stabiel. Het totaal aan mannelijke arbei ders ligt op ongeveer 14.000 in het werk gebied van het arbeidsbureau te Vee nendaal. Een aantal van 80 werklozen betekent dus een percentage van 0,571. Het landelijke percentage is 1,6, of bijna drie maal zo hoog, dit betekent echter in deze omgeving de geregistreerde siechts 16 werklozen op 1000 arbeiders, vraag om personeel het aanbod daar-. van nog steeds ver overtreft Uiteraard i De heer Scholten besluit met te zeg- zijn deze cijfers heel relatief, omdat ze gen: „De werkgelegenheid staat in onze gebaseerd zijn op de aantallen van 1 omgeving nog steeds op een zeer hoog dag, n.l. 31 maart. Deze cijfers veran- peil en er zijn tot nu toe geen tekenen, deren van dag tot dag, al blijft de grote die er op wijzen, dat dit een andere lijn wel meestal ongeveer gelijk. Reeds richting in zal gaan." wen op 350 personen. Het blijkt dat de vraag naar naaisters, textielarbeidsters en personeel in algemene dienst min der is dan vorig jaar op hetzelfde tijd stip. Uit bovenstaande cijfers blijkt, dat Door de langdurig lioge waterstand in de afgelopen maanden zyn de aanleg- en jachtsteiger aan de Rijn beschadigd. Teneinde de aanlegsteiger weer bruik baar te maken dienen extra voorzie ningen te worden getroffen. Van de jachtsteiger is een ducdalf gebroken. Het is noodzakelijk deze steiger zover te slopen dat alleen de goede ducdalven blijven staan. Hiertus sen kan dan een eenvoudige opneem bare cc structie worden aangebracht. De kosten van de verbetering van de steigers worden overeenkomstig de vierde wijziging van de begroting van gemeentewerken begroot op 7.795, JAARVERGADERING UITGESTELD In verband met ziekte van de Com mandant van de Vrijwillige Brand weer Rhenen wordt de jaarvergadering die men oorspronkelijk had vastge steld op donderdag 21 april verschoven naar donderdag 5 mei te 20.00 uur in de Brandweercentrale. In Veenendaal is een nieuwe N.V. in oprichting. De En gineered Homes Nederland n.v. Deze zaak is een onder deel van firma's met de zelfde naam in Canada en Enge land. De directeur van het Veenendaalse bedrijf is, de heer R. J. van Doorn, die reeds een handelsonderneming drijft in ondermeer Centrale antennesystemen. Ter gele genheid van de eerste activiteit van deze n.v. was de heer van Doorn zo vriendelijk iets over dit bedrijf te vertellen. Deze eerste activiteit is de bouw van een huis in Vee nendaal, waarvoor woensdagochtend de eerste steen ge legd, en dat gisterenavond reeds water- en winddciht was In twee dagen tijd was dus een huis volgens een zeer arbeidsbesparende methode opgezet. De heer Van Doorn heeft dit soort huizen voor het eerst in Canada, waar meer dan 90°/o van de huizen in houtbouw wordt opgetrokken, gezien. Dit bracht hem op het idee in Nederland een serie houtbouw, die naar de naam van Houtskeletbouw luistert een vertaling van Timbre frame construction - op te zetten. Zijn bungalows worden in Canada ver vaardigt, vandaar de binding met een Canadees bedrijf, en worden hier in el kaar gezet. Hij levert 13 verschillende modellen, variërend van f 24.900,tot on geveer f 100.000,— toe. Aan de buitenzijde van de muurplaten die een zeer hoge isolatiewaarde heb ben, kan een stenen muur gemetseld worden, of een wand van Red cedar. Het nieuwe bouwbedrijf, waarin ondei andere door de Veenendaalse aannemer Boers wordt deelgenomen, is waarschijn lijk de enige bouwmaatschappij, die een afleveringsdatum kan garanderen; men heeft voor de totale bouw slechts 6 we- k ennodig, omdat men bij slecht weer de binnenkant en bij goed weer de bui tenkant van het huis kan doen. Na 1 dag immers kan de vlag in top. Gisteren was dat een Canadese, door de ambassade in Den Haag beschikbaar gesteld Ter illustratie van de goede isolatie van de wanden en de overal dubbele ramen vertelde de heer Van Doorn, dat de Canadese verwarmingsapparaten slechts een capaciteit van 16.500 kCal. be hoeven te hebben. Bij een conventioneel huis zou dit tenminste 35.000 kCal. moeten zijn. Het verschil merken de bewoners wel op hun stookrekeningen. Bovendien doet de verwarming 's zomers dienst als air-conditioning. RHENEN Bouw gemeentelijk gymnastieklokaal In de raadsvergadering van 29 maart 1966 heeft de raad zich verenigd met het voorstel van B. en YV. in Rhenen voor de leerlingen van het lager onderwijs een gymnastieklokaal van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, naar een ontwerp van de Kon. Ned. Heidemy. te bouwen. Het betreft hier deelneming aan een 4e door genoemde vereniging in samenwerking met het Ministerie van Onder wijs opgezette seriebouw van gymnastieklokalen ten behoeve van 10 Utrechtse en 4 Gelderse gemeenten. Dankzij deze opgezette bouwstroom hebben alle betrokken gemeenten inmiddels de benodigde urgentieverklaringen ontvangen. Daar het hier gaat om een arbeids besparend bouwsysteem, mag worden verwacht dat de vereiste rijksgoed keuring en de overige faciliteiten direct na de aanvraag zullen worden verleend. Elke deelnemende gemeente moet deze echter zelf langs de normale weg aan vragen. Het plan voorziet in de bouw van een standaard-gymnastieklokaal met een opp. van 200 en met een hoogte van 5^£ m; een bergruimte voor de toestellen, een buitenberging, een Ie- rarenkamer, 2 kleedkamers en een was ruimte alsmede overig sanitair. Er wordt naar gestreefd om op 15 juni a.s. met de bouw van deze vierde serie gymnastieklokalen te beginnen. Bij de opstelling van het werkschema zal gelet worden op het feit of in de betrokken gemeenten al dan niet spoe dig met de bouw kan worden begon nen. Vóór 16 september 1967 hoopt men alle lokalen voor gebruik gereed te hebben. Om de bouw hiervan te verwezenlij ken heeft de Vereniging van Neder landse Gemeenten de dagelijkse bestu ren van de deelnemende gemeenten verzocht de gemeenteraden voor te stellen tot de bouw van de gymnastiek lokalen te besluiten, het benodigde krediet hiervoor beschikbaar te stellen en de bouw onderhands te doen geschie den. De ingang van het gebouw komt te liggen aan de geprojecteerde Papa verstraat. Er is voor de bouw van het onderhavige standaard-gymnastieklo kaal een krediet van 275.600,nodig. Bovendien stellen B. en W. de raad voor de bouw en inrichting van dit gymnastieklokaal ondershands aan te besteden. De Duitse firma Prahta Werke uit Han nover voert in de omgeving van de Blis- cap in Amerongen grondonderzoek uit, waarby van ondergrondse explosies ge bruik gemaakt wordt. De reden voor deze onderzoekingen wordt vooralsnog geheim gehouden. Bij het opstellen van het vijfjaren plan voor de verbetering van de straatverlichting in Rhenen ging men indertijd uit van wijziging van de verlichting van de Grebbeweg in de bebouwde kom in natriumverlich- ting. Bij de onderhandelingen hierover met rijkswaterstaat is de wenselijkheid naar voren gekomen niet alleen de ver lichting in de bebouwde kom te wijzi gen, maar ook het gehele traject van de Rijksstraatweg tot aan het begin van de Nude van natriumverlichting te voorzien, wegens de toenemende ver keersdrukte en de onoverzichtelijkheid van dit traject. Van de directie Rijkswaterstaat Utrecht is bericht ontvangen dat tegen de uitvoering van een totaal verlich tingsplan niet alleen geen bezwaren zijn, maar dat de directie aan het mi nisterie van verkeer en waterstaat zal voorstellen een subsidie van 90% in de aanlegkosten te verlenen. Als gevolg van deze uitbreiding van de straatverlichting zullen de jaarlijkse kosten toenemen met 5.100, Gezien de zeer gunstige subsidiere geling stellen B. en W. de raad voor tot aanleg van deze natriumverlichting over te gaan. Ruim f 1600,werd naar behoefte of wens van gehandicapten of ouders besteed Het Ontspanningscomité Oranje Wit zette enkele maanden geleden een actie op touw om het lot van de gehandicapten iets te verzachten. Na een byzonder geslaagd beroep op de beurs van de Elster middenstanders slaagde het comité erin om ruim 1600,hjjeen te brengen. Op welke wyze dit te besteden, werd een moeilijk vraagstuk der comitéleden, maar na een gesprek met de ouders van deze kinderen of met de oudere ge handicapten kreeg men toch een indruk wat er echt nodig was, en wat men graag zou willen hebben. Hiervan werd terdege notjj genomen en in overleg met enkele j ódici werd hierna bepaald welke kinderen en oude ren hiervoor in aanmerking zouden ko men. Het bleek dat er ongeveer zestien tot deze gehandicapten gerekend kon den worden. Een bedrag dat net bene den de honderd gulden lag, was dus be palend. En zo brak dus vrijdag de dag aan dat de eerste cadeau's of benodigd heden dankbaar hun weg vonden. Ont roerende ouders, kinderen die met gro te vragende kijkers hun wens in ver vulling zagen gaan. Het comité kon natuurlyk alles niet op eei. dag afwerken, maar zal a,s. zaterdag Ue laatste groep gaan bezoe ken. Vlotte jassen van gemakkelijk te onderhouden kwaliteiten (v.a. f 67,50) Lodenstof mantels (imp. Oostenrijk) van 100% wol of trevira/wol. Hoogstr. 17 - Veenendaal Onze kollektie is inmiddels weer aangevuld en aanmerkelijk uitge breid. In 1965 is een gedeelte van de Valleiweg aan de zuidzijde voorzien van parkeerhavens. Naar aanleiding hiervan is in september 1965 door B. en W. een schrijven gericht aan de bewoners van de woningen aan de Valleiweg met het verzoek hun auto te parkeren in deze parkeerhavens en de rybaan vrjj te laten voor het doorgaande verkeer. Thans blijkt, dat dit verzoek niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Regelmatig worden nog auto's ge parkeerd aan de noordzijde van de Val leiweg. Ook op het Vreewijkplein en in de Vreewijkstraat staan meestal veel auto's op de rijbaan geparkeerd. Ge noemde wegen zijn dermate smal, dat, wanneer aan beide zijden wordt ge parkeerd, een onbelemmerde doorgang van het verkeer niet wel mogelijk is. Bovendien liggen deze wegen nog in de JUWELIER HnofHc HORLOGER Jj- Rob van der Bas, dc zingende troubadour, die woensdag de bejaarden een aantrekkelijk programma schonk, zich zelf begeleidend op de draailier. route van de zeer frequente busver binding Amersfoort-Arnhem. Het is dikwijls een probleem voor de auto buschauffeurs om het hun autobus tus sen de geparkeerde wagens door te kunnen rijden. Door de hierboven geschetste gang van zaken zal het duidelijk zijn, dat de verkeersveiligheid hier in hoge mate in het gedrang komt. B. en YV. hebben zich beraden over eventueel te nemen maatregelen en menen dat door het in stellen van een wachtverbod voor de noordzijde van de Valleiweg, liet Vree wijkplein en de Vreewijkstraat aan het genoemde euvel voldoende wordt tege moetgekomen. Men stelt de raad voor tot het bovenstaande te besluiten. (Advertentie) jSIMON DE WIT N.V. had enige tijd igeleden contact met een slager dief j graag in het bedrijf wilde komen en >die wij ook gaarne wilden plaatsen, aar voor wie wij op dat moment [geen passende vacature hadden. Die )is er nu wel. Indien u dit bent wilt dan even bellen naar SIMON DE WIT N.V., te Zaandam (02980) - 12 76 60 en vragen naar de heer J. van lDalen De aktie is een suces geworden. Ge handicapten die niet vergeten werden en die toch al een bijzonder zware be lasting voor de ouders betekenen wer den in hun toch kleine wensen, in ver- gelyking wat zij moeten missen tege moet gekomen, hetgeen eem compli ment voor het Ontspanningscomité en aan de Elsterse Middenstand zeer zeker waard is. Houten schuur brandde uit Vrijdagavond omstreeks half negen werd Ederveen opgeschrikt door de brandsirene. Er bleek brand te zijn uit gebroken in een schuur van de Heer J. v. Hunnen aan de Luntersekade (hoek Meikade). De brandweer die vrijwel onmiddel lijk ter plaatse was, kon veel voorko men, want er stond een schuur in brand waar schuren aangrenzenden met vee en stro; deze werden behouden. In de schuur die uitbrandde lag stro dat vermoedelijk vlam gevat heeft door een sigarettepeuk van de eigenaar. Een zeug die in de schuur .-at had zich ver scholen achter een grote plank en kon bevrijd worden, zodat de schade be perkt bleef tot het uitbranden van de schuur en het stro. MUZIEKUITVOERING DOOR FANFAREKORPS „IRENE" Zaterdagavond 23 april a.s. wordt er in het marktgebouw aan de Schras te Ederveen een muziekuitvoering door het Ederveense fanfarekorps „Irene", gegeven. In de pauze zal ook ditmaal weer een verloting gehouden worden. Na de pau ze wordt het toneelstuk opgevoerd „De zon tegemoet" door het toneelgezel schap N.A.O. uit Veenendaal. Gezien het grote programma is het begin gesteld op 19.15 uur. VEENENDAAL Zaterdag 3 april 20 u. OCB-gebouw Jeugdrally m.m.v. Les Pêcheurs. Maandag 25 april OCB-gebouw 20 uur vergadering VVZ, o.m. Uit breiding verstrekkingen. RHENEN Tentoonstellingen Streekmuseum te Rhenen. 16 april t m 6 mei: Tentoonstelling schil derijen van Wilhelmine Carbin- Gips en Günther May en beeld houwwerk van Elisabeth van Haersolte en Dieter v. Levetzow Kunstatelier Baars Rhenen t'm 5 mei Amateurschilders mevr. Drost en Theo Oosterhof. Veenendaal: uur, zaterdag 19.00 BIOSCOPEN: Luxor theater Vrijdag 19.30 en 21.00 uur en zondag 15.00 uur Jouw beurt schatje. Zondag en maandag 19.30 uur Als de dauw hangt komt er regen. Bio Rhenen Zaterdag 19.30 uur en zondag 15.00 uur Hercules tegen de Mo loch. Zondag 19.30 uur Geheim agente op Malakka.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1