Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Grote regenval afgelopen maanden doorweekt grond *0* Boeren in Achterberg bang voor schade WEGOIPLEGGING OP KONININffEDAG I AGENDA FLATS WORDEN DROOGGELEGD HERDENKING GEVALLENEN BUURTLAAN WORDT VERBETERD MARKT OP VRIJDAG EDERVEEN ■uer 00 horu 40e JAARGANG DONDERDAG 28 APRIL 1966 Nr. 34 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven by de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimam advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen O verberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel De afgelopen maanden heeft het volgens de boeren in Achterberg meer geregend, dan zij ooit hebben meegemaakt. Hierdoor is de waterstand dusdanig hoog geworden, dat zij het land niet meer kunnen drooghouden. Overal staan, zelfs na enige dagen droog weer, de plassen op het land. Een week achtereen droogte en zon zou misschien nog soelaas brengen, maar an ders ziet men het somber in. Het zaad op de laag gelegen gronden is verrot. De melkdieren kunnen niet naar buiten, wat weer moeilijkheden in de voedselvoorziening voor het vee met zich mee brengt. Sommige boeren hebben nog slechts voor enkele weken hooi. Maar nu de koeien het land insturen zou misdadig zijn, bovendien zeer schadelijk voor de melkgift. Het jongvee dat wel buiten loopt, staat tot de enkels in de modder. Als zij de poten opheffen lijkt het of ze zwarte sokken aan hebben. De aarde is er aangekoekt. De heer D. van Dijk Hzn., van de Hogesteeg te Achterberg vertelt: „Als we niet enige weken achtereen mooi droog en zonnig weer krijgen, dan is de ramp niet te overzien. Ik heb zelf grond op verschillende plekken hier in Achter berg, maar alleen op de hoger gelegen gronden heb ik kunnen zaaien, de rest van de grond is veel te drassig. Mijn 12 pinken staan nu buiten; tien, soms twintig centimeter in de modder. Het overige vee durf ik 't niet aan te doen. Er staan nog zo'n veertig beesten op stal," aldus boer Van Dijk, die dit zake lijk en zonder te willen klagen vertelt. Op een vraag of er nog genoeg voer was antwoordde hij: „Je kunt natuurlijk voldoende meel kopen, maar dat is duur. Gelukkig had ik vorig jaar nog oud hooi van 1964 want de opbrengst van 1965 zou al lang op geweest zijn, het was vorig jaar zomer voor een goede hooioogst ook al veel te nat. Het waterschap zou moeten zorgen, dat er een betere afwatering kwam. Ik betaal ruim 7 gulden per ha, maar het water loopt niet weg. En nu is het eigen lijk al te laat; voor dit jaar is er niets meer aan te doen. Het wordt een enorme schadepost voor de boeren." Overal waar je boeren spreekt in Ach terberg doen ze ongeveer hetzelfde ver haal. Allemaal hebben ze te kampen met te veel water. Hier en daar zijn poot- aardappels verrot in de grond, alleen op het hoog gelegen deel komt het gezaaide op. De heer E. van Oort aan de Wetering- steeg vertelde dat hij van plan was, om zyn aardappelveld aan het eind van de ze week los te trekken, indien het ten minste zo lang droog blijft. Ook een groot deel van zijn land waar haver ge zaaid is wil hij proberen nog eens in te zaaien. „Misschien is er dan nog een halve bouw te redden." Hij heeft nog achttien beesten op stal staan. Over enkele weken is hij door zijn hooi heen, zodat er zuinig aan gedaan moet worden. Daarom overweegt de heer Van Oort het vee overdag, even tueel met een dek op, naar buiten te doen, opdat ze in ieder geval zelf wat voer oppikken. Hij hoeft dan alleen nog maar bij te voeren. De heer Van Oort, die toch niet een der jongsten meer is, heeft nog niet mee gemaakt, dat het land zo nat was. „Al leen misschien vlak na de ruilverkave ling, toen heeft een groot deel van het land ook onder water gestaan," vertelt hij. „De lozing geschiedt hiervandaan via de lage Wetering, maar daar komt ook KANAALWEG2-TEL.2918- VEENENDAAL J11 al het water van de hoogte in terecht en via de Koesloot loopt het ook niet weg. De sloot bij Arie van Wijk zit helemaal dicht. Het is geen wonder dat we in de nattigheid zitten. We betalen toch niet voor niets aan het waterschap. Ze zou den eigenlijk daar," en boer Van Oort wijst naar de achterkant van zjjn land, „een sloot moeten maken. Al moet er dan wel goed bekeken worden waar deze gelegd moet worden." Schuld ligt bij de boeren Volgens de Watergraaf van het Wa terschap de Grebbe, burgemeester jhr. mr. L. H. N. F. M. Boseh ridder van Rosenthal van Rhenen, treft het Water schap geen enkele blaam in deze ge schiedenis. Hij geeft toe, dat het land abnormaal dras is, maar dit is uitslui tend aan de enorme regenval van de laatste tijd te wijten. Het waterschap doet wat het kan. De heer Meyer, penningmeester van het waterschap, die by het onderhoud met de Watergraaf aanwezig was voegt er aan toe: „De boeren betalen hier 7, per ha per jaar, waar dan nog een kwartje dijkgeld by inbegrepen is. In de Biesbosch betalen de boeren aan water schapslasten ruim zevenmaal zoveel!" Jhr. Bosch van Rosenthal vertelde ver der nog, dat de Schouwsloten, die onder de verantwoordelijkheid van 't Water schap vallen alle in prima staat zijn. Deze worden geregeld schoon gehouden. „De door de heer Van Oort genoemde Koesloot is zo'n schouwsloot en ik heb zelf geconstateerd, dat er niet eens véél water in staat en dat dat water prima afvloeit naar de Grift. De slechte afvloeiing wordt veroor zaakt door de scheisloten, die de buren zelf moeten onderhouden. Aan dit onder houd wordt door de boeren niets gedaan. Ze hebben zelfs al enige malen een voor stel, om deze sloten door een cultuur maatschappij te laten verbeteren afge stemd! Tot nu toe kan het Waterschap er niets tegen doen, maar de nieuwe Keur, die bij de provinciale staten is in gediend zal erin voorzien dat het Water schap op kan treden indien de schei- sloten niet goed worden schoongehou- den. Wat de opmerking van de heer Van Oort betreft, natuurlijk heeft hij gelijk, dat daar een sloot moet komen. Het ligt echter niet op de weg van het Water schap, om deze te laten aanleggen, ge steld dat er geld voor zou zijn. Het waterschap is echter ten allen tijde be reid aan de totstandkoming ervan mee te werken, terwijl het ook voor het onderhoud wil zorgen. De sloot zullen de boeren echter moeten betalen." Tenslotte sprak de Watergraaf er zijn bevreemding over uit, dat de boeren nog niet met klachten bij het waterschap gekomen zijn. Dat lag volgens hem toch in de rede. De flats in het Rembrandtpark hebben vooral de afgelopen winter veel van de natheid en de regen te lijden gehad. Het regenwater sloeg door de kopgevel heen, zodat de muren in de woningen klets nat werden. Niet alleen deze winter echter heeft men hiervan te lij den gehad, ook andere jaren deed dit euvel zich voor. Patrimoniums Bouwvereniging heeft verschillende methodes om tot water- dichtmaking van de muren te komen geprobeerd maar niets hielp. Zelfs een als afdoend aangeprezen plastic verf bleek het water niet tegen te kunnen houden. Omdat de gevels op het zuid westen liggen vangen ze natuurlijk veel regen op, en omdat ze gebouwd zijn zonder spouw, 1'/a-steens dik, is droog houden van die muren bijzonder moei lijk. Men heeft nu echer een afdoende oplossing gevonden Tegen de muren wordt, op houten re gels, een plastic golfplaat aangebracht. Dit plastic is, al werd het in het wes ten van het land reeds eerder toege past, een nieuwigheidje. De muur zelf verandert er niet van, omdat de golf plaat er voor komt te hangen en dus vrij van de steen blijft. Op deze manier blijft de mogelijkheid voor luchtcircu- latie bestaan waardoor de muur droog blijft. En het water kan er niet meer tegen aan spatten! Omdat de kopgevels oan de flats in het lembrandtpark niet waterdicht bleken is deze week een begin gemaakt met ze van plastic golfplaten te voorzien. In verband met Koninginnedag is de zaterdagmarkt in Veenendaal verplaatst naar vrydag 29 april. Huisvrouwen, die gewend zijn hun inkopen op de zaterdagse markt te doen, zullen dit nu dus reeds morgen moeten doen. In verband met de kinder zang op de Markt moet er rekening mee gehouden wor den, dat een gedeelte van de Kerkewijk en de gehele Hoofdstraat van ongeveer 9.30 uur tot ongeveer 11 uur voor het verkeer gesloten zullen zijn. Gedurende de tijd van deze -tfsluiting zal het verkeer worden omgeleid door Indu strielaan, Boompjesgoed. het Schrijverspark, Valleistraat en Hoogstraat. De bussen van De Haas en de NBM zullen hun gewone routes blijven rijden, zodat de buspassa giers van deze omlegging geen hinder zullen hebben. Opa Roelofsen werd dinsdag 26 april 96 jaar. Op woensdag 4 mei a.s. des avonds 8 uur precies zal in het gehele land 2 minuten stilte worden in acht genomen, ter eerbiedige nagedachtenis aan hen, die in de strijd voor de vrijheid van ons Vaderland, hier en overzee, streden en vielen. Ook in deze gemeente zal deze stilte worden in acht genomen. De aan vang en het einde van deze stilte zal door de sirenes van 't gemeentehuis de gasfabriek en de Rozenstraat worden aangegeven. Om half 8 komen vóór garage De Haas tegenover het monument bij het station het gemeen tebestuur, de nabestaanden van de gevallenen, illegaliteit, Nationale re serve, Reserve-politie, Ned. Roode Kruis, E.H.B.O., geestelijkheid, een vertegenwoordiger van de oud-militairen, het Veteranenlegioen, deputaties uit de leerlingen van de scholen, „Oranjedag" en andere verenigingen bijeen. Bij het monument zal de plechtigheid om kwart vóór 8 worden geopend met het zingen door het mannenkoor „De Veenzangers" van het koraal: „Blijf bij mij, Heer". Daarna is er gelegenheid tot het leggen van kransen en bloemen. Om precies 8 uur begint de stilte, die duurt tot 2 minuten over 8. Eventueel is er nó de stilte nog gelegenheid tot het leggen van bloemen, waarna de plechtigheid zal worden besloten met het spelen door de Veenendaalse Har monie „Caecilia" van één couplet van het Wilhelmus. De inwoners worden verzocht zoveel mogelijk bij het monument aan wezig te zijn en die avond om 6.00 uur de vlaggen zonder Oranje-wimpel halfstok uit te steken. Er wordt een beroep op allen gedaan er aan mede te werken, dat hel bij en om het monument bij het station die avond volkomen ru3tig en stil is. Alleen in volkomen orde, rust en stilheid eert men zijn doden het best. Ten gevolge van de grote regenval staan overal in Achterberg koeien vrijwel in het water. VEENENORfll ■HJOFnsi# I0S-TEI Ïl7r TWEETAL VOOR COMMISSIE TOT WERING SCHOOLVERZUIM Door het college wordt de raad voor gesteld tot lid van de commissie tot we ring van schoolverzuim, in plaats van de heer de Man, die onlangs is overle den, een nieuw lid te benoemen. De raad heeft keus uit een tweetal, dat be staat uit het hoofd van de Patrimonium- school en de Groen van Prinsterer- school. resp. de heer J. C. van Schaik en E. Ooms. Door het college van B. en W. wordt de raad van Veenendaal voorgesteld onderhands een verbetering van de Buurtlaan West aan te besteden. In zyn schreven aan de raad stelt het, dat deze weg ook uit verkeersechnisch oog- pun bezien, omdat zij onder meer gebruikt wordt als verkeersweg naar het station De Klomp door het ontbreken van behoorlijke pakeergelegenheid ab soluut onvoldoende is. De weg zal geheel gereconstrueerd worden. De Buurtlaan West krijgt een geasfalteerde rijbaan van 6,5 m breed, met aan de zuidzijde een 2 meter brede parkeerstrook van betonklinkerkeien en aan weerszijden een tegeltrottoir met een gemidelde breedte van 1,75 m. In het midden van de rijweg zal een riool aangelegd worden, dat zal worden aangesloten op het stamriool in de Prins Bernardlaan. Op het hoofdriool in de Buurtlaan zullen ter zijner tijd de rioleringen in het Plan De Gelderse Blom aangesloten worden. Alle kabels enleidingen van de Nutsbedrijven zul len door de gemeente onder het trottoir gelegd worden. RHENEN TE SNEL GEREDEN De heer S. uit Herveld reed m de nacht van maandag op dinsdag over de Utr. straatweg in de richting Rhenen met een snelheid van 120 km. Hij werd verblind door een tegenligger, raakte van de weg. kwam in de heining te recht, vernielde deze over een afstand van 31 m en kwam tot stilstand De auto was lMnk beschadigd. Successen voor wsv De Vrolijke Jantjes Zaterdag j.l. ging de WSV De Vrolijke •Jantjes met een tweetal ploegen naar Boven-Leeuwen om deel te nemen aan een aldaar georganiseerde wandeltocht. De senioren liepen over een afstand van 20 km, terwijl de junioren de 10 km voor hun rekening namen. Hoewel er bij deze tocht geen prijzen werden gegeven kan DVJ toch terug zien op een geslaagde dag, want zowel de junioren als de senioren waren bij de hoogst geklasseerden. Op zaterdag 23 april ging DVJ naar Breukelen om deel te nemen aan de Dudok de Wit-tocht. Genoemde tocht was georganiseerd ten bate van het ge brekkige kind.De senioren startten op de 15 km. Onder leiding van de heer A. H. Opperman kwam deze ploeg op die afstand met het hoogste aantal punten uit de bus, hetgeen resulteerde in een eerste prijs. Men bereidt zich nu voor op de volgende tocht, de Capitulatietocht die op 7 mei aanstaande wordt georga niseerd door de WSV de Vierdaagse te Wageningen. DVJ zal daar starten met 3 of 4 groepen. Rode Kruis brandweeroefening' Zaterdagmiddag werd Ederveen op geschrikt door het loeien van de hrand- sirene. Gelukkig betrof het ditmaal geen brand, doch een oefening, die door de Brandweren en het Rode Kruis uit de gemeente Ede gezamenlijk ge houden werd. Alle korpsen uit de landdorpen gin gen naar Ede waar bij de technische school een brandend vliegtuig zou zijn neergestort. Het werd een geslaagde oefening in samenspel tussen brandweer en Rode Kruis. VEENENDAALS OUDSTE INWONER VERJAARDE Dinsdag 26 april was het precies 96 jaar geleden, dat de heer Cornelis (Kees) Roelofsen geboren werd. Hy is de oudste échte Veenendaler; alleen Opoe Bijkerk, die in de Engelenburg verpleegd wordt is ouder, nl. 98. Opoe Bijkerk is echter eigenlijk Rhenense en slechts doordat daar geen mogelijkheid was om ze op te nemen in een bejaardentehuis is ze naar Veenendaal gekomen. Opa Roelofsen is nog kras voor zijn leeftijd en zijn gezondheid is nog goed, al wordt zijn gehoor minder en leest hij niet meer zonder bril. Maar als het even kan is hij in zijn tuintje te vinden. Het grootste deel van dat werk doet hij nog zelf, alleen het spitten laat hij aan jon gere krachten over. Iedere morgen staat de oude baas nog om 6 uur naast zijn bed en voor half elf 's avonds ligt hij er niet in. Wel doet hij in de middaguren een dutje. Het geheugen van de heer Roelofsen laat nog steeds niet veel te wensen over. Al weet hij, zoals dat bij oude mensen veel gaat, beter wat er 60 jaar geleden gebeurd is, dan evenzoveel uur terug. De heer Roelofsen werd in Wouden berg geboren. Dit betekent niet, dat hij geen Veenendaler in hart en nieren is. Dat is hij in de meer dan 60 jaar, die hij hier woont wel geworden. Reeds in het begin van deze eeuw verwisselde hij zijn geboorteplaats voor zijn huidige woon plaats. Hij heeft er vele jaren als koetsier gewerkt. In later jaren werd hij con cierge van de Tekenschool en de Juliana- ulo. Op deze laatste school, vertelde de heer Roelofsen, werd ik in 1940 door Dr. Thoomes gepensioneerd. Ik heb er nog altijd een klein pensioentje van. Toen ik weg ging, zei Dr. Thoomes dat hij moeilijk een zo goede terug kon vin den, als ik was, maar ik werd te oud. Ik was toen ook al zeventig!" Opa Roelofsen hoopt de honderd te halen. „Dan komt de muziek spelen en gaat de vlag uit, misschien komt de burgemeester dan wel feliciteren," zei Koninginnedag 30 april gesloten JUWELIER HORLOGER Hoofdstraat 91 Veenendaal ALLE PLAATSEN Zaterdag 30 april van vroeg tot laat viering Koninginnedag. VEENENDAAL Donderdag 28 april Galerie 't Lan- terentje 19.30 uur opening kleu renfoto-tentoonstelling door bur gemeester Hazenberg. Vrijdag 29 april Hotel de Koren beurs 19.30-21.00 uur receptie be stuur Kulan i.v.m. Promotie. Dinsdag 3 mei Hotel de Korenbeurs 19.30 uur Raadsvergadering. Ritmeesterkantine 19.30 uur de monstratie mond- op mondbeade ming voor Ritmeesterpersoneel. TENTOONSTELLINGEN Galerie 't Lanterentje Veenendaal tot 14 mei tentoonstelling van kleurenfoto's, vervaardigd door leden van de Veenendaalse ama teurfotoclub Camera Obscura. Streekmuseum te Rhenen, 16 april t/m 6 mei: Tentoonstelling schil derijen van Wilhelmine Carbin- Gips en Günther May en beeld houwwerk van Elisabeth van Haersolte en Dieter v Levetsow kunstatelier Baars Rhenen tm 5 mei Amateurschilders mevr. Drost en Theo Scheffer. BIOSCOPEN i.uxor theater Veenendaal Donderdag en vrijdag 19.30 uur zaterdag 19 uur en zondag 15 u Hercules. Samson en Ulysses. Zaterdag 21 uur. zondag 19.30 uui Verslaafd aan het .leven", maan dag en dinsdag 19.30 en 20.30 uur Van Baby tot Bruid lïio Rhenen Zaterdag 19.30 en zondag 15 uui Winnetou keert terug Zondag 19.30 uur School voor Striptease. ,v'

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1