Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken druppels van de i ridders I ereme- i dailies Stichting gaat tweede bejaardenhuis bouwen Nationale herdenkingsavond AMERONGEN In Veenendaal en omstreken 40e JAARGANG DINSDAG 3 MEI 1966 Nr. 35 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprjjzen op aanvraag Minimum advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel De Nationale herdenking van allen, die sinds 10 mei; 1940 waar ook ter wereld in het belang van het Koninkrijk zyn gevallen, vindt plaats op de avond van 4 mei a.s. Van des avonds 18 uur tot zonsondergang zullen van alle openbare gebouwen en particuliere woningen de vlaggen halfstok worden gehangen. Te 19.40 uur zal een ieder kunnen deelnemen aan de stille tocht naar de graven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats. Deze tocht vangt aan op de Hof. Van 19.45 uur af tot 30 seconden voor 20.00 uur zullen de kerkklokken worden geluid. Te 20.00 uur zal gedurende 2 minuten volkomen stilte in acht worden genomen. Begin en einde van deze 2 minuten zal worden aangegeven door de brandweer-sirene. Op de inwoners wordt een ernstig beroep gedaan zo veel mogelyk aan deze richtlijnen gehoor te geven. Zaterdag 30 april vierde H.M. de Koningin haar 57ste verjaardag. Moge het haar gegeven zijn haar taak temidden van ons volk nog vele jaren te kunnen verrichten. In de loop van de vorige week is er een vergadering gehouden, die werd bijgewoond door afgevaardigden van alle kerkeraden in Vee nendaal en enkele randgemeenten, als Eist, Achterberg en Wouden berg, waarop in principe tot de bouw van een tweede bejaardencen trum besloten is. Om tot dit doel te geraken is een Stichting, bestaan de uit leden van alle kerkgenootschappen in Veenendaal en de rand gemeenten opgericht. Omdat de capaciteit van de Engelen- burgh onvoldoende is, is het noodzake lijk tot een tweede inrichting te komen. Deze inrichting wil, volgens de plannen van de stichting enerzijds een verpleeg inrichting voor zieke en gebrekkige be jaarden zijn, terwijl anderzijds het accent op het zelfwonen, met de mogelijkheid van hulp in geval van ziekte mogelijk is. Volgens ds. A. Vroegindeweij, die ons «en en ander meedeelde, is er nog geen kijk op, wanneer de plannen gerealiseerd worden. De vage plannen, die het stichtingsbestuur heeft, moeten uitge werkt worden, zodat er nog wel enkele jaren overheen gaan, voordat het centrum een feit is. Het bestuur bestaat thans uit de vol gende personen: ds. A. Vroegindeweij voorz.; L. Boon secr.; J. F. van Koten penningm.; N. Doornenbal en J. v. d. Brink leden, maar moet nog met enkele leden, verschillende kerken vertegen woordigend, worden uitgebreid. Aanmelding voor bevolkings registers Gezien de bepalingen van het besluit Bevolkingsboekhouding, staatsblad '86 no. 342 wordt de bevolking van Ame rongen eraan herinnerd, dat in deze bepalingen bepaalde verplichtingen voor haar zjjn gesteld. De voornaamste hiervan zijn dat ieder, die in Amerongen nachtrust ge niet in het bevolkingsregister dezer gemeente moet zijn opgenomen; dat iedere inwoner, die inmiddels is ver trokken uit de bevolkingsregisters de zer gemeente moet zijn afgevoerd en dat by adresverandering binnen de gemeen te de nodige wijzigingen in het bevol kingsregister moeten worden aange bracht. Voor nadere opgaven en inlichtingen wendde men zich ten gemeentehuize. Tj. v. d. Wal goud lintjesregen de eerste soort wordt benoemd van hogerhand terwijl de tweede soort uit de bevolking zelf naar voren komt. De heer Van de Waal is er een van deze laatste soort. Indien er iets gedaan moest worden was het altijd de heer Van de Waal, die het opknapte. Van het oprichten van de Coöp. Diepvries af, tot het schrijven van een boze brief, namens Achterbergs belang naar het gemeentebestuur toe. De verdiensten van meester Van de Waal werden door een der sprekers waarschijnlijk het duidelijkst omschre ven, toen deze zei: Ik ben blij dat deze onderscheiding uitgereikt is door de eerste burger van Rhenen aan de eer ste burger van Achterberg. De eremedaille in Goud werd ver leend aan de heer Van de Wal, Berg weg 55 in Veenendaal voor zijn vele verdiensten in het openbare leven in Veenendaal en al hetgeen hij gedaan heeft in dienst van de VSW. De burgemeester noemde met name het werk, dat hij gedaan heeft voor de Protestantenbond in Veenendaal, aan de Avondschool, en als leider van de Vrijwillige brandweer. De Werkmeester A in het Kamp Overberg, de heer A. Verkerk, werd onderscheiden met de eremedaille in Zilver. Hij kreeg dit voor het werk op het terrein van de opvoeding van de jon gens in dit kamp en, zoals de direc teur van het Kamp het uitdrukte, voor zijn nooit aflatende zorg voor de klei ne, maar noodzakelijke dingen. Met Brons werd onderscheiden de beer J. van Doorn, voor het feit, dat hij 40 jaar in dienst is geweest van de kwekerij gebr. Van Ginkel. Ook brons kreeg de heer G. J. van Looyen uit Rhenen, die 40 jaar bij de steenfabriek Vogelenzang in Rhe nen had gewerkt. Om de verdiensten van zijn vrouw te eren, die al die veertig jaar op de achtergrond ge zorgd had, dat hij zijn werk kon ver richten, bood de directie mevrouw Looyen een gouden broche aan. Een zilveren medaille werd ook uitgereikt aan de heer J. Wethmar uit Renkum. Dat de heer Wethmar, die niet in een plaats van het ver- schijningsgebied van de Vallei woont in dit blad genoemd wordt, vindt zijn oorzaak in het feit, dat hij in onze gehele omgeving bekend is als een der meest vooraanstaande post- Mond op mondbeademing Voor het personeel van de Ritmees ter fabrieken in Veenendaal wordt een demonstratie van de methode tot het redden van drenkelingen gegeven, die bekend staat als de mond op mondbe ademing. Deze demonstratiê, die georganiseerd is door de EHBO-afdeling Veenendaal, heeft plaats op dinsdag 3 mei 1966 (he den) in de Ritmeesterkantine. De EHBO beschikt over een pop, waarop de kunstmatige ademhaling volgens deze methode geleerd en de- demonstreerd kan worden. RHENEN MOBIL-TESTWAGEN OP HOF. De plaatselijke afdeling van het Ver bond voor Veilig Verkeer had op don derdag 28 en vrijdag 29 april voor Rhe nen de Mobil-testwagen gereserveerd. Hier kon men zich kostenloos en ano niem laten testen met betrekking tot gezichtsvermogen, reactiesnelheid e.a. Dat velen het belang hiervan inzagen blijkt wel uit de flinke opkomst, want een kleine 150 personen namen aan de ze 6 7 minuten durende test deel. DIEFSTAL UIT DRAGLINES In de nacht van donderdag op vrijdag heeft men uit draglines bij de Middelbuurt- seweg en bij de Zuidelijke Meessteeg gereed schap gestolen, door het openbreken van de deuren. De politie stelt een onderzoek in. AANRIJDINGEN Zondagmiddag om 15 uur vond op de Rijnbrug een aanrijding plaats. Er reeds een aantal auto's in een file. Toen M.v.d.P. uit Wageningen moest stoppen bemerkte de ach- teer hem rijdende W.R. uit IJzendoorn dit te laat. Er ontstond behoorlijke materiële schode. Om 6 uur vond nabij de Stokweg een aan rijding plaats De bromfietser J.D. uit Eist reed in de richting Rhenen. Toen hij een bromfiets inhaalde kwam hij op de rijbaan. Rechts van de weg stond een auto. D. had deze niet opgemerkt en reed op met een snelheid van 50 km tegenaan. D. liep een flinke hoofdwonde op en werd op last van dokter Stegeman naar het Julianaziekenhuis vervoerd. Op bijgaande foto komen min of meer toevallig beide personen voor, die te Renswoude een Koninklijke onderscheiding kregen. Burgemeester J. A. Hosang, burgemeester van Renswoude en Woudenberg, werd Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Toen de Burgemeester de heer H. van Setten, directeur van de coöperatieve land- bouwvereniging te Renswoude, de eremedail le verbonden aan de orde van Oranje-Nas sau in goud, opspelde, was hij van zijn eigen onderscheiding nog niet op de hoogte. Op deze foto vindt de plechtigheid op de coöperatie te Renswoude plaats, waarbij de heer Van Setten zijn onderscheiding in ont vangst neemt. J. C. van Doorn brons duivenliefhebbers in Nederland. Hij is reeds 44 jaar secretaris van de af deling Ede van de Postduivenbond, heeft lange jaren deel uitgemaakt van het hoofdbestuur, was lid van vlucht- en de klokkencommissie, ja er is vrijwel geen functie op het ge bied van het postduivenwezen, die hij niet eens bezet heeft, of nog be zet. Om zijn verdiensten te eren, die hij voor de vrijetijdsbesteding van zovelen gehad heeft, werd hem deze onderscheiding uitgereikt door bur gemeester D. Matzer van Bloois van Oosterbeek, de gemeente waar Ren kum deel van uitmaakt. G. J. van Looyen brons J. Wethmar zilver H. van Setten goud Burgemeester Hosang kreeg vrij dagmorgen 29 april zijn onderschei ding uit handen van de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht. Het was voor hem, zo vertelde hij later op de dag, een volkomen verras sing, dat hem deze eer te beurt was gevallen. Hij was zgn. voor een be spreking naar Utrecht geroepen. Hij heeft zijn onderscheiding gekregen voor hetgeen hij in zijn twee gemeen ten, Woudenberg en Renswoude ge daan heeft in de tijd dat hij er burge meester is. Er is in deze gemeenten en dan vooral in Woudenberg de laat ste jaren veel gebouwd, mede in ver band met het feit, dat Woudenberg een der plaatsen is, die de bevolkings aanwas moeten opvangen. Ook voor hetgeen hij buiten zijn ambtelijke werkzaamheden doet is deze onder scheiding verleend. De heer Hosang laat echter duidelijk blijken, dat deze onderscheiding voor een deel door zijn medewerkers verdiend is, en dat zij in hem mede geëerd worden. H. M. van Schuppen ridder ON A. Verkerk zilver H.M. Koningin Juliana heeft ter gelegenheid van haar ver jaardag een negental mensen in ons verschijningsgebied waar dig geacht voor een vorstelijke onderscheiding. Zij hebben dit eremetaal gekregen voor prestaties die zij het in verschillend vlak, uitgingen boven die van hun medeburgers. Een deel van hun eer straalt ook af op de omgeving, want indien er van ne gen onderscheidenen drie met een ridderorde begiftigd wor den, is dit niet alleen een eer voor degenen, die deze onder scheiding öntvangeil, maar ook zij, die er mee in aanraking komen, of er mee mogen samenwerken ontvangen een deel van de luister. De drie gedecoreerden, die benoemd werden tot ridder in de orde van Oranje Nassau, zijn burgemeester J. A. Hosang uit Renswoude, de heer H. M. van Schuppen uit Veenendaal en de heer (meester) A. M. v. d. Waal uit Achterberg. Onderschei den met de gouden eremedaille behorend bij de orde van Oran je Nassau werden de heren H. van Setten uit Ede, directeur van de coöperatie Renswoude en Tj. van de Wal uit Veenen daal. Zilver werd verleend aan de heer A. Verkerk uit Vee nendaal en I. Wethmar uit Renkum, terwijl de heren J. van Doorn uit Veenendaal en G. J. Looyen uit Rhenen met brons onderscheiden werden. De heer II. M. van Schuppen, wo nend huize De Bergrand in Veenen daal, kreeg zijn hoge onderscheiding, zoals de burgemeester van Veenen daal, mr. dr. J. Hazenberg het uit drukte, onder meer voor het werk dat hij gedaan heeft voor de vereni ging Oranjedag, zijn lidmaatschap van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, zijn verdiensten voor de Kinderzorg, de opbouw van de Ju- lianakerk na de oorlog en zijn steun aan Sola Fide. Hiermede waren niet alle functies en activiteiten w yigesomd, zei de bur gemeester, ma^i de lijst is te lang om ze allemaal te noemen. Hij schetste de heer Van Schuppen als een man die veel voor de Veenendaalse samenle ving gedaan had. De heer Van Schup pen was zo ontroerd over de hoge eer, die hem te beurt was gevallen, dat hij vrijwel geen dankwoord kon uitspre ken. Wel deelde hij mee, dat hij, in dien hij volgend jaar 75 wordt met al zijn activiteiten te zullen staken. De derde ridder in onze omgeving was „Meester" van de Waal uit Achterberg. Rhenens burgemeester, jhr. mr. L. H. N. F. M. Bosch ridder van Rosenthal, reikte de orde aan de heer Van de Waal uit. In zijn toespraak zei hij, dat in een gemeenschap twee soorten leiders zijn, A. M. v. d. Waal ridder ON P !6 J. A. Hosang ridder ON

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1