Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken $0$ AGENDA REGENMANTELS B. van Manen Gemeente Veenendaal neemt proef met ander aanbestedingsbeleid en herdenking van Plechtige gevallenen Veerdiensten bij Eist en Amerongen worden gemotoriseerd In stromende regen Vanavond gaat het veteranentoernooi J volgens nieuwe formule van start Wethouderssalarissen gaan omhoog Strijdkrachten herdachten gevallenen op de Grebbeberg t VETERANENTOERNOOi WIST U Nutsspaarbank koclit gebouw Rotterdamsclie bank 40e JAARGANG VRIJDAG 6 MEI 1966 Nr. 36 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lUnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeren Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven b(j de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprjjsen op aanvraag Minimum advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel VELIER lp) HOR"L< VEENENDAAL Veteranen toernooi Sportpark. Vrijdag 6 mei 18.45 uur DOVO- VSW; NSVS-SKF. Maandag 9 mei 18.45 uur Meri- i1 no's-Unitas; VRC-Boxal. OVERBERG i1 Dinsdag 10 mei vakantiecentrum De i1 Ossenberg 20 uur Evangeliesa- i1 menkomst met medewerking van 1 Les Pêcheurs. 1 TENTOONSTELLINGEN 1Galerie 's Lanterentje Veenendaal tot 14 mei tentoonstelling van i foto's vervaardigd door leden van i de Veenendaalse amateurfotoclub i Camera Obscura i Streekmuseum te Rhenen t m 6 mei i Tentoonstelling schilderijen van Wilhelmine Carbin-Gips en Gün- i ther May en beelhouwwerk van Elisabeth van Haersolte en Dieter i van Levetsow. i BIOSCOPEN Luxor theater Veenendaal. Vrijdag 19.30 uur, zaterdag 18.45 en 21 uur en zondag 15 uur O.O.S. in Bangkok. Zondag en maandag 19.30 uur Met dieven vangt men dieven. 1 Bio Rhenen 1 Zaterdag 19.30 uur en zondag 15 uur Girl Happy; zondag 19.30 uur Commando's in Vietnam. Moeder zal er blij mee zijn Fijn in de regen en prettig dragen bij mooi weer van TERGAL. TERLENKA e.d. v a. f67,50 Hoogstraat 17 Veenendaal RAAD VEENENDAAL BESLUIT: Vanavond om 18.45 uur gaat het veteranentoernooi van start. Nadat men enige weken geleden het programma nog in zijn geheel moest wijzigen is het dan nu zover dat vanavond de eerste wedstrijden ge speeld zullen worden. Op 2 terreinen op het Sportpark Panhuis kunnen de voetballiefhebbers de oude glorie aan het werk zien. Het is te hopen dat er veel belangstelling zal zijn van het Veenendaalse publiek. Men stimuleert niet alleen de financiële belangen van de Veenendaalse be jaarden maar ook het elan van de meer bejaardere voetbalbeoefenaars. Reeds deze week zagen wij vele veteranen van de meespelende clubs intensief zich onderwerpen aan een paar trainingsuurtjes. Het pro gramma van hedenavond en van a.s. maandagavond luidt als volgt: Vrijdag 6 mei, aanvang 18.45 uur, Sportpark Panhuis: In groep A: DOVO—VSW. In groep B: NSVSSKF. Maandag 9 mei, aanvang 18.45 uur, Sportpark Panhuis: Groep A: Merino'sUnitas. Groep B: VRCBoxal. Namens de strijd krachten werd aan de plechtigheid op de Grebbe deelgenomen door v.l.n.r. Com mandeur J. van Dapperen, luitenant- generaal F. van der Veen en Commodore F. Mulder ridder M.W.O. In de stromende regen werd woensdagavond weer de jaarlijkse herdenking gehouden van hen die hetzij als militair, hetzij als zeevarende of als verzetstrijder voor de vrijheid van ons Vaderland gevallen zijn. Opvallend was, dat een groot deel van degenen, die aan deze herdenkingen deelnammen bestond uit jeugdigen, die het leed niet zelf aan den lijve hebben ondervonden. Volkomen in overeenstemming met het te herdenken feit hadden de plechtigheden overals een zeer sober karakter. Ook nu weer bleek de indrukwekkendheid uan de stilte, die overal om 8 uur in de avond geduren de twee mminuten in acht werd genomen. In enkele plaatsen kwam het einde van de stilte met het spelen van een of meer verzen van ons volkslied, het Wilhelmus. Nadat de laatste tonen van de muziek waren weggestorven hernam het leven van alledag weer zijn gewone gang. De vlaggen, die halfstok gehesen waren geweest werden gestreken, de gedach ten keerden weer terug naar het heden. Sle.hts de bloemenop graven en bij gedenktekens herinnirden nog aan hetgeen geschied was Dinsdagavond kwam de raad der gemeente Veenendaal voor haar maandelijkse vergadering bijeen in hotel De Korenbeurs. Op deze vergadering kwamen een aantal voorstellen tot onderhandse aanbesteding voor aanleg van diverse werken in behandeling. Daar als eerste mevr. Budding (VVD) en met haar vele andere raadsleden van mening waren, dat er een kentering op de bouwmarkt gekomen is, waardoor er weer wat meer concur rentie is ontstaan, vond er een uitvoerige discussie plaats, of het niet juister zou zijn weer tot openbare aanbesteding over te gaan. Uiteindelijk werd besloten om bij wijze van proef het uitvoeren van de verbetering van de Buurtlaan-West op uitnodiigng aan te besteden. Slechts een enkel ander punt leverde verder stof tot discussie op, maar de meeste agendapunten werden als hamerstuk afgehandeld. In Veenendaal kwam men tegen kwart voor acht in de avond bijeen bij de ga rage De Haas, tegenover het monument op het Stationsplein. Om kwart voor acht begaf de stoet zich naar de overzijde van óe Kerkewijk, waar de plechtigheid door de Veenzangers, onder leiding van hun dirigent, de heer Jaap Zwart uit Amers foort, de hymne Blijf bij mij, Heer ten gehore brachten. Hierna werd als eerste door de bur gemeester, mr. dr. J. Hazenberg, namens het gemeentebestuur een krans gelegd. Daarna werden kransen en bloemen ge legd door o.m. afgevaardigden van het verzet, het Rode Kruis, EHBO en vele scholen en door particulieren. Tijdens deze gebeurtenis luidden de klokken. Om acht uur kondigde de brandsirenes het begin van de stilte aan, welke gevolgd werd door het spelen van het Wilhelmus, door de Veenendaalse Harmonie Caecilia o.l.v. de heer P. G. Adee uit Hilversum. Omgeving In Achterberg werden de doden op de dat er aan de Veenendaalse Huishoud school een afdeling Vooropleiding Ver zorgende Beroepen (V.V.B.) verbonden is?; dat de leerlingen van deze afdeling een stage moeten maken van drie maanden in verpleeginrichtingen?; dat een viertal van deze meisjes momen teel in een tehuis in Tiel werkt?; dat de bewoners van dit tehuis deze week gevaren hebben met de „Henri Dunant" van het Roode Kruis?; dat de stagières deze reis meemaakten dat zij hiervan evenals de patiënten zeer genoten hebben? traditionele wijze herdacht, met een stil le tocht van Achterberg naar de alge mene begraafplaats. Hier werden door vertegenwoordigers van de J.V., M.V. en Vrouwenbond bloemen gelegd op de gra ven van de aldaar ter ruste gelegde En gelsen, die voor de bevrijding van ons land hun leven gaven. In Amerongen werd na het houden van een stilte van twee minuten bloemen ge legd op graven op de algemene begraaf plaats en bij het monument, dat daar is opgesteld. In Scherpenzeel werd eveneens de do denherdenking op de begraafplaats ge houden. Tijdens de herdenking werd hier, door het schoolhoofd, de heer Verhoef een krans gelegd, terwijl ook particulieren meeleefden. Door een drietal hoornblazers werd de Last Post geblazen. In Renswoude legde wethouder J. T. Wolleswinkel een krans bij het verzets- monument. Na hem gaven ook nabestaan den en andere particulieren blijk van hun niet-vergeten. Na de twee minuten stilte werden door de harmonie Ons Genoegen twee verzen van het Wilhelmus gespeeld. Op de Militaire Begraafplaats op de Grebbeberg vond woensdagochtend 4 mei wederom de jaarlijkse herdenking van de gevallenen plaats. Een aantal deputaties, genodigden en autoriteiten hadden hun plaatsen reeds ingenomen, toen de klok van het monument ging luiden. Om 11.00 uur arriveerde de bevelhebber van de Landstrijdkrachten, chef generale staf de Luitenant gene raal F. van der Veen, gesecondeerd door de Commandeur J. van Dapperen en de Commodore F. Mulder (ridder Militaire Willems Orde), die tevens namens het kapittel MWO kwam. Nadat de Koninklijke Militaire Kapel een couplet van het „Wilt heden nu treden" ten gehore had gebracht hield de hoofdlegeraal moezenier P. G. T. M. Schoonebeek een toe spraak waarin hij onder meer zeide: Het is hier op deze heilige grond dat in 't bijzon der de Koninklijke Landmacht vandaag degenen herdenkt die sinds 1940 van onze strijdkrachten hun leven gaven voor ons vaderland en voor onze vrijheid. We leven in een tijc waarin maar weinig welwillende en dank. ure aandacht voor 't verleden bestaat. Eén van de meest tekenen de dingen van deze nieuwe tijd is een groot gevoel van solidariteit. We lijden mee met de mensen in Vietnam. Hoe weinig voelt de mens van deze tijd zich echter solidair met het verleden. Op de vierde mei concentreert ons volk zich toch nog op het nabije ver leden. Laat ons deze voedende ondergrond voor de wereld die komt niet verwaarlozen, maar deze wereld komt niet vanzelf. Dit alles is de vrucht van de strijd van duisternis tegen licht. Een strijd, waarvan wij nu één der hoofdstukken gedenken, een hoofdstuk dat velen van ons hebben meebeleefd. De strijd van de gevallenen willen wij gedenken en dit gedenken moet ook zijn onze dank baarheid, onze erkentelijkheid. Als wij ons Dodenherdenking bij kruis nabij La Montagne Evenals andere steden heeft ook Vee nendaal afgelopen woensdag een eerbie dige hulde, gebracht aan hen, die de pr(js van de vrijheid met hun leven hebben betaald. Even voorbij La Montagne op de weg naar Eist zijn zes verzetsstrijders ge fusilleerd en slechts een kruis, waarin hun namen gebeiteld, staat er als her innering en waarschuwing. Aan de voet van dit kruis werd een krans gelegd door een deputatie van jongens en per soneel van „Kamp Overberg". Nadat verschillende andere mensen zich bij de kring hadden aangesloten sprak de directeur enkele woorden. Spre ker zei o.m.: het fundament, waarop onze vrijheid, vrede en welvaart rust. werd ook door al deze gevallenen ge bouwd. En terwijl alleen de natuur hoor baar was werd het begin en einde van de 2 minuten stilte aangekondigd door hoornblazers, waarna een ieder op eer biedige wijze zijns weegs ging. Naar men ons vanmorgen mede deelde is het een feit geworden dat de Nutsspaarbank Veenendaal, thans gevestigd in het pand Ker kewijk, het gebouw van de Rot- terdamsche bank, Hoofdstraat 1 heeft gekocht. De Rotterdamsche bank wordt ontruimd zodra de verbouwing van de Amsterdam se bank, Markt 20 zal zijn voltooid, waar na men naar dit gebouw zal verhulzen. Hierdoor zal de eenheid Amsterdam- Rotterdam bank nog meer benadrukt wor den. Van de zijde van de Nutsspaarbank ver wacht men met ca. l'/t jaar haar nieuwe verblijf te kunnen betrekken. Naar men ons mededeelde zijn er met de gemeente Veenendaal vergaande on derhandelingen om het oude pand van de Nutsspaarbank over te nemen. Het zou niet vreemd zijn als de gemeen te na een e.v. sloop van dit gebouw het zou gebruiken voor verbreding van de daar bestaande flessenhals. herinneren wat zij hebben gedaan, zal ons dit sterken in moeilijke ogenblikken. Nadat de Koninklijke Militaire Kapel we derom een koraal ten gehore had gebracht ging de hoofdlegerpredikant Ds. J. Drost voor in gebed. Vervolgens werden bij de ingang van de begraafplaats een aantal kransen gelegd, o.m. door de luitenant generaal F. van der Veen namens de landstrijdkrachten, namens het v.m. K.N.I.L. door overste Bajetto, na mens de v.m. Binnenlandse Strijdkrachten door kolonel Jhr. Six, namens de Kon. Ned. Brigade Prinses Irene, door kolonel Baron van Voorst tot Voorst, namens de vereni-' ging 8 R.I.-1940 door Mr. Coops, namens de Kon. Ned. Vereniging Ons Leger, namens de Oorlogsgravenstichting, namens de Ver eniging Oud-strijders afd. Rijssen en namens het Revalidatiecentrum te Doorn. Nadat de infanterie taptoe ten gehore was' gebracht werd een stilte van twee minuten j in acht genomen. Op het cavaleriesignaal Voorwaarts werd de vlag voorgehesen, waar na een couplet van het Wilhelmus ten ge hore werd gebracht. Dit betekende tevens het einde van deze plechtigheid. Het eerste agendapunt, dat discussie opleverde, was het voorstel van de burgemeester om de wethouderssala rissen te verhogen. De heer Hardeveld (PvdA) was van mening, dat de werk zaamheden van de wethouders nog niet zo zijn, dat er een volledige dag taak mee gemoeid is. Het is nog steeds een nevenfunctie. Ook tegen het kop pelen van de salarissen aan het in wonertal had hij bezwaar, omdat hij de structuur in een gemeente belangrijker vond, dan het aantal inwoners. De heer Jansen (PvdA) verklaarde namens de fractie, dat het grootste deel van zijn fractie geen behoefte had om over deze zaak het woord te voe ren. Wel wordt er in de fractie over dit punt verschillend gedacht, zonder evenwel de goede verstandhouding te verliezen. Op verzoek van de heren Hardeveld en Verkuyl werd er over dit onderwerp hoofdelijk gestemd, waarbij bleek, dat alleen deze twee raadsleden tegen de verhoging van de wethouderssalarissen waren. Commissies Voorzien moest worden in een lid van de commissie van bijstand voor de financiën en belastingen. Met 17 tegen 1 stem werd de heer Ester (AR) in deze commissie benoemd. Ook de commissie tot wering van schoolverzuim moest weer uitgebreid worden. Door het college was een tweetal opgemaakt, bestaande uit de heren J. C. van Schaik, hoofd van de Patrimoniumschool, en E. Ooms van de Groen van Prinsterer school. Mevr. Buddingh stelde voor ze beiden te be noemen, omdat volgens haar op scho len, die in de commissie vertegenwoor digd zijn beter aandacht aan het schoolverzuim wordt besteed, dan op de scholen, die dit niet zijn. Bij de stemming werd de heer Van Schaik met 14 tegen 4 stemmen gekozen. Salaris architect Een agendapunt dat nogal wat stof deed opwaaien was het voorstel tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor het definitieve plan voor de bouw van een zwembad. Dit naar aanleiding van het honorarium, waar op de architect na het gereed komen van de maquette vorige week, recht heeft. De heer Van Ojik meende tegen dit voorstel te moeten stemmen, omdat hij tot nu toe op principiële gronden tegen de bouw van het zwembad geweest was. Hoewel de burgemeester hem on der het oog bracht, dat dit niet zo als hij dacht consequent was, omdat dit niet te maken heeft met een prin cipiële beslissing over het al of niet bouwen, maar over het betalen van iemand, die van de gemeente een op dracht gekregen had een bepaalde ar beid te verrichten, waarvoor op demo cratische wijze toestemming was ver leend door de raad, meende hij toch bij zijn besluit te moeten blijven. (Zie verder pag. 10) Dit najaar zal weer een deel van de Rijnkanalisatie gereedkomen. Indien na melijk de stuw by Amerongen in bedrjjf gesteld wordt, dan kan men over de R(jn niet langer van een rivier spreken, maar wordt, doordat de stroom wegvalt het water aan een kanaal gelijk. Voor de eigenaren van de veerdiensten brengt dit moeilijkheden met zich. Tot nu toe werden hun ponten door de kracht van de stroom naar de overzijde gegierd. In de toekomst zullen de vaartuigen over een motor moeten gaan beschikken. Het grote probleem voor de veerbazen vormt het bedrag, dat met een dergelijke omschakeling gemoeid is, dat kwam wel naar voren in een gesprek, dat we hadden met een tweetal veerbazen in onze omgeving. De heer F. H. Spies, eigenaar van het veer IngenEist vertelde dat waar schijnlijk nog voor december de stuw bij Amerongen in gebruik gesteld zal wor den. In verband hiermee moet hij voor die tijd zijn pont veranderen. Het is wel zeker, dat er een motor op zal komen, al kon de heer Spies nog niet vertellen, van wat voor soort motor hij gebruik zal gaan maken, omdat er een viertal merken, in prijzen variërend van 15.000 tot 60.000 bestaan. Het te besteden bedrag hangt veel af van de medewerking van de overheid. Het wachten is echter op het gereed komen van een nieuwe wet, die reeds door de Tweede Kamer is aangenomen, maar ln de Eerste nog behandeld moet worden. In deze wet wordt ondermeer geregeld, dat het onderhoud van de toe gangen tot de veerdiensten voor reke ning van de provincies komt. Tot nu toe moesten de kosten daarvan door de veerhouders zelf gedragen worden. Er wordt ook een commissie ingesteld, die vergoedingen moet geven bij exploitatie tekorten. Een goed werk in deze is verricht door de Vereniging van Overzetveren in Ne derland, waar 42 van de ongeveer 80 veerbazen bij aangesloten zijn. De ver eniging onderhoudt een contact met de Minister van Verkeer en Waterstaat, dat zij in de toekomst nog wil verstevigen, om de belangen van de veren in Neder land te waarborgen. Maar, zoals ge zegd, de heer Spies zowel als de heer v. d. Pol benadrukt, dat hjj niet alleen de kosten van motorisering van zijn vaartuig kan dragen, de overheid zal moeten bijspringen. De heer Van de Pol, van de firma gebr. Van de Pol, die het veer Eek en WielAmerongen exploiteren, vertelde, dat hij het liefst, nu hij toch een nieuwe motor moet hebben, wat hem met zijn grote pont zeker 70.000 kost, een nieuwe pont zou laten bouwen. Maar dat zou een bedrag van 400.000 vergen en dat Is tegenwoordig niet op te bren gen. Hij zou dan echter de beschikking op een grotere en dus beter aan de huidige situatie aangepaste pont heb ben. Zondag j.l., zo vertelde hij, heeft hij 1.500 wagens overgezet. Indien h(j een nieuwe pont kan laten bouwen, dan zou hij er een willen hebben, die twee meter breder is, zodat vrachtwagens in het midden kunnen staan, met aan iedere kant een personenwagen. Hier door zou de boot ook nog beter geladen worden. Voorlopig echter wil de heer Van de Pol een motor, met een zgn. shuttle- schoef laten aanbrengen. Een shuttle is een schroef, die alle kanten op bewogen De aanwezigen tijdens de demonstratie mond op mondbeademing in de Ritmees terkantine kregen ruimschoots de gele genheid zelf te oefenen. kan worden, wat voor het werk, dat ervan verlangd wordt grote voordelen heeft. Dit gebeurt in het najaar, omdat het verkeer dan minder druk is en hij in de paar weken, dat de pont uit de vaart Is ergens anders er een moet huren, maar een van het formaat, dat hij zelf gebruikt is nergens te krijgen, zodat hij het met een kleinere moet doen. Volgens de heer Van de Pol brokkelt de veerstoep van zijn aanlegplaatsen tel kens weer af. „We moeten hier iedere dag straatmaker spelen." Hij heeft de beide provinciebesturen, Gelderland en Utrecht ervan op de hoogte gesteld, maar tot nu toe heeft alleen het bestuur van de provincie Gelderland toegezegd er iets aan te doen. „En," zo zegt de heer Van de Pol, „niet alleen op de stoepen brokkelt het af, maar langs de gehele beschoeiing van de R(jn. De oorzaak is de hoge snel heid van de tegenwoordige schepen. In dien er dit jaar niets aan gedaan wordt, dan kan het niet meer, want als de stuwen ingebruik zqn, dan biyft de wa terstand constant en kan men er niet meer b(j bij Uw opticien kunt U een zonnebril glazen op verkrijgen Hoofdstraat 91 Veenenda*1

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1