Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Prins Bernhard opent Breukelderhof Veenendaalse markt wordt Bankcentrum Op terrein van streekziekenhuis te Bennekom: ^0$ Winkels open op woensdagmiddag AGENDA REGENMANTEL B. van Manen Ds. D. van Enk tot prins: „U krijgt tweede knipkaart" Veenendaler vertrok al sigarenmakend naar New York Wijziging telefoonnummers „vijf cijfers" ELST AMERONGEN 40e JAARGANG VRIJDAG 13 MEI 1966 Nr. 38 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven by de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal ADVERTENTIES Advertentieprys per mm 16 cent Speciale kontraktpryzen op aanvraag Minimam advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel Voorafgegaan door een tweetal motoragenten arriveerde donderdag middag de hofauto AA 00-13 bij het protestants-christelijk Streek- ziékenhuis te Bennekom. In de auto zaten ZKH Prins Bernhard der Nederlanden en diens particuliere secretaris de heer E. Vernède. De prins was gekleed in een donkerblauw costuum, een lichtblauw over hemd, donkerblauwe stropdas met lichtblauwe stippen, blauwe sok ken en zwarte schoenen. Uiteraard gaf de traditionele anjer de fi nishing touch aan zijn kleding. Op het bordes van het ziekenhuis werd de prins verwelkomd door ds. D. van Enk, als voorzitter van het dagelijks bestuur van het zie kenhuis, dr. L. M. Brans, de medisch directeur en burgemeester dr. P. J. Platteel van Ede. In de hal van het ziekenhuis werden behalve de leden van algemeen en dagelijks bestuur van het ziekenhuis ook voorgesteld aan de prins zuster H. C. van Esch, directrice, de heer J. K. Maris, economisch directeur van het ziekenhuis en de heer K. L. Sijmons, die als architect betrokken is geweest bij de jongste uitbrei ding van het streekziekenhuis. Hierna begaf het gezelschap zich naar de recreatiezaal van het zie kenhuis, waar een officiële bijeenkomst, opgeluisterd door zang van het zusterkoor plaats had. Tijdens deze bijeenkomst werd door Z.K.H. de prins een gevelsteen onthuld, die in het nieuwste deel van het Streekziekenhuis zal wor den ingemetseld. In zijn welkomstwoord memoreerde de voorzitter van het bestuur van het ziekenhuis, ds. D. van Enk uit Vee nendaal, dat het reeds de vierde keer was in de nog jonge geschiedenis van het streekziekenhuis, dat de prins daar voor een officiële gelegenheid aanwezig was. De eerste maal was geweest bij de eerste-steenlegging in 1955, daarna bij de officiële opening in 1957 toen, op 13 juni, in 1962 bij de viering van het eerste lustrum, waarbij de inrichting het embleem van de Johanniter Orde werd aangeboden en nu ten vierde ma le bij de opening van dit nieuwe deel van het ziekenhuis. Hierbij vertelde ds. Van Enk, dat de prins zojuist gezegd had: Ten aanzien van het Streekziekenhuis heb ik een knipkaart. Hij nodigde de prins uit om nog een keer te komen. Ds. Van Enk ging in zijn openings woord even in op de geschiedenis van het ziekenhuis. Hij zei ondermeer: „Ons huis is in de loop van 1957 geopend. In middels heeft de staf zich een goede naam verworven en hebben we perso neel, dat van hoog tot laag dag en nacht klaar staat voor de patiënten. Vandaag nu de Breukelderhof geopend wordt denkt men wel eens terug aan de moei lijkheden, die er in de loop van de afgelopen 9 jaar geweest zijn. Maar wij weten, dat er een is, die geen schuld heeft aan de moeilijkheden en dat is Hij, wiens naam wij aan ons huis ver bonden hebben. Samenwerking Hierna kreeg de medisch directeur dr. L. M. Brans het woord, die aller eerst kortelings op de geschiedenis van het ziekenhuis en de totstandkoming van De Breukelderhof inging. Daarna omschreef hij het doel van deze inrich ting, waarin hij ondermeer het volgende vertelde. „Het is ons streven, om in de ze inrichting ook de geestelijk gestoor de bejaarden zoveel mogelijk te laten profiteren van de moderne inzichten in de psychiatrie. De verpleeginrich ting zal nauw samenwerken met het ziekenhuis, omdat de psychisch gestoor de bejaarden vaak ook lijden aan li chamelijke aandoeningen en een ade quate behandeling daarvan leidt op zichzelf reeds vaak tot verbetering van de geestelijke functies. Naast de Breukelderhof. is ook reeds een reaktiveringscentrum voor chro nisch zieken in aanbouw. In gemeen schap met het ziekenhuis, zullen deze drie inrichtingen nauw samenwerken, ondermeer door dat er 1 directie zal zijn, zij het dan, dat alle drie de in richtingen ook een eigen staf zullen hebben. De patiënten voor de bejaardeninrich- f. 110.- ELIER 00 HORD ting zullen eerst in het ziekenhuis op genomen worden, voor een onderzoek op lichamelijke afwijkingen, die het geestelijke gestel kunnen beinvloeden," aldus dr. Brans. Werk moet betaald Zuster H. C. van Esch hield een kor te rede naar aanleiding van het feit, dat het donderdag de Dag der verple ging was. Zij vroeg zich eerst af: Waar voor dient dit? We hebben een Vader dag, Moederdag, Dierendag, waarbij resp. de vaders, moeders en de dieren eens extra verwend worden. „Als dit het doel van de Dag der verpleging was", zo zei zr. Van Esch, „dan zou het niet veel zin hebben deze te vieren. Het is echter iets heel an ders. Op deze dag dienen wij ver pleegsters ons te bezinnen op het doel van ons werk. Ook kunnen we op deze dag iets laten zien van hetgeen we doen aan anderen, zodat er voor ons, vaak zware beroep belangstelling komt. Ons doel is toch eigenlijk, omdat we chris tenen zijn gelijk aan dat der Johanni ter Orde: Hulp aan de mens in nood, op grond van het gebod van Christus". Zr van Esch gaf ook aan, waarom deze dag op 12 mei gevierd wordt. Dit is de geboortedag van Florence Nigh tingale, die niet belangrijk was, door hetgeen zij gedaan heeft voor de verple ging in haar omgeving, of dnor haar werk in de Krim-oorlog, maar omdat zij gezegd heeft: Verplegen is een be roep, d.w.z. dat het geleerd moet wor den, en hieruit is onze huidige oplei ding ontstaan. Ook heeft zij gezegd, dat het verplegen, omdat het een be roep is, betaald moet worden. Aandacht aan verpleging Nadat het zusterkoor De Winter is Verghangen gezongen had, nam ZKH Prins Bernhard het woord. Vooraf vroeg hü echter aan ds. Van Enk, of hü na de vyfde maal niet meer mocht terug komen, waarop de dominee antwoordde dat hy dan een nieuwe knipkaart zou kragen. De prins dank te door met de vinger tegen de zy~ kant van het hoofd te tikken. In zijn toespraak zei de prins: We kun nen er niet genoeg van bewust zijn, hoe BROMMER OP AUTO Maandagavond om tegen zevenen stond de Fiat 600 van de heer J. S. uit Veenendaal geparkeerd in de Rozen straat in zijn woonplaats. De bestuurder van een bromfiets, Mohammed A., die ook in Veenendaal woont zag de auto niet op tijd en reed er tegenaan. Alleen de vervoermiddelen liepen schade op. UITWIJKENDE FIETSTER AANGEREDEN Mevr. G. uit Veenendaal reed dins dag met haar fiets op het rijwielpad langs de Kerkewijk in Veenendaal. Ter hoogte van de bushalte voor het bejaar dencentrum wilde zij een voor haar rij dende fietser inhalen. Op het moment, dat mevr. G. naar links ging werd zij ingehaald door de heer H. v. d. H. op zijn bromfiets. H. kon haar niet meer ontwijken waardoor mevr. G. tegen het wegdek sloeg. Fiets en brommer bleven ongedeerd, mevr. G. moest naar het Julianaziekenhuis worden overgebracht. Reeds vorige maand meldden wy in ons blad, dat de telefoonnummers in het net Veenendaal gewyzigd zouden wor den. Dezer dagen hebben alle abonnees bij hun maandeiykse kwitantie een schrijven van de directeur van het Tele foondistrict Arnhem gevonden, waarin hij deze wyziging officieel aankondigt voor het tweede kwartaal van het vol gend jaar. In dit schrijven staat verder, dat het niet mogelijk is in te gaan op verzoeken het oude nummer te behouden. Naar wij vernomen hebben is dit laatste om tech nische redenen onmogelijk, doordat de centrales zo afgesteld worden, dat ze al leen op een nummer van vjjf cijfers zullen reageren. Voor de meeste abon nees zal de wijziging echter gering zijn, omdat er slechts een „1" voor de num mers geplaatst wordt. groot de nood van de oude mens is. Het is van het bestuur een gelukkig initia tief geweest, om deze mensen in hun geestelijke en lichamelijke nood tege moet te treden. Het is een zeer geluk kige gedachte geweest, om deze ope ning juist vandaag te doen plaatsvin den. Er wordt in heel veel plaatsen van ons land vandaag aandacht besteed aan de verpleging, en het lijkt me goed, er ook hier de gedachten aan te wijden, en dan met name aan dit aspect van de Volksgezondheid. Tenslotte zei de prins te hopen, dat velen behoefte zullen ge voelen aan dit werk te gaan meewer ken. Hierna werd door hem de gevel steen voor het paviljoen onthuld. Na aankomst by het Streekziekenhuis te Bennekom werd Z.K.H. Prins Bern hard verwelkomd door burgemeester Platteel van Ede. Nadat het zusterkoor gezongen had: Lobet den Herrn, maakte het gezel schap een rondgang door de nieuwe af deling, waarbij de staf van deze afde ling aan de prins werd voorgesteld. Na afloop van de rondleiding onderhield de prins zich nog enige tijd met leden van de staf, bestuur en personeel van het ziekenhuis, waarna hij om ongeveer half vijf weer afscheid nam. Omdat het volgende week donderdag Hemelvaarts dag is, komt de verplichte woensdagmiddagsluiting te vervallen. De huisvrouwen kunnen hun boodschappen dus woensdag 18 mei doen tot het normale sluitingsuur op de gewone werkdagen, n.l. 18 uur. JUWELIER Hoofdstraat 91 HORLOGER Veenendaal Reeds in ons nummer van vorige week vrijdag berichtten wij summier, dat de Nutsspaarbank het ge bouw van de voormalige Rotterdamsche Bank, thans deel van de Amro-bank, had gekocht. Hoewel dit reeds min of meer zo was, kan men nu met recht de Veenendaalse Markt een Bankcentrum gaan noe men. Indien toch de verhuizing van de Nutsspaarbank een feit is, dan zullen alle banken, op één na n.l. de Raiffeisenbank, om de Markt gegroepeerd zijn. Bij elkaar vindt men dan de Ned. Middenstandsbank, de Nutsspaarbank, de Amsterdam-Rotterdam bank en de Algemene Bank Nederland, de vroegere Twentsche Bank. In verband met deze veranderingen, hadden wij een gesprekje met de directies van de Amsterdam-Rotterdam bank en de Nutsspaarbank. De heren Versteeg en Slagt direc teuren van de Amsterdam-Rotterdam Bank vertelden, dat in verband met de fusie het gebouw van de vroegere Rot terdamsche Bank overcompleet gewor den was. Alle afdelingen zullen in het gebouw van de vroegere Amsterdam- sche Bank ondergebracht worden. Het dienstverlenend deel van het bankwerk, dat deel dus waar het publiek mee in aanraking komt, is reeds sinds vorig jaar geheel in dit gebouw geconcen treerd. Het administratieve deel is nu nog in de Rotterdamsche bank gehuis vest, maar het is de bedoeling, dat ook de administratie naar de overkant gaat. Voordat echter de administratie in het gebouw Markt 21 onderdak kan vinden, moet er eerst een verbouwing plaatsvinden, omdat de huidige ruimte niet groot genoeg is. De tekeningen hiervoor zijn reeds ingediend, en het wachten is op de goedkeuringen. In Veenendaal is de fusie tussen de twee banken administratief reeds lang volledig, zodat het logisch is dat men er naar streeft het gehele bedrijf in één gebouw onder te brengen. Hierdoor wordt de coördinatie tussen de verschil lende afdelingen vergemakkelijkt. Voor het personeelsbestand zal deze verhuizing natuurlijk geen enkel ge volg hebben. 2e VERHUIZING IN KORTE TIJD Het is de bedoeling, aldus de heer Zilstra, dat als het gebouw aan de Hoofdstraat, op de hoek van de markt leeg komt, wij eerst gaan verbouwen. Hoewel de definitieve plannen nog ge maakt moeten worden, zal in ieder ge val de hal veranderd worden, terwijl ook de ingang verplaatst moet worden. Het is voor ouden van dagen en moe- Bankcentrum Veenendaal: links onder aan (straks) de Nutsspaarbank in 't midden de Amsterdam-Rotterdam bank en rechts onder gedeelteiyk zichtbaar de Algemene bank Nederland N.V. Dinsdagmiddag 10 mei vertrok uit de Rotterdamse haven de „Nieuw Amster dam" met o.a. aan boord de beer E. van Ravenswaay, sigarenmaker by de Rit meester Sigarenfabrieken. De heer van Ravenswaay was niet aan boord om de reis als emigrant of vakantieganger mee te maken, maar om zyn dagelijks werken als sigarenmaker op dit schip uit te oefenen. Enkele weken geleden schreven wy hierover in dit blad en nu was het dan zo ver, dat de reis naar New York ging beginnen. In één der zalen van dit prachtige schip was een bijzonder fraaie stand in gericht, waarin de heer van Raven swaay zijn vak zal demonstreren aan de passagiers. De gebouwde stand is uit gevoerd in oud-hollandse stijl. De gehele achterwand bestaat uit Delftsblauwe tegels, de zoldering heeft „massieve" balken en zelfs de oude pe troleumlamp ontbreekt niet. Verder is een werktafel aangebracht, waaromheen vitrines, waarin de grondstoffen liggen voor de sigaren en dozen met het ge rede Ritmeester-produkt. De heer van Ravenswaay heeft nog een aantal kollega's, die ook geduren de de reis zullen demonstreren. Zo is er nog een diamantslijper en een klom penmaker. Op het hoofddek staat een volledig carillon opgesteld, dat wordt Intrede Zondag 19 juni zal ds. Jongerden, na bevestigd te zijn door ds. J. C. van Brummelen uit Schoonhoven, intrede doen in de herv. gemeente van Veenen daal. COLLECTE VOOR BEJAARDENREISJE Gedurende de gehele volgende week zal er in Eist gecollecteerd worden voor net traditionele jaarlijkse bejaarden uitstapje. Van het slagen van deze col lecte hangt mede af of de bejaarden op woensdag 15 juni een gezellige dag heb ben. VERGADERING NCVB-ELST. Door de af deling Eist van de Ned. Christen Vrouwenbond wordt op dins dag 17 mei a.s. een vergadering gehou den in gebouw Pniël, die om 20 uur be gint. Op deze vergadering zal door zr. C. Terwey een inleiding gehouden worden over het onderwerp: Bejaardenzorg. Zwart-Wit naam van derde voetbalclub in Eist REEDS EEN VERZOEK TOT ERKENNING INGEDIEND BIJ DE U.P.V.B. In Eist is naast Oranje Wit en Mus ketiers een derde voetbalclub in het leven geroepen die de naam Zwart Wit zal krijgen. De initiatiefnemers hebben bij de Onderafdeling van de KNVB de UPVB aldus werd medegedeeld door de administrateur de heer v. d. Pol, een verzoek ingediend om uit te komen in de 3e klasse van de zaterdag middagcompetitie. Een wat ongewone situatie in een kleine plaats als Eist. In Rhenen gaat men juist de krachten bundelen terwijl men in Eist het tegen overgestelde gaat doen en de huidige clubs gaat verzwakken aangezien er verschillende leden van deze twee clubs zullen overgaan in Zwart-Wit. De initiatiefnemer van deze nieuwe club is de heer A. Drost van de Han delsonderneming Aldro. In onze editie van a.s. dinsdag wordt uitgebreid te ruggekomen op deze ongewone situatie in onze streekplaats Eist. bespeeld door de enige beiaardierster, die wij in Nederland hebben. Voor het vertrek werd er nog een ra dio-opname gemaakt, waarin de ver schillende personen werden geïnter viewd. Ook sigarenmaker van Raven swaay kwam voor de microfoon. Helaas werd 's avonds alleen de op name van de carillon-bespeling uit gezonden. Op zaterdag 28 mei arriveert de „Nieuw Amsterdam" weer in Rot terdam en zal ook de heer van Raven swaay weer voet aan wal zetten. JEUGDMARKT. Op zaterdag, 30 juli a.s. zal door de winkeliersvereniging Amerongen een jeugd- markt worden georganiseerd, die een primeur zal gaan betekenen voor Amerongen. Het volgende is n.l. de bedoeling. Van elke Amerongse vereniging of orga nisatie zal een bepaalde jeugdgroep in een marktkraam een of andere stand inrichten. Het batig saldo zal volledig ten goede komen aan deze groep of aan de vereniging waarvoor de groep een kraam inneemt. De gedachten van de organisatoren gaan uit naar een jeugdmarkt. Men dient zelf te bepalen waarmede men op de te plaatsen markt, vermoedelijk op de Hof, zal gaan staan. Het is niet zozeer de bedoeling, dat het een jeugdkermis gaat worden al staan de organisatoren voor diverse verschillende ideeën open. Plaatselijke verenigingen en organisaties, 1 die iets voor dit idee voelen, worden ver zocht om zich in verbinding te stellen met de heer E. van Geijtenbeek, bestuurslid van de winkeliersvereniging. Het bestuur van deze vereniging zou gaarne zien, dat deelnemers, of aspirant- deelnemers zich voor 1 juni aanstaande opgeven, opdat er bepaalde of verschillende ideeën kunnen worden gecoördineerd. Het is n.l. niet de bedoeling, dat er stands ver schijnen, die dezelfde artikelen aan de man proberen te brengen. Het bestuur rekent op een grote deelname. Juist voor de plaatselijke verenigingen kan deze actie een succes betekenen, omdat het batig saldo aan de betreffende vereniging ten goede zal komen. Men rekent op een grote deelname. Thans reeds hebben zich enkele verenigingen opgegeven. ders met kinderwagens te moeilijk om die hoge stenen trap op te lopen, daar om zal de ingar- wel aan de kant van de Markt komen te liggen. Er is de laatste jaren iets aan het veranderen op het gebied van de spaar banken, vertelt de heer Zilstra. Was het vroeger zuiver een spaarbank, een instelling dus, waar de mensen kwa men om hun spaarcentjes te beleggen, thans gaan we steeds meer taken op ons nemen, die voorheen meer op het terrein van de handelsbanken lagen. Ik denk hierbij aan de aan- en verkoop van effecten en het bewaren ervan, het verkopen van reisvaluta en het le veren van reisverzekeringen, het werk op het gebied van persoonlijke leningen en, maar dat deden we al langer het verstrekken van hypotheken. Door al deze veranderingen is het noodzakelijk te verhuizen, omdat ons pand hier veel te klein wordt om alles onder te brengen. Het zal de tweede maal worden, dat de Nutsspaarbank in Veenendaal gaat verhuizen. In 1949 begonnen we in het oude polderhuis aan de Hoogstraat, op de hoek van het Gelderland. In 1963 kocht de bank het pand waar dr. Rey- don in gewoond had. En nu, na 'n drie tal jaren is weer een verhuizing nood zakelijk. Het pand op de hoek van de Kerke wijk zal waarschijnlijk aan de gemeen te verkocht worden, zei de heer Zilstra, al weet ik niet wat de gemeente er mee voor heeft. Misschien is het de bedoe ling er de flessenhals bij de markt mee op te ruimen, maar dat kan ik alleen maar gissen. De heer Zilstra besluit met te zeg gen, dat hij met de veranderingen die op til zijn blij is, omdat er nu voor de Nutsspaarbank meer ruimte komt en ze nu in een aangepast gebouw wordt ondergebracht. De verhuizing van de Nutsspaarbank zal nog wel eiüge tyd op zich laten wachten, zoals uit het bovenstaande blykt. Eerst moet het pand van de Amro-bank, Markt 21, verbouwd worden I)an moeten de afdelingen die nu op de hoek Markt/Hoofdstraat ondergebracht zyn,overgebracht worden en dan moet het leeggekomen pand voor de Nuts spaarbank verbouwd worden. Binnen af zienbare tyd echter zal de Nutsspaar bank een gebouw hebben, waarin zty haar gehele taak kan vervullen. VEENENDAAL Woensdag 18 mei Sportpark Pan huis 21 uur; Start Nachtrit MAC Veenendaal. ELST Dinsdag 17 mei Gebouw Pniël 20 uur vergadering NCVB, zr. C. Terwey over Bejaardenzorg. TENTOONSTELLINGEN Galerie 't Lanterentje Veenendaal tot 14 mei tentoonstelling van foto's vervaardigd door leden van de Veenendaalse amateur fotoclub Camera Obscura. BIOSCOPEN Luxor theater Yeeneiujaal Vrijdag en zaterdag 19.30 uur en zondag 15 uur: Kus me sufferd. Zondag en maandag 19.30 uur Station 3 - top secret. Theater Bio Rhenen Zaterdag 19.30 en zondag 15 uur Ursus, de gesel der Tartaren. oZndag 19.30 uur In opdracht van de O.O.M. OOK IN EEN KUNT U GEKLEED ZIJN in klassieke en sportieve modellen. Hoogstraat 17, Veenendaal bij Utc opticien kunt U een zonnebril met Ij I}'7 f glazen op sterkte verkrijgen

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1