Nieuwsblad voor Veenendaal Nieuwe gemeenteraden worden morgen gekozen In Veenendaal 15.000 kiezers opgeroepen AGENDA Wat nu weer...? HUIS-AAN-HUIS-COLLECTE EDERVEEN RENSWOUDE Vroon voor betere schoenen ELST Veeneiulaal gaat nieuwe bouw verorden ing vaststellen Vereniging „Oranjedag" - Veenendaal N ieu we Panhuizerbrug ELST Historische vondsten in Eist 40e JAARGANG DINSDAG 31 MEI 1966 Nr. 43 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven by de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschy'ning VALLEI Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktpryzen op aanvraag Minimum advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprys 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen O verberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel AVERECHTSE VERKIEZINGS PROPAGANDA AR, CHU en Boerenpartij zijn in het afgelopen weekeinde hel slachtoffer geworden van praktij ken van lieden, die de ernst van verkiezingspropaganda niet in zien. Borden met verkiezingsleu zen zijn sinds jaar en dag overi gens waardevol materiaal vooi makers van praktische grappen In de nacht van zaterdag op zon dag zijn een aantal v#n deze bor den in de omgeving van Kerke wijk en Bergweg van tuinen ver wisseld. Het effect van deze daad was beperkt omdat er maar drie partijen voorhanden waren. Komisch was het wel, dat de voorzitter van de CH-kiesvereni- ging zondagmorgen twee kapitale AR-leuzen voor zijn tuin zar staan Het recepiërende bestuur van v.v. Rhenus dat vorige veek kampioen werd ■>an de le klasse afd. Jtrecht en nu promo veert naar de 4e •lasse KNVB. be heren zijn op de oto net aan een opje koffie toe op cze zeer druk he chte receptie. Morgen zullen in alle plaatsen in den lande en dus ook in onze streek verkiezingen gehouden worden voor de Gemeenteraden. Eenmaal per 4 jaar vinden dergelijke verkiezingen plaats, zodat de morgen gekozenen tot 1970 de belangen van hun gemeente zullen behartigen. In feite zijn het de leden van de gemeenteraad, die het bestuur over de gemeente in handen hebben. Met elkaar waken ze over het wel en wee van de gemeente. Allen zijn het mensen, die ook wel eens fouten kunnen maken, maar men mag verwachten, dat zij doordrongen zyn van hun ver antwoordelijkheid en dat ze zullen doen wat ze het beste voor hun gemeente achten. Morgen staat de gehele kiesgerechtigde bevolking, dat zijn alle inwoners boven de 21 jaar, die niet onder curatele gesteld zijn, voor de taak haar vertegenwoordigers te kiezen. Dat is ook een aspect van de .verkiezingen van morgen: Het kiezen van vertegenwoordigers. De raad is 'n vertegenwoordigend lichaam. De raad staat in plaats v. de bevolking van een gemeente. Het zou ondoenlijk zijn, dat bij alle besluiten eerst de mening van iedereen gevraagd zou worden, daarom wordt deze mening alleen gevraagd aan hen, die door het volk geroepen zijn de besluiten onder de loep te nemen en kritisch te bezien. Het mag niet zo zijn, en het is ook niet zo, dat alles wat door het college van b. en w. wordt voorgesteld ook werkelijk aangenomen wordt. De middagtocht met de ouden van dagen wordt, evenals vorig jaar, met autobussen gemaakt. Er waren in 1965 rond 600 deelnemers (sters), terwijl de dagtocht met de invaliden en minder-validen eveneens met bussen wordt 'gemaakt. Verleden jaar namen aan deze tocht rond 100 personen deel. Het behoeft geen betoog, dat aan een en ander zeer veel kosten zijn verbonden. i Maar wat is het heerlijk met de ouden van dagen een middag te ryden 1 door de mooiste streken van ons land. Dezelfde tocht wordt gereden met 1 de invaliden en minder-validen, allemaal onze medemensen, die zich heel moeilijk verplaatsen en die vaak dag- in dag-uit aan huis gebonden zijn. Het kan naar onze mening niet anders, of de gehele gemeente zal hier- voor evenals vorige jaren met blijdschap willen offeren. i Onnodig te zeggen, dat de kosten van consumpties enz. ieder jaar stijgen. J Wij doen dan ook met vrijmoedigheid een beroep op U. U kunt ervan verzekerd zijn, dat zowel de ouden van dagen als de J minder-validen, doch ook wij, U hartelijk dankbaar zullen zijn. Veenendaal, mei 1966. Het Bestuur. f In de gemeente Veenendaal zijn in to taal 15.340 kiezers opgeroepen. Dezen zullen 21 mensen aanwijzen, die hen ver tegenwoordigen zullen in de raad. Die 21 mensen zullen verdeeld zijn over een aantal politieke partijen. In Veenendaal nemen aan de verkiezingen een zevental partijen deel. Het is te verwachten, dat al deze partijen één of meer zetels in de raad zullen bezetten. Al kan natuurlijk niemand de uitslag van morgen voor spellen. Wat moet u doen? Alle kiezers hebben een oproep gehad om op een van de veertien stembureaus in de gemeente te komen om hun stem uit te brengen. Ieder stembureau be staat uit drie leden. Een voorzitter dat altijd een raadslid is en twee leden, die uit de burgerij aangewezen zijn. Van hen ontvangt u een stembiljet, waarop een hokje rood gemaakt kan worden. Welk hokje, hangt van de voorkeur af, die u voor een bepaalde kandidaat hebt. Het is beslist niet verplicht om op de Nummers 1 van een bepaalde partij te stemmen. Iedereen is vrij een zogenoem de voorkeurstem uit te brengen, op een der andere kandidaten "an zijn partij. Het is echter niet toegestaan rr^er dan een hokje te kleuren,iri'dïen men hét toch doet, dan is de stem ongeldig. Indien men niet aan de verkiezingen wenst deel te nemen er is geen STEMplicht, maar alleen een plicht om op het stembureau te verschijnen: de OPKOMSTplicht kan men volstaan met het stembiljet oningevuld in de bus te deponeren. Personen, die niet aan hun opkomstplicht voldoen zullen enkele we ken na de verkiezingen een schrijven van het gemeentebestuur ontvangen, waarin hen naar de reden van het niet opkomen gevraagd wordt. Is deze reden niet voldoende geldig, dan kan een strafvervolging volgen. Stembureau Het stembureau wordt om 8 uur ge opend en precies om 19 uur gaan de deuren dicht. Op dat moment begint voor het bureau het werk eigenlijk pas goed. Aan het bureau worden twee tellers toegevoegd. Dit is 1 werk van enkele uren. Nadat de uitslag bekend is wordt deze door de voor:.er naar het gemeen tehuis gebracht. Aan de hand van de uit slagen van de verschillende stembureaus wordt daar de officieuze zetelverdeling bekendgemaakt. De jrwachting is, dat om ongeveer 11 uur in de avond de voorlopige uitslagen beki ad zullen zijn. De definitieve uitslag en officiële zetel verdeling vindt plaats tijdens op vrijdag morgen om 10 uur en 10.15 uur te hou den zittingen van het hoofdstembureau. Voor mej. T. H. Albertsonderwijze res aan de school met de bijbel in Renswoude was het vrijdag de grote dag. Zij trad toen in het huwelijk met de heer E. J. Vermeulen. Bij het uitgaan van de kerk werd het paar opgewacht door een erehaag van leerlingen. heid van de knal is veel kleiner, dan men meestal denkt: van de normale boom is deze maximaal gelijk aan 140 decibellen (eenheid van geluidssterkte) het lawaai dat in een drukke straat veroorzaakt wordt heeft een omvang van ongeveer 70 decibellen en het lawaai in een ketel- fabriek 120 tot 130. Deze geluidssterkte is beslist onvol doende om gebouwen te beschadigen, eerst bij een 3terkte van ongeveer 170 decibellen kunnen dunwandige houten gebouwtjes worden beschadigd. Voor glas ligt dit iets anders, omdat dit materiaal reeds een eigen inwendige spanning heeft, waardoor de mogelijk heid van barsten groter wordt. Vooral bij grote ruiter, is dit het geval. Door verkeerde montage van een ruit wordt bovendien vaak deze spanning nog ver hoogd waardoor het gevaar van barsten sterk vergroot wordt. Indien men schade heeft opgelopen door boom3 van straaljagers, dan dient men zich in verbinding te stellen met de dichstbijzijnde Brigadecommandant van de Marchaussée. Als men"niet weet hoe men deze functionaris kan bereiken, of waar deze gevestigd is, dan kan men zich op het politiebureau vervoegen om de benodigde gegevens en inlichtingen te verkrijgen. Door de marechaussée wordt proces verbaal van de schade en het gebeurde opgemaakt, waarna door het rijk uitkering gegeven zal worden. Deze weken is het vooral op dinsdag en donderdag mogelijk, dat men door knallende vliegtuigen wordt opgeschrikt, in verband met een oefening. Hij zag hem niet De bromfietser G. R. uit Ederveen zag zaterdagavond in Veenendaal op de Prins Bernhardlaan een stilstaande auto over het hoofd, zodat hij er tegen aan reed. In zorgwekkende toestand is hij over gebracht naar het Julianaziekenhuis te Veenendaal, zijn bromfiets is zwaar be schadigd. KOEKOEK SPRAK IN EDERVEEN Meer dan 600 mensen waren vrijdag avond naar het Marktgebouw te Eder veen gekomenom een openbare verga dering van de Boerenpartij bij te wonen. De rede van de Heer Koekoek, die als Ede's lijsttrekker voor deze partij en spreker op deze avond fungeert, bestand voornamelijk uit kritiek op het beleid van het Edese gemeentebestuur. Vooral wethouder Roseboom moest het ontgel den. toen de heer Koekoek sprak over de woningnood en het afbreken van noodwoningen. Van de mogelijkheid tot discussie werd weinig gerbuik gemaakt. Een der wei nige vragen had betrekking op het zo weinig bezoeken van de gemeenteraads vergaderingen door de heer 'Koekoek. De spreker antwoordde, dat hij zijn bezoek aan die vergaderingen liet afhangen aan de belangrijkheid van de punten op de agenda. De heer Koe,koek wist ook niet-leden van zijn partij ervan te overtuigen, dat er wel door hem gesignaleerde dingen zijn, die in de gemeenteraad aandacht verdienen. JUFFROUW ALBERTS GEHUWD Het was voor de kinderen van de eerste klas der Chr. Lagere School te Renswoude vrijdagmiddag feest. Hun „juf" trouwde n.l. in de Geref. Kerk al daar met de heer E. J. Vermeulen. Niet alleen de eerste klas liet haar belang stelling bijken; behalve wederzijdse fa milie en personeel der school, waren er vele belangstellenden en ook tal van kinderen uit andere klassevi aanwezig. De dienst werd geleid door de plaatse lijke predikant ds. B. Slingenberg, die tot thema voor deze dienst een tekst uit Jozua had gekozen „ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen". Juffrouw T. H. Alberts is geen onbe kende meer in Renswoude; behalve haar dienst aan het onderwijs heeft zij een jeugdclub onder haar hoede gehad. Met haar toen nog -verloofde, gaf zij tevens leiding aan de Geref. Jeugdver eniging. Het echtpaar Vermeulen-Alberts zal zich in Renswoude vestigen; mevrouw Vermeulen blijft voorlopig nog les geven. Bij de foto: het bruidspaar Vermeulen- Alberts wandelt onder de bogen door, die de eerste klassers zelf vasthouden. Een engelse fabrikant heeft een nieu we micrometer op de markt gebracht, die zowel een engelse als een metrieke schaalverdeling heeft. De meter heeft een bereik van 01 inch en 025 mm. De kosten zouden 75% lager zijn, dan die voor twee afzonderlijke instumenten met dezelfde mogelijkheden, bovendien maakt het apparaat omrekeningstabel len overbodig. De nieuwe micrometer is nauwkeurig tot op 0.0004 inch en 0,01 mm. Het lijdt geen twijfel, dat voor een dergelijk in strument een grote belangstelling kan bestaan. UW VUUR LAAIT OP DOOR EEN KLONTJE Een goede tip voor de zomermaanden: een vuur dat dreigt uit te gaan, kunt u zonder veel moeite weer oprakelen door er een hand vol suiker op te werpen. De brandende suiker verspreidt bovendien een aangename geur. Kampeerders kunnen uit deze goede raad hun voordeel doen. VEENENDAAL Woensdag 1 juni OCB-gebouw 20 uur Verkiezings Teach-in CHU. Donderdag 2 juni Hotel de Ko renbeurs 19.30 uur Vergadering Gemeenteraad. Zaterdag 4 juni Verenigingsge bouw Eikenlaan 16 uur start puzzelrit CJV. BIOSCOPEN: LUXOR THEATER Veenendaal woensdag 19.30 uur Het zwaard van de Veroveraar; donderdag en vrijdag 19.30 uur De piraten van de Bloedrivier. Dinsdags is het theater gesloten zen te zijn. Stemmen op nr 1 van een lijst uitgebracht, die hij zelf niet nodig heeft, worden ovei geheveld naar de vol gende kandidaten op de lijst. In tweede instantie wordt gekeken, of op deze manier kandidaten meer dan de helft van de kiesdeler gehaald hebben. Is deze deler voor een bepaalde lijst bijv. 500, en zijn er op nr. 12 van die lijst bijv. 260 stemmen uitgebracht, terwijl de in het geval dat die party 5 zetels krijgt nummer 5 na alle overhevelingen van stemmen er slechts 259 heeft, dan wordt nr. 12 gekozen verklaard. Het is echter noodzakelijk, dat deze nr. 12 meer dan de helft v. d. kiesdeler heeft. Heeft hy die niet en nr. 5 ook niet dan wordt toch nr. 5 gekozen verklaard. Nieuwe raad Op de eerste dinsdag in september komt de raad in nieuwe samenstelling bijeen. Deze datum is door de wetge ver vastgesteld. In deze eerste verga dering kiest de raad uit haar midden Het bestuur van de v.v. Merino's zojuist gecomplimenteerd door voorzitter Hiensch van zuster vereniging DOVO recipieerde j.l. zaterdag in Hotel De Korenbeurs ter gelegenheid van haar promotie van de le klasse afd. Utrecht naar de 4e klasse KNVB. By de afgravingen van de steenfabrie ken te Eist in de Uiterwaarden van de Ryn heeft men een aantal beenderen gevonden die wel eens ran historische waarden konden zyn. Ongeveer 3 k 4 meter diep vond men o.a. een kaakbeen van 40 centimeter lang waarvan de vlijmscherpe tanden nog volkomen in tact zijn. Vandaag heb ben de opgravers de beenderen overge bracht naar kunstverzamelaar Dokter Van Ommeren in Eist. In het verleden hebben de werknemers van de steenoven meerdere van deze beenderen gevonden. GEVONDEN EN VERLOREN ELST Gevonden: 3 bankbiljetten van f 10,- en een meisjesfiets. Verloren: Groen parapluiekoord; por temonnee, rijwieltas, gouden broche, oud jongensrijwiel en paar lederen mo torhandschoenen. Op de donderdag 2 juni a.s. te houden raadsvergadering te Veenendaal zal de raad worden voorgesteld een geheel nieuwe bouwverordening vast te stellen. Deze verordening zal voor het grootste deel gelijk zijn, aan een vorig jaar door de Vereniging van Nederlandse Gemeen ten ontworpen model-bouwverordening. Het college schrijft aan de raad, dat het van groot belang is voor bouwers en architecten, dat in het gehele land uni forme bouwvoorschriften gelden. Alhoe wel het enige bezwaren tegen onderde len van dit model heeft, en deze bereids aan de commissie van de Vereniging heeft voorgelegd, acht men het van te groot belang, om te wachten tot op nemen van deze wijzigingen in het mo del. Aangepast aan de plaatselijke om standigheden worden enkele artikelen, die in het model naar het gevoelen van het college niet geheel aan de eisen in Veenendaal voldoen. Puttenzuiger duurder Aan de Veenendaalse raad wordt in verband met de gestegen kosten voor gesteld het recht voor het gebruik van de puttenzuiger-faeealiënauto te verho gen. Deze verhoging geldt niet voor die gebruikers, die niet op het gemeenteriool van Veenendaal kunnen worden aange sloten. In het zelfde voorstel wordt gevraagd de te berekenen prijs voor het door de gemeente ten behoeve van particulieren uit te voeren werken aan bestratingen en plantsoenen. Ook het maken van aan sluitingen op het gemeenteriool wordt duurder. RODE KRUIS-COLLECTE De eerste week van de Rode Kruis- collecte in Veenendaal is volgens de or ganisatoren prima verlopen. Tot op dit moment is reeds een bedrag aan giften van 4000,zeker, terwijl nog lang niet geheel Veenendaal is be werkt en ook nog niet alle collectanten het door hun ontvangene hebben afge dragen. Tot en met vrijdag gaat de huis-aan- huis-collecte nog door, terwijl al dege nen, die geen bezoek aan de deur gehad hebben zaterdag tijdens een straatcollec te de gelegenheid om ook bij te dragen geboden wordt. In de komende weken n.l. tussen 6 en 11 juni of tussen 11 en 23 juli a.s. zullen onze collectanten, met toestemming van het gemeentebestuur, een huis-aan-huis-collecte houden voor dekking van de kosten, gemaakt door het uitreiken van meer dan 4000 lepeltjes aan de schoolkinderen, ter ge legenheid van het huwelijk van H.K.H. Prinses Beatrix met Z.K.H. Prins Claus op 10 maart j.l. en meer dan 4000 tabletten chocolade, ter gelegen heid van de verjaardag van H.M. de Koningin op 30 april j.l. Dankbaar voor een prachtige subsidie, dat wij hiervoor van de ge meente hebben ontvangen, kunnen toch niet alle hieraan verbonden kosten worden gedekt. Bovendien ligt het in ons voornemen om, evenals vorige jaren, eind augustus a.s. een middagtocht met de ouden van dagen onzer gemeente te houden en begin september a.s. een dagtocht met de invaliden en minder- validen. STRAALJAGER BRAK RUIT IN ELST Vorige week dinsdag werd bij mevr. Kroon aan de Rijksstraatweg in Eist een ruit vernield, door een straalvlieg tuig, dat de geluidsbarrière doorbrak. Naar aanleiding van dit gebeuren deelde de luchtmachtvoorlichtingsdienst ons een en ander mede over veiligheidsvoor schriften, die gelden voor het doorbre ken van deze barière en de regeling van eventuele schade. Het is volgens deze dienst niet altijd direct mogelijk te bepalen welk vliegtuig voor het veroorzaken van schade aan sprakelijk gesteld moet worden. Omdat de geluidsgrens slechts op een hoogte van 35.000 ft, d.i. ongeveer 12.000 meter, doorbroken mag worden, en dan aleen nog maar bij horizontale vlucht, is het mogelijk, dat het vliegtuig op het mo ment dat de schokgolf die men als de knal ervaart en die voor de schade te kent de aarde raakt reeds 75 km van de plaats van het ongeval is verwijderd. Gebleken is, dat sonic booms, zoals deze golven in het vliegersjargon ge noemd worden, slechts in enkele geval len schade kunnen veroorzaken. De luid- Vrijdag 3 juni zitting voetspecialist van 14.00 uur - 20.30 uur De uitslag wordt vastgesteld aan de hand van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Bij de Statenverkiezingen m maart van t jaar waren dit er 1J/.372 dit getal, gedeeld door het avntal zetels dat dit jaar van 19 op 21 gebracht wordt geeft de kiesdeler, ofwel onge veer 685 stemmen. een aantal wethouders. Voor gemeenten van 20.000 tot 100.000 inwoners zijn dit er 3 of 4. Het is aan de raad te beoor- de'~n hoeveel, al zou het van een zekere zelfoverschatting van Veenendaals raad getuigen, indien men tot het benoemen van 4 wethouders overging, omdat men neg niet de helft van de 100.000 inwoners heeft. Om politieke redenen wordt het echter wel eens gedaan. De wethouders vormen tezamen met de door de Kroon benoemde burgemees ter het dagelijks bestuur van de ge meente. Het zou niet doenlyk zijn voor alle kleine beslissingen eerst het oordeel van de raad te vragen. Voor enigszins belangrijker besluiten is echter altyd de toestemming van de raad vereist. Al is het zo, dat de raad bepaalde onderwer pen aan het college kan delegeren. Het benoemen van onderwyzers aan gemeen telijke openbare scholen is byv. een taak van de raad, die in heel veel gemeenten in Nederland aan het college is gedele geerd. De houten voetbrug by het Panhuis, naar het Ruisseveen wordt vervangen. In plaats van het gammele geval, dat er nu ligt, wordt er een betonnen brug aan gelegd, van hetzelfde type, als er ook in het Stadspark zal worden aangelegd. De kosten van deze voetbrug worden geraamd op 17.000. Dit bedrag wordt voor het grootste deel gedekt uit een indertijd van de provincie ontvangen bedrag ad. 14.450, dat bestemd was als afkoopsom voor het onderhoud aan deze brug, dat tot toen toe door de pro vincie werd uitgevoerd. Er wordt dan eerst bekeken hoeveel maal d' 6r~ stemmen door een kandi daat behaald zijn. Op grond hiervan wor den de zetels verdeeld. Blijven we nog steeds bij die statenuitslag, dan zouden na eerste verdeling 17 zetels, respectie velijk 4 voor de AR, 4 voor de PvdA, 6 voor de CHU, 2 voor de SGP en 1 voor de BP. Na een vrij ingewikkelde bereke ning kwamen de restzetels de zetels die na deze eerste verdeling overbleven -> goede aan resp. VVD, SGP, CHU en KVP. Behalve deze kiesdeler voor de par tijen wordt er ook een lijstkiesdeler vastgesteld. Hierop wordt uitgemaakt, hoeveel stemmen iemand moet hebben om geko- v

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1