Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken VVV Rhenen krijgt vestiging in Veenendaal bij Boekhandel WIST U... $0$ UITGEBREIDE ZOMERPROGRAMMA VAN RHENENSE V.V.V. IS GEREED Belangrijke mededeling Taxi nodig? Bel dan 3700 Voor betere schoenen AGENBA Ook reklame voor Veenendaalse bedrijven mogelijk Enthousiaste reakties voor vrouwenraad bij Hollantor Rhenen week lang in teken van de sport door Wilskracht jubileum Twee verrijdbare kien terscholen Cafetaria Trefpunt" te Amerongen ACHTERBERG Openluchtuitvoering Excelsior Taxibedrijf VAN WAKEREN 40e JAARGANG VRIJDAG 10 JUNI 1966 Nr. 46 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Yeenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bQ de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 eent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimam advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2*2S per 3 maanden Losse nummers 25 eent Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen O verberg De Haar Ede Kade Maand er buurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel Het is ongeveer anderhalf jaar geleden, dat de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer in Veenen daal werd opgeheven. Sinds die tijd is er in Veenen daal geen enkele plek, waar men over de mooie plekjes wandeltochten enz. in Veenendaals omge ving inlichtingen kan krijgen. Het is echter aan Boekhandel Davelaar gebleken, dat er voor derge lijke dingen een ruime belangstelling bestaat. Zo ruim zelfs, dat men het als een onvermydelyke ser vice voor de klanten beschouwt dergelyke inlich tingen te kunnen geven. Hierdoor is thans een sa menwerking geschapen tussen deze boekhandel en de VVV in Rhenen, waarbij de Boekhandel alle door het VVV uitgegeven drukwerken in voorraad heeft. Zonder dat Veenendaal een VVV heeft, worden er nu toch diensten aan de toeristen verleend. De heer Van Essen van Boekhandel Davelaar aan de Hoofdstraat vertelde, dat hij in de afgelopen anderhalf jaar geregeld klanten in de winkel krijgt, die naar lectuur of kaarten van de om geving vragen. Tot nu toe moest men deze mensen altijd verwijzen naar Rhe nen, om dergelijke lectuur by het WV aldaar te gaan ophalen. De heer Van Essen is eens gaan praten met het be stuur van het Rhenense VVV en het re sultaat is geweest, dat hij thans onder meer over een mooie wandelkaart van de omgeving beschikt. Ook enkele boek jes, die over deze streek handelen zijn nu bij deze boekhandel in voorraad. De heer van Essen zei dat hij dit als een proef beschouwde. „Indien er van Vee nendaalse bedrijven of instellingen be langstelling is voor dit initiatief, dan ben ik graag bereid ook van hen folders op te nemen. Ik heb hier echt geen WV kantoor alleen kan men hier inlichtin gen over de streek krijgen. Als er hier uit een nieuwe WV mocht ontstaan, dan zou ik dit toejuichen, maar ik heb geen tijd zelf initiatieven in die richting te ontplooien." Ruimte beschikbaar Een der Rhenense initiatieven is de organisatie van rondleidingen door mooie plekjes. Deze rondleidingen staan onder leiding van een zeer bekend Veenenda- ler op dit gebied de heer Adriaan P. de Kleuver. De heer De Kleuver is een groot voor stander van een weer oprichten van een VVV in zijn woonplaats. Hij zou graag de leiding van een VVV kantoor op zich nemen en wil er zelfs een deel van zijn pand in de Zandstraat voor afstaan. Al leen er zouden enkele kosten gemaakt moeten worden, om de kamer welke hij daarvoor zou bestemmen voor dit doel in te richten. Een nieuw behangetje en een kwastje verf zij noodzakelijk, ter- wyl er ook wat inrichting aangeschaft moet worden. Het geheel begroot de heer Kleuver op ongeveer 1000,Hij is van mening, dat de Zandstraat zeer geschikt is voor de vestiging van een dergelijk kantoor, omdat de Gelderse Vallei-route van de ANWB er langs loopt en vrijwel alle kampeerders uit de rich ting Overberg door de Zandstraat naar Veenendaal komen. Het zou waarschijnlijk een ideale per soon zijn, voor wat betreft het geven van inlichtingen, aan toeristen, daar hij alle plekjes kent. Ook zouden rondlei dingen vanuit Veenenadal door hem ge- orgfaniseerd kunnen worden. Indien men werkelijk in Veenendaal tot heroprich ting van een WV zou komen, dan zou hij alle mogelijke steun verlenen. De voorzitter van de vroegere VVV, de heer Versteeg directeur van de Am sterdam-Rotterdam Bank vindt het pri- dat Veenendaal een Cook in den dop bezit? dat dit een 11-jarige jongeman is? dat meneer dinsdag geen zin had om naar school te gaan? dat hij toen maar op de fiets is ge stapt? dat zijn ouders tegen tien uur in de avond erg ongerust waren? dat om half elf in de avond een oom uit Zuidlaren belde, dat de jongen daar aangekomen was? dat hij er ongeveer 14 uur over ge fietst heeft? f. 110.- ELIER fjQ HOFfL JUWELIER Hooldï-liHHl 91 HOFfLOGER ma, dat de firma Davelaar het initiatief genomen heeft, een deel van de WV taak op zich te nemen, omdat er dan weer eens iets op dit gebied gebeurt. Hij zou weer achter de plannen staan, als men tot heroprichting van een Vee nendaalse vereniging overging, maar be twijfelde of hij weer als bestuurslid zou zitting nemen. De moeilijkheden voor de VW-bestuurderen waren te groot ge weest. „Er was steeds een gebrek aan geld. De subsidie van de gemeente was minimaal en het bedrijfsleven droeg slechts matig bij. Er zijn door de Vee nendaalse Winkeliersvereniging wel eens pogingen ondernomen, tot heroprichting, maar van een resultaat is mij niets be kend," aldus de heer Versteeg. De heer van de Pol bevestigde, dat er vorig jaar door de VWV Handel en Nij verheid gedacht is over heroprichting van een VW. Die plannen zijn toen op niets uit gelopen. Momenteel wordt er in kringen van de Winkeliersvereniging niet over gesproken, al betekent dat niet, dat de plannen werkelijk voorgoed in de ijskast gezet zijn. Het is heel goed mo gelijk dat er uit die kring een initiatief komt. De heer Van de Pol stelde echter, dat de Winkeliers niet de meest aange wezenen zijn een dergelijk initiatief te nemen. Natuurlijk hebben zij ook belang bij een goed vreemdelingenbezoek, maar vooral het hotelbedrljf en dergelijke heeft er belang bij. In het verleden is die be langstelling niet altijd gebleken. VVV noodzakelijk Van het hotelleven in Veenendaal wa ren de heren Van Dolder van Hotel La Montagne en de heer Gianotten van La Campagne die hun mening gaven. Beide heren verklaarden in prin cipe achter een heroprichting van een WV te staan. Laatstgenoemde vond het zelfs zeer hard nodig, dat er hier weer eens iets aan voorlichting in den lande gedaan kon worden. Hij zou het dan ook zeker toejuichen, als VVV-Vee- nendaal weer iets levends zou zijn „We zitten hier in een heel mooie streek, die in het land weinig bekend is. Vaak wordt mij door touringcarbedrijven gevraagd of de mogelijkheid van bezichtiging van het één of ander en rondritten hier be staat. Ik heb zelf in de rustige tijd ver schillende plekjes opgezocht en kan op deze manier van advies dienen. Maar Veenendaal zou iets meer toeristenplaats kunnen worden, als er aan goede voor lichting gedaan werd. Een VW is hard nodig." De heer Nap van de Camping De Bat terijen vertelde, dat hij toen hij zich hier vestigde, niet had geweten, dat er een VVV bestond. Als er een initiatief genomen wordt, dan zou hij er graag aan mee werken. Hij vond het treurig, dat de Veense VW over de kop ging, want Veenendaal moet een VVV heb ben." Van alle door ons benaderde perso nen bleek er slechts één niet zoveel voor een VVV te voelen. Alle anderen wilden er aan mee werken, of er in ieder geval achter staan. Het is een bewijs, dat de vestiging van de dependance van de VVV-Rhenen in Veenendaal in geen ge val een overbodige zaak is. Het is te verwachten, dat de heer Van Essen het druk krijgt in de boekhandel met het helpen van mensen, die inlichtingen over Veenendaal willen. Woensdagavond is in het kantoor van de Hollantor een Vrouwenraad, be staande uit de echtgenotes van de per soneelsleden, geinstalleerd. NADRUK LIGT OP ONTDEKKING VAN DE PRACHTIGE OMGEVING De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Rhenen heeft het zomerprogramma voor het komende toeristenseizoen op de pers en het zal dezer dagen, in het bekende gemakkelijke pocketformaat, verschijnen In een oplage van 15.000 exem plaren. Het programma kwam ook dit jaar weer tot stand in nauwe samenwerking met de Rhenense Middenstands Cen trale, terwijl ook andere verenigingen hun medewerking verleenden. In de 85 onderdelen die het programma telt wordt dit jaar in het bijzonder de nadruk gelegd op de ontdekkli'. van Rhenen en de prachtige omgeving. Er zijn dan ook een negental excursies in opgenomen, welke worden gehouden o.l.v. veldhioloog Adriaan P. de Kleuver. By iedere aankondiging van de exeursies in het programmaboekje heeft men in korte trekken vermeld wat men tijdens het uitstapje te zien krijgt. Vorig jaar was voor deze exeursies veel belangstelling en het bestuur meende dan ook hieraan uitbreiding te moeten geven, ook al gezien het feit dat deze streek nog veel te weinig bekendheid geniet. Nieuw in het zomerprogramma is ook het onderdeel „Rhenen in klank en beeld", een onderdeel dat door de beken de journalist Piet Terlouw is samenge steld uit kleurendia's en waarbij hij aan dacht heeft geschonken aan allerlei be zienswaardigheden en bijzonderheden. Een en ander wordt door de geluidsband opgeluisterd met commentaar en stem men van bekende Rhenenaren. Men brengt dit programma-onderdeel in ge- fcjuw Irene en ook voor de inwoners van Rhenen kan dit zeer interessant zijn. WV-bestuur slaat andere weg in Het blijkt wel uit het voorgaande dat het VW-bestuur bezig is een andere weg in te slaan. Het wil Rhenen meer be kendheid gaan geven en de hotel en pen siongast laten genieten van wat er alle maal te zien is. Men heeft derhalve ook cm fotowedstrijd Oeorganiseerd. Wie de mooiste foto instuurt krjjgt als hoofd prijs een dagje uit naar Rhenen op kos ten van de VW. Dan zijn er ook de rondvaarten die iedere dinsdag en woensdag worden ge houden met salonboten van de rederij Heumen. Deze boten varen op genoemde dagen af om 12 en 13.30 uur voor een anderhalf uur durende rondvaart. Van 14 juni tot en met 24 augustus vaart de zelfde rederij tweemaal daags de dienst Arnhem-Rhenen. Nu er op Candia een moderne tennis- accomodatie is gekomen, is er ook voor de toeristen die in Rhenen verblijven een mogelijkheid geschapen om deze banen te gebruiken, men kan hiertoe inlichtin gen verkrijgen bij de hotels waar men legeert of bij de Firma Hoksbergen aan de Nwe Veenendaalseweg. Dan organiseert men van 17 tot en met 25 juni een lunapark op het weiland naast de Veerweg. Hieraan worden nog een tweetal attracties verbonden, waar van er één waarschijniyk zal bestaan uit een groot vuurwerk, maar zekerheid hierover komt er pas volgende week. In de eerste week van augustus zal waarschijnlijk ook het circus Boltini een staanplaats in Rhenen innemen en wel aan het Akeleiplantsoen. Hierover zul len ook nog nadere mededelingen worden gedaan. Ook aan jeugd gedacht Ook aan de jeugdige vacantiegangers heeft men gedacht: twee bromfietsrally's staan er op het programma, evenals een dropping, terwijl er voetbalwedstrijden, waterpolotoernooien worden georgani seerd, resp. door Rhenus en de Forellen. Dan organiseert de Voorn een tweetal hengelwedstrijden, terwijl er als nieuw punt een houthakkerswedstrijd wordt ge organiseerd in het Kon. Elisabethplant- soen en er voor de automobilisten weer een autorally op het programma staat. De pannekoekrr.ee gaat men vanwege h succes van vorig jaar herhalen, even als de nachtelijke Rijnvaarten waarvan men er een drietal in het programma heeft opgenomen. Ook zullen op de invalswegen van tjjd to*, tjjd weer koffiemeisjes staan om de automobilisten uit te nodigen in een Rhenens restaurant een kopje koffie te gebruiken. Het uitgebreide programma bevat voor elk wat wils. Op de beiaard van de Cuneratoren worden tien avond concerten verzorgd door gastbeiaardiers o.a. uit Den Haag, Den Bosch, Enschede, Culemborg en Zeist. In het K. E. Plant soen wordt tweemaal een bal-champetre gehouden. Het VVV-bestuur van Rhenen, heeft in samenwerking met de RMC voor dit zomerseizoen niet stil gezeten en binnen het kader van de financiële mogelijkhe den getracht zich te beijveren voor de zo welkome gasten in Rhenen en omge ving. In Veenendaal, waar geen WV meer bestaat,, gaat de Rhenense WV een de pot vestigen, waar men alle mogelijke folders en drukwerken over Rhenen zal kunnen krijgen. Slotavond Rode Kruis collecte De inzamelingsaktie voor het Rode Kruis is weer een feit. Ter afsluiting wordt dinsdagavond om 20.00 uur een slotavond gehouden in het Rode Kruis- gebouw in Veenendaal. Op deze avond wordt het resultaat, dat nu door het nog niet binnen zijn van alle bijdragen nog niet bekend is, bekendgemaakt. Wel werd van de zijde van het Rode Kruis bekendgemaakt, dat de opbrengst zeker hoger dan die van het vorige jaar zal zijn. Veenendaal is deze week twee ver rijdbare kleuterscholen rijk geworden. De eerste van deze scholen is geplaatst aan de Zonnebloemstraat, waar hij een uitbreiding zal gaan betekenen voor de daar staande Christelijke Kleuter school. De andere staat op het Coni- ferenplein, tegenover de C.N.S. I. De beide scholen bestaan uit één klas en ruimte voor toiletten en garderobe. Ze staan op een onderstel van wielen, waardoor ze vrij gemakkelijk verplaats baar zijn. Het is dan ook de bedoeling, dat indien de kleuterrykdom van bijv. het Hoorntje vermindert de rijdende klas naar een andere w\jk verplaatst wordt. Men had eerst het plan gehad, de ge hele gevaartes kant-en-klaar over de weg te verslepen, maar doordat de ge bouwtjes 6 meter breed zyn, was dit een onmogelijke opgave. Nu is men dan ook overgegaan tot het plaatsen van het onderstel en het daarbovenop mon teren van de lokaliteit. NatuurÜjk ge beurt dit volgens een pre-fab systeem, waarby de gebouwtjes binnen een dag water- en winddicht zijn. Met deze vestigingen krygt het kleu teronderwijs in Veenendaal weer wat meer armslag en zullen de wachtlysten, die voor kleuterscholen bestaan worden verminderd. De stem en de mening van de vrouw moet meer in het bedryf betrokken worden. I>at is het doel dat gesteld is by de Hollantor, want volgens de direktie wordt de vrouw te veel op de achtergrond geschoven by allerlei zaken waarmee zy wel degeiyk iets te maken heeft. De wederhelften van de werknemers behoren op de hoogte te zyn van de plaats die hun mannen in het bedryf innemen. Zy behoren op de hoogte te zyn met de arbeidstyden, met koopregelingen, e.d. Het is zeker zinvol dat de vrouwen van gedachten wisselen over zaken het bedrijf aangaande. Maar ook op minder serieus gebied zullen de vrouwen werk zaam kunnen zijn. Wij denken aan het organiseren van kindermiddagen, een vrouwendag, dus zaken die grotendeels in het recreatieve vlak liggen. Bovenstaande is de gedachtengang van de Hollantor-direktie. Zeer zeker een lovenswaardig idee. De toekomst zal uitwijzen of het meer wordt dan alleen maar idealistisch. Wat betreft de di rektie en de gekozen vrouwenraad deze raad vertegenwoordigt ongeveer 130 vrouwen) wil men zo spoedig mo gelijk de idealen verwezenlijken. Op 16 juni a.s. is het plan om bij goed weer een kindermiddag te houden. Men zal dan met de kinderen naar Leersum gaan. De taak van de Vrouwenraad zal hoofd zakelijk bestaan uit het te berde bren gen van initiatieven, die dan met de steun van Hollantor ten uitvoer ge bracht kunnen worden. De raad zal een adviserende functie hebben en een ad ministratieve functie. Voorzitster van de vrouwenraad is Mevr. Kooiman-Timmers, secretaresse is Mevr. Rozenbeek-Van Boven en pen- Vrydag 10 juni heropening van ZIE ONZE ADVERTENTIE OP PAGINA 5. ningmeesteres is Mevr. Kals-v.d. Hont. Verder bestaat de raad nog uit tien raadsleden. Volgens de vrouwen waren de reakties van de mannen gunstig. Ook de man nen zullen ingezien hebben dat in deze steeds onpersoonlijker wordende maat schappij een persoonlijke tint ingevoerd moet worden. Meer begrip voor het werk van de man, een meetellende stem in het bedrijf, het uitwisselen van meningen op vergade ringen, het organiseren van excursies, enz. Dat is in het kort de taak van de vrouwenraad. Misschien vindt het idee navolging in Nederland, want nog ner gens is iets dergelijks geconstateerd. De Achterbergse Gymnastiekvereni ging Excelsior geeft zaterdag 18 juni in de openlucht een proeve van haar kun nen. Deze openluchtuitvoering, welke 22 nummers zal omvatten wordt gehouden op het terrein achter de openbare lagere school en begint om 19.00 uur. DAG EN NACHT GEOPEND. Jan van Goyenstraat 27 Veenendaal Tijdens een woensdagavond jongstleden In „Het Wapen van Rhenen" gehouden persconferentie kon het jubileumcomité, dat de voorbereiding van de viering van het 25-jarig bestaan van de gymnastiekvereniging „Wilskracht" op zich heeft genomen, het programma onthullen van de van 11 tot 18 juni in het kader van dit jubileum te houden sportweek. De voorzijde van het nieuwe verrijdbare lokaal van de kleuterschool aan de Zon nebloemstraat. Een dergelijke school is op het Coniferenplein in aanbouw, zo als de onderste foto toont. Zaterdag om 9 uur begint op Candia een sportdag voor de schoolgaande jeugd. Men heeft voor dit evenement al een 800 inschrijvingen binnen, maar het kan heel goed zijn, dat er nog een paar honderd bijkomen. Eén van de onder delen zal zy'n wedstrijden op de hinder- nisbaan, terwijl voorts touwtrekken op het programma staat. Voor de winnaars zijn er prijsjes in de vorm van boeken- bonnen. 's Middags van 3 tot 5 is er de jubi leumreceptie in „Het Wapen van Rhe nen", waar namens de burgerij het feest geschenk: een trampoline zal worden aangebgoden. Voor de jeugdleden van de vereniging zijn er maandag in het Eigen Gebouw poppenkastvoorstellingen, terwijl diezelf de avond om 7 uur aan de Groeneweg een behendigheidswedstrijd op bromfiet sen op het programma staat. Men kan zich hiervoor een uur tevoren opgeven, maar moet de leeftijd van 16 jaar heb ben bereikt. Woensdagavond komt het hoogtepunt in de vorm van de gymnastiekdemon- stratie op Candia. In optocht vertrekt men om 7 uur vanaf de school aan de Prins Bernhardstraat via Julianastraat, Molenstraat, Herenstraat en Grebbeweg naar het sportterrein waar een zeer uit gebreid, in totaal 26 punten tellend, pro gramma ten beste wordt gegeven onder leiding van de heer D. W. de Jong. Zo zal men ook een trampolineploeg uit Apeldoorn, met enkele cracks op het VEENENDAAL Dinsdag 14 juni School Sandbrink- straat 18 en 19 uur: Start Avondvierdaagse voor hen die zaterdag niet kunnen lopen. woensdag 15 juni School Sand- brinkstraat 18 en 19 uur: offi ciële start Avondvierdaagse. EDERVEEN Zaterdag 11 juni Jeugdgebouw 14 uur: Start oriëntatierit. BIOSCOOP Luxor-theater Veenendaal Vrijdag en zaterdag 19.30 en zon dag 15 uur: De wraak van de Saraceen. Zondag en maandag 19.30 uur: Het einde van een gentleman. TENTOONSTELLING Galerie 't Lanterentje: Tentoon stelling van werk van Aad Velt- hoen. gebied van trampolinespringen aan het werk kunnen zien. Donderdag zullen er demonstraties zyn van handbal, voetbal en judo, terwijl er vrydagavond een feestavond voor donateurs, leden en genodigden is in de Stichtse Oever. bij Uw opticien kunt U een zonnebril met glazen op sterkte verkrijgen

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1