uinbouwhoekje 0 p E L CHEVROLET KRUISWOORDPUZZEL R 75 Leerling verkoopster ARAM ARAM SlKlii HOOR- TOESTEl/LEN Nieuwsblad „DE VALLEI" vrijdag 10 juni 1966 10 V.A.B. KIRPESTEIN REIN KOK's De Gouden Cobra Voor Baby GEEF ZE DE RUIMTE Verschijnt als bijlage van het streekblad „DE VALLEI" i onder redactie van Tante Jos ONZE JARIGEN 11 juni Jack Kuster 12 juni Matie van Laar, Rhenen 13 juni Gerjo Sanders, Renswoude 14 juni Henk Hovestad 14 juni Piet van de Bovenkamp 14 juni Ansje van Eek 15 juni Wim de Rooi IE juni Elze van de Brandhof 15 juni Wim van de Bovenkamp 16 juni Yvonne Heykamp 17 juni Ton van der Bijl, Eist. Alle jarigen heel hartelijk gefeliciteerd en een onvergetelijke dag toegewenst. ZILVERPAPIER EN CAPSULES Het voorjaarszonnetje geeft de voor jaarsmantel van moeder Natuur steeds meer prachtige felle kleuren. Waar je komt tref je bloemen aan in allerlei soorten en kleuren. Alles bloeit, alles groeit, alles lacht, alles zingt! De zon schijnt er heerlijk op los en opgewektheid 1 vreugd heersen om ons heen. Blij vliegen de vogels in het rond en hun gejubel, weergalmt vele malen in het luchtrui. Af en aan vliegen ze en doen alles en nog wat om jongen met voedsel te versterken. Is het voorjaarsweer in het land ge komen uan strekken wij onze stijf ge worden spieren en doen alleen dingen waarin we zin hebben. En wat onze zilverpapier spaarderij betreft; Dat gaat allemaal nog fantastisch fijn. Iedereen spaart nog duchtig mee. Van kleine kleutertje tot dikke ronde dames toe. O' spaarders en spaarsters van deze week waren; de kinderen Kats, dhr. van Dijk, Minet Heij en Riënne Stovestad. De opbrengst gaat weer naar de blin den, die ongetv. ijfeld heel blij zullen zijn. Jongelui, dit was het dan weer. Ik wens jullie een zonovergoten weekend toe en tot ziens! TANTE JOS MAAK JE EIGEN KRANT. Figuur a. Het maken van je eigen clubkrant en het zelf drukken daarvan is niet zo moei lijk als het wel klinkt. Je kunt namelijk je krant drukken op een zgn. hecto graph en dat doe je dan op de volgende manier: 50 gram lichte schrijnwerkers- lijm doe je in een busje met ongeveer 140 gram water. Laat de lijm gedurende 2 of 3 uren in het water liggen en zet het blikje dan in een pan water, welk water je vervolgens aan de kook brengt. Je doet er wrjs aan je moeder of vader te vragen je hirbij te helpen, omdat je er wel eens een ongelukje mee kunt heb ben. Nu ga je de lijm in het blikje om roeren, terwijl je 250 gram glycerine en 13 gram fijne, poedervormige porcelein- aarde toevoegt. Al deze dingen kun je kopen in de apotheek. Het papje, dat je op deze wijze hebt gekregen, giet je zorgvuldig in een lang- Correspondentie te richten aan Tante Jos per adres: Parallelweg 10 - Veenendaal werpig blik of 'n oude fotografieschaal. In ieder geval moet hetgeen je gebruikt een beetje groter zijn dan het formaat van je krant. Het papje strijk je ge lijkelijk uit en daarna laat je het zolang afkoelen, tot het helemaal hard is ge worden. Als er soms luchtbelletjes in zitten kun je die met een spel openprik- ken en dat moet je in elk geval doen, want de oppervlakte moet helemaal glad zijn. Nu moet je een fles drukinkt kopen. Dan schrijf je op een velletje schoon papier al het nieuws, dat je in de krant wilt hebben, waartoe je dan gebruik moet maken van de drukinkt. Als de inkt droog is, leg je het papier met de beschreven kant naar beneden op de hectograph en na ongeveer 10 minuten haal je het er weer heel voorzichtig af. Dan kun je hetgeen je geschreven had in spiegelschrift op het oppervlak van de lijmpap zien staan. Tenslotte neem je een velletje schoon papier en legt dat op de hectograph. Als je het er weer voor zichtig hebt afgenomen zie je een prachtige afdruk van hetgeen je hebt geschreven. Je kunt op deze manier een heleboel afdrukken maken. Als je je hectograph wilt schoon maken neem je daarvoor een zachte spons, die je in warm water doopt, waar na je ér heel voorzichtig mee over de hectograph wrijft. Dan is je drukpers klaar voor de volgende aflevering van je krant. TOMMY EN DE ANEMONEN. Figuur b. „Moet je al die anemonen een szien!", riep Tommy uit, „de hele grond in het bos is er mee bedekt! Maar is het voor deze bloemen nog niet te vroeg om al te groeien? Zelfs de bomen hebben nog geen bladeren!" „Neen, ze zijn zeker niet te vroeg", antwoordde Tommy's vader. „De anemonen moeten wel bloeien, voordat de bomen bladeren krijgen, want anders zouden de zonnestralen niet in staat zijn door het bladerdak de bloempjes te bereiken!" „Mag ik er een paar plukken om mee naar huis te nemen?" vroeg Tommy, „ja hoor", ant woordde zijn vader, „maar doe het heel voorzichtig, opdat je de worteltjes van de planten niet beschadigt!" Figuur c. EEN REKENKUNSTJE. Dit jongetje hier is7 een beetje in de war. Hij moet de cijfers 1-2-3-4-5- 6 - 7 - 8 en 9 in de 9 vierkantjes van het kruis plaatsen, maar dan zo, dat de som van de cijfers in beide armen van het kruis 25 is. Willen jullie hem daarbij helpen HET MOERAS IS EEN TOVERPALEIS. ZOEKEN EN WAARNEMEN. Men is het er niet over eens, of er werkelijk dwaallichtjes bestaan, of dat het slechts een produkt van een overspannen verbeelding is, ik ver zoek de lezers en lezeressen intus sen bescheiden, dat u mij niet voor een dwaallicht houdt wanneer ik nu het voornemen heb om u het een en ander over het „MOERAS" te ver tellen. Wanneer men zich niet slechts voor een poos aan het vermoeiende en vervelende gewoel van het maat schappelijke leven wil onttrekken, maar daarbij tevens dromen wil van ver af gelegen landen en vreemde, sierlijke plantenvormen, dan zal het u in eigen land zeker niet aan die gelegenheid ontbreken, mits men die gelegenheid slechts weet te vinden. Daar bij het moeras is de wereld be perkt en u vraagt zich af: Waar zijt ge gebleven, drukte en gewoel der samenleving? Ik bemerk niets meer van het gewoel, ben alleen, alleen met de schone natuur! De zoge naamde fijne smaak, ik bedoel dus de mode, zegt dat groen en blauw niet bij elkaar passen. Bij het moe ras kan men zien hoe of Moeder Natuur hierover denkt. DéAr kan men staan tussen hoog opgeschotene bloeiende Vergeet-mij-nietjes, waar bij do groene kelkjes ons in 't oog vallen, terwijl ze door de hemels blauwe bloemkroontjes als over welfd zijn of die ook bij elkander passen! Alles verenigt zich daar bij het moeras, om ons aan de gedach ten en wensen naar het alledaagse te onttrekken Het blauw van de wolkeloze hemel komt ons donker der voor. De stralen van de zon spat ten op het gladde water uiteen (zo gelijkt het), om, als duizenden von ken, die een warme gloed versprei den, daar weer op te springen zó voelde ik dat aan terwijl on telbare muggen het hare er toe bij dragen, om mij in een geheel andere hemelstreek verplaatst te zien. In derdaad: het moeras is een tover paleis, alwaar men zich in verre lan den verplaatst meent te zien. Ieder moeras is echter in dit opzicht niet hetzelfde, trouwens men beschouwt wel eens als zodanig, wat het eigen lijk in 't geheel niet is. Zo bijvoor beeld een laag gelegen weide, op welke van water doordrenkte bodem wij licht een paar natte voeten en nog een verkoudheid bovendien kun nen halen. Daarentegen vertegen woordigt een verwaarloosde vijver (zoals ik mocht ondervinden bij een voor jaren her verlaten buitenplaats) volkomen wat ik thans bedoel. Men heeft slechts even de hand uit te steken om de zonderlinge halmen van de Lisdodden af te breken en men ziet de sierlijke hartvormige bladeren van de gele Nymph vlak vóór u drijven, zij heft haar bloe men op dikke stelen uit het water ook een zusje van haar, de witte Nymph is aanwezig. De grote en dikke bladeren en de vele bloemen. die beide op een nauwe verwant schap met de Koninklijke Water lelie (victoria regia) wijzen, dienen vaak aan kleine vogels, kikkers ui vele insecten voor drijvende eilan den. Veelkleurige juffertjes of Li bellen rusten een ogenblik uit op die groene eilandjes. Ziedaar het Pijlkruid. Het is van uit de verte alsof er een vreemde ling staat. De stijf rechtopstaande bladeren, roepen ons Amors pijlen voor de geest. Hetzelfde geldt ook voor de statige Egelskop (sparga- nium ramosum). En de Water-Weeg- breê heeft ook al een eigenaardig voorkomen. De ongeveer één meter hoge bloemstengel is op de wijze van een sparreboom rijk vertakt en draagt op die takjes een groot aan tal wijduiteenstaande kleine, licht rooskleurige bloemen. Hoe sierlijk is de zwanebloem Vele plantsoorten kan men in en bij het moeras ont dekken, o.a. het vlottend Fontein kruid, Water-Ranonkel, Hoornblad, Duizendblad, moeras - Haarstreng, Eendenkroos, etc. etc. De bloemen van vele waterplanten verdwijnen na de bloei met steel en al spoorloos, zodat men op die plaat sen van het water, waarover voor korte tijd een wit laken van bloe men uitgespreid lag, dan niets meer kunnen vinden en alleen nog het dichte gewemel der haarfijne blaad jes opmerken. De zaden van vele waterplanten rijpen meestal onder water, zelfs wanneer die planten met geen mogelijkheid anders dan boven water kunnen bloeien. Wan neer de bloei voorbij is en dus de bevruchting heeft plaats gehad, buigt zich bij vele waterplanten (waternoot, vorsenbeet, waterranon kel, enz.) het bloemsteeltje onder water. Ik hoop met dit „praatje" de nieuwsgierigheid bij vele lezers (essen; te hebben opgewekt. Wie op een vlakte woont, waar dicht heestergewas door weilanden afge wisseld wordt en deze d'»or sloten doorsneden zijn, die zal gewoonlijk niet zo lang naar een moeras behoe ven te zoeken. Want dóór, waar de grond een aanzienlijke daling onder gaat, ontstond dan veelal een water kom, waaruit een moeras werd ge boren. Ik herinner mij nog heel goed hoe wij in onze schooljaren met onze onderwijzer naar het moeras trok ken en daar op zeer leerzame bota nische lessen werden getrakteerd. Daarvoor zijn we veel dank ver schuldigd. Of heden ten dage ook nog lessen in botanie, in de vrije natuur, worden gegeven? Het ant woord hierop moet ik schuldig blij ven, omreden ik niet weet. Ben ik misschien dan toch een dwaallicht Neen, toch Wél? Mij best af E. J. Grijssen-Rhenen. PIETERTJE Nummer 3. En zo kregen ze allebei een blauw oog. 3 8 iy-66 n jr tv* VEENENDAAL CITY-MOTORS - EDE OPLOSSING KRUISWOORDPUZZEL R 74. Horizontaal: 1. bok; 3. pionier; 8. neo; 11. ro; 13. el; 14. ko; 16. dm; 17. urgent; 21. sorbet; 24. een; 25. toe; 27. boa; 28. aa: 30. prins; 32. re; 33. alt; 35. beo; 36. nts; 38. vin; 39. leuning; 40. soldaat; 41. aardbei; 45. overleg; 49. lat; 50. les; 51. oir; 52. sta; 53. km; 55. laars; 58. sl.; 59. och; 61. rad; 62. dal; 64. arnhem; 67. bilbao; 69. ae; 70. os; 72. no; 73. de; 74. rek; 75. klewang; 76. dan. Verticaal: 1 brutaal; 2. oor; 4. iet; 5. ol; 6. ik; 7. eos; 9. ede; 10. om trent; 12. zeep; 15. krop; 18. ge; 19. nn; 20. roi; 22 ob; 23. ba; 25. trog; 26. enns; 29 ale; 30. penseel... 31. stokvis; 32. ria; 34. tuurt; 35. bi; 37. sl; 38. vaals; 41. alkmaar; 42. aam; 43. bl; 44. isar; 45. oord; 46. er; 47. ets; 48. galjoen; 54. acht; 56. aap; 57. kalm; 59. on; 60. he; 62. di; 63. lb; 65. ree; 66. mol; 67.bon; 68. ada; 71. se: 72 na. GEVRAAGD: drogisterij/parfumerie Gelderland-hoek Hoogstr. Veenendaal - tel. 2656 Horizontaal: 1. titel 3. reptiel 10. elasticiteit 13. vis 15. deel v.e. waardepa pier 16. deel v.d. dag 18. uitroep 19. deel der V.S. 21. deel v.e. boom 22. inwendig orgaan 24. toiletgerei 26. zelfkant 28. ruim 30. voegwoord 31. vis 33. ogenblik 35. voedsel 36. muziekterm 37. spil 38. pl. op Ameland 40. en dergelijke 41. bijb. naam 43. laatst leden 44. vaartuig 47. bolgewas 48. voorzetsel 49. kolenemmer 50. pers. vnw. 51. vogel 52. titel 54. inhoudsmaat 55. gevangenis 56. kindergroet 57. meisjesnaam 23. vreemd beeld 58. het romeinse rijk 25. soort onderwijs 59. tijdperk 27. genoegen 60. gehoorzaal 29. woede 62. vaartuig 32. bitter vocht 64. opdracht 34. Europeaan 66. deel v.e. kledingstuk 36. onmeetbaar getal 68. kledingstuk 39. geluidloos 70. stad der oudheid 42. chin, maat 71. slecht horend (afk.) 43. meisjesnaam 72. slok 44. jong dier 73. cilinder 45. maanstand 75. titel 46. valscherm 77. voegwoord 48. meisjesnaam 79. zangnoot 49. jongen 80. bloem 51. visnet 82. bestemming 52. hoofddeksel 84. bedrag 53. meisjesnaam 85. verbeeldingskracht 54. paardje 86. pers. vnw. 55. deel v. d. hals 56. tweetal Verticaal: 59. karakter 1. 2. 4. grafkelder knaagdier eng. voorzetsel 60. 61. 63. ontsteking godheid harde bovenlaag 5. vloerbedekking 65. uitroep 6. geestdrift 67. vogel 7. 8. 9. schuifraampje voegwoord voorzetsel 69. 74. rekening onderricht 11. uitroep 76. te zijner plaatse 12. vervoermiddel 78. windrichting 14. 17. 20. vernis graansoort muziekinstrument 80. 81. 83. meisjesnaam het romeinse rijk voorzetsel De Touaregg valt onmiddellijk fel aan en met een luide slag, ketsen de zwaarden op elkaar. Aram be merkt al gauw dat de woestijnbewoner maar een zeer matig zwaardvechter is en dat het hem weinig moeite zou kosten de man neer te vellen. Hij wil echter onder geen beding zijn tegenstander verwon den, wel beseffend, dat als hij de Touaregg straks gewond zou moeten achterlaten, dit voor de man in dit barre verlaten gebied onherroepelijk het einde zou betekenen. Gelukkig komt er op onverwachte wijze uitkomst. Een grote steen suist plotseling door de lucht en treft de Touaregg tegen de slaap. De man wankelt een ogenblik achterwaarts, dan slaat hij languit in het zand. „Allah-ik-allah jammert Kleine-Kim, ge schrokken van het resultaat van zijn welgemikte worp, „hij hij is toch niet „Slechts be wusteloos." stelt Aram zijn kleine bondgenoot ge rust, terwijl hij zich over de Touaregg heenbuigt. ,Een prachtworp, Kim Ziezo, nu zullen wij dit heerschap eens gauw van zijn mantel ontdoen." Hij trekt de sluier weg van het gelaat en fluit verrast tussen de tanden Een vreemd gevormde dia deem in de vorm van een slang wordt rond het hoofd van de Touaregg zichtbaar wordt vervolgd JONGENS BLIJVEN MEER EN LANGER OP SCHOOL DAN MEISJES In schooljaar 1964/'R5 volgde y0% van de 14 .rige jongens, 78% van de 15-jar* e, 65% van de jarige en 51% var de 17-jarige voiled'" dag onderw'js. 'oor de meis; waren de overeenkom-"'-' percentages resp 43 POEDER - CREME - OLIE - ZEEP </- .4. ->ü huidige peicc liggen ii deze 'tijdsjaren voor le jongens 3 tot 0 onten hog.-r dan in 1961/'6r en voor de meisjes tot 8 punten, maar tussen jongens en rr is er nog een groot verschil in deelnc minj aan et oortf -et vol' .g c erwfls de leerplichtige leeftijd dus ...ijkt ui de zojuist verschenen 'iKdtie van het ntraal Bureau voor d» Statir'-^k: D. Nedet ndse jeugd ha- onderwij. 19C/'65 Boveudk bl(jkt dat de d"^lnemlne partieel oni. rwtfs (d.w.z. met "tin- dei dan 16 uren per week) bij de jon •S 15 :«!)r n— oud "npr ijl 'OP BEWEGINGSVRIJHEID EN KOMFORT VOOR HET KIND VAN VANDAAG „Ruimte" betekent voor de mens van deze tijd de sferen rond de aardbol, de raketten en capsules, de landingen op de maan. Maar „ruimte" is in de wereld van het kind iets anders, het is de mo gelijkheid zich uit te leven, in letterlijke zin armslag te hebben, het is de ruimte die past in de moderne pedagogiek. Bij diezelfde opvoedkunde behoren geen nauwe kleertjes, geen pas-op-voor-vlek- ken-jurkjes en geen kijk-uit-waar-je- loopt Jasjes. Het kind moet juist door zijn kleding zichzelf kunnen zijn. En zulke kleding is er. Op de Nederlandse Baby- en Kleuter vakbeurs te Hilversum (21-23 maart) en de Vakbeurs Het Kind te Utrecht (28-31 maart) waar detallisten zich konden oriënteren wat betreft de komende na jaarsmode bleek het weer overduide lijk: synthetische vezels zijn favoriet voor kind en kleuter. Vooral van Draion wor den kleertjes gemaakt waarin het kind ongeremd door zandbak en speeltuin kan dollen. Immers, Draion is gemakkelijk wasbaar, snel droog en no-iron, de stof fen kunnen niet krimpen of vervilten, en de briljante kleuren blijven altijd even mooi. Voor het komende najaar blijken in 100 Draion weefstof niet alleen de effen stoffen, de pepita-ruitjes en de fraaie rood-groene en rood-blauwe rui ten in trek te zijn, daarnaast zullen zwart-witte ruiten en grijs-witte strepen in allerlei uitvoeringen, madrasruiten en natuurlijk geometrische patroontjes op vallen. Pullovers en truien voor kleuters en kinderen worden in Nederland op steeds groter schaal van Draion HB gemaakt Voor baby's zijn er handgemaakte kleer tjes, die door de uitstekende waseigen- schappen zeer populair zijn bij de moe ders. Een nieuwe toepassing van de veel zijdige Dralonvezel is de badstof, welke onder meer voor kinderbadjasjes wordt verwerkt. Dit prachtige artikel, dat naar verwacht wordt spoedig een plaats op de Nederlandse markt zal innemen, heeft uitmuntende eigenschappen. Belangryk is hier, dat de stof zeer snel droog Is, en dat deze het lichaam aangenaam warm houdt. dan bij de meisjes v-n Jie tct^al ontvirgen in 1964/65 169.000 jeugdiger, vol lagonder wij- of artieel onderwijs, teger C06.000 n lf "62, wr rbij de part' culipre, oi if "rde opleidingi zlJr reke d. Bij de foto: Er heel deftig uitzien en tóch straks op de schommel zitten, zon der dat moeder hofodpljn krygt by de gedachte aan de jurkjes-was, dat is mo gelijk met deze Dralon-kleertjes. De poncho's, die vorig jaar in Draion als „top-hit" werden geïntroduceerd, zul len voor kleuters ook in een nieuwe vorm worden gebracht: Dralon-pluche, een heerlijk zacht en volumineus materiaal, dat de spatten van het kinderspel uit stekend kan weerstaan. Voor iedere robbedoes van vandaag ol het nu een jongen of een meisje is zijn er mooie kleren, waarin het vermaan van moeder gerust vergeten kan worden. En ieder kind mag een robbedoes zijn. A,Leveringen uitsluitend op medisch advies A, Volledige garantie op alle toestellen A, Deskundige en blijvende service A, Desgewenst ontbieden A, Leverancier fondsen aan huis te alle zieken- OPTIEK PRINS BERNHARDLAAN 4 fZWAAIPLEIN) VEENENDAAL

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 10