DE RENSWOUDSE KORENMOLEN Makelaardij Rijpstra Voor al uw rijbewijzen C. BOLDERMAN FOTOGRAFIE CONTRA CRIMINALITEIT an0S dnaqe Ds. A. Ter louw volgde cursus voor doctoraal SMALLE LUXAFLEX® Nieuwsblad „DE VALLEI" vrijdag 10 juni 1966 14 Twee royale midden- standswoningen naar F.N.O.P. en V.A.M.O.R. auto- en scooter rijschool FA. E. H. HOOTSEN In de nabijheid van een kasteel, dat de ganse omgeving in eigendom heeft, is een korenmolen niet weg te denken. Waar moet de heer van al deze aardse bezittingen anders zijn koren laten malen f Zo'n molen was bovendien een bron van inkomsten: alle boeren van de streek moesten hun koren immers laten malen in de molen van hun heert Dat bracht geld in het laadje en gratis koren in de schuur. Want veelal moest de elfde, nee, elke elfde schoof, aan de Heer „betaald" worden. De molenaar zelf betaalde erfpacht, maalrecht, wind- recht, enz. Desondanks zag een molenaar er toch nog wel brood in, zowel letter lijk als figuurlijk, om een molen te huren of te kopen. Standerd- of standaardmolen Blijkens de oudste afbeeldingen (zie afb. 1) was de Renswoudse korenmolen een standerd- of standaardmolen. Dit type mag wel het oudste Nederlandse molentype genoemd worden, d.w.z. als korenmolen. Het bovenste gedeelte van deze molen, het molenhuis, kon om een zware spil draaien. Om zo weinig mogelijk wind te vangen waren de voor- en achterzijde smal. Binnen was dan nog voldoende ruimte om de molenstenen, tandraderen, assen, e.d. te bergen. Het huis rustte op zware kruisbalken de standaard die te Renswoude af gedekt waren met planken. Een derge lijke korenmolen noemt men dan een gesloten standaardmolen. Aan de ach- terzijde bevond zich een trap (zie afb. 2), die toegang gaf tot de deur van het molenhuis. Aan de voorzijde waren de wieken bevestigd. Eerste molenaar De oudst bekende molenaar die we in de archieven tegenkomen is Jan Everts van Alpen. Hij stamde uit een koren molenaarsgeslacht en familieleden maal den op de Walderveense molen. Toen Jan Everts in 1657 zijn le kind liet dopen in de Herv. Kerk van Renswoude, schreef de predikant er in het doopboek bij, dat de vader molenaar was. Het is niet uitgesloten, dat de vader van Jan Everts, die Evert Jan van Alpen heette, de eerste molenaar was. Hij was mole naar, dat is bekend, en hij woonde in Renswoude, want in 1664 maakte hij zijn testament voor het gerecht van Rens woude (R. A. Renswoude 1214*). In of vóór 1677 stierf Jan Everts van Alpen: zijn weduwe trouwde in dat jaar met Hendrick Jansz. van Veenendaal. Vol gens de lidmatenlijst van de Herv. Kerk van Renswoude was Hendrickmo lenaar. Waarschijnlijk bleef hij dit op de Renswoudse korenmolen tot zijn dood in 1707. Een jaar daarna komt in het doop boek ene Jan Hendricksz. voor, die mo lenaar was. Hij liet in 1708 een dochter dopen, die Weijntje werd genoemd. Het is zeker niet denkbeeldig, dat Jan Hen van Altena, die afkomstig was uit Soest, te Renswoude met Jannetje Kooïj. Van 1763 af, toen het eerste kind ge boren werd, tot 1784, toen het negende kind geboren werd, vermeldt het doop boek der Herv. Kerk achter ieder kind „op de meulen". Bovengenoemde negen kinderen waren uit twee huwelijken; Geurt huwde nl. na de dood van Jannetje in 1779 met Evertje Jansz. Koudijs. Blijkbaar leverde de molen voor een dergelijk groot gezin niet voldoende op, want volgens het uit 1795 daterende be- ■■MUÉIS^i IISij&BSraHMi dricks nauw verwant was aan de hier voor genoemde Hendrick Jansz.; deze was namelijk gehuwd met Weijntje Hen- dricx van Pothoven. In deze tijd zag de Renswoudse koren molen er dus uit, zoals de kaart van Broeckhuysen uit 1701 ons toont (afb. 1). Eigenaars onbekend In de daar op volgende jaren tot 1762 zijn ons geen molenaars te Renswoude bekend. Natuurlijk waren ze er wel, maar vermeld worden ze helaas nergens. De molen zelf wordt wel genoemd. In het archief der Ned. Herv. Kerk bevindt zich een belangrijk document. Het betreft een schenkingsacte, waarin wordt meegedeeld, dat Frederick Adri- aan Baron van Reede op 28 juni 1736 aan de diakonie der Herv. gemeente te Renswoude een stuk grond schenkt. Er wordt in de acté gesproken van „zeker Erfpacht en Erve, daar tegenwoordig het Diakonie-Huis op staat, gelegen aan de Scherpenzeelse en Barneveltse weg, tegenover de Renswouse Koorn-molen." Een interessant stuk; het brengt ons echter niet dichter bij de naam van de toenmalige molenaar. Geslacht Van Altena Gelukkig komen we in 1762 weer op bekend terrein. In dat jaar huwde Geurt volkingsregister het oudste van Rens woude was Geurt toen tevens her bergier. Of je nu koren maalt of gerste nat brouwt, het is maar een stap van het een naar het ander en koren blijft de hoofdzaak. Volgens het erfpachtre- gister van 1810 was de zoon van boven genoemde Geurt van Altena, die ook Geurt heette, toen molenaar. Het num mer van de molen werd 34. De uit het huwelijk van deze Geurt en diens vrouw Willemijntje Bouwman geboren zoon Jan Philip, was de volgende korenmolenaar en dit was hij tot zeker 1878. Het num mer van de molen werd inmiddels (±1860) gewijzigd in 69. De laatste molenaars Het geslacht Van Altena is stellig niet uitgestorven, doch het beroep van korenmolenaar werd door een dochter van Jan Philip van Altena in een andere familie gebracht. Deze dochter, Geertje geheten, huwde in 1878 met Cornelis Mora uit Ede. Tot 1894 was Cornelis molenaar alhier om in dat zelfde jaar weer naar Ede te vertrekken. Nog geen week na het vertrek van de voorgaande werd de molen alweer be trokken door een nieuwe eigenaar, üp 8 nov. 1894 kwam Gerard van Harten uit Woudenberg als laatste van de rij Renswoudse korenmolenaars op de mo len. Tot 1930 werd de molen gebruikt. De brand van 24 april maakte een eind aan haar bestaan. Overigens moet hierbij nog wel mee gedeeld worden, dat deze laatste molen niet de oorspronkelijke standaardmolen was. Op bijgaande affbeelding (afb. 2) uit 1903 ziet men, dat de standaardmolen, die toen stellig reeds 200 jaar oud was, werd afgebroken. Er naast verrees een nieuwe molen, een z.g. bovenkruier. Het kenmerk van een dergelijk type is, dat alleen de kop draait. Afbeelding 3, daterend kort voor de brand, toont deze nieuwe korenmolen in volle glorie. Op 24 april 1930 geraakte de koren molen in brand; gretig grepen de vlam men in het hout- en rietwerk om zich heen. De Renswoudse brandweer kwam snel te hulp, maar kon helaas niet af doende hulp bieden. De eigen antieke brandspuit kon de brand niet bedwingen, al werkten de waterdragers en water- pompers zich in het zweet. IJlings riep men de brandweer van Barneveld te hulp, die gemotoriseerd was. Onder leiding van de heer Schou- TE KOOP TE RHENEN: MET GARAGES EN EXTRA SCHUUR Vraagprijzen resp. f 65.000,(incl. c.v. olie) en f 5Q-000,k.k. INLICHTINGEN: RHENEN, Achterbergsestr.w. 4a, teL 08376-2196 Jan Steenlaan 65 Tel. 3705 Les in OPEL KADETT en OPEL REKORD OPEL BLITZ VRACHTWAGEN EN HEINKEL SCOOTER. zet de zon spelenderwijs naar uw hand met LUXAFLEX aluminium jaloezieën UMMBMaMMWMM MMMMMMMMMI ■RMHhihi MMi ER IS NU OOK SILHOUETTE» •N ZEER SIERLIJK SMAL TYPE JALOEZIE. U bent welkom bij Hoofdstraat 72, Veenendaal, tel. 08385-4247 Omdat het parkeren langs de Rijkswe gen verboden is, heeft Rijkswaterstaat besloten over te gaan tot het aanleggen van pick-nickplaatsen langs deze we gen. In de buurt van Emmikhuizen wordt de eerste van deze plaatsen langs Rijksweg 12 aangelegd, waarvan de fo to een beeld geeft. ten was men snel ter plaatse, doch het baatte niet meer. De molen kon niet be houden worden. Dit laatste belette B W van Renswoude niet de Barneveldse brandweer zijn grote dank voor de ge boden hulp te brengen. De Renswoudse korenmolen is nimmer opgebouwd en toch staat hij er nog De heer Van Harten bouwde op de plaats van de molen een meelfabriek, bovenop deze fabriek werd een windwijzer ge plaatst in de vorm van de oude molen. Deze sierlijke windwijzer zal echter nooit in de plaats kunnen treden van het prachtige monument, dat de Renswoud se korenmolen eens gevormd heeft. S. Laansma EZELTJE STREK JE... Niet alleen in Nederland tracht men het sparen zoveel mogelijk te bevorderen. In West-Duitsland heeft een spaarpropaganda- stunt echter bijzonder onplezierige gevolgen gehad. Op een landbouwtentoonstelling in Frankfort hadden de Duitse spaarbanken een gezamenlijke stand, waarin zich een houten ezel bevond, die een „geluksmuntje" produ ceerde, wanneer men aan de staart trok. U weet wel: Ezeltje strek je Ofschoon deze schijfjes metaal zich duidelijk onderscheidden van echt geld hadden ze er één eigenschap mee gemeen: ze hadden dezelfde grootte als een klein Duits muntstuk. Het resultaat was, dat een aantal slimme bezoekers ze probeerden te gebruiken voor de inworp in automaten en dat lukte voor treffelijk. De Duitse spaarbanken kregen zo veel protesten van winkeliers, dat zij hebben moeten besluiten, bij haar in te leveren ge- luksmuntjes in te wisselen tegen echte munt stukjes. Voor de spaarbanken is het dus een ongeluksmuntje geworden. Onder auspiciën van de International Police Association zal van 9 tot 13 okt. 1967 in het Amsterdamse R.A.I.-gebouw een internationaal politiecongres gehou den worden. De Nederlandse afdeling van de I.P.A. zal dan afgevaardigden van politiekorpsen uit de gehele wereld ontvangen. Tijdens dit congres zal er onder meer een expositie worden gehouden van foto grafische apparatuur welke door de politie over de gehele wereld gebruikt wordt. Reeds lange tijd maakt de politie bij haar taak, het bestrijden en voorkomen van criminaliteit, gebruik van de foto grafie. Hoe belangrijk de rol van de foto grafie bij het bestrijden van de crimi naliteit wel is, blijkt duidelijk uit het volgende voorval. Toen twee misdadigers volgens plan een bank in Canada hadden beroofd, scheen het alsof de perfecte misdaad dan eindelijk gepleegd was. De enige sporen op het terrein van de misdaad waren de wielsporen van de auto waarmee de beide mannen waren ontsnapt en een afdruk van de achterzijde van de auto in een berg sneeuw. Natuurlijk werden deze sporen door de politiefotograaf op de gevoelige plaat vastgelegd. Bij de bestudering van de foto's van de sporen bleek echter dat zich in de berg sneeuw een zeer belangrijke aan wijzing bevond. Behalve de achterkant van de automobiel was namelijk ook de nummerplaat van de auto in de sneeuw afgebeeld. De ontdekking hiervan leidde er toe dat de beide misdadigers binnen een uur na het misdrijf konden worden aangehouden. Doordat de bewijsstukken die normaal snel zouden verdwijnen, in dit geval de sneeuwsporen, vastgelegd en geregistereerd konden worden, was de fotografie het medium dat tot arrestatie en veroordeling van de misdadigers leidde. Het genoemde voorval is slechts een enkel voorbeeld uit een reeks van dui zenden gevallen waarbij de fotografie leidde tot opsporing en veroordeling van misdadigers. Volgens mr. Harris B. Tuttle, een expert van Eastman Kodak op het ge bied van politiefotografie is de fotogra fie het belangrijkste middel voor het ontdekken, registreren en behouden van bewijsmaterialen die voor rechtbanken gebruikt kunnen worden. Mr. Tuttle is van mening dat de foto grafie niet alleen de mogelijkheid heeft om misdaden te ontdekken, maar ook kan bijdragen tot het voorkomen ervan. REGISTRATIE. Het gebruik van de fotografie bij het registreren van misdadigers is verre van nieuw want reeds in 1860 maakte de politie een begin met het maken van foto's welke bij het identificeren van misdadigers goede diensten hebben be wezen. Er wordt echter steeds naar nieuwe wegen gezocht om de fotografie nog intensiever bij de bestrijding van de misdaad in te schakelen. VERBORGEN CAMERA'S. Bij de bestrijding van de misdaad wordt veelal met succes gebruik ge maakt van verborgen camera's waarmee zogenoemde foto-valstrikken kunnen worden opgebouwd. Met camera's die met infra-roodfilms zijn geladen kan in optisch volkomen duister, met behulp van een onzichtbare infra-rood lichtbron worden gefotogra feerd, waardoor het mogelijk is bijvoor beeld een inbreker tijdens zijn daad te fotograferen, zonder dat hij zich hiervan bewust is. De „fotoval" kan zo worden opge bouwd dat de inbreker zelf de camera's in werking stelt door bijvoorbeeld een deur te openen of door op een losse plank in de vloer, waaronder een voet schakelaar is aangebracht, te stappen. OPSPORING. Vooral in de laatste jaren is de foto grafie een steeds belangrijker rol gaan spelen b\j de opsporing van misdadigers. Zo beroofden een man en een vrouw een Amerikaanse bankinstelling van een be drag van 7000 gulden niet wetend dat hun activiteiten door verborgen camera's geregistreerd werden. De rechercheurs die de film enkele uren na het misdrijf zagen, herkenden de vrouw als een plaatselijke serveerster, die snel kon worden aangehouden. Haar partner, van wie zij niet eens de naam kende was niet zo makkelijk te vinden. Deze zag de film echter dezelfde avond in een andere stad geprojecteerd hetgeen hem deed besluiten naar de stad waar de misdaad was gepleegd terug te keren en zich bij de plaatselijke politie aan te geven. Tot nu toe vrg onbekende belichtingstechnieken en speciale films, maken zelfs het onzichtbare zichtbaar. Onlangs werd bijvoorbeeld een dief aan gehouden nadat zijn nauwelijks zichtbare vingerafdrukken in het stof op een reis koffer waren ontdekt. Conventionele middelen zouden dit bewijsstuk hebben vernietigd, maar dank zij een speciale belichtingstechniek en een zeer contrast rijke film verkreeg men duidelijke foto's van de vingerafdrukken. DRAAGBARE RÖNTGEN APPARATUUR. In sommige landen heeft de politie sinds kort de beschikking gekregen over een Röntgen-apparatuur, die naar de plaats van een misdrijf kan worden ge bracht. Deze draagbare apparatuur maakt het onder meer mogelijk om bijvoorbeeld in geval van een moord ter plaatse te be palen waar een kogel zich in het lichaam van een slachtoffer bevindt. Dit is van OOK KLEURENFOTOGRAFIE. Een nieuwe ontwikkeling in de politie fotografie is het registeren van misdadi gers op kleurenafdrukken. Vastgesteld werd dat 100% van de slachtoffers die de verdachte niet aan de hand van zwart/wit foto's konden identificeren wel in staat bleken te zijn dit te doen wan neer zij kleurenfoto's kregen voorgelegd. De kleur nam het element van de twijfel geheel weg. FOTOGRAFIE BELANGRIJKER DAN WAPENEN. Volgens mr. Harris B. Tuttle zijn dit slechts enkele voorbeelden dit het belang van de fotografie bij de bestrijding van de misdaad illustreren. „De fotografie", aldus mr. Tuttle, wordt dagelijks belang rijker in de bestrijding van de misdaad. Naar gelang de vindingrijkheid van de misdadiger toeneemt, worden steeds meer nieuwe en tot nu toe niet eerder gebruikte fotografische technieken toe gepast om de misdadiger na of in sommige gevallen zelfs tjjdens zijn misdrijf te arresteren. Een foto- of film camera geladen met de juiste film zijn inderdaad belangrijke wapenen in de strijd tegen de misdaad dan revolvers of politie-auto's. groot belang voor het verdere onderzoek aangezien men anders meestal op goed geluk moet proberen de kogel uit het lichaam te halen. Dit leidt in de meeste gevallen tot beschadiging van de plaats waar het projectiel het lichaam van het slachtoffer is binnen gedrongen. Hier door is vaak zeer moeilijk na te gaan vanaf welke afstand op het slachtoffer werd geschoten. In bepaalde gevallen kan deze wetenschap zeer belangrijk zijn. Daarbij komt nog dat „weke" Rönt genstralen gebruikt kunnen worden voor het identificeren van vingerafdrukken die met de conventionele middelen niet geïdentificeerd kunnen worden. 78-JARIGE MAN AANGEREDEN De 78-jarige heer O. J. N. uit Vee nendaal liep dinsdagaochtend over de Zandstraat, in gezelschap van een vrij wel evenoude vriend. Op zeker moment wilden de beide oude heertjes de straat oversteken. Toen zij op nog geen me ter van de overzijde waren, naderde een bromfiets, bestuurd door G. E. B. uit Veenendaal, die de heer N. raakte. De heer N. viel, maar werd niet dus danig gewond, dat een medicus in hoef de te grijpen. Tegen B. is proces-ver baal opgemaakt. INTREDE Ds. P. M. Breugem zal a.s. zondag zijn intrede doen bij de hervormde gemeente te Barneveld, na bevesti ging door ds. J. van Rootselaar al daar. Ds. Breugem heeft j.l. zondag afscheid genomen van de hervormde gemeente te Achterberg. INTREDE Zondag 19 juni a.s. zal ds. H. Jon- gerden te Schoonhoven in de Sions- kerk zijn intrede doen als predikant bij de hervormde wijkgemeente zuid te Veenendaal. De bevestiging ge schiedt door ds. Schuurman te Schoonhoven. ZIEKTE DS. P. DE JONG De vroegere Veenendaalse predi kant ds. P. de Jong, thans hervormd predikant te Nijkerk, heeft ons er opmerkzaam op gemaakt, dat wij met de mededeling dat hij tijdelijk wegens ziekte zijn ambt heeft neer gelegd wat te ver zijn gegaan. Ds. de Jong moet rust houden en heeft daarom tijdelijk zijn werkzaamheden neergelegd. Hij blijft uiteraard in het ambt PUZZELRIT De hervoimde jeugdraad te Eder- veen heeft op zaterdag 11 juni a.s. een puzzelrit uitgeschreven. De rit, die niet te lang is, wordt gereden in de onmiddellijke omgeving van Eder- veen. Er wordt om half drie gestart bij het jeugdgebouw; inschrijven van af een half uur daarvoor. Er zijn aan trekkelijke prijzen, o.a. een wissel beker. NIEUWE GEGADIGDE VOOR ZENDTIJD let nieuwe omroepbestel in ons land heeft een actiecomité voor een zuiver evangelische omroep in bewe ging gebracht. De bedoeling van dit actie-comité is n' de N.C.R.V. te beconcurreren. Men wil zich uitsluitend concentre ren op de prediking van het Evange lie. De taak om algemene culturele en ^ntspanningsprogramma's te bren gen voor een brede kring van luiste raars laat men graag aan de N.C.R.V. over. Zonder de arbeid van deze omroep schade te berokkenen moet het vol gens het actie-comité mogelijk zijn om voor uitsluitend evangelie-uitzen dingen zendtijd te verkrijgen. De vo rige maand heeft men hierover ver gaderd in Utrecht met vijftig perso nen uit verschillende kerken en ge loofsgemeenschappen. Men denkt ook aan de verantwoor delijkheid die men heeft voor de in Nederland verblijvende buitenlandse arbeiders. Dezen moeten in hun eigen taal met het evangelie bereikt wor den. In het actie-comité hebben o.a. zit ting genomen: ds. W. Glashouwer te Driebergen en ds. H. J. Hegger te Velp. Dit comité zal de stichting van een Evangelische Omroep voorberei den. Het contactadre' is: postbus 5186, Rotterdam. DONATEURSACTIE VOOR „DE INSTUIF" De gereformeerde kerk te Veenen daal gaat onder haar leden donateurs werven voor het algemeen jeugdwerk „De Instuif" te Veenendaal, waarin de gereformeerde kerk sinds korte tijd naast de hervormde gemeente „Sola Fide" deelneemt. De gereformeerde kerk moet jaar lijks 47E gulden bijdragen, waarvan 3000 gulden via diaconie en collecte is toegezegd. De resterende 1750 gul den zal men trachten door donaties binnen te krijgen. BOND TEGEN HET VLOEKEN De 49 jaar oud? „Bond tegen het vloeken" wil zijn getuigende arbeid een nieuwe aanpak geven. Tijdens de jaarvergadering in Utrecht werd o.m. gesproken over nieuwe teksten voor publicaties, grotere sortering van het materiaal voor jong en oud en een opiniepeiling over het aanzien van de bond en zjjn activiteiten. I 1965 verscheen o.a. door toedoen van de bond een zestalige affiche op de stations van de Ned. Spoorwegen Informaties hierover kwamen o.a. uit Amerika en Engeland. In september 1967 bestaat de bond 50 jaar. Als tweede van een groep van ongeveer vijftien predikanten als eerste aan de Rijksuniversiteit in Utrecht heeft de Veenendaalse in dustrie-predikant doctoraal examen gedaan in een nieuw onderdeel van de theologie. De vakken voor dit examen waren studie van het Nieuwe Testament, Sociale Ethiek en een vak, dat tot voor kort niet bij de theologische studie hoorde Industriële Verhoudingen. Dit doctoraal is eigenlijk een nieuwe studierichting in de theologische opleidingen, die speciaal bedoeld is voor predikanten die in de industrie werkzaam zijn, of staan in een industrieplaats. „Het was ongeveer 5 6 jaar ge leden, dat het Universitair Instituut Vorming Bedrijfswerk (UIVB) start te met een cursus voor predikanten, die werkzaam waren in industrie, of daar belangstelling voor hadden. Men begon met een cursus die iede re veertien dagen twee dagen duur de. Na enige tijd heeft men dit sy steem laten varen en kwam men tot een officiële doctoraalsstudie, die waarvoor men iedere paar maanden een week bijeen kwam. Je zou kun nen spreken van een begeleide doc toraalsstudie: wij gingen niet naar de universiteit, maar de professoren kwamen naar ons. Ook werden er colleges gegeven door top-functio- narissen van het bedrijfsleven en de vakbonden. Op deze manier raakte do groep goed in de speciale problemen van de industrie thuis. Veel werd er ook gedaan aan excursies en dergelijke en zoals reeds eerder uitvoerig in „De Vallei" is beschreven moes ten we een maand gaan werken in een bedrijf. Voor mij werd dat de Hoogovens. Aan de opleiding werd deelgeno men door predikanten van verschil lende kerken, als hervormden, ge reformeerden, christelijk gerefor meerden en doopsgezinden. Men kan examen doen aan de Rijksuniversi teit in Utrecht, de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Theologische Hogeschool voor de gereformeerde kerken in Kampen. Het werk voor Evangelie en Industrie is nog vrij jong in Ne derland. Het bestaat niet veel meer dan 12 jaar. In andere Europese landen wordt er al veel langer aan gedaan. In Engeland, dat waarschijnlijk de primeur voor dit werk heeft, is men er reeds in de oorlog mee begonnen. Ook bijv. in Duitsland en Oostenrijk kent men dit werk. Tussen de verschil lende landen bestaat een goede samenwerking. Zo hebben ive jaar lijks een conferentie met de Duitsers en iedere twee jaar een met de Engelsen. Het is nog een beetje pionie.en in dit werk. Er begint iets te groeien, maar een duidelijk over zicht van het bereikte kan ik nog niet geven; daarvoor is de tijd nog te kort. In de bedrijven doe ik aan vormingswerk. Een van de methodes daarvoor is bijvoorbeeld een conferentie van per soneelsleden uit alle lagen van het bedrijf, zoals dezer dagen in de Blije Werelt gehouden is met personeel van de Scheepjeswol. Ook zijn er in bedrijven zgn. Doorsneegroepen ge vormd. In deze groepen zijn verte genwoordigers samengebracht uit al le lagen van de bedrijven, van hoog tot laag. Enkele malen per jaar wor den daarin diverse problemen, die met de plaats van de christen ten zichte van zijn maatschappelijke positie verband houden, doorge praat. De belangstelling voor dit werk is stijgende. Dat blijkt wel uit het feit, dat er nu voor een nieuwe cursus zich 45 predikanten opgegeven hebben. Het is niet te verwachten, dat zjj allen bij een stichting Evangelie en Industrie zullen gaan werken, maar vooral ook voor de predikanten in de grote steden en de industrieplaatsen is het een belangrijke opleiding", aldus ds. A. Terlouw, die een vraag naar plannen om te promoveren momenteel nog niet wil beantwoor den, omdat hij daarover nog niets beslist heeft.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 14