36 ZIEKEN KRIJGEN WEEK VAKANTIE RENSWOUDE v V - VZC heren ten onder in bikkelhard duel tegen DWK (1-4) Bevestiging van Ds. Breugem in Barneveld E LST AMERONGEN WAARSCHUWING nieuwsblad „DE VALLEI" vrijdag 10 juni 1966 Zaterdag 18 juni zullen 36 ehronhich-zieken uit Veenendaal vertrekken voor een vakantie van een week, die doorgebracht wordt op „de Wtye Wereit" in Otterlo. Het comité, dat nu reeds meerdere jaren deze vakanties verzorgt is er ook dit jaar weer in geslaagd de nodige middelen bijeen te brengen om een groot aantal mensen, die door soms jarenlange bedlegerigheid nooit aan ont spanning toekomen, een vakantie aan te bieden. Zaterdagmiddag 18 juni omstreeks 14 uur vertrekken de gasten van het comité per auto naar Otterlo. Een ge deelte ervan zal met de ziekenwagen van het Rode Kruis in Veenendaal ver voerd worden, het grootste deel gaat met personenwagens de vakantie tege moet. Degenen, die geen eigen vervoer hebben worden door het comité naar Otterlo gebracht. Omstreeks 14.45 uur hoopt men dat alle patiënten in Otterlo gearriveerd zullen zijn en dat de va kantie dan recht kan beginnen. Er is weer voor een aantrekkelijk programma gezorgd. Een der hoogte punten zal het optreden van het Vee- nendaals Dameskoor o.l.v. Gijsbert van Zanten zijn, op maandag 20 juni. Korte kerkdiensten zullen worden gehouden op zondag en dinsdag- en vrijdagavond. Voor de verzorging zullen op de Wije Wereit 16 personen aanwezig zijn, waaronder leden van het Rode Kruis- korps Veenendaal en verpleegsters, die hun tijd belangeloos ter beschikking stellen. Het is te hopen, dat de deelnemers Twee brandjes Woensdag is er op twee plaatsen in Veenendaal een brandje geweest. Het eerste brak in de loop van de middag uit op de Njjverheidslaan, waar een gedeelte van de berm in vlammen op ging. De brandweer bluste het vuur snel. Ook op de Fluiterstraat was een brandje. In.de loop van da avond zijn enige stukken papier, die tegen de schuur van Melis' optiek lagen in brand geraakt. Door enkele omstanders is het brandje snel geblust, zodat de gewaar schuwde brandweer geen dienst be hoefde te doen. De enige schade waren wat geblaker de planken aan de buitenkant van het gebouwtje. aan deze vakantieweek mooi weer zul len hebben, want hoewel men zich toch wel zal amuseren, kan alleen de zon de feestvreugde werkelijk tot het toppunt voeren. VEENEND AAL-JUNIOREN GAAN AANSTAAND WEEKEND NAAR WEST-DIJITSLAND. Een tweetal junioren elftallen van de voetbalver. Veenendaal gaan aanstaand weekend naar Castrop-Rauxel in West-Duitsland om daar deel te nemen aan een Internationaal toernooi. Ploe gen uit Frankrijk, België, Nederland en Duitsland zelf, spelen in dat toernooi mee. Het gezelschap vertrekt zaterdag morgen in alle vroegte en hoopt zon dagavond weer thuis te zijn. ONDERWIJZERES BENOEMD. In de plaats van de vertrekkende onderwijzeres Mej. G. de Gans is be noemd Mej. H. van Bemmel uit Har- melen. Zij hoopt per 1 augustus a.s. haar plaats aan de Chr. Lagere School te Renswoude in te nemen. GESLAAGD. Voor Kees van Rinsum te Renswoude zijn alle zorgen verdwenen; op 7 juni slaagde hy als eerste van zijn klas voor Mulo B. Hoewel uiteraard niet alle candidaten afzonderlijk vermeld zullen worden, is het moreel gezien een stimulans voor degenen die nog examen moeten doen. De uit 27 leerlingen bestaande hoog ste klas van de Kon. Julianaschool te Veenendaal vierde dinsdagavond met de geslaagde een wat schuchter feest. Zij moesten immers nog allen onder het mes en de uitslag is nog onbekend. De laatste zes leerlingen van deze klas zullen op 24 juni examen moeten doen. En dan zijn voor hen de donkere wol ken althans voorlopig weggedre ven. Een zeer spannend moment in de wed strijd tussen VZC uit Veenendaal en DWK uit Barneveld, vormde deze scher mutseling voor het VZC-doel. NAAKTLOPENDE DIEF Dinsdag is door de politie een 14- jarige jongen aangehouden, die er een gewoonte van maakte naakt in de tuin te lopen. Bovendien had hij zich ver schillende malen schuldig gemaakt aan kleine diefstallen of pogingen daartoe. Bij zijn diefstallen nam hij kleine geldsbedragen en dameskleding weg. Nadat hij verhoord is heeft de politie hem voorlopig weer op vrije - geschoei de - voeten gesteld. VIJFJARIGE TEGEN AUTO Het 5-jarige jongetje J. M., van Spaan se afkomst, stak dinsdag omstreeks het middaguur van achter een geparkeerd staande aüto de rijbaan over. Op hetzelfde moment, naderde een vrachtauto bestuurd door de heer A. T. uit Veenendaal, waar het joch tegenaan liep. Gelukkig liep het goed af. Slechts enkele schaafwonden aan gezicht en armen waren het resultaat. WATERPOLO Maandagavond: VZC-heren contra Naarden Na de nederlaag van woensdagavond j.I. tegen DWK uit Barneveld, gaat het eerste herenteam van VZC aanstaande maandagavond reeds naar Naarden om 1 de stryd aan te binden met de ploeg van de zelfde naam. Op papier moeten de Veenendalers de strijd in hun voor deel kunnen beslissen, hoewel de doel punten niet zo gemakkelijk zullen kun nen worden geseoord als tegen De Vest uit Naarden, waarvan met 7-2 werd ge wonnen. Oppassen is dus het parool, hoewel een VZC-ploeg in gewone doen de punten mee naar Veenendaal zal nemen. Voor deze wedstrijd, a.s. zaterdag middag en -avond gaat dit herenteam naar Woerden om het altijd weer moei lijke toernooi te Woerden te gaan spe len. De VZC mensen hebben het daar altijd zeer moeilijk gehad hoewel vele malen met een prijs huiswaarts werd gekeerd. Dinsdagavond a.s. trekt de tweede- herenformatie naar Tiel om strijd te leveren tegen Vahalis-2. Dit wordt moeilijk voor deze wat in leeftijd oude re ploeg. Weliswaar werd maandag avond j.I. fraai gewonnen met 2-0 van Woestduin-1 uit Doorn, maar of dat een graadmeter is voor a.s. dinsdag is on waarschijnlijk. De jongensaspiranten van VZC gaan eveneens dinsdagavond a.s. naar Cu- lemborg om het op te nemen tegen de leeftijdgenoten van CRB. Ondanks het feit dat door hen j.I. maandag met 3-2 werd verloren van Tiel door enkele dek- kingsfouten is het heel waarschijnlijk dat de jongens met een overwinning uit Culemborg keren. In de strijd tegen Tiel namen zij een 2-0 voorsprong en dat was heel verdiend. De ploeg was sneller en deed meer met de bal. Maar aan het einde werden enkele dekkings- fouten gemaakt waarvan de Tielse knapen dankbaar profiteerden. GOEDE COMBINATIES. In het derde spelgedeelte kwam Piet van de Spoel de gelederen van DWK versterken. Direct al lanceerde hij een prachtige plaatsbal op zijn rechts-voor die onhoudbaar scoorde (1-2). Juul van de Bovenkamp, die een goede wedstrijd speelde werd diverse malen weggetrapt, maar de scheidsrechter zag dit niet. Evert van de Loosdrecht werd eveneens diverse malen gemangeld maar er werd vrijwel niet voor de overtredingen van DWK gefloten. In het vierde en laat ste spelgedeelte was het hek helemaal van de dam. Eerst scoorde Piet van de Spoel zwaar gehinderd heel fraai 3-1 voor DWK. Even daarna werd Evert van de Loosdrecht ongeveer twee me ter weggetrapt onder water en scoorde DWK 4-1. De scheidsrechter liet dit al lemaal toe. Wim van de Meer werd bin nen de vier meter bij een opgelegde scoringskans terugtrokken. Hij mocht een vrije worp nemen en geen pinalty zoals dat in het boekje staat voorge schreven. Cel Slotboom werd enkele malen overzwommen hetgeen werd toe gestaan? Het eindsignaal kwam min of meer als een verlossing want VZC vocht tegen de bekende bierkaai. Al met al een verdiende zege voor DKW, doch de uitslag was zonder meer ge flatteerd. Dinsdag heeft de politie een verkoping gehouden van gevonden voorwerpen, die nooit afgehaald zijn. Door een tal rijk publiek werd goede zaken gedaan. Gevonden voorwerpen werden verkocht Dinsdag heeft de politie te Veenen daal een verkoop gehouden van alle gevonden voorwerpen, die niet door de eigenaars waren afgehaald. Er werden door de kopers goede za ken gedaan, want vaak nog vrij goede artikelen kon men voor een prijs die ver beneden de winkelwaarde ligt ver krijgen. Een nog in goede staat verke rende bromfiets bijvoorbeeld bracht on geveer f 40,op. De laatste jaren was het een soort traditie geworden, dat de gehele partij in een koop door een opkoper werd ge kocht, dit keer echter kreeg iedereen de kans te bieden. Degenen, die niets van hun gading hebben kunnen be machtigen hebben in ieder geval een ge zellige ochtend gehad, want een veiling heeft voor menigeen een geheel eigen bekoring. WATERPOLO Uitslag geflatteerd Dat de stryd tussen de heren van VZC en die van De Waterkip uit Barneveld er een zou worden waarvan, zoals dat heet, de stukken vanaf zouden vliegen, was wel min of meer te voorzien, maar op dit punt heeft het de verwachtingen ver overtroffen. Als ware kemphanen lagen er twee ploegen tegenover elkaar in het water, alles gevende, alle middelen tot en met de minder fraaie gebrui kende en aan het einde van de stryd leeg gespeeld. Scheidsrechter Evertse uit Amersfoort had helaas blykbaar niet zyn avond, want vooral aan het einde van de str(jd toen er aan de einduitslag nog alles te doen was voor VZC, bevoordeelde hy zonder meer diverse malen de ploeg uit Barneveld. Dit leidde tot een hyzon- der geprikkelde stemming van de VZC-mensen, waardoor de stryd bepaald een rommelig karakter kreeg. Zelfs het over het algemeen kundige en talryke publiek bemoeide zich ermee en loeide de arbiter zonder meer uit. De over winning van De Waterkip was echter verdiend, hoewel de 4-1 uitslag, mede dank zy de eerder genoemde factoren, geflatteerd genoemd mag worden. VZC af. De jonge en zeer snelle voor hoede maakte het de VZC defensie da nig lastig, maar deze stormlopen wer den kundig gekeerd. Nadat de aanvals drift van DWK wat was ingedamd golf de het spel wat op en neer met hache lijke situaties voor beide doelen. Kee per Henk van de Meer redde tweemaal achtereen prima door hard afgevuurde schoten te keren. Helaas beging de jon ge Kees Diepenveen bij VZC een over treding na een fluitsignaal voor een overtreding door een andere speler het geen bij dit spel wordt gehonoreerd met uit het water gestuurd worden. Uit deze numerieke meerderheid scoor de DWK 1-0. In het tweede spelgedeel te moest Henk van de Meer wederom enkele malen reddingen verrichten, waarna uit een vrije worp door Wim van de Meer de goed opgestelde Cel Slotboom met een direct schot de stand weer in evenwicht werd gebracht (1-1). De steeds weer naar voren zwemmen de Wim van de Meer werd diverse ma len zodanig op onreglementaire wijze geblokkeerd dat hiervoor eigenlijk door de arbiter moest worden ingegrepen. Hij deed dit helaas niet, hetgeen o.a. de aanleiding werd van de rommelige strijd die volgde. Ballen op straat bleek gevaarlijk Dinsdagavond was een groepje jon gens in leeftyd variërend van 6 tot 9 jaar aan het ballen op de Beatrixstraat. Op een gegeven moment gooit een der zesjarigen de bal naar een vriendje aan de overzijde van de straat. Het vriendje mist de bal, maar geeft hem met zijn vingers nog een tik. De bal rolt hierdoor de straat op, waar op dat moment juist de 65-jarige bromfietster E. H. S.-v. d. H. naderde. De dame kon de bal niet ontwijken en het gevolg was, dat ze over de kop ging. Met een bloedende hoofdwonde en buiten bewustzijn heeft de ziekenauto haar naar het Julianaziekenhuis over gebracht. SNELLE WATERKIPPEN. Van meet af aan stormden de water- kippen uit Barneveld op het doel van DE NIEUWE ZAAK VAN HIENSCH Als voorspel op het 75-jarig bestaan van het bedrijf, dat volgend jaar aan de orde is, heeft de fa. H. Hiensch en zn. zich in een nieuwe jas gestoken. De ver bouwde en uitgebreide winkel op de hoek Zandstraat/Julianastraat is inmiddels geopend. De winkelruimte is meer dan verdubbeld en neemt thans de gehele benedenverdieping in beslag. Vooral met het oog op het meest-gevoerde artikel, haarden en kachels, is dit een behoorlijk winstpunt. De warmtebronnen komen achter de geheel in glas uitgevoerde ge vel goed tot hun recht en het omvang rijke assortiment zal ongetwijfeld de no dige blikken tot zich trekken. Tegen de achterwanden is ruim plaats voor huishoudelijke artikelen en tuinge reedschappen. De betimmering en be kleding vormen door hun strakheid en warmte een goede achtergrond voor deze kleine artikelen, die hiertegen in al hun kleur en fleur goed uitkomen. Al met al heeft d ebijna 75-jarige zich een jong en fris gezicht bezorgd, waarvoor een ge lukwens op z'n plaats is. Uitbreiding De Heygraeff Nadat ongeveer een jaar geleden de eerste paal in de grond ging, is thans de eerste fase van de uitbreiding van de verpleeginrichting voor zwakzinnigen De Heygraeff te Woudenberg voltooid. Gereedgekomen is thans het eerste dubbelpaviljoen, dat plaats biedt aan 72 patiënten. Het totale projekt van uit breiding, ten bedrage van 11 miljoen, zal plaats gaan bieden aan 280 zwaar gestoorde patiënten. De reden van deze uitbreiding is het enorme tekort dat er in Nederland is aan plaatsruimte om der gelijke patiënten te kunnen verplegen. Volgens een recente schatting bedraagt dit tekort thans ongeveer 13.000 plaat sen. De officiële opening van het paviljoen zal geschieden door mevr. U. Tellegen- Veldstra, lid van de Gedeputeerde Sta ten van Utrecht, onder meer in aanwe zigheid van dr. J. B. M. Veraart, hoofd van de Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid, op dinsdag 14 juni a.s. om 10 uur. RHKNEN Jongen gewond bij val met fiets Maandagmiddag te ongeveer 5 uur, vond op de Grebbeweg naby Ouwehands Dierenpark een aanryding plaats, waar bij de jongeman v. I. uit Rhenen werd gewond. Twee jongelui lieten zich door een steenauto met aanhanger op hun fiets de Grebbeberg optrekken en hielden de auto verder ook nog vast. Toen zij op het fietspad een tweetal jongelui zagen rijden, liet één hunner de auto los. Hij haakte met zyn stuur in het stuur van de jongeman v. I. uit Rhenen. Deze kwam te vallen en zijn fiets werd door het achterwiel van de auto overreden. De jongeman werd bij de val ernstig ge wond en is in het Julianaziekenhuis op genomen. OPGERUIMD STAAT NETJES. Burgemeester en wethouders van Rhenen brengen ter openbare kennis, dat zy op maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 juni 1966 op de normale tijden waarop de reinigingsdienst het huisvuil ophaalt, achter de roltrommel- auto een extra wagen zullen laten rijden, waarmee grof tuin- en huishoud- afval kan worden meegegeven, dat men normaal verplicht is zelf naar de vuil nisbelt te brengen, mits dit by de vuil nisemmer wordt klaargezet. Zij doen een beroep op de ingezetenen van deze extra gelegenheid vooral ge bruik te maken, in de hoop dat daar mee wordt bereikt, dat er geen vuil meer wordt gestort langs de openbare wegen en op andere van de weg af zichtbare plaatsen. Rhenen, 6 juni 1966. Burgemeester en wethouders van Rhenen, De burgemeester, L. Bosch v. Rosenthal. De secretaris, W. C. Pieters. Een kykje in het vernieuwde interieur van de Fa. H. Hiensch. AMERONGEÏN 25 jaar gemeente ambtenaar Op 3 juni j.I. was het 25 jaar ge leden, dat de heer C. Th. de Boer te Noordwijk in gemeentedienst trad als arbeidscontractant. Na daar enige jaren te hebben gewerkt werd hij in Amerongen ter gemeen tesecretarie benoemd in vaste dienst als 2e ambtenaar. De heer De Boer heeft in de loop der jaren een behoorlijke ervaring opge daan. Met ingang van 1 augustus 1958 werd hij benoemd tot hoofd-commies, tevens plaatsvervangend secretaris. Naast deze beide functies bekleed hij nog het ambt van ambtenaar van de burgerlijke stand, secretaris van de wo ningadviescommissie, secretaris van de zwembadcommissie, secretaris commis sie van advies ingevolge de Algemene Bijstandwet, hoofd zelfbescherming van de plaatselijke B.B., secretaris van de afd. Bouwfonds Nederlandse gemeenten enz. Naast deze meer officiële taken be kleedt de jubilaris nog enkele andere bestuursfuncties in het verenigingsleven van Amerongen. Van de 25 jaar, die de heer De Boer nu in overheidsdienst is heeft hij er 20 in deze gemeente doorgebracht. Voor waar een lange tijd. Donderdagmiddag j.I. werd de jubila ris en z(jn echtgenote temidden van zijn collega's vanzelfsprekend in de bloe metjes gezet. Van onze kant wensen wy de jubile rende heer De Boer nog vele goede jaren toe. Nadat ds. P. M. Breugem zondag 5 juni afscheid had genomen van zijn gemeente in Achterberg, werd hy donderdagavond om 19.30 uur bevestigd in zyn nieuwe gemeente Barneveld. Direct na de bevestiging, door ds. Van Root- selaar uit Barneveld, deed ds. Breugem intrede in zyn nieuwe gemeente. De dienst in de grote kerk te Barneveld werd, behalve door een groot aantal ge meenteleden, bijgewoond door afgevaardigden van de plaatselijke overheid, ring en classis, vertegenwoordigers van de Hervormde Gemeente in Achterberg en enkele predikanten. Na de intree werd het woord gevoerd namens gemeente en kerkeraad door ds. Monster. Als tekst voor de bevestiging had ds. Van Rootselaar gekozen Hand. 4 29B: Geef uw dienstknechten met alle vrij moedigheid uw woord te spreken. In zijn preek zei bevestiger o.m.: Als dienstknechten het woord brengen, zul len zij merken, dat zij staan in een strijdende kerk. Een kerk, die bestre den wordt van binnen- en van buiten- uit. Reeds direct na de uitstorting van de Heilige Geest is deze bestrijding er al, het is in feite dan ook de bestrijding, die begon in het Paradijs. Petrus en Johannes brachten een heerlijke bood schap, waarvoor zij opgepakt werden. Maar het Sanhedrin liet hen ook weer los: De Here bewaart de zijnen. Als zij hun broederen vertellen, wat er gebeurd is, begint men niet te schel den, maar gaat men eendrachtig in ge bed. En het is een eigenaardig gebed: Wij zouden danken voor de bewaring, maar hier wordt God groot gemaakt, omdat hij zijn raad vervult, waar zelfs de vijandschap bij hoort. Ze vragen of God de dreigingen ziet, dat is hen ge noeg. Het belangrijkste van dat gebed is eigenlijk: Dat uw dienaren het woord mogen brengen aldus ds. Rootselaar, die verder inging op de taak van de predi ker, door te zeggen: „De taak van de prediker is het uitdragen van het Woord, waartoe de prediker vrijmoe digheid moet ontvangen. De prediker mag niets toevoegen aan of afdoen van het woord. Voor de gemeente is er ook een taak: Het aandeel van de gemeen te bestaat uit het opdragen van de her der en leraar in het gebed. Smeek uw God voor alles om getrouwheid voor de mannen, die het Woord moeten ver kondigen," besloot de bevestiger zijn toespraak. Na het lezen van het formulier en het: „Ja ik, van ganser harte" van de nieuwe predikant zong de gemeente staande Psalm 119 9, met een enigs zins gewijzigde tekst. De nieuwe herder en leraar in Bar- nevelds wijkgemeente III verbond zich aan zijn gemeente met een predikatie over II Cor. 5 20„ zo zijn wij dan ge zanten van Christus' wege „De apostel zet ons eerst de plaats van de predikant uiteen. De predil.ant is er niet om namens de kerk de mensen te dienen, maar hij is een gezant van Christus' wege, hij moet zich een ge zondene weten. Paulus spreekt van een roeping; dat raakt me, want wat zou ik moeten doen als ik hier als een „meneer" ge komen was. De bediening van het woord is toch te allesomvattend, om zich te verstouten met deze zaak tot mensen te gaan, als je je niet van Gods wege tot de mensen gezonden voelt, wegen tot de mensen gezonden voelt," begon de nieuwe leraar zijn preek. Verder stelde hij duidelijk: „Het zou naar mijn hart zijn, indien u deze dienst niet als een bijzondere wil zien, maar slechts een gewone dienst, waar in u het woord van God verkondigd wordt. In onze tekst wijst Paulus op de zonde en schuld van de mensen en roept hij op tot bekering. Dat hoop ik ook te doen Het is het wonderlijke van deze heel gewone dienst midden in de week, dat de Here mensen wil gebrui ken om met u te handelen. Ik hoop, dat mijn prediking, catechese en pastorale arbeid van dit handelen van God met de mensen getuigenis mag geven. Ik heb geen behoefte aan gees telijke comedie, maar het gaat erom waar, eenvoudig en zakelijk te zijn. En de Here geve, dat het u daarom te doen mag zijn. De gave van deze avond is Gods gave van zijn Zoon tot uw be houd, daarom: laat u met God verzoe nen. Verzoenen is de vijandschap ver anderen in liefde. Het is de taak van de ambtsbediening dat wij door genade van de Here mogen leren te houden met ons hart. Dat de scheiding, die er eertijds was weggenomen wordt. Het is er God niet om te doen, dat wij vrome mensen worden, maar dat wij voor God leren leven en werken en strijden tegen de zonden. Deze zaak gaat het aan en dit wil ik u voor hou den", aldus ds. Breugem. De nieuwe predikant eindigde met: „Het geschiedt alles in de weg van schuldbeleving en verzoening. Al het andere wil God in zijn zoon werken en schenken". Na het zingen van enkele verzen uit Psalm 65 werd de nieuwe herder en le raar door ds. Monster welkom geheten in zijn nieuwe gemeente, en werd hem Gods zegen op zijn werk toegewenst. In gebouw Irene was na afloop van de dienst nog gelegenheid om ds. Breugem de hand te drukken en een kopje kof fie te nuttigen. Vol trots toont Wouter van de Hoef de door hem geschoten vos. Geslaagd voor toelatings examen Christ. Lyceum Voor het toelatingsexamen tot het Christeiyk Lyceum te Veenendaal slaag den de navolgende kandidaten. Uit Veenendaal: Annie van Ameron gen; Koos van Beusekom; Jan de Boer; Rob Boers; Leendert Boon; Peter Borg; Wim Bos; Wilma van den Bos; Rosema ry Bouwens; Adrie van den Bovenkamp; Evert van den Bovenkamp; John van den Brand; Kees Brekelmans; Margriet van den Brink; Frans Brinkhuis; Arno Bruitsman; Louis Budding; Sita Davids; Marsia Dinsbach; Corry van Dyk; Astrid Ebskamp; Gonnie van Engelenburg; Jan Jacob van Enter; Lily Flohil; Harry Gaasbeek; Wim Graafland; Wilma Groenhof; Margreet de Groot; Carla van Haarlem; Cobi Huibers; Joke Huitinck; Martha Hutten; Heieen Jansen; Andries Jonker; Dik Karsten; Gert Klein; Jan- neke Kool; Ryk van de Kuit; Jan van Leeuwen; Marjo van Loon; Cor Loon- stra; Gerda van Manen; Jaap van Ma nen; Julia Meulenbeld; Dick de Moes; Ina van de Nadort; Bram van Ojik; Jan Pilon; Ina Pol; Vert van Ravensvvaay; Bas Rebergen; Henk Remme; Henriët van Remmerden; Henk Roor; Rinie van der Scheur; Mar ja van de Scheur; Pieter van Stuijvenberg; Gert jan Terlouw; Hans Timmerman; Hetty Valkhof; Wim Verruyt; Henk Vink; Nuyt Visscher; Aart Vos; Ben de Vos; Dik de Waal; Ge rard Wesselo; Joyce Willems van Beve- ren; Hermien de Winkel; Peter van der Wolf; Piet Bos. Uit Rhenen: Chiel Baarveld; Janny de Bode; Niek van der Heyden; Wim van Hunnik; Fieke Klaver; Roel van Laar; Klaas Moens; Bert Veen; Sam Veen; Henk van der Veer; Chris Vriezen; Clau dia Vriezen. Uit Schtrpenzeel: Jan Bakker; Frans Euddingh; Willeke Esser; Marien van der Geijs; Aart van Ginkel; Foekje van Ruler; Bert Werkman; Dolf de Wijs. Uit Wapeningen: Carja Butijn. Uit Renswoude: Frank Blaauwen draat; Trudy Lam; Ad Oosterbeek. Uit Ede: Gert van Ruiswijk. Uit Ederveen: Gijs Hardeman. Uit Achterberg: Robbie van der H den. Uit Overberg: Tinie Jagtenberg: I Koenders. Uit Ochten: Marian Liefferink. Uit Lienden: Rlta Hol; Teunis van Kalkeren. Uit Kesteren: Kees van Doodeweerd, Mini Bloem. Uit Eist (U): Matty van Groningen. RHENEN INGEBROKEN In de nacht van maandag op dinsdag werd ingebroken in een in aanbouw zijnd huis aan de Ribeslaan. Vermist werd een afwasmachine, twee Bruinzeelkeukenkastjes, enkele plastic- bakken en ca. 300 m elektrisch draad. De politie stelt een onderzoek in. P.V. DE INSTUIF VLOOG Van de Postduivenvereniging De In stuif te Eist hebben 120 duiven mee gedaan in een vlucht op zondag 5 juni j.I. vanaf St. Ghislain Hornu. De volgende resultaten werden be haald: B. Vervat 1, 4, 8, 13; J. van Swetselaar 2, 6, 7; M. Brouwer 3, 18; H. B. Bouwman 5, 14, 19; C. van Viegen 9; G. Brienesse 10; M. Riemsdijk 11; M. H. Lit 12, 20; H. Terschegget 15; A. J. Bos 16; C. v. d. Berg 17. De gehele Amerongse gemeenschap spant zich momenteel in om te trach ten het zwembad zo spoedig mogelijk gereed te krygen zodat nog een goed deel van deze zomer ervan geprofi teerd kan worden. Het is thans zover dat het water in het bassin staat. De risico's op het terrein zijn thans evenwel zeer groot en het zou enorm te betreuren zyn indien de vreugde voor de komende totstandkoming van ons bad door een ongeval zou worden overschaduwd. Als er op het terrein NIET wordt gewerkt is het voor het publiek ge sloten. ZWEMMEN IS UITERAARD VERBODEN. Mag ik op ieders medewerking re kenen om te voorkomen dat er on gelukken gebeuren? Het verbod is speciaal gericht op on ze jeugd. Ik verwacht dat zij in de ■erste plaats haar verantwoordelyk- lieid in deze zal beseffen. O. R. van den Bosch, Burgemeester van Amerongen.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 4