Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Zomers weekend lokte velen naar buiten AGENDA VEENENDAALS MEISJE KEEK IN LOOP VAN REVOLVERS Gemeente Rhenen gaat toezicht uitoefenen op huisvesting buitenlandse arbeiders Wat nu weer...? VERKEERSDRUKTE VIEL ERG MEE Nieuws uit de omgeving RHENEN Onder w ijzers- benoeming zaak voor college Bloedafiiame-avond Rode Kruis ELS T Kleedlokalen in Eist en Rlienen AMERONGEN 40e JAARGANG DINSDAG 14 JUNI 1966 Nr. 47 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeren Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Tallei" in plaatsen van verschijning VALLEI Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 16 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimam advertentie 40 mm Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 2,25 per 3 maanden Losse nummers 25 cent Verschynt tweemaal per week in: Veenendaal Rhenen Eist Achterberg Amerongen Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt De Klomp Ederveen Renswoude Scherpenzeel Zomers waren de temperaturen in het weekend, geen wonder dus dat velen er op uit getrokken zijn. Grote groepen zochten verkoeling in het water, anderen grepen de gelegenheid aan om eens heerlijk een toertje met de auto te maken, maar thuis blijvec deed bijna niemand. Zwembaden en bossen, campings en restaurants waren weer de plaatsen, die het meeste van dit mooie weer profiteerden. Ondanks het feit, dat het in het westen van het land regen- en omveersachtig was, hebben de meeste campings in onze omgeving het toch drukker gehad dan gewoonlijk. Meestal indien in het westen het weer niet zo mooi is, dan blijven deze inrichtingen leeg, ook al is het in onze omgeving het mooiste weer van de wereld. Ook het omgekeerde doet zich voor. De mensen waren dit weekend echter waar schijnlijk op de voorspellingen van De Bilt afgegaan, die vrydag en ook zaterdag nog, mooi weer inhielden met slechts kans op bewolking of onweer. Zaterdag was het warmer - en mooier - dan zondag, misschien is dit ook een factor geweest in het goede weekend bezoek. Het weekendbezoek aan de campings was gevarieerd. Enkele campings, waar onder de Ossenberg in Overberg hadden het minder druk dan anders, terwijl an dere, waaronder de Batterijen tussen Veenendaal en De Klomp, hadden het zeer druk. Over het geheel genomen mag gezegd worden, dat veel kampeer ders van het mooie weekend gebruik gemaakt hebben de natuur, die men in de stad vaak zo mist, op te zoeken. Water Velen hebben het afgelopen weekend verkoeling in het water gezocht en misschien ook wel gevonden de tem peraturen liepen op tot boven de 22 graden, wat door velen als 'theewater' bestempeld wordt Het Bergbad in Veenendaal heeft zaterdag 3100 bezoekers verwerkt. Zon dag waren dit er slechts 400. Toch heb ben deze cijfers iets bijzonders: door dit bezoek is het totale aantal bezoekers dit jaar in het Bergbad reeds boven de 30.000 gekomen. Het zwembad van Ouwehand heeft ook niet over gebrek aan belangstelling te klagen gehad. Juiste cijfers kon men niet geven, maar men schetste het als 'zeer druk'. Het zou te verwachten geweest zijn, dat ook het zwembad-in-aanleg te Ame rongen (klandestien) bezoek genoten zou hebben. Volgens de politie is dit dank zij de oproep van de burgemeester en verscherpt toezicht van de dienaren van St. Hermandad niet het geval ge- weest. Ook de Rijn trok veel bezoekers. Er werd tegen de verboden in ook wel gezwommen maar meestal beperkte het bezoek zich tot de strandjes. Velen probeerden een mooi bruin kleurtje te krijgen of te verbeteren. Ook werd er langs alle mogelijke waterwegen in on ze omgeving gehengeld. Ervaren vissers verzekerden ons, dat het weer voor deze sport bijzonder ge schikt was, tengevolge van de bewolkte hemel en het benauwde weer. Toch vie len over het algemeen de vangsten te gen, maar dat is een klacht, die men de laatste jaren overal hoort. Het zwemmen in de Ryn is In de meeste plaatsen bij politieverordening verboden. Ook in de plaatsen waar dit niet het geval is, moet er tegen het zwemmen in deze rivier gewaar schuwd worden, in verband met de watervervuiling. Men noemt deze stroom niet voor niets soms 'het open riool van Europa'. WIE ZAG 'T Slippende auto boven Nieuvveweg Recht boven de Nieuwe weg reed zon dagavond omstreeks tien voor elf een personen auto, bestuurd door de heer L. M. uit Rotterdam, in de richting Utrecht over de inhaalrijbaan van Rijksweg 12. Op de rechterbaan reed een bestelbusje, dat plotseling naar links draaide. De heer M. trachtte het busje te mis sen, waarvoor hij naar links uitweek, de middenberm in. Direct draaide hij weer naar rechts, de auto viel op de rechter zijkant, schoot door, kwam later toch weer op de wielen terecht. Oe auto werd zwaar beschadigd. De bestuurder van het busje, dat vrij wel zeker geraakt is, heeft zich van het ongeval niets aangetrokken en reed dan ook door. De politie verzoekt iedereen die inlichtingen kan geven zich met haar in verbinding te stellen. Ze is vooral benieuwd naar het nummer van het busje. BROMFIETS TEGEN AUTO De heer B. uit Veenendaal wilde zon dag met zijn zoontje achterop de brom fiets vanuit de Gortstraat de Zandstraat oprijden. Hij lette daarbij niet voldoen de op het verkeer, zodat hij tegen een uit de Zandstraat komende, in de rich ting van het Panhuis rijdende personen auto opreed, die bestuurd werd door de heer G. H. uit Veenendaal. Zowel vader als zoon B. moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. De auto werd licht beschadigd, de bromfiets wat zwaarder. BETUWE. Hoewel er reeds in enkele bongerds gelegenheid is tot het nuttigen van vroege kersensoorten, verwacht men allerwege, dat de grote pluk eerst aan het einde van deze week zal gaan beginnen. Dan zal dus weer de mogelijkheid bestaan, tot het traditio nele Kerseneten in de boomgaard. De prijzen zullen aan de hoge kant zijn en minimaal 2,per kilo bedra gen. De stichting V.V.V. Gelders Rivieren gebied te Dodewaard, tel. 08885-444 beschikt over adressen van boomgaar den, waar liefhebbers van kersen wel kom zijn. De Rijkspolitie te water wees er wellicht ten overvloede op, dat het altijd verboden is zich door voorbijva rende schepen te laten meeslepen, of er op te klimmen om een eindje mee te varen. Verkeer Het verkeer was over het algemeen nogal rustig. Grote files zijn in onze omgeving nergens gevormd, terwijl ook het aantal ongelukken beperkt bleef. Op de Rijksweg 12 deed zich zon dagavond bij De Rode Haan het enige ongeval van het weekend voor in het deel tussen Maarn en Ede. Een perso nenauto, waarin 5 Duitsers was op weg naar Duitsland, toen op genoemde plek een band sprong. De wagen sloeg over de kop, waarbij hij vrij ernstig bescha digd was. Met een takelwagen is de Koos Drost vertelde overvallers: „DAAR LIGT HET GELD" Vrijdagmiddag vond in het kantoor van de Amro bank aan het Smaragdplein in Utrecht een overval plaats door een drietal gewapende mannen. Een der vijf ooggetuigen een klant en vier bankemployé's was het uit Veenendaal afkomstige meisje Koos Drost (24), wier ouders wonen aan de Valleistraat 96. Reeds 9 jaar is mej. Drost in dienst van de Amro bank. Zij begon in 1957 op het kantoor van de (toen nog) Amster- damsche Bank in Veenendaal. Een jaar geleden werd zij overgeplaatst naar Utrecht, waar zij eerst op het kantoor aan de Nobelstraat werkzaam was, en sinds half maart van dit jaar is zy kassière op het kantoor aan het Smaragdplein. Haar relaas van het gebeurde is als volgt: „Ik stond om ongeveer half drie vrij dagmiddag de enige klant te helpen, die er op dat moment in het kantoor was. Plotseling werd er tegen me gezegd, dat ik de handen in de lucht nt»#r4 doen. Ik dacht eerst dat het een grap was, maar toen ik me omdraaide en een revolver in de hand van de man zag, begreep ik, dat het ernst was. Direct na de eerste kwa men een tweede en derde man binnen. Wij moesten in een hoek gaan staan. Een der meisjes viel flauw en ik was bang, dat ze als ze bij zou komen bewegingen zou maken, die gevaarlijk zouden kunnen zijn. Een der mannen vroeg aan mij waar het geld lag. Ik heb het hem gewezen. Terwijl de mannen bezig waren, begon de telefoon te bellen. Toen de man al het geld weggestopt had, verdwenen ze en kon ik de telefoon opnemen, Het was een ander kantoor van onze bank. Ik wist er uit te brengen, dat we hier een overval hadden gehad en dat ze de politie moesten bellen. Dat hebben ze direct gedaan." Het gebeurde van vrijdag zit haar nog steeds hoog. „Ik heb steeds het gevoel, dat er weer iemand met een revolver ach ter me staat. Het is helemaal niet leuk zoiets mee te maken, het hele weekend ben ik er in gedachten mee bezig ge weest, steeds had ik het gevoel achter volgd te worden. Het is maar een idee natuurlijk, maar het is wel naar. Ook nu nog denken we hier allemaal er steeds aan. Nee, leuk is het niet, voor geen geld zou ik het nog eens willen meemaken. Koos Drost vertelde, dat ze in Utrecht op kamers woont, maar de meeste week ends in Veenendaal doorbrengt. „Dit weekend zou ik in Utrecht gebleven zijn, maar na wat er gebeurd was, ben ik maar naar huis gegaan, dan heb je afleiding. In Utrecht zou ik te veel alleen geweest zijn." Een beschrijving van de daders kan mej. Drost niet geven. Ook weet ze niet of het buitenlanders of Nederlanders ge weest zijn. Ze kan zich zelfs niet eens meer met zekerheid herinneren, in welke taal de vraag, waar het geld lag, gesteld is. Volgens haar moet de overval goed voorbereid zijn. „Het gebeurde om half drie. Normaal is het dan erg druk, maar nu stond er slechts één klant. Alles ge beurde in enkele minuten. We waren eigenlijk te beduusd om goed te begrij pen wat er gebeurde. Dat kwam pas la ter. Nee, ik zou nooit meer zoiets willen meemaken. Het is iets verschrikkelijks, de angst is nog steeds niet verdwenen, aldus Koos Drost, die het gebeurde ge lukkig heelhuids overleefd heeft. auto naar Veenendaal overgebracht. De inzittenden liepen niets dan kleine schrammen op en konden de reis in de auto van een landgenoot vervolgen. Langs de andere verkeerswegen in onze omgeving icas het ook rustig. De politie meldde geen bijzonderhe den. De groep-Rhenen van de Rijks politie sprak zelfs van heel rustig'. Was het in het weekend hier in de streek over het algemeen mooi weer, de komende dagen zal het weer mooi blijven, zoals het KNMI voorspelt. Men verwacht voor de komende dagen een minder wordende kans op onweer, ter wijl ook de regenkansen klein blijven, doordat de oceaandepressies niet de kans krijgen zich naar onze omgeving te verplaatsen. Stremming reizigersverkeer Utrecht-Arnhem Het reizigersverkeer op de lijn Utrecht Arnhem heeft op de vroege zondag morgen tussen 7.30 en 9.15 uur enige vertraging ondervonden. De oorzaak van deze vertraging lag in een technische storing in een der blok- posten tussen Maarn en Maarsbergen, waardoor een lichtsein op onveilig bleef staan. De vertragingen varieerden van 6 tot 10 minuten. Geslaagden Chr. Lyceum Aan het Christelijk Lyceum te Vee nendaal slaagden de navolgende kandi daten. Voor het diploma Hennie Beijer, Dik Boers, Engbert Borg, Ton Diepeveen, Kees Gaasbeek, Aafke Hoevens, Dries van der Horst. Teunis van Hunnik, Marinue de Kleuver, Wim de Kleuver, Riny Kleijer, Thom Kuipers, Jan van Leeuwen, Rob van Leeuwen, Adrie Nekeman, Wim Nijman. Hans Rademaker, Jaap Remme, Cor Sennef te Veenendaal; Pieter Glasbergen. Rhenen; Adriaan de Graaf, Lunteren; Herman Hendriks, Ederveen; Simon Mans, Wageningen; Joop van Steenber gen, Hans van de Weerd, Bennekom; Dirk Verbeek, Renswoude. Voor het diploma H.B.S.-A: Jan Achterberg, Jan van Campen, Er- ris van Ginkel, Henk van den Heuvel, Jan van den Heuvel, Marinus van San ten, Peter Smit, FrVT Takken. Jaap van de Weerdhof, Veenendaal; Theo Snijders, Rhenen; Rinke Schootstra, Ede; Roel Robbertsen, Renswoude. Ederveen Hij zag 'em niet Jongstleden zondagavond, omstreeks de tijd dat iedere sportliefhebber naar Sport in Beeld zat te kijken, reed van K. met 'n kalm gangetje door de bocht Rembrantdlaan-Ard. v. Ostadelaan. Op het grasperk aan de rechter kant waren enige jongens en meisjes aan het voet ballen en tennissen. Er stond echter ook een lantaarnpaal. Van de K. was zo in de ban van de voetballende jongens en meisjes, dat hij deze lantaarnpaal niet zag en frontaal met een gang van 30 kilometer er tegenaan botste. De lan taarn heeft nu veel weg van de be roemde Toren van Pisa, terwijl de Peugeot van v. d. K. voor een grote reparatie naar de garage moest worden gesleept. Persoonlijk letsel was er niet te bespeuren. In de Hoofdstraat te Veenendaal doet men alles wat men maar kan om druk ke verkeer vlotter en veiliger te laten lopen. De raad te Rhenen wordt voorgesteld de benoeming van onderwyzers en on derwijzeressen aan de openbare scholen in die stad te delegeren aan het college. Tot nu toe werden deze door de raad benoemd uit een voordracht van drie personen, waarbij meestal de eerste op de voordracht door de raad als benoemd werd verklaard. Het college tekent bij dit voorstel aan, dat de leden van het college beter op de hoogte zijn met de capaciteiten van de voorgedragenen, doordat zij bij de proef lessen geweest zijn, en dat zij ook alle gesprekken met de sollicitanten gevoerd hebben. De raad wordt slechts door mid del van enkele schriftelijke stukken voorgelicht. In de praktijk blijkt het dus toch altijd het benoemen van een onder wijzer door het college te geschieden. Bovendien kan op deze manier de proce dure aanzienlij k versneld worden, omdat het college vele malen vaker vergadert, dan de raad. Ook voor onderwijzend personeel aan de kleuterscholen zal deze procedure moeten gaan werken, een uitzondering is slechts gemaakt voor de benoeming van hoofden van lagere scholen. Donderdagavond organiseerde de afd. Rhenen van het Ned. Roode Kruis een bloedafname-avond in gebouw Irene. De voorbereidingen hiervoor waren getroffen door de heer G. B. Runge. Deze toonde zich verheugd, dat niet al leen veel oude getrouwen waren versche nen, maar dat onder de donors ook een aantal nieuwe gezichten waren, in hoofd zaak jonge mensen. De heer Runge noem de dit een verheugend verschijnsel, want ook op dit gebied is stilstand achteruit gang en men wil vooruit. Aan het eind van de avond, toen men de resultaten kon overzien, bleek, dat er in totaal 128 personen een halve liter van hun bloed hadden afgestaan. Eind vorig jaar waren er 116 donors, dus er is toch weer een vooruitgang te bespeu ren. BOUW VAN 49 WONINGEN IN ELST In Eist is na de aanleg van de School- weg en de aansluiting hiervan op de Franseweg en de Beatrixstraat de moge lijkheid geopend om de aangelegen gron den als bouwrijp uit te geven. Het Rhenense gemeentebestuur heeft deze grond in 49 kavels verdeeld, welke allen bestemd zijn voor de bouw in de particuliere of vrije sector. In het plan wordt rekening gehouden met de vesti ging van een aantal winkels, waarvoor reeds door een Amersfoortse firma, nv Amershof, optie is verkregen op een ter rein geschikt voor 4 winkels met boven woningen langs de Schoolweg. Ook an dere kavels zullen voor het bouwen van winkels beschikbaar gesteld worden. Voor de aankoop van deze gronden komen allereerst inwoners van Eist in aanmerking. Daarna inwoners uit de rest van de gemeente Rhenen terwijl indien er dan nog grond overblijft deze ver kocht kan worden aan gegadigden bui ten Rhenen, maar deze moeten wel eco nomisch aan de streek gebonden zijn. Men denkt aan hen, die werken in Vee nendaal of Wageningen. In de loop der jaren zijn 58 verzoeken binnengekomen In Rhenen komen hoe langer hoe meer buitenlandse arbeiders. Een groot deel daarvan is niet in Rhenen werkzaam, maar vindt zyn werk in de omgeving, merendeels in ploegverband werkend. Het college van b. en w. acht het noodzakelyk, dat er enige hygiënische maat regelen opgelegd kunnen worden. Hiertoe hebben zy een verordening opgesteld, die vanavond door de raad moet worden vastgesteld. Het voornaamste van deze verordening is wel, dat iemand, die niet in het bezit is van een schriftelyke vergunning van het gemeentebestuur geen logeerinrich- ting mag exploiteren. Ten aanzien van de bestaande gelegenheden zal de nodige soepelheid worden betracht, terwyl by het weigeren van een vergunning de moge lijkheid tot beroep op de raad is geschapen. De voornaamste gronden, waarop het college een vergunning kan weigeren liggen in het zedelijk gedrag van de aan vrager. Indien iemand minder dan tien jaar geleder, een veroordeling heeft ge kregen, met een onvoorwaardelijke straf, die hoger ligt dan 6 maanden, is dat een reden tot weigering. Ook indien aanvrager onherroepelijk schuldig is aan een zodanig strafbaar feit, of bekend staat als van zodanig slecht gedrag, dat hij ongeschikt is om een taal te vervullen bij de exploitatie Reeds in december 1965 is door de raad van Rhenen een krediet gevoteerd voor de bouw van kleedaccomodatie op de sportvelden in Rhenen en Eist. Door het Provinciaal Bestuur zijn in de gemaakte plannen enkele wijzigingen aangebracht en ook de aanneemsom viel tegen, zodat nu een aanvullend krediet gegeven moet worden, ten bedrage van 19.000. Op Candia komt nu een dubbele kleed ruimte. In het Sportpark te Eist wordt de helft van het gebouwtje bestemd als vergaderruimte. Voor de aankleding van deze ruimte moeten de betrokken ver enigingen zorgdragen. Cassière Koos Drost voor haar kas in de Amsterdam-Rotterdambank te Utrecht na de overval. Uitreiking verkeersdiploma's Vrijdagavond vond in het Dorpshuis de uitreiking plaats van de verkeersdiplo ma's aan de leerlingen van de lagere scholen. De voorzitter de heer H. Sasburg wees er op dat, ondanks het feit dat het exa men dit jaar niet zo erg moeilijk was, de resultaten minder waren als vorig jaar. Van de 81 deelnemertjes moesten er 3 worden afgewezen, terwijl slechts 6 het diploma met lof verwierven. De heer Sasburg wees er nog eens met klem op, dat dit diploma niet alleen bedoeld is om aan de wand te plakken. Jullie kennen nu de verkeersregels, aldus de heer Sasburg, pas deze nu ook toe te allen tijde en overal. Vervolgens werden de diploma's met lof, voor de kinderen die het examen zonder fouten aflegden, door de burge meester uitgereikt aan Nelie Blom en Harry van der Veer van de openbare school, Ina Koenders van de school in Overberg en Trudi Breve, Hannie van den Bergh en Bert Ploeg van de school met den Bijbel. Ook de burgemeester wees op de nood zaak om toch vooral in de praktijk te brengen wat op de school werd geleerd. Hij dankte vooral het onderwijzend per soneel voor de wijze waarop deze lessen gegeven worden. Door de filmdienst van het verbond voor veilig verkeer werden vervolgens een aantal filmpjes vertoond. In de pau ze werden alle aanwezigen getracteerd op een verfrissend flesje. Dat was wel nodig want de temperatuur in de zaal was zeer hoog. van een logeerinrichting, kan een ver gunning geweigerd worden. Het personeel dat in een dergely^e logeerinrichting werkt moet in het bezit zyn van een toestemming van het ge meentebestuur, die op dezelfde gronden geweigerd kan worden als de vergun ning aan de eigenaren. Aan de inrichting van een logeer inrichting worden strenge eisen gesteld. Er zijn minimummaten voor kamers, en bedden gesteld. Per 5 gasten moet er een wasgelegenheid zijn, per 10 een toi let. Voor iedere gast moet 7,5 m3 lucht beschikbaar zijn en een vloeroppervlakte van tenminste 2,75 m2. Kamers moeten minimaal 2.40 meter hoog zijn. Het zal verboden zijn slaapzalen voor meer dan twee personen in te richten, indien er tegelijkertijd mannen en vrouwen ver blijven. Ook was- en toiletruimte moet gescheiden blijven. In elke inrichting moet een dagverblijf zijn van tenminste 15 m2, die goed verwarmd moet zijn. Tevens zijn er voorschriften gegeven over het aantal brandblusmiddelen en middelen ter wering van brand welke aanwezig moeten zijn. Een Britse onderneming heeft een uniek procédé ontdekt voor de produktie van kunstmest. Het procédé wordt thans op commerciële schaal toegepast door Fison Fertilizers Ltd te Ipswich. De eerste nieuwe kunstmest die vol gens deze methode is vervaardigd be staat uit nitrogeen, fosfaat en potas in de verhouding 25:10:10, en heeft de naam High-N 62 meegekregen. Het kunstmest wordt geproduceerd in korrels, die twee keer zo hard zijn als die welke volgens de conventionele me thode worden geproduceerd. Ze zijn vrij wel stofvrij en kunnen gemakkelijk wor den opgeslagen. Het 'afkoelingsstadium' een geheime fase in de nieuwe bereidingswijze heeft geresulteerd in korrels, die niet poreus zijn. Indien een korrel wordt verpletterd versplintert hij in schilfers inplaats van te verpulveren. voor koop van grond in Eist. Het ge meentebestuur zal onderzoeken welke van deze 58 thans nog als serieuze ge gadigden moeten worden aangemerkt. Voor één kavel verwacht het college, dat die zal worden aangekocht ten be hoeve van de uitbreiding van de School met den Bijbel. VEENENDAAL Dinsdag 14, woensdag 15, donder dag 16 en vrijdag 17 juni School Sandbrinkstraat 18 en 19 uur Start Avondvierdaagse. Zaterdag 18 juni School Sandbrinkstraat 14.30 en 15.30 uur Start laatste etappe Avondvierdaagse. Dinsdag 14 juni Rode Kruisge- bouw 20 uur Slotavond Rode Kruiscollecte. RHENEN Dinsdag 14 juni Gemeentehuis 19.30 uur Raadsvergadering. TENTOONSTELLING Tot 24 juni Galerie 't Lanterentje Tentoonstelling van werk van Aad Veldhoen. BIOSCOOP Woensdag 19.30 uur: Het einde van een gentleman. Donderdag en vrijdag 19.30 uur Crossbow.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1966 | | pagina 1